Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 142 din 20 decembrie 2012

Privind aprobarea Regulamentului nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera in cadrul Comunitatii

În conformitate cu prevederile art. 1, 2 si art. 7 alin. (1), (3), (10) si (15) din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 514/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

în baza prevederilor art. 6 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si a prevederilor art. 18 alin. (1) si alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Comunitatii,

având în vedere prevederile art. 125 din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare,

Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare a hotarât, în sedinta din data de 20 decembrie 2012, emiterea urmatorului ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Regulamentul nr. 12/2012 pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Comunitatii.

 

ART. 2

 

Regulamentul mentionat la art. 1 intra în vigoare la data publicarii acestuia si a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se publica si în Buletinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare si pe site-ul acesteia (www.cnvmr.ro).

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Eugenia Carmen Negoita

 

 

REGULAMENTUL Nr. 12/2012

pentru aplicarea prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Comunitatii

 

ART. 1

 

Prezentul regulament stabileste norme în vederea aplicarii prevederilor art. 6 lit. a) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite României la nivelul Uniunii Europene, denumita în continuare OUG nr. 115/2011, si a art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010 al Comisiei din 12 noiembrie 2010 privind calendarul, administrarea si alte aspecte ale licitarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Comunitatii, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

 

ART. 2

 

Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevazuta în Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita în continuare Legea nr. 297/2004, si în reglementarile emise de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.) în aplicarea acesteia.

 

ART. 3

 

O societate de servicii de investitii financiare poate presta activitatea de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera emise în baza Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de sera în cadrul Comunitatii si de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului si a reglementarilor comunitare emise în aplicarea acesteia, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

 

ART. 4

 

O societate de servicii de investitii financiare poate participa în nume propriu în cadrul licitatiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de sera, daca detine un capital initial prevazut la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 297/2004.

 

ART. 5

 

Societatile de servicii de investitii financiare sunt eligibile de a solicita admiterea la licitatii pentru a licita direct în numele clientilor lor, în cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, în baza autorizatiei C.N.V.M.

 

ART. 6

 

(1) În vederea autorizarii pentru a licita în cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze în numele clientilor, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, o societate de servicii de investitii financiare, denumita în continuare S.S.I.F., trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a) nivelul capitalului minim initial al S.S.I.F. sa fie cel prevazut la art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004;

b) respecta regulile de conduita prevazute la art. 59 alin. (2) si (5) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

(2) S.S.I.F. mentionata la alin. (1) are obligatia întocmirii unor proceduri interne, prin care sa se asigure o politica adecvata si suficienta pentru respectarea de catre societate, conducatorii, administratorii, angajatii si colaboratorii acesteia a regulilor de conduita prevazute la art. 59 alin. (2) si (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, care trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:

a) reguli si proceduri pentru prevenirea si evitarea conflictelor de interese;

b) reguli si proceduri cu privire la relatiile cu clientii în scopul de a se asigura respectarea prevederilor art. 59 alin. (2) lit. j) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010;

c) reguli si proceduri pentru asigurarea confidentialitatii si pastrarii în siguranta a datelor si informatiilor legate de activitatile desfasurate în legatura cu certificatele de emisii de gaze cu efect de sera;

d) reguli si proceduri cu privire la relatiile cu clientii în scopul de a asigura ca administratorii, conducatorii, angajatii si colaboratorii societatii de servicii de investitii financiare actioneaza întotdeauna în cel mai bun interes al acestora, în mod echitabil si fara discriminare si ca aceste persoane nu obtin niciun avantaj din utilizarea informatiilor confidentiale de care iau cunostinta în activitatea de licitare în cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera, în special acolo unde poate aparea o situatie de conflict de interese între societatea de servicii de investitii financiare si client;

e) reguli si proceduri privind gestionarea plângerilor clientilor cu privire la respectarea regulilor de conduita mentionate la art. 59 alin. (2) si (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010.

 

ART. 7

 

Autorizatia C.N.V.M. se elibereaza în baza unei cereri pentru prestarea activitatii de licitare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, însotita de procedurile mentionate la art. 6 alin. (2), precum si de dovada platii tarifului stabilit prin Regulamentul nr. 7/2006 privind veniturile Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 30/2006, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de autorizare însotite de documentatia completa.

 

ART. 8

 

În exercitarea atributiilor sale, reprezentantul compartimentului de control intern al societatii de servicii de investitii financiare prevazut la art. 68 din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, are obligatia verificarii respectarii prevederilor prezentului regulament.

 

ART. 9

 

(1) Institutiile de credit autorizate de Banca Nationala a României sunt eligibile de a solicita admiterea la licitatii pentru a licita în numele clientilor lor, în cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera, în conformitate cu prevederile art. 18 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, numai dupa înscrierea acestora în Registrul C.N.V.M. în calitate de intermediari si în baza unei autorizatii eliberate de C.N.V.M., potrivit prevederilor art. 6 lit. a) din OUG nr. 115/2011.

(2) Autorizatia C.N.V.M. pentru confirmarea eligibilitatii de a solicita admiterea la licitatii, mentionata la alin. (1), se elibereaza în baza unei cereri semnate de reprezentantul legal al institutiei de credit, însotita de procedurile prevazute la art. 6 alin. (2), precum si de dovada platii tarifului stabilit prin Regulamentul C.N.V.M. nr. 7/2006, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însotite de documentatia completa.

(3) Institutiile de credit au obligatia sa notifice C.N.V.M. orice modificare a procedurilor prevazute la art. 6 alin. (2) în termen de maximum doua zile lucratoare de la data producerii acestora.

(4) La încetarea activitatii, institutia de credit are obligatia sa transmita la C.N.V.M. o cerere de retragere a autorizatiei emise de C.N.V.M.

 

ART. 10

 

O institutie de credit poate depune cererea de autorizare pentru a licita în cadrul licitatiilor cu certificate de emisii de gaze cu efect de sera în numele clientilor lor, concomitent cu cererea de înscriere a acestora în Registrul C.N.V.M. ca intermediar, prevazuta la art. 29 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, precum si ulterior, pe toata durata înscrierii ca intermediar a acestei institutii în Registrul C.N.V.M.

 

ART. 11

 

(1) Orice solicitare a C.N.V.M. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial întrerupe termenele prevazute la art. 7 si 9 care reîncep sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai târziu de 30 de zile de la data solicitarii C.N.V.M., sub sanctiunea respingerii cererii.

(2) În situatia în care documentele depuse sunt incomplete, ilizibile sau se constata depunerea acestora într-o forma necorespunzatoare ori lipsa unor documente, precum si în situatia în care nu se respecta punctual prevederile reglementarilor în vigoare, acestea vor fi returnate solicitantului.

 

ART. 12

 

C.N.V.M. este în drept sa nu acorde autorizatia de functionare daca S.S.I.F./institutia de credit care a solicitat eliberarea autorizatiei nu îndeplineste conditiile impuse de prezentul regulament.

 

ART. 13

 

În cazul respingerii unei cereri de autorizare în conformitate cu prevederile prezentului regulament, C.N.V.M. va emite o decizie motivata, care poate fi contestata în termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii ei.

 

ART. 14

 

Retragerea autorizatiei unei S.S.I.F. acordate în conformitate cu prevederile art. 6 are loc la cererea acesteia sau ca sanctiune conform prevederilor art. 17.

 

ART. 15

 

Societatile de servicii de investitii financiare/institutiile de credit mentionate în prezentul regulament trebuie sa întocmeasca si sa transmita C.N.V.M., cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de sfârsitul urmatoarei zile lucratoare, rapoarte detaliate diferentiate pe activitatea prestata în numele clientilor lor, respectiv pe cont propriu, dupa caz, care vor cuprinde informatii referitoare la tipul contractului achizitionat în cadrul licitatiilor, numarul contractelor achizitionate, pretul contractelor respective, volumul certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera achizitionate, data si ora tranzactiei respective.

 

ART. 16

 

Ulterior achizitionarii certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera în cadrul licitatiilor desfasurate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.031/2010, acestea pot fi tranzactionate în cadrul pietelor reglementate din România, în conformitate cu reglementarile proprii ale acestora.

 

ART. 17

 

(1) Constituie contraventii nerespectarea regulilor de conduita prevazute la art. 59 alin. (2) si (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.031/2010, precum si nerespectarea procedurilor mentionate la art. 6 alin. (2) de catre S.S.I.F. si institutiile de credit autorizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Savârsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza de catre C.N.V.M. conform art. 272 alin. (2) lit. a) si g) si art. 273 din titlul X din Legea nr. 297/2004.

(3) Savârsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se constata de catre C.N.V.M. conform Legii nr. 297/2004.

 

ART. 18

 

Prezentul regulament intra în vigoare la data publicarii acestuia si a ordinului de aprobare în Monitorul Oficial al României, Partea I, si se publica în Buletinul C.N.V.M. si pe site-ul www.cnvmr.ro

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Eugenia Carmen Negoita
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf