Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 189 din 12 februarie 2013

Pentru aprobarea reglementarii tehnice "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000"

În conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 44/2011 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 "Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor" si Procesul-verbal de avizare nr. 3/2011 al Comitetului tehnic de coordonare generala,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) si al art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba reglementarea tehnica "Normativ privind adaptarea cladirilor civile si spatiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 051/2000", elaborata de Universitatea de Arhitectura si Urbanism "Ion Mincu" - Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza si Consulting - Bucuresti, prevazuta în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

 

ART. 3

 

(1) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 649/2001 privind aprobarea Normativului pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 31 mai 2001, se abroga.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Normativul*1) pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, îsi înceteaza aplicabilitatea.

------------

*1) Normativul pentru adaptarea cladirilor civile si spatiului urban aferent la exigentele persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2000, a fost publicat în Brosura Institutului de Proiectare, Cercetare si Tehnica de Calcul în Constructii - S.A.

*

Reglementarea tehnica aprobata prin prezentul ordin a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/250/2012 din 20 iulie 2012, prevazuta de Hotarârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf