Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 180 din 21 martie 2013

Privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate, cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevazute de Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Serviciului medical al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. MS/SM/998 din 12 martie 2013;

- art. 52 si 268 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 5 alin. (1) pct. 25 si 26, art. 8, art. 18 pct. 17 si art. 37 din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevazute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, aprobata prin Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

(1) Se aproba regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea unor programe nationale, respectiv subprograme de sanatate, cu scop curativ, finantate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, prevazute în anexele nr. 1 - 3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

(2) Se aproba regulamentele de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, în sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare, prevazute în anexele nr. 4 - 10, care fac parte integranta din prezentul ordin.

(3) Regulamentele prevazute la alin. (1) si (2) pot fi modificate la propunerea justificata a membrilor comisiilor de experti, cu aprobarea presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

 

ART. 2

 

(1) Comisiile de experti care functioneaza la nivelul CNAS sunt în subordinea presedintelui CNAS si sunt coordonate metodologic de medicul-sef - director general adjunct al CNAS.

(2) Numirea si revocarea persoanelor din componenta comisiilor de experti se fac prin ordin al presedintelui CNAS.

(3) Comisiile de experti îsi desfasoara activitatea în sedinte organizate periodic, potrivit prevederilor regulamentelor de organizare si functionare ale acestora, si ori de câte ori este necesar, la propunerea presedintelui fiecarei comisii de experti si cu aprobarea presedintelui CNAS.

(4) Comisiile de experti întocmesc pentru fiecare sedinta câte un proces-verbal, semnat de membrii prezenti, în care se consemneaza deciziile luate.

(5) Sedintele se desfasoara numai în prezenta presedintelui comisiei de experti si a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor sai.

(6) În situatia în care, din motive obiective, presedintele nu poate participa la lucrarile comisiei de experti, deleaga aceasta competenta unuia dintre membrii comisiei.

 

ART. 3

 

(1) Sedintele comisiilor de experti au loc la sediul CNAS.

(2) Membrii comisiilor de experti beneficiaza de o indemnizatie lunara de 1% din indemnizatia presedintelui CNAS, care se acorda doar o data pe luna, indiferent de numarul de sedinte convocate.

(3) Cheltuielile reprezentând plata indemnizatiei lunare de 1% din indemnizatia presedintelui CNAS se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, pe baza situatiei privind participarea nominala a membrilor comisiei de experti la sedintele desfasurate conform regulamentului de organizare si functionare, în fiecare luna. Membrii comisiilor de experti vor depune la Directia resurse umane, salarizare si evaluare personal, pâna la data de 5 a lunii urmatoare numirii, codul IBAN al contului în care se va achita indemnizatia, denumirea bancii la care este deschis contul si codul numeric personal (copie a cartii de identitate - CI).

(4) Situatia prezentei membrilor comisiei de experti, certificata prin semnatura presedintelui acesteia si cu avizul presedintelui CNAS, este depusa la Directia resurse umane, salarizare si evaluare personal din cadrul Directiei generale economice a CNAS, lunar, pâna la data de 5 a lunii curente pentru luna precedenta.

(5) Cheltuielile de deplasare a membrilor comisiilor de experti din alte localitati, ocazionate de participarea la sedintele comisiilor de experti, sunt suportate de CNAS, cu respectarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii în alta localitate, precum si în cazul deplasarii, în cadrul localitatii, în interesul serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare, în baza unui referat aprobat de presedintele CNAS.

 

ART. 4

 

Membrii comisiilor de experti si directiile de specialitate din cadrul CNAS vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 5

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 814/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare ale comisiilor de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru anumite boli cronice, respectiv anumite DCI-uri prevazute de Hotarârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 817 din 5 decembrie 2008, cu modificarile ulterioare, si Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 759/2008 privind aprobarea regulamentelor de organizare si functionare a comisiilor de experti care functioneaza pe lânga Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pentru implementarea unor programe/subprograme nationale de sanatate din cadrul Programului national de sanatate cu scop curativ, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 31 octombrie 2008, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 6

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale
de Asigurari de Sanatate,
Doru Badescu

 


 

ANEXA 1

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a comisiilor de experti ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea Programului national de oncologie si pentru monitorizarea activa a terapiilor specifice oncologice

 

A. Tratamentul bolnavilor cu afectiuni oncologice

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea Programului national de oncologie, denumita în continuare Comisia pentru program, are urmatoarele atributii:

a) aproba initierea si/sau continuarea tratamentelor cu medicamente care se elibereaza cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS), cu respectarea protocoalelor nationale, adaptate la cele europene. Comisia pentru program nu emite aprobari de terapie retroactive;

b) elaboreaza criterii de eligibilitate, de excludere si de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii lor în tratament, precum si planul de monitorizare;

c) elaboreaza, pe baza de dovezi, protocoale terapeutice si scheme terapeutice, care vor fi utilizate în vederea decontarii. Protocoalele vor avea la baza ghidurile Societatii Europene de Oncologie Medicala - ESMO;

d) aproba si modifica schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conditii de eficienta economica (buget aprobat);

e) elaboreaza rapoarte trimestriale care contin numarul pacientilor intrati în tratament, numarul pacientilor aflati în tratament, pe scheme terapeutice si diagnostic;

f) informeaza casele de asigurari de sanatate si directiile CNAS implicate în derularea programului asupra deciziilor emise în vederea asigurarii finantarii;

g) elaboreaza circuitul documentelor care sa asigure functionarea sa adecvata;

h) analizeaza impactul asupra bugetului alocat programului în urma introducerii unor medicamente noi si/sau a unor indicatii terapeutice noi.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia pentru program va avea întâlniri lunare la sediul CNAS si, dupa caz, întâlniri extraordinare la convocarea presedintelui Comisiei pentru program sau a presedintelui CNAS.

3. Actele oficiale ale Comisiei pentru program sunt semnate numai de membrii acesteia.

4. Comisia pentru program elaboreaza formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament.

5. Fiecare membru al Comisiei pentru program are drept de vot, dar nu si de veto.

6. Circuitul documentelor:

a) Casele de asigurari de sanatate au obligatia si responsabilitatea sa transmita la CNAS referatele completate ale pacientilor, în vederea aprobarii initierii si/sau continuarii tratamentului solicitat.

b) Documentele medicale vor fi transmise de casele de asigurari de sanatate la CNAS prin posta/fax (cazuri motivate) în timp util (în primele 10 zile calendaristice ale fiecarei luni), având: numar de înregistrare, adresa de înaintare cu antetul casei de asigurari de sanatate respective si tabel centralizator al referatelor, astfel încât în urma acestui demers toti pacientii sa fie luati în evidenta atât în teritoriu, cât si la CNAS.

c) Dosarele pacientilor pentru initierea tratamentului trebuie sa contina referatul de justificare, parafat si semnat de medicul curant, validat de medicul coordonator, investigatiile care sustin diagnosticul si evolutia bolii, precum si copie dupa cartea de identitate a pacientului si consimtamântul scris al acestuia pentru tratamentul propus.

d) Pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru lipsa de acoperire a retetei revine în exclusivitate medicului curant si caselor de asigurari de sanatate în evidenta carora se afla pacientii.

e) În baza tabelelor centralizatoare emise lunar de catre Comisia pentru program, care contin situatia pacientilor evaluati în sedinta, fiecare casa de asigurari de sanatate va elabora decizia individuala a pacientului (tratament/respingere, dupa caz), care va contine si eventualele observatii/solicitari ale Comisiei pentru program, si, de asemenea, va informa medicul curant asupra deciziei referitoare la pacientul evaluat pentru care acesta a trimis propunerea de initiere/continuare de tratament.

 

B. Monitorizarea activa a terapiilor specifice oncologice

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru monitorizarea activa a terapiilor specifice oncologice, denumita în continuare Comisia pentru monitorizare, are urmatoarele atributii:

a) analizeaza dosarul fiecarui bolnav, transmis prin posta de casele judetene de asigurari de sanatate, în vederea aprobarii efectuarii examinarii PET/CT (Positron Emission Tomography/Computed Tomography);

b) emite decizii de aprobare/respingere a efectuarii examinarii PET/CT, a caror valabilitate începe la data emiterii acestora. Deciziile de aprobare au o valabilitate de 3 luni. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva;

c) elaboreaza rapoarte trimestriale care contin numarul dosarelor examinate, numarul dosarelor aprobate si numarul de rezultate transmise de fiecare furnizor care deruleaza programul;

d) informeaza casele de asigurari de sanatate si directiile CNAS implicate în derularea subprogramului asupra deciziilor emise în vederea asigurarii finantarii;

e) elaboreaza circuitul documentelor care sa asigure functionarea sa adecvata.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia pentru monitorizare va avea întâlniri lunare la sediul CNAS si, dupa caz, întâlniri extraordinare la convocarea presedintelui CNAS.

3. Actele oficiale ale Comisiei pentru monitorizare pentru examinare PET/CT sunt semnate numai de membrii acesteia.

4. Fiecare membru al Comisiei pentru monitorizare are drept de vot, dar nu si de veto.

5. Circuitul documentelor:

a) Documentul principal îl reprezinta referatul de justificare, completat de medicul curant oncolog/hematolog, cu respectarea criteriilor de eligibilitate, si avizat de coordonatorul de program de la nivelul judetului respectiv sau din centrul universitar, dupa caz.

b) Dosarele pacientilor pentru aprobarea efectuarii examinarii PET/CT trebuie sa contina: referatul de justificare, investigatiile care sustin diagnosticul si evolutia bolii, copia actului de identitate, consimtamântul pacientului.

c) Dosarele se depun la casele de asigurari de sanatate, care le transmit lunar la CNAS, în primele 10 zile calendaristice ale fiecarei luni, cu adresa de înaintare si tabel centralizator al dosarelor înaintate.

d) Pentru dosarele incomplete sau care nu respecta criteriile de eligibilitate, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant si caselor de asigurari de sanatate în evidenta carora se afla pacientii si acestea sunt respinse de drept.

e) Comisia pentru monitorizare analizeaza în sesiuni ordinare sau extraordinare dosarele depuse si emite decizii de aprobare/respingere a efectuarii explorarii.

f) Decizia este comunicata pacientului de catre casa de asigurari de sanatate care a înregistrat dosarul, dupa primirea unei copii a acesteia de la Comisia pentru monitorizare.

g) Pacientul se programeaza la furnizor si efectueaza examinarea, dupa care prezinta rezultatul, în original si în copie, medicului oncolog/hematolog care a întocmit referatul.

h) Furnizorul este obligat sa transmita lunar la CNAS, în format electronic, centralizatorul investigatiilor efectuate.

 

ANEXA 2

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - tratamentul specific talasemiei si hemofiliei

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - tratamentul specific talasemiei si hemofiliei, denumita în continuare Comisie, îsi desfasoara activitatea specifica pentru aprobarea tratamentului chelator al talasemiei si are urmatoarele atributii:

a) aproba în conditii de eficienta economica (buget aprobat) dosarele pacientilor cu talasemie transmise pentru initierea si continuarea tratamentului;

b) emite decizii de avizare/neavizare (se specifica motivele neincluderii în tratament) a terapiei, a caror valabilitate este înscrisa pe decizie; deciziile vor fi transmise prin fax catre casele de asigurari de sanatate. Nu se emit aprobari de terapie retroactive;

c) elaboreaza criteriile de eligibilitate si de excludere a pacientilor cu talasemie, precum si planul de monitorizare;

d) elaboreaza circuitul documentelor care sa asigure functionarea sa adecvata.

2. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri periodice la sediul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) si, dupa caz, întâlniri extraordinare, la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

3. Comisia elaboreaza un raport semestrial care contine numarul pacientilor intrati în tratament si numarul pacientilor aflati în tratament.

4. Circuitul documentelor:

a) Dosarele se depun la casele de asigurari de sanatate, care le vor transmite la CNAS în original, numai prin posta, însotite de adresa de înaintare si având numar de înregistrare al casei respective.

b) Dosarele pacientilor trebuie sa contina: referatul de justificare, având numar de înregistrare, parafat si semnat de medicul curant (hematolog sau competenta de hematologie) si validat de medicul coordonator al programului; consimtamântul informat al pacientului semnat la initierea tratamentului; datele de identitate ale bolnavului, inclusiv adresa si numar de telefon (copia actului de identitate se va trimite la initierea tratamentului sau când survin modificari ale datelor înscrise în actul de identitate); investigatiile care sustin diagnosticul (electroforeza hemoglobinei pacientului si a parintilor, diagnostic molecular în cazuri neconcludente) si evolutia bolii: feritina serica recenta, probe biologice recente (creatinina serica, clearance de creatinina, transaminaze serice, proteinurie, bilirubina, fosfataza alcalina serica), ecografie abdominala si ecocardiografie; examen oftalmologic si examen O.R.L.; înaltime si greutate pentru copii (sub 12 ani) si adolescenti (12 - 16 ani).

c) Comisia poate solicita medicului curant completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evolutia bolii si terapia administrata, boli asociate etc.

d) Pentru continuarea tratamentului se va respecta planul de monitorizare conform metodologiei.

e) Casa de asigurari de sanatate care trimite dosarul pacientului catre CNAS îsi asuma responsabilitatea asigurarii bugetare a tratamentului specific pentru fiecare pacient; pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate revine în exclusivitate medicului curant si coordonatorului de program.

5. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

 

ANEXA 3

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea Programului national de diagnostic si tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroza multipla

 

1. Comisia de experti a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru implementarea Programului national de diagnostic si tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroza multipla, denumita în continuare Comisie, are urmatoarele atributii:

a) stabileste schemele terapeutice pentru preventia secundara a pacientilor cu scleroza multipla;

b) elaboreaza criteriile de eligibilitate pentru terapia imunomodulatoare;

c) stabileste criteriile de excludere din program a bolnavilor cu scleroza multipla;

d) stabileste criteriile de schimbare a tratamentului cu un alt imunomodulator;

e) analizeaza stocurile raportate la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS);

f) solicita coordonatorilor teritoriali situatia bolnavilor cu scleroza multipla;

g) analizeaza situatia centralizata la nivelul CNAS a bolnavilor cu scleroza multipla;

h) stabileste metodologia de derulare a Programului national de diagnostic si tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroza multipla;

i) analizeaza dosarele bolnavilor cu scleroza multipla transmise de coordonatorii teritoriali în vederea aprobarii tratamentului;

j) aproba referatele de justificare pentru initierea tratamentului cu medicamentele care se elibereaza cu aprobarea comisiei de la nivelul CNAS, cuprinse în Programul national de diagnostic si tratament pentru bolnavii cu boli rare - scleroza multipla, transmise de coordonatorii teritoriali ai programului împreuna cu documentele necesare justificarii propunerii de tratament;

k) centralizeaza trimestrial situatia bolnavilor cu scleroza multipla eligibili pentru includerea în program, transmisa de coordonatorii teritoriali: datele de identificare (nume, prenume, CNP, localitatea de domiciliu) si precizarea formei clinico-evolutive de boala.

2. Dosarele bolnavilor cu scleroza multipla transmise Comisiei pentru initierea tratamentului trebuie sa cuprinda: referatul de justificare, parafat si semnat de medicul coordonator teritorial, copii dupa analizele medicale care sustin diagnosticul, respectiv examen IRM cerebral si eventual medular recent, potentiale evocate (optional, în functie de criteriile internationale de diagnostic McDonald actualizate), analiza LCR (optional, în functie de criteriile internationale de diagnostic McDonald actualizate), copii dupa analizele biologice recente (hemoleucograma, TGO, TGP, examen serologic pentru HIV), precum si consimtamântul informat semnat (specimen de semnatura) si datat al bolnavului, în functie de tipul de tratament propus. Este recomandabil ca, înaintea începerii tratamentului cu natalizumab, sa se faca dozarea serica a anticorpilor anti-virus JC. Pentru acesti din urma pacienti trebuie sa se faca obligatoriu, dupa 2 ani de tratament cu natalizumab, dozarea serica a anticorpilor anti-virus JC, iar continuarea tratamentului se va face doar dupa stratificarea riscului pentru LEMP al pacientului, conform recomandarilor producatorului (pe sistemul Stratify Risk Score), care se va aduce pacientului la cunostinta, dupa care acesta semneaza un nou consimtamânt informat scris de continuare sau de necontinuare a tratamentului. Referatul de justificare va fi conform modelului prevazut în ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor de sanatate si se va completa cu urmatoarele informatii: date de identitate ale bolnavului (adresa, telefon), informatii privind evolutia bolii (forma clinico-evolutiva, debut, numar de pusee), boli asociate, rezultatul examenului neurologic recent si scorul EDSS.

3. Dosarele complete ale pacientilor eligibili pentru includerea în program se vor pastra la sediul unitatii sanitare unde se deruleaza programul de tratament si vor fi transmise la CNAS în primele 10 zile calendaristice din luna în care se analizeaza dosarul de catre Comisie, atunci când se solicita includerea în program a fiecarui pacient; referatele de justificare vor avea numar de înregistrare al casei de asigurari de sanatate, astfel încât toti pacientii sa fie luati în evidenta atât la casele de asigurari de sanatate judetene, cât si la CNAS. Bolnavii cu scleroza multipla ale caror dosare sunt transmise Comisiei pentru initierea tratamentului sunt bolnavii aflati în baza de date a fiecarui centru medical prin care se deruleaza programul. Pentru dosarele incomplete, întreaga responsabilitate pentru disfunctionalitati în asigurarea tratamentului revine în exclusivitate medicului curant si medicului coordonator în evidenta carora se afla bolnavii cu scleroza multipla. Orice modificare în conduita terapeutica a bolnavilor beneficiari de program, respectiv întrerupere sau schimbare de tratament, va fi comunicata în scris Comisiei în maximum 10 zile de la efectuarea acesteia de catre coordonatorul teritorial.

4. Comisia poate solicita completarea dosarului unui bolnav cu documente justificative privind evolutia bolii si terapia administrata, boli asociate, examen psihiatric.

5. Comisia elaboreaza formularul-tip al deciziilor de aprobare pentru tratament.

6. Deciziile de aprobare pentru tratament se transmit prin fax caselor de asigurari de sanatate, respectiv medicului coordonator de program - scleroza multipla.

7. În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia va avea întâlniri lunare si, dupa caz, întâlniri extraordinare la convocarea presedintelui Comisiei sau a presedintelui CNAS.

8. Circuitul informatiei si al documentelor va fi asigurat de secretarul Comisiei.

9. Comisia se va întâlni trimestrial cu coordonatorii teritoriali la sediul CNAS, în vederea analizei derularii programului - scleroza multipla.

 

ANEXA 4

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul specific în psoriazisul cronic sever, denumita în continuare CCNASP, îsi desfasoara activitatea specifica pentru aprobarea tratamentului în psoriazisul cronic sever (placard) - tratament cu biologice.

2. CCNASP emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a caror valabilitate începe la data de emitere a deciziei si se termina la sfârsitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva.

3. În vederea initierii/continuarii terapiei specifice, casele de asigurari de sanatate vor transmite la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate dosarele pacientilor diagnosticati cu psoriazis cronic sever pe care le au în evidenta, în ordinea depunerii (în conformitate cu numarul de înregistrare).

4. CCNASP îsi elaboreaza criteriile proprii de prioritate a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si planul de monitorizare.

5. CCNASP procedeaza la selectia dosarelor primite de la casele de asigurari de sanatate pe baza criteriilor proprii de prioritate elaborate.

6. CCNASP avizeaza/nu avizeaza schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice si în conditii de eficienta economica (bugetul aprobat).

7. CCNASP elaboreaza un raport semestrial care contine numarul pacientilor intrati în tratament si numarul pacientilor aflati în tratament. Raportul poate fi folosit în scop stiintific la elaborarea unor lucrari sau ghiduri care pot fi prezentate ori publicate.

8. CCNASP poate stabili în anumite situatii completarea dosarelor cu elemente suplimentare (investigatii, evaluari etc.).

9. CCNASP propune modificarea sau completarea protocoalelor terapeutice în functie de evolutia cunoasterii medicale (medicina bazata pe dovezi).

10. CCNASP poate propune introducerea în terapia specifica si a altor produse medicamentoase si propune protocolul necesar aplicarii acestor terapii.

11. CCNASP întocmeste raspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient sau utilizând centralizatoare, dupa caz, si le transmite caselor de asigurari de sanatate teritoriale. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifica motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu mentionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depasita).

12. CCNASP elaboreaza documentele în baza carora se fac initierea si monitorizarea tratamentului (fise de initiere/fise de monitorizare sau referate de justificare, decizii) si stabileste circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresa oficiala caselor de asigurari de sanatate, în vederea asigurarii functionarii adecvate a comisiei de experti.

13. CCNASP are stampila proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele comisiei si de membrii acesteia.

 

ANEXA 5

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul specific în boala Gaucher

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul specific în boala Gaucher, denumita în continuare CCNASG, îsi desfasoara activitatea pentru aprobarea tratamentului specific în boala Gaucher.

2. CCNASG emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a caror valabilitate începe la data de emitere a deciziei si se termina la sfârsitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva.

3. Diagnosticul si monitorizarea semestriala specifica a pacientilor cu boala Gaucher se realizeaza în Centrul de patologie genetica (Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii) din Cluj-Napoca, Centrul urmând sa întocmeasca dosarele pacientilor.

4. CCNASG solicita Centrului de patologie genetica din Cluj-Napoca trimiterea dosarelor pacientilor, de regula semestrial, cu exceptia pacientilor recent diagnosticati cu forme severe de boala care necesita initiere imediata a terapiei.

5. CCNASG îsi elaboreaza criteriile proprii de prioritate a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si planul de monitorizare.

6. CCNASG va proceda la selectia dosarelor primite de la Centrul de patologie genetica din Cluj-Napoca pe baza criteriilor proprii de prioritate elaborate, în vederea încadrarii în bugetul alocat.

7. CCNASG avizeaza/nu avizeaza schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice si în conditii de eficienta economica (bugetul aprobat).

8. CCNASG elaboreaza un raport semestrial care contine numarul de pacienti intrati în tratament, numarul pacientilor aflati în tratament, numarul estimat al pacientilor aflati pe listele de prioritate.

9. CCNASG elaboreaza un raport semestrial financiar care contine consumul lunar de Imiglucerasum si Miglustatum si cheltuielile angajate pentru tratamentul bolii Gaucher, pe pacient si pe judete.

10. CCNASG solicita trimestrial caselor de asigurari de sanatate rapoarte privind numarul de pacienti aflati în tratament si numarul estimativ de initieri pe care le poate sustine în perioada urmatoare (daca în judetul respectiv exista pacienti netratati), în functie de bugetul alocat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe anul în curs.

11. CCNASG transmite caselor de asigurari de sanatate teritoriale copii de pe dosarele pacientilor si raspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifica motivele neincluderii în tratament).

12. CCNASG transmite Centrului de patologie genetica din Cluj-Napoca deciziile luate individual pentru fiecare pacient.

13. CCNASG elaboreaza documentele în baza carora se fac initierea si monitorizarea tratamentului (fise de initiere/fise de monitorizare sau referate de justificare, decizii) si stabileste circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresa oficiala caselor de asigurari de sanatate, în vederea asigurarii functionarii adecvate a comisiei de experti.

14. CCNASG are stampila proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele comisiei si de membrii acesteia.

 

ANEXA 6

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru monitorizarea activa a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru monitorizarea activa a terapiilor specifice oncologice în endocrinologie, denumita în continuare CMATSOE, îsi desfasoara activitatea specifica pentru aprobarea tratamentului în acromegalie si tumori neuroendocrine.

2. În vederea initierii/continuarii terapiei specifice, casele de asigurari de sanatate vor transmite la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate dosarele pacientilor diagnosticati cu tumori cu expansiune supraselara si tumori neuroendocrine, pe care le au în evidenta, doar în situatia în care exista fonduri aprobate pentru initierea, respectiv continuarea tratamentului.

3. CMATSOE îsi elaboreaza criteriile proprii de prioritate ale pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si planul de monitorizare.

4. CMATSOE propune modificarea sau completarea protocoalelor terapeutice în functie de evolutia cunoasterii medicale (medicina bazata pe dovezi).

5. CMATSOE avizeaza/nu avizeaza schemele terapeutice în conformitate cu protocoalele terapeutice si în conditii de eficienta economica (buget aprobat).

6. CMATSOE emite decizii de includere/neincludere în tratament a caror valabilitate începe de la data emiterii deciziei si se termina la sfârsitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva.

7. CMATSOE elaboreaza un raport semestrial care cuprinde numarul pacientilor intrati în tratament si numarul pacientilor aflati în tratament.

8. CMATSOE întocmeste raspunsurile potrivit deciziei luate pentru fiecare pacient în parte si le transmite caselor de asigurari de sanatate. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifica motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu mentionarea datelor sau a documentelor incomplete/inexistente care trebuie transmise).

9. CMATSOE elaboreaza documentele în baza carora se fac initierea si monitorizarea tratamentului (fise de initiere/de monitorizare, decizii) si stabileste documentele care alcatuiesc dosarul si circuitul acestora.

10. CMATSOE are stampila proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele comisiei si de membrii acesteia.

 

ANEXA 7

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul specific hepatitelor cronice si cirozei hepatice de etiologie virala, precum si pentru boala inflamatorie cronica intestinala

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul specific hepatitelor cronice si cirozei hepatice de etiologie virala, precum si pentru boala inflamatorie cronica intestinala, denumita în continuare CCNASHCBI, are urmatoarele atributii:

a) analizeaza dosarele pentru initierea/continuarea terapiei antivirale solicitate lunar caselor de asigurari de sanatate, în numar proportional cu numarul pacientilor aflati pe listele de asteptare;

b) analizeaza dosarele pentru aprobarea terapiei cu agenti biologici în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica).

2. Casele de asigurari de sanatate transmit dosarele solicitate însotite de o adresa de înaintare în care sunt specificate sumele disponibile în vederea initierii si continuarii tratamentului specific pentru fiecare afectiune.

 

A. Tratamentul specific hepatitelor cronice si cirozei hepatice de etiologie virala

1. Ordinea de initiere a tratamentului antiviral va fi cea a vechimii dosarelor, dupa data înregistrarii lor la casele de asigurari de sanatate. Fac exceptie de la aceasta regula urmatoarele categorii de pacienti:

a) forme grave de hepatita cronica VHC (pacienti cu valori ale transaminazelor peste 3X LNS, histologie cu scor Metavir A3F3, precum si viremie peste 1.000.000 UI/ml), cu diagnosticul stabilit si confirmat, de preferinta, într-o sectie de Gastroenterologie dintr-o clinica universitara;

b) pacientii cu vârsta cuprinsa între 3 - 18 ani;

c) cazurile de infectie virala în context profesional, cu documente care sa ateste activitatea desfasurata într-o unitate sanitara;

d) pacientii cu hepatita cronica VHC care necesita tratament antiviral pentru evitarea inducerii replicarii virale de catre medicamentele citostatice necesare tratamentului oncologic concomitent (la indicatia medicului oncolog).

2. CCNASHCBI avizeaza/nu avizeaza schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice si în conditii de eficienta economica (bugetul aprobat).

3. CCNASHCBI emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a caror valabilitate începe la data emiterii deciziei si se termina la sfârsitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva.

4. CCNASHCBI solicita lunar caselor de asigurari de sanatate rapoarte privind numarul de pacienti aflati în tratament, pe tipuri de afectiuni, si sumele totale cheltuite, precum si numarul de pacienti aflati pe listele de asteptare, pe tipuri de afectiuni.

5. CCNASHCBI elaboreaza un raport semestrial financiar care contine consumul lunar si cheltuielile angajate pentru tratamentul hepatitei cronice, cirozei hepatice de etiologie virala, precum si pentru tratamentul bolii inflamatorii cronice intestinale, pe pacient si pe judete.

6. CCNASHCBI întocmeste raspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient si le transmite caselor de asigurari de sanatate. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifica motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu mentionarea datelor sau a documentelor incomplete si cu valabilitate depasita).

7. CCNASHCBI va acorda aprobari pe toata durata prevazuta în protocol dupa comportamentul viremiilor periodice (pentru hepatita C: 8 luni daca viremia este nedetectabila la 12 saptamâni, 5 luni daca viremia este nedetectabila la 24 de saptamâni de tratament; pentru hepatita B: din 6 în 6 luni, pâna la finele tratamentului).

8. CCNASHCBI elaboreaza documentele în baza carora se fac initierea si monitorizarea tratamentului (fise de initiere/fise de monitorizare sau referate de justificare, decizii) si stabileste circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresa oficiala caselor de asigurari de sanatate, în vederea asigurarii functionarii adecvate a CCNASHCBI.

9. Probele biologice care au fost luate în considerare la prescrierea tratamentului (transaminaze, biopsie hepatica, viremie) îsi pastreaza valabilitatea pâna la initierea tratamentului. Se va evalua la initiere doar situatia hematologica (hemograma completa: hemoglobina, numar de leucocite, formula leucocitara, numar de trombocite) si va fi reactualizata viremia pentru hepatita cronica virala C si ciroza hepatica C, daca termenul este mai mare de 12 luni de la efectuarea ei initiala si daca medicul curant considera ca evaluarea este în favoarea pacientului.

10. Medicul curant împreuna cu medicul coordonator vor fi responsabili pentru deciziile de reducere sau întrerupere a tratamentului din cauza aparitiei unor reactii adverse (psihiatrice, tiroidiene, imunologice sau hematologice), iar CCNASHCBI va fi informata despre aceste decizii, cu documente medicale anexate. Medicii coordonatori vor verifica documentele medicale din dosarele pacientilor, astfel încât indicatia terapeutica sa fie în conformitate cu protocolul terapeutic elaborat.

11. CCNASHCBI va fi informata despre utilizarea factorilor de crestere hematologici, iar medicul curant va documenta decizia luata, cu documente medicale anexate.

12. Pentru evitarea utilizarii tratamentului antiviral la pacienti cu alte forme de hepatita cronica asociate hepatitelor virale (hepatita autoimuna, steatohepatita etc.) si pentru diagnosticul corect al stadiului evolutiv al cirozelor hepatice, diagnosticul initial si indicatia de tratament antiviral se vor stabili, de preferinta, în centre tertiare de gastroenterologie si hepatologie.

 

B. Tratamentul cu agenti biologici în bolile inflamatorii intestinale nespecifice (boala Crohn si rectocolita ulcerohemoragica)

1. Acest tip de tratament este indicat pacientilor care nu au raspuns sau nu tolereaza tratamentul initial imunosupresor (corticosteroizi, azatioprina/6 mercaptopurina, metotrexat, ciclosporina).

2. Diagnosticul, indicatia, aplicarea si monitorizarea acestui tip de tratament se vor face în centrele de gastroenterologie si hepatologie tertiare (Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, Craiova, Târgu Mures, Constanta), iar la CCNASHCBI va fi înaintata documentatia biologica, endoscopica, histologica si terapeutica care sa confirme necesitatea tratamentului biologic.

3. Medicii coordonatori de la nivelul caselor de asigurari de sanatate judetene, ai Casei Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti, precum si ai Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, privind diagnosticul si tratamentul hepatitelor cronice, cirozelor hepatice si bolilor inflamatorii intestinale, vor avea calificarea profesionala de medic primar în specialitatea Gastroenterologie.

4. CCNASHCBI are stampila proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele si de membrii acesteia.

 

ANEXA 8

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul infertilitatii de cauza hormonala

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul infertilitatii de cauza hormonala, denumita în continuare CCNASIH, îsi desfasoara activitatea specifica pentru aprobarea tratamentului în infertilitatea de cauza hormonala.

2. CCNASIH emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a caror valabilitate începe la data de emitere a deciziei si se termina la sfârsitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva.

3. Casele de asigurari de sanatate vor transmite dosarele asiguratilor care solicita initierea tratamentului specific cu Follitropinum Alfa, Follitropinum Beta si Lutropina Alfa.

4. CCNASIH elaboreaza un raport semestrial care contine numarul de pacienti intrati în tratament.

5. CCNASIH întocmeste raspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient si le transmite caselor de asigurari de sanatate teritoriale. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifica motivele neincluderii în tratament).

6. CCNASIH elaboreaza documentele în baza carora se face initierea tratamentului (fise de initiere, decizii) si stabileste circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresa oficiala caselor de asigurari de sanatate, în vederea asigurarii functionarii adecvate a comisiei de experti.

7. CCNASIH are stampila proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele comisiei si de membrii acesteia.

 

ANEXA 9

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila, denumita în continuare CCNASPASA, îsi desfasoara activitatea specifica în conformitate cu prevederile protocoalelor terapeutice privind tratamentul cu imunosupresoare în poliartrita reumatoida, artropatia psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila.

2. CCNASPASA emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a caror valabilitate începe la data de emitere a deciziei si se termina la sfârsitul intervalului înscris pe decizia emisa din sistemul informatic. CCNASPASA avizeaza/sau, dupa caz, nu avizeaza schemele terapeutice propuse pentru medicamentele biologice, în conformitate cu protocoalele terapeutice. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva.

3. CCNASPASA solicita fiecarei case de asigurari de sanatate trimiterea lunara a centralizatoarelor cu dosarele depuse de pacientii diagnosticati cu poliartrita reumatoida, artropatie psoriazica, spondilita anchilozanta si artrita juvenila în limita bugetelor aprobate pe boli cronice. Casele de asigurari de sanatate vor transmite dosarele pe care le au în evidenta, însotite de o adresa de înaintare în care se specifica ca pot sustine financiar terapia de initiere si/sau continuare cu preparatele biologice pentru care se solicita aprobare. Pentru pacientii care au primit terapie biologica în cadrul studiilor clinice, medicii curanti vor preciza denumirea studiului, preparatul studiat si eventualele produse comparatoare, scopul, sumarul design-ului studiului si durata acestuia, precum si ultimele analize efectuate de pacient în cadrul studiului respectiv. Acesti pacienti sunt considerati ca fiind continuari de terapie biologica si nu initieri, având prioritate în solutionare.

4. CCNASPASA respecta întocmai prevederile protocoalelor si ghidurilor terapeutice aprobate; în cazul unor restrictii bugetare CCNASPASA poate elabora si va aplica criterii proprii de prioritizare a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si planul de monitorizare necesar, în conformitate cu ghidurile terapeutice aplicabile. Exceptie face artrita juvenila la care nu se aplica criterii de prioritizare.

5. CCNASPASA elaboreaza un raport trimestrial care contine numarul de pacienti intrati în tratament, numarul pacienti lor aflati în tratament, numarul estimat al pacientilor aflati pe listele de asteptare (în functie de datele primite de la casele de asigurari teritoriale).

6. CCNASPASA poate solicita trimestrial caselor de asigurari de sanatate teritoriale rapoarte privind numarul estimativ de initieri pe care le poate sustine în perioada urmatoare, în functie de bugetul alocat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate pe anul în curs, date pentru care sunt raspunzatori.

7. CCNASPASA întocmeste raspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient si transmite caselor de asigurari de sanatate teritoriale centralizatoarele cu deciziile acesteia, semnate pe suport hârtie, cât si electronic de membrii CCNASPASA. Deciziile pot fi: de includere în tratament, neincludere în tratament (se specifica motivele neincluderii în tratament) sau de completare a dosarului (cu mentionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depasita).

8. CCNASPASA elaboreaza documentele în baza carora se fac initierea si monitorizarea tratamentului (fise de initiere/fise de monitorizare sau referate de justificare, decizii, consimtamântul pacientului) si stabileste circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresa oficiala caselor de asigurari de sanatate, în vederea bunei functionari a CCNASPASA. Medicii curanti au obligativitatea de a înregistra electronic pacientii în Registrul român de boli reumatice (RRBR).

9. CCNASPASA are stampila proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele comisiei si de membrii acesteia.

 

ANEXA 10

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

a Comisiei de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul tulburarilor de nutritie si metabolism

 

1. Comisia de experti de la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru tratamentul tulburarilor de nutritie si metabolism, denumita în continuare CCNASTNM, îsi desfasoara activitatea în conformitate cu prevederile protocolului terapeutic privind criteriile de eligibilitate pentru includerea în tratamentul specific si alegerea schemei terapeutice pentru pacientii cu obezitate.

2. CCNASTNM emite decizii de avizare/neavizare a terapiei, a caror valabilitate începe la data de emitere a deciziei si se termina la sfârsitul intervalului înscris pe decizie. Nu se emit decizii cu valabilitate retroactiva.

3. CCNASTNM informeaza casele de asigurari de sanatate prin adresa despre data când va avea loc sedinta de analiza a dosarelor depuse de pacientii diagnosticati cu tulburari de nutritie si metabolism si data-limita de trimitere a dosarelor la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS).

4. Casele de asigurari de sanatate transmit dosarele pacientilor pe care le au în evidenta, însotite de o adresa de înaintare în care sunt specificate sumele disponibile în vederea initierii si continuarii tratamentului care necesita aprobarea comisiei si centralizatorul cu pacienti.

5. Casele de asigurari de sanatate introduc în sistemul informatic datele pacientilor care necesita initierea/continuarea terapiei specifice cu istoricul tratamentelor medicale actualizate.

6. CCNASTNM îsi elaboreaza criteriile proprii de prioritate a pacientilor eligibili în vederea includerii în tratament, precum si planul de monitorizare.

7. CCNASTNM va proceda la selectia dosarelor primite de la casele de asigurari de sanatate pe baza criteriilor proprii de prioritate elaborate, în vederea încadrarii în bugetul alocat.

8. CCNASTNM avizeaza/nu avizeaza schemele terapeutice pentru medicamentele specifice, în conformitate cu protocoalele terapeutice si în conditii de eficienta economica (bugetul aprobat).

9. CCNASTNM elaboreaza un raport semestrial care contine numarul de pacienti intrati în tratament, numarul pacientilor aflati în tratament, numarul estimat al pacientilor aflati pe listele de prioritate.

10. CCNASTNM elaboreaza un raport semestrial financiar care contine consumul lunar pentru medicamentele aprobate si cheltuielile pentru tratamentul tulburarilor de nutritie si metabolism, pe pacient si pe judete.

11. CCNASTNM solicita trimestrial caselor de asigurari de sanatate rapoarte privind numarul de pacienti aflati în tratament si numarul estimativ de initieri pe care le poate sustine în perioada urmatoare, în functie de bugetul alocat de CNAS pe anul în curs.

12. CCNASTNM întocmeste raspunsurile potrivit deciziei luate individual pentru fiecare pacient si le transmite caselor de asigurari de sanatate teritoriale. Deciziile pot fi: includere în tratament, neincludere în tratament (se specifica motivele neincluderii în tratament), completarea dosarului (cu mentionarea datelor sau a documentelor incomplete ori cu valabilitate depasita).

13. CCNASTNM elaboreaza documentele în baza carora se fac initierea si monitorizarea tratamentului (fise de initiere/fise de monitorizare sau referate de justificare, decizii) si stabileste circuitul documentelor, pe care îl transmite prin adresa oficiala caselor de asigurari de sanatate, în vederea asigurarii functionarii adecvate a comisiei de experti.

14. CCNASTNM are stampila proprie, iar actele sale oficiale sunt semnate numai de presedintele comisiei si de membrii acesteia.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf