Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 174 din 3 aprilie 2013

Privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agromediu" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013, precum si pentru nerespectarea ecoconditionalitatii in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata pentru Pilonul I aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2013

În conformitate cu Referatul comun de aprobare nr. 6.620 din 7 martie 2013 al Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) si al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA),

în baza prevederilor:

- Programului National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013 (PNDR), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C (2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), cu modificarile si completarile ulterioare;

- Regulamentului (UE) nr. 65/2011 al Comisiei din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveste punerea în aplicare a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii în cazul masurilor de sprijin pentru dezvoltare rurala;

- Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune si de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003;

- Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea, modularea si sistemul integrat de administrare si control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevazute de regulamentul respectiv, precum si de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste ecoconditionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol;

- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 198/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 243/2006 privind stabilirea masurilor finantate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, care vor fi implementate de catre Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit si, respectiv, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura;

- Acordului-cadru de delegare nr. 74 din 13 octombrie 2010 între APDRP si APIA pentru implementarea masurilor privind platile compensatorii cuprinse în axa II în Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, precum si a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

(1) Pentru cererile de plata depuse de fermieri începând cu anul 2013, aferente masurilor 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montana" si 214 "Plati de agromediu" din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007 - 2013 se aproba sistemele de sanctiuni specifice, dupa cum urmeaza:

1. sistemul de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata" si 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montana", prevazut în anexa nr. 1;

2. sistemul de sanctiuni pentru masura 214 "Plati de agromediu", prevazut în anexa nr. 2.

(2) Pentru cererile de plata depuse de fermieri începând cu anul 2013 în cadrul schemelor de sprijin pe suprafata aferente Pilonului I, respectiv schema de plata unica pe suprafata - SAPS, platile nationale directe complementare - PNDC pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru fibra, cânepa pentru fibra, hamei, tutun, sfecla de zahar, schema de plata separata pentru zahar, precum si schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât zona montana, se aproba sistemul de sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii, prevazut în anexa nr. 3.

 

ART. 2

 

Anexele nr. 1 - 3*) fac parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexele nr. 1 - 3 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Achim Irimescu,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf