Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1708 din 14 decembrie 2012

Pentru modificarea si completarea unor ordine ale ministrului finantelor publice

În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) - i) si alin. (2), ale art. 144 alin. (1), ale art. 144^1 si ale art. 157 alin. (4) si (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Normele privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 500/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Potrivit art. 157 alin. (4) din Codul fiscal, prin exceptare de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, pâna la data de 31 decembrie 2016 inclusiv nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care au obtinut certificat de amânare de la plata."

2. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Certificatul de amânare de la plata se elibereaza pe perioada indicata de solicitant, care nu poate depasi data de 31 decembrie 2016."

 

ART. II

 

Instructiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, sau, daca transportul bunurilor nu presupune o tranzactie, documentele solicitate de autoritatea vamala pentru întocmirea declaratiei vamale de export;".

2. La articolul 4 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

3. La articolul 4 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

4. La articolul 4 alineatul (6), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

5. La articolul 4 alineatul (8), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

6. La articolul 5 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

7. La articolul 5 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

8. La articolul 5 alineatul (5), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

9. La articolul 6 alineatul (3), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) factura pentru serviciile de prelucrare efectuate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

10. La articolul 6 alineatul (4), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) factura pentru serviciile prestate, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;".

11. La articolul 10 alineatul (1), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si în care sa fie mentionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumparatorului în alt stat membru;".

12. La articolul 10 alineatul (2), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, daca furnizorul nu este o persoana impozabila, prin contractul de vânzare-cumparare;".

13. La articolul 10 alineatul (3), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, mai putin codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumparatorului în alt stat membru;".

14. La articolul 10 alineatul (4), litera a) va avea urmatorul cuprins:

"a) autofactura prevazuta la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, în care sa fie mentionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru al persoanei care realizeaza transferul din România;".

 

ART. III

 

Normele de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.218/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.046 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Plasarea bunurilor în unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Codul fiscal, si livrarea acestora cât timp se afla sub regimul respectiv se supun conditiilor impuse de legislatia vamala.

(2) Prestarile de servicii mentionate la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal asupra bunurilor aflate înca în unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1 - 7 din Codul fiscal sunt scutite de taxa pe valoarea adaugata în masura în care prestarea acestor servicii este autorizata de legislatia vamala.

(3) Scutirea de taxa în ceea ce priveste livrarea de bunuri plasate în unul dintre regimurile mentionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal va fi justificata cu:

a) contractul încheiat cu titularul regimului sau cu beneficiarul;

b) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

c) documentele din care sa reiasa ca bunurile în cauza se aflau în unul dintre regimurile mai sus mentionate la momentul livrarii sau prestarii.

(4) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport de bunuri, se justifica de persoana impozabila care factureaza transportul, în masura în care locul prestarii serviciilor este considerat a fi în România în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal si daca aceasta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

b) contractul încheiat cu beneficiarul;

c) documentele din care sa rezulte ca transportul este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal sau este efectuat în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile sau în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal;

d) documentele specifice de transport în functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz.

(5) Daca locul serviciului de transport de bunuri este în România si beneficiarul ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, daca operatiunea nu ar fi scutita, acesta justifica scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport, cu:

a) factura emisa de prestator sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

b) contractul încheiat cu prestatorul;

c) documentele din care sa rezulte ca transportul este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal ori este efectuat în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile sau în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal;

d) documentele specifice de transport în functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

(6) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile accesorii transportului aferent livrarilor prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal ori efectuat în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile sau în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, se justifica de catre prestatorul serviciilor, în masura în care locul prestarii serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) contractul încheiat cu beneficiarul;

b) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

c) documentele din care sa rezulte ca sunt servicii accesorii unui transport aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal ori efectuat în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile sau în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal.

(7) Daca locul serviciilor accesorii transportului aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal sau efectuat în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile ori în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, în situatia în care operatiunea nu ar fi scutita, pe baza urmatoarelor documente:

a) contractul încheiat cu prestatorul serviciilor;

b) factura emisa de prestator;

c) documentele din care sa rezulte ca serviciile sunt accesorii unui transport aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal sau efectuat în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile ori în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni.

(8) Scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru alte prestari de servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal sau efectuate în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile ori în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, se justifica de catre prestatorul serviciilor, în masura în care locul prestarii serviciilor este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, si daca acesta ar fi fost persoana obligata la plata taxei conform art. 150 alin. (1) din Codul fiscal, în cazul în care nu se aplica o scutire de taxa. Documentele pe baza carora se justifica scutirea de taxa sunt:

a) contractul încheiat cu beneficiarul;

b) factura care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii efectuate sunt aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal ori sunt efectuate în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile sau în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal.

(9) Daca locul altor servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal sau efectuate în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile ori în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, este considerat a fi în România, în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, scutirea de taxa prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal se justifica de beneficiarul serviciilor, daca acesta ar fi persoana obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal, în situatia în care operatiunea nu ar fi scutita de taxa, pe baza urmatoarelor documente:

a) contractul încheiat cu prestatorul serviciilor;

b) factura emisa de prestator;

c) documentele din care sa rezulte ca prestarile de servicii sunt aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal sau sunt efectuate în locatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal, pentru bunurile aflate în regimurile ori în situatiile prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 4 - 7 din Codul fiscal.

Daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni."

2. Dupa articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 1^1

(1) Prin plasare în zona libera/antrepozitul liber se întelege introducerea de bunuri comunitare si necomunitare în zona libera/antrepozitul liber în vederea depozitarii si comercializarii ulterioare, daca sunt înscrise în evidenta operativa prevazuta la cap. V din Normele tehnice privind aplicarea uniforma a reglementarilor vamale în zonele libere si antrepozitele libere, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 7.394/2007, denumite în continuare Normele tehnice.

(2) În conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 si lit. b) din Codul fiscal, în cazul bunurilor necomunitare sunt scutite de TVA:

a) plasarea bunurilor în zona libera/antrepozitul liber. Justificarea scutirii de TVA la introducerea bunurilor necomunitare în zona libera/antrepozitul liber se realizeaza de operatorii zonelor libere/antrepozitelor libere cu documentele prevazute în sectiunea 8.1 a Normelor tehnice, ca, de exemplu, CMR, foaie de parcurs, bon de livrare, manifest, nota de livrare sau mesaj informatic, cu conditia ca acestea sa furnizeze toate informatiile necesare identificarii marfurilor, precum si prin documentele vamale existente la plasarea acestor marfuri în zona libera/antrepozitul liber, în cazul în care aceste documente exista. Documentele prezentate de catre operatori vor fi diferite în functie de specificul fiecarei operatiuni si de modul de transport al bunurilor;

b) livrarile efectuate în interiorul zonei libere/antrepozitului liber. Furnizorii justifica scutirea de TVA cu informatiile înscrise în evidenta operativa întocmita în forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice si care atesta faptul ca bunurile nu au fost puse în libera circulatie pe teritoriul comunitar.

(3) În conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal în cazul bunurilor comunitare care sunt transportate din alt stat membru în zona libera/antrepozitul liber, este scutita de TVA achizitia intracomunitara de bunuri cu conditia ca persoana care realizeaza achizitia intracomunitara de bunuri sa faca dovada, în termen de maximum 90 de zile de la data la care intervine exigibilitatea achizitiei intracomunitare, ca bunurile respective au fost livrate intracomunitar în regim de scutire de TVA conform art. 143 alin. (2) din Codul fiscal sau au fost exportate în regim de scutire de TVA conform prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) din Codul fiscal. Operatiunea constând în livrarea intracomunitara a bunurilor sau în exportul bunurilor trebuie realizata de persoana care a achizitionat intracomunitar bunurile respective. Nu se aplica scutirea de TVA pentru alte livrari ulterioare achizitiei intracomunitare ale bunurilor respective decât livrarea intracomunitara sau exportul.

(4) În conformitate cu prevederile art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal, în cazul bunurilor comunitare transportate din România în zona libera/antrepozitul liber, sunt scutite de TVA numai livrarile efectuate în conditiile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) sau b) sau la art. 143 alin. (2) din Codul fiscal, de catre persoana care le-a plasat în zona libera/antrepozitul liber. Scutirea de TVA se justifica cu:

a) evidenta operativa întocmita în forma agreata si aprobata de autoritatea vamala conform Normelor tehnice;

b) documentele prevazute de Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.222/2006 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) si art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru justificarea scutirii de TVA prevazute de art. 143 alin. (2), respectiv art. 143 alin. (1) lit. a) si b) din Codul fiscal pentru livrarea intracomunitara de bunuri si pentru export.

(5) Scutirea de TVA prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru servicii prestate asupra bunurilor aflate în zona libera/antrepozitul liber se aplica pentru urmatoarele servicii:

a) transportul de bunuri în interiorul zonei libere/antrepozitului liber;

b) serviciile accesorii transportului de bunuri efectuate în interiorul zonei libere/antrepozitului liber;

c) serviciile mentionate în anexa 2 la norme, efectuate în interiorul zonei libere/antrepozitului liber.

(6) Scutirea de taxa prevazuta la alin. (5) se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi în România în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifica de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de catre prestatorul serviciilor sau, dupa caz, de catre beneficiarul acestora, cu:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

b) contractul încheiat pentru prestarea serviciilor;

c) documentele specifice de transport în functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz, în cazul serviciilor de transport;

d) documentele pe baza carora s-a facut plasarea bunurilor în zona libera/antrepozitul liber si/sau care sunt înscrise în evidentele operative ale operatorilor în conformitate cu sectiunile 8.1 si 8.2 ale Normelor tehnice sau, dupa caz, copii de pe acestea.

(7) Scutirea de TVA prevazuta la art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru prestarile de servicii aferente livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal se aplica daca locul prestarii serviciilor este considerat a fi în România în conformitate cu prevederile art. 133 din Codul fiscal, indiferent daca bunurile au statut comunitar sau necomunitar. Scutirea de TVA se justifica de catre persoana care ar fi obligata la plata taxei conform art. 150 din Codul fiscal daca nu s-ar aplica scutirea de taxa, respectiv de catre prestatorul serviciilor sau, dupa caz, de catre beneficiarul acestora, cu:

a) factura, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal sau, dupa caz, pentru persoanele care presteaza efectiv serviciul de transport, documentul specific de transport, daca acesta contine cel putin informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal;

b) documentele din care sa rezulte ca serviciul prestat este aferent livrarilor de bunuri prevazute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 3 din Codul fiscal;

c) documentele specifice de transport în functie de tipul transportului sau copii de pe aceste documente, dupa caz, în cazul serviciilor de transport.

(8) În situatiile prevazute la alin. (6) si (7), daca beneficiarul nu poate justifica scutirea de taxa, operatiunile vor fi considerate taxabile. În cazul în care sunt achizitii intracomunitare de servicii, vor fi aplicate prevederile specifice de declarare a acestor operatiuni."

3. La articolul 2 alineatul (11), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) pentru toate livrarile efectuate, sa emita factura mentionata la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, care trebuie sa contina informatiile prevazute la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal."

4. În anexa 1 la norme, la punctul 54 litera i), punctul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"2. autofactura mentionata la art. 155 alin. (8) din Codul fiscal, în cazul transferului de bunuri în alt stat membru în sensul art. 128 alin. (10) din Codul fiscal;".

5. În anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 64 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"64. Când plasarea bunurilor în regim de antrepozit este facuta în cadrul unei livrari de bunuri în România, factura furnizorului trebuie sa contina, în plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:".

6. În anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 65 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"65. Pentru livrarile de bunuri ce ramân în regimul de antrepozit de TVA ce pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de bunuri trebuie sa contina, în plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:".

7. În anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 66 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"66. Pentru prestarile de servicii efectuate înainte ca bunurile sa fie plasate în regim de antrepozit de TVA ce pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de servicii trebuie sa contina, în plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:".

8. În anexa 1 la norme, partea introductiva a punctului 67 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"67. Pentru prestarile de servicii facute asupra bunurilor cât timp acestea ramân în regimul de antrepozit si care pot fi scutite de taxa conform art. 144 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, factura emisa de furnizorul de servicii trebuie sa contina, în plus fata de elementele mentionate la art. 155 alin. (19) din Codul fiscal, urmatoarele elemente specifice:".

 

ART. IV

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 1 ianuarie 2013.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Florin Georgescu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf