Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1768 din 22 aprilie 2013

Pentru aprobarea reglementarii tehnice "Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate in constructii, indicativ GE 056 - 2013"

Având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 7/2011 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 14 - Infrastructura calitatii, nr. 3/2011 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generala si nr. 1/2013 al Comitetului Tehnic de Specialitate nr. 11 - Cerinte functionale pentru constructii si fizica constructiilor,

în conformitate cu prevederile art. 10 si art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, si ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementari tehnice si de cheltuieli aferente activitatii de reglementare în constructii, urbanism, amenajarea teritoriului si habitat, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 203/2003, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 4 pct. II lit. e) si al art. 12 alin. (7) din Hotarârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba reglementarea tehnica "Ghid privind produse de finisare peliculogene utilizate în constructii, indicativ GE 056 - 2013", elaborata de Institutul de Cercetari pentru Echipamente si Tehnologii în Constructii - ICECON - S.A., prevazuta în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii.

 

ART. 3

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin, Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru Directivare si Control în Proiectarea si Executarea Constructiilor nr. 44/1976 privind aprobarea Normativului pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, indicativ C3 - 76*1), si Decizia presedintelui Biroului Executiv al Institutului Central de Cercetare, Proiectare si Directivare în Constructii nr. 35/1989 privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom, Veparom, Vepatim si a vopselelor strop decorative, indicativ: completari C3 - 76*2), îsi înceteaza aplicabilitatea.

------------

*1) Normativul pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, indicativ C3 - 76, a fost publicat în Buletinul Constructiilor nr. 5/1976, editat de Institutul de Cercetari în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC.

*2) Instructiunile tehnice pentru utilizarea vopselelor Dasirom, Veparom, Vepatim si a vopselelor strop decorative, indicativ: completari C3 - 76, au fost publicate în Buletinul Constructiilor nr. 3/1989, editat de Institutul de Cercetari în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC.

 

 

*

 

Reglementarea tehnica aprobata prin prezentul ordin a fost adoptata cu respectarea procedurii de notificare nr. RO/470/2012 din 9 noiembrie 2012, prevazuta de Hotarârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind masurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societatii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeana, cu modificarile ulterioare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004, care transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informatii în domeniul standardelor si reglementarilor tehnice, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene seria L nr. 204 din 21 iulie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf