Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 140 din 4 februarie 2013

Pentru modificarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011

În baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) si alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 10 pct. 1 din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile si completarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul finantelor publice, emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Normele privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 143 alin. (1) lit. j), j^1), k), l) si m) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre România si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii în România, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.389/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 597 din 24 august 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

1. La articolul 2 alineatul (7), litera b) va avea urmatorul cuprins:

"b) persoanele scutite prevazute la art. 1 alin. (7) vor solicita o adresa scrisa emisa de structura organizatoare a activitatilor de cooperare din cadrul Ministerului Apararii Nationale cu fortele armate ale statelor straine membre NATO, care sa confirme faptul ca acestea se afla în România pentru a lua parte la efortul comun de aparare, ori de câte ori este cazul."

2. La articolul 3 alineatul (2), litera g) va avea urmatorul cuprins:

"g) în cazul persoanelor mentionate la art. 1 alin. (7), o adresa scrisa emisa de structura organizatoare a activitatilor de cooperare din cadrul Ministerului Apararii Nationale cu fortele armate ale statelor straine membre NATO, care sa confirme faptul ca acestea se afla în România pentru a lua parte la efortul comun de aparare, ori de câte ori este cazul."

3. La articolul 3, alineatul (5) va avea urmatorul cuprins:

"(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (3) si (4), în situatia în care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1), (2), (4), (5) si (7) nu au depus în termenele prevazute la alin. (3) si (4) cererile de restituire a taxei pe valoarea adaugata si/sau documentatia aferenta, la solicitarea acestora presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata. În acest sens, pe baza documentelor prevazute la alin. (2), depuse de solicitanti, autoritatea fiscala competenta va întocmi un referat semnat de conducatorul acesteia, din care sa rezulte ca, desi cererile de restituire au fost depuse cu întârziere fata de termenele prevazute la alin. (3) si (4), sunt îndeplinite conditiile prevazute de lege si de prezentul ordin pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adaugata, care va fi înaintat presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea efectuarii restituirii taxei pe valoarea adaugata."

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Viceprim-ministru, ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf