Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1248 din 6 decembrie 2012

Pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Directiei organizare si politici salariale nr. R.A. 851/2012;

- Adresa Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi nr. 50.618/2012,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sanatatii si Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Raed Arafat

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

de organizare si functionare al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Spitalul "Sf. Spiridon" Iasi a fost înfiintat în anul 1757 si prin Adresa nr. II/C/281 din 31 august 1990 a Ministerului Sanatatii - Directia economica, plan, prognoza devine unitate sanitara cu personalitate juridica, cu denumirea de Spitalul Universitar "Sf. Spiridon" Iasi, iar prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 117/2000*) se atesta ca unitate sanitara cu personalitate juridica sub denumirea de Spitalul Universitar "Sf. Spiridon" Iasi.

(2) Prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 639/2000*) se aproba schimbarea denumirii spitalului în Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi.

(3) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi, denumit în continuare spital, dispune de un numar sporit de spatii destinate examinarii si efectuarii tratamentului pacientilor internati, inclusiv tratamentului ambulatoriu, sali de operatii, spatii pentru prestatii diagnostice si de laborator, de investigatie radiologica, ecograf, computer-tomograf, RMN, sectii clinice etc.

(4) Serviciile medicale acordate de spital pot fi preventive si curative. Spitalul, prin activitatea medicala si activitatea de cercetare, participa la asigurarea starii de sanatate a populatiei.

(5) Activitatile organizatorice si functionale cu caracter medico-sanitar din spital sunt reglementate si supuse controlului Ministerului Sanatatii.

(6) Asistenta medicala în spital se realizeaza în cadru autorizat potrivit legii.

(7) Spitalul trebuie sa îndeplineasca conditiile de autorizare sanitara, de functionare si de competenta prevazute de lege.

------------

*) Ordinele ministrului sanatatii nr. 117/2000 si nr. 639/2000 nu au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate

 

ART. 2

În raport cu obiectul sau de activitate, spitalul asigura pentru populatia deservita, în principal, urmatoarele servicii medicale:

a) prevenirea si combaterea bolilor cu potential endemo-epidemic;

b) primul ajutor medical si asistenta medicala de urgenta, daca starea sanatatii persoanei este critica;

c) efectuarea consultatiilor, investigatiilor, stabilirea diagnosticului, efectuarea tratamentelor si a altor îngrijiri medicale tuturor bolnavilor spitalizati;

d) recuperarea medicala a bolnavilor;

e) achizitionarea, gestionarea si distribuirea medicamentelor;

f) achizitionarea, depozitarea, distribuirea si întretinerea instrumentarului si aparaturii medicale, a altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor în vigoare;

g) controlul si urmarirea calitatii medicamentelor administrate bolnavilor, în vederea cresterii eficientei tratamentelor, evitarii riscului terapeutic si a fenomenelor adverse;

h) desfasurarea unei activitati de cercetare stiintifica având ca scop promovarea starii de sanatate a pacientilor;

i) crearea unor conditii moderne de confort, asigurarea unei alimentatii specifice afectiunilor si servirea mesei în conditii de igiena;

j) educatia sanitara a bolnavilor internati sau asistati în ambulatoriu;

k) realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de securitate si sanatate în munca si de paza contra incendiilor, precum si a celor privind protectia civila, corespunzator normelor legale;

l) organizarea si desfasurarea activitatii de arhivare a documentelor primite, generate si detinute de unitate, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

m) asigurarea conditiilor optime de pastrare a fondului de documente, cu respectarea termenelor de pastrare stabilite pentru unitatile sanitare.

ART. 3

În cadrul spitalului se desfasoara si urmatoarele activitati:

a) învatamânt medico-farmaceutic;

b) învatamânt universitar;

c) învatamânt postuniversitar;

d) cercetare stiintifica medicala.

ART. 4

Pregatirea cadrelor medicale, rezidentilor, studentilor, doctoranzilor, masteranzilor si elevilor în spital este admisa atât pentru cei din învatamântul de stat, cât si pentru cei din învatamântul privat autorizat sau acreditat potrivit legii.

ART. 5

Activitatile de învatamânt si cercetare sunt astfel organizate încât sa consolideze calitatea actului medical, cu respectarea drepturilor pacientilor, a eticii si deontologiei medicale.

ART. 6

Colaborarea dintre spital si institutiile de învatamânt superior medical, respectiv unitatile de învatamânt medical, se desfasoara pe baza de contract, încheiat conform metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului.

ART. 7

Cercetarea stiintifica medicala se efectueaza pe baza de teme si de contracte de cercetare, încheiate între spital si finantatorul cercetarii.

ART. 8

Spitalul are obligatia sa desfasoare activitatea de educatie medicala si cercetare (EMC) pentru medici, asistenti medicali si alt personal. Costurile acestor activitati sunt de regula suportate de personalul beneficiar. Spitalul poate suporta astfel de costuri în conditiile alocarilor bugetare.

ART. 9

(1) Spitalul asigura conditii de investigatii medicale, cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

(2) Spitalul raspunde, în conditiile legii, pentru calitatea actului medical, pentru respectarea conditiilor de cazare, igiena, alimentatie si de prevenire a infectiilor nosocomiale, precum si pentru acoperirea prejudiciilor cauzate pacientilor, stabilite de catre organele competente.

(3) Spitalul raspunde pentru pastrarea confidentialitatii tuturor informatiilor având legatura cu serviciile medicale acordate asiguratilor fata de terti.

(4) Spitalul raspunde pentru acordarea serviciilor medicale asiguratilor în mod nediscriminatoriu, precum si pentru respectarea dreptului la libera alegere a serviciilor medicale.

ART. 10

(1) Spitalul are obligatia de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricarei persoane care se prezinta la spital, daca starea sanatatii acesteia este critica. Dupa stabilizarea functiilor vitale, spitalul va asigura, dupa caz, transportul autorizat obligatoriu la o alta institutie medico-sanitara de profil.

(2) Spitalul va fi în permanenta pregatit pentru asigurarea asistentei medicale în caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si în alte situatii de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la înlaturarea efectelor acestora.

(3) Cheltuielile efectuate de spital, în caz razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza se ramburseaza de catre stat, prin hotarâre a Guvernului.

ART. 11

(1) Spitalul are obligatia sa înregistreze, sa stocheze, sa prelucreze si sa transmita informatiile privind activitatea de îngrijire, conform normelor elaborate de Ministerul Sanatatii.

(2) Raportarile se fac atât la Ministerul Sanatatii, cât si la Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Iasi.

(3) Personalul medical are obligatia de a respecta clauzele contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Iasi si este sanctionat corespunzator legii în cazul nerespectarii acestor clauze.

(4) Spitalul are obligatia de a completa prescriptiile medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afectiuni acute, subacute, cronice (initiale).

 

Atributiile spitalului

 

ART. 12

Spitalul este obligat, în principiu, sa asigure:

a) prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;

b) efectuarea consultatiilor, investigatiilor, tratamentelor si a altor îngrijiri medicale bolnavilor spitalizati;

c) stabilirea corecta a diagnosticului si a conduitei terapeutice pentru pacientii spitalizati;

d) aprovizionarea si distribuirea medicamentelor;

e) aprovizionarea cu substante si materiale de curatenie si dezinfectie;

f) aprovizionarea în vederea asigurarii unei alimentatii corespunzatoare atât din punct de vedere calitativ, cât si din punct de vedere cantitativ, conform legislatiei în vigoare;

g) asigurarea unui microclimat corespunzator, astfel încât sa fie prevenita aparitia de infectii nosocomiale;

h) realizarea conditiilor necesare pentru aplicarea masurilor de protectie a muncii si paza contra incendiilor conform normelor în vigoare;

i) limitarea accesului vizitatorilor în spital în perioada de carantina, iar în unele sectii, interzicerea vizitarii;

j) atributiile personalului din cadrul spitalului sunt stabilite prin fisele de post.

 

CAPITOLUL III

Conducerea spitalului

 

ART. 13

Spitalul este condus de un manager, persoana fizica. În cadrul spitalului se organizeaza si functioneaza Consiliul de administratie si Comitetul director.

ART. 14

Conducerea spitalului este formata din:

- Consiliul de administratie;

- manager, care asigura conducerea curenta a spitalului;

- Comitetul director, format din:

- manager;

- director medical;

- director financiar-contabil;

- director de îngrijiri.

 

1. Consiliul de administratie

 

ART. 15

(1) În conformitate cu legislatia în vigoare, la nivelul spitalului se înfiinteaza Consiliul de administratie, care are rol de a dezbate principalele probleme de strategie si de organizare si functionare a spitalului si de a face recomandari managerului spitalului în urma dezbaterilor. Consiliul de administratie are urmatoarea componenta:

- 3 reprezentanti ai Directiei de Sanatate Publica Iasi si 3 membri supleanti;

- un reprezentant numit de Consiliul Local al Municipiului Iasi si un membru supleant;

- un reprezentant al Universitatii de Medicina si Farmacie "Gr. T. Popa" Iasi si un membru supleant;

- un reprezentant al structurii teritoriale a Colegiului Medicilor din România, cu statut de invitat;

- un reprezentant al structurii teritoriale a Ordinului Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu statut de invitat.

(2) Managerul participa la sedintele Consiliului de administratie fara drept de vot.

(3) Reprezentantul nominalizat de sindicatul legal constituit în unitate, afiliat federatiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara, participa ca invitat permanent la sedintele Consiliului de administratie.

ART. 16

Atributiile principale ale Consiliului de administratie sunt urmatoarele:

1. avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli al spitalului, precum si situatiile financiare trimestriale si anuale;

2. organizeaza concurs pentru ocuparea functiei de manager, în baza regulamentului aprobat prin ordin al ministrului sanatatii;

3. aproba masurile pentru dezvoltarea activitatii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei;

4. avizeaza programul anual al achizitiilor publice, întocmit în conditiile legii;

5. analizeaza modul de îndeplinire a obligatiilor de catre membrii Comitetului director si activitatea managerului si dispune masuri pentru îmbunatatirea activitatii;

6. propune revocarea din functie a managerului si a celorlalti membri ai Comitetului director în cazul în care constata existenta situatiilor prevazute de legislatia în vigoare.

 

2. Managerul

 

ART. 17

(1) Spitalul este condus de catre un manager. Acesta încheie un contract de management cu Ministerul Sanatatii pe o perioada de 3 ani. Contractul de management poate fi prelungit pe o perioada de 3 luni, maximum de doua ori, perioada în care se organizeaza concursul de ocupare a postului, sau poate înceta înainte de termen în urma evaluarii anuale efectuate pe baza criteriilor de performanta stabilite de Ministerul Sanatatii.

(2) Atributiile managerului sunt prevazute în contractul de management, conform legislatiei în vigoare.

(3) Managerul va respecta incompatibilitatile si conflictele de interese stabilite prin lege.

 

3. Comitetul director

 

ART. 18

(1) Din Comitetul director fac parte:

a) managerul;

b) directorul medical;

c) directorul financiar-contabil;

d) directorul de îngrijiri.

(2) Ocuparea functiilor specifice Comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

(3) În spital, directorul medical poate fi cadru didactic universitar.

ART. 19

Comitetul director are, în principal, urmatoarele atributii:

1. elaboreaza planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale Consiliului medical;

2. elaboreaza, pe baza propunerilor Consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

3. propune managerului, în vederea aprobarii:

(i) numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, în functie de reglementarile în vigoare;

(ii) organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

4. elaboreaza regulamentul de organizare si functionare, regulamentul intern si organigrama spitalului, în urma consultarii cu sindicatele, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului si urmareste implementarea de masuri organizatorice privind îmbunatatirea calitatii actului medical, a conditiilor de spitalizare, igiena si alimentatie, precum si de masuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii;

6. elaboreaza proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizarii de catre compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducatorilor sectiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobarii managerului;

7. urmareste realizarea indicatorilor privind executia bugetului de venituri si cheltuieli pe sectii si compartimente, asigurând sprijin sefilor de sectii si compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizeaza propunerea Consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care o supune spre aprobare managerului;

9. asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activitatii medicale, financiari, economici, precum si a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire si control, pe care le prezinta managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizeaza, la propunerea Consiliului medical, masurile pentru dezvoltarea si îmbunatatirea activitatii spitalului, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurile si protocoalele de practica medicale;

11. elaboreaza planul de actiune pentru situatii speciale si asistenta medicala în caz de razboi, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situatii de criza;

12. la propunerea Consiliului medical, întocmeste, fundamenteaza si prezinta spre aprobare managerului planul anual de achizitii publice, lista investitiilor si a lucrarilor de reparatii curente si capitale care urmeaza sa se realizeze într-un exercitiu financiar, în conditiile legii, si raspunde de realizarea acestora;

13. analizeaza, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si propune managerului masuri de îmbunatatire a activitatii spitalului;

14. întocmeste informari lunare, trimestriale si anuale cu privire la executia bugetului de venituri si cheltuieli, pe care le analizeaza cu Consiliului medical si le prezinta Ministerului Sanatatii;

15. negociaza, prin manager, directorul medical si directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Iasi;

16. se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majoritatii membrilor sai ori a managerului spitalului, si ia decizii în prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai, cu majoritatea absoluta a membrilor prezenti;

17. face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului si a denumirii spitalului;

18. negociaza cu seful de sectie/laborator/serviciu si propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanta ai managementului sectiei/laboratorului/serviciului, care vor fi prevazuti ca anexa la contractul de administrare al sectiei/laboratorului/serviciului;

19. raspunde în fata managerului pentru îndeplinirea atributiilor care îi revin;

20. analizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaboreaza raportul anual de activitate al spitalului.

 

4. Directorul medical

 

ART. 20

Atributiile specifice directorului medical sunt:

1. coordoneaza si raspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale si bugetul de venituri si cheltuieli;

2. monitorizeaza calitatea serviciilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si elaboreaza, împreuna cu sefii de sectii/laboratoare/servicii, propuneri de îmbunatatire a activitatii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

3. aproba protocoale de practica medicala la nivelul spitalului si monitorizeaza procesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul întregului spital;

4. raspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfasurate la nivelul sectiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pacientilor internati;

5. coordoneaza implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

6. întocmeste planul de formare si perfectionare a personalului medical, la propunerea sefilor de sectii/laboratoare/servicii;

7. avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare medicala, în conditiile legii;

8. asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

9. raspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfasurate în spital, în conformitate cu legislatia în vigoare;

10. analizeaza si ia decizii în situatia existentei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o durata de spitalizare mult prelungita, morti subite etc.);

11. participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale în caz de dezastre, epidemii si în alte situatii speciale;

12. stabileste coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, în vederea unei utilizari judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

13. supervizeaza respectarea prevederilor în vigoare referitoare la documentatia medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidentialitatii datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

14. întreprinde masurile necesare si urmareste realizarea indicatorilor de performanta ai managementului spitalului al caror nivel este stabilit anual;

15. preia, exercita si îndeplineste toate prerogativele si sarcinile functiei de manager al spitalului în intervalele de timp în care managerul lipseste din activitate;

16. îndeplineste toate sarcinile ce îi revin conform legislatiei în vigoare privind aprobarea normelor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale în unitatile sanitare;

17. duce la îndeplinire sarcinile ce îi revin conform hotarârilor luate în sedintele Comitetului director sau pe cele trasate de manager;

18. prezinta Consiliului de administratie informari trimestriale cu privire la activitatea Consiliului medical;

19. sprijina managerul în demersul de crestere a veniturilor proprii ale spitalului, inclusiv din donatii, fonduri ale comunitatii locale si din orice sursa legala;

20. coordoneaza, îndruma si raspunde de activitatea sectiilor/compartimentelor cu paturi, a laboratoarelor paraclinice, serviciului de anatomie patologica, farmaciei si a altor structuri functionale ca: sterilizare, bloc operator etc.

 

5. Directorul financiar-contabil

 

ART. 21

Atributiile specifice Directorului financiar-contabil sunt:

1. asigura si raspunde de buna organizare si desfasurare a activitatii financiare a spitalului, în conformitate cu dispozitiile legale;

2. organizeaza contabilitatea în cadrul spitalului, în conformitate cu dispozitiile legale, si asigura efectuarea corecta si la timp a înregistrarilor financiar-contabile;

3. asigura întocmirea la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a balantelor de verificare si a bilanturilor anuale si trimestriale;

4. propune defalcarea pe trimestre a indicatorilor financiari aprobati în bugetul de venituri si cheltuieli;

5. asigura executarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, urmarind realizarea indicatorilor financiari aprobati si respectarea disciplinei contractuale si financiare;

6. participa la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale cu Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Iasi;

7. angajeaza spitalul prin semnatura alaturi de manager în toate operatiunile patrimoniale, având obligatia, în conditiile legii, de a le refuza pe acelea care contravin dispozitiilor legale;

8. analizeaza din punct de vedere financiar planul de actiune pentru situatii speciale prevazute de lege, precum si pentru situatii de criza;

9. participa la organizarea sistemului informational al spitalului, urmarind folosirea cât mai eficienta a datelor financiar-contabile;

10. evalueaza, prin bilantul contabil, eficienta indicatorilor specifici;

11. asigura îndeplinirea, în conformitate cu dispozitiile legale, a obligatiilor spitalului catre bugetul statului, Trezoreria Statului si terti;

12. asigura plata integrala si la timp a drepturilor banesti cuvenite personalului încadrat în spital;

13. asigura întocmirea, circuitul si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate;

14. organizeaza evidenta tuturor creantelor si obligatiilor cu caracter patrimonial care revin spitalului din contracte, protocoale si alte acte asemanatoare si urmareste realizarea la timp a acestora;

15. ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmareste recuperarea lor;

16. asigura aplicarea dispozitiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestiunii;

17. raspunde de îndeplinirea atributiilor ce revin Serviciului financiar-contabilitate cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv si la asigurarea integritatii patrimoniului;

18. îndeplineste formele de scadere din evidenta a bunurilor de orice fel, în cazurile si conditiile prevazute de dispozitiile legale;

19. împreuna cu Serviciul achizitii publice si Compartimentul administrativ întocmeste si prezinta studii privind optimizarea masurilor de buna gospodarire a resurselor materiale si banesti, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar, în scopul administrarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si a sumelor încasate în baza contractului de furnizare de servicii medicale;

20. organizeaza si ia masuri de realizare a perfectionarii pregatirii profesionale a salariatilor din subordine;

21. organizeaza la termenele stabilite si cu respectarea dispozitiilor legale inventarierea mijloacelor materiale în unitate.

 

6. Directorul de îngrijiri

 

ART. 22

Atributiile specifice directorului de îngrijiri sunt:

1. controleaza îndeplinirea atributiilor prevazute în fisa postului de catre personalul din subordine; coordoneaza, controleaza si raspunde de activitatea desfasurata de asistentii medicali sefi din unitate;

2. organizeaza întâlniri de lucru cu asistentii medicali sefi;

3. monitorizeaza calitatea serviciilor de îngrijire acordate, inclusiv prin evaluarea satisfactiei pacientilor, si ia masuri pentru îmbunatatirea acesteia;

4. monitorizeaza procesul de implementare a ghidurilor si protocoalelor de practica elaborate de Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România si aprobate de Ministerul Sanatatii;

5. stabileste pentru personalul din subordine, la propunerea asistentilor medicali sefi, necesarul si continutul programelor de perfectionare organizate în cadrul spitalului;

6. analizeaza si avizeaza participarea personalului din subordine la programele de educatie medicala continua organizate în afara institutiei;

7. colaboreaza cu Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din România, cu institutiile de învatamânt si cu alte institutii acreditate la realizarea programelor de perfectionare pentru asistentii medicali;

8. avizeaza si coordoneaza modul de desfasurare a pregatirii practice a viitorilor asistenti medicali;

9. controleaza modul în care se asigura bolnavilor internati un regim rational de odihna, de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;

10. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre asistentii medicali a legislatiei privind exercitarea profesiei de asistent medical;

11. participa la activitatile organizatiilor profesionale ale asistentilor medicali;

12. analizeaza si participa la solutionarea sanctiunilor propuse pentru personalul din subordine;

13. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre întregul personal din subordine a regulilor de etica profesionala;

14. ia masuri pentru cunoasterea si respectarea comportamentului igienic si a regulilor de tehnica aseptica de catre personalul din subordine;

15. aproba programul de activitate lunar al personalului din subordine si programarea concediilor de odihna pentru acesta;

16. ia masuri pentru respectarea de catre vizitatori a normelor de igiena (portul echipamentului, evitarea aglomerarii în saloane);

17. asigura masurile necesare pentru cunoasterea de catre personalul din subordine a reglementarilor legale privind normele generale de sanatate si securitate în munca, regulamentului de organizare si functionare al spitalului, regulamentului intern, normelor privind prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale si normelor privind gestionarea deseurilor provenite din activitatile medicale.

 

CAPITOLUL IV

Structura organizatorica a spitalului

 

ART. 23

Structura organizatorica a spitalului se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, în conditiile legii, fiind compusa din:

Secţia/Compartimentul/Laboratorul/Cabinetul din structură
Secţia clinică cardiologie
Compartiment terapie intensivă coronarieni
Secţia clinică chirurgie generală I
Secţia clinică chirurgie generală II
Compartiment chirurgie laparoscopică
Secţia clinică chirurgie generală III
Compartiment neurochirurgie
Compartiment chirurgie laparoscopică
Secţia clinică chirurgie generală IV
Secţia clinică chirurgie generală V
Secţia chirurgie vasculară
Secţia clinică chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
Compartiment arşi
Secţia clinică medicină internă I
Secţia clinică medicină internă II
Compartiment neurologie
Secţia clinică medicină internă III
Compartiment cardiologie
Compartiment terapie intensivă coronarieni
Secţia clinică medicină internă IV
Secţia clinică gastroenterologie I
Compartiment terapie acută
Secţia clinică gastroenterologie II
Secţia clinică ortopedie şi traumatologie
Secţia clinică oftalmologie
Compartiment anestezie şi terapie intensivă
Compartiment pentru copii
Secţia clinică O.R.L.
Compartiment anestezie şi terapie intensivă
Secţia clinică dermatovenerologie
Secţia clinică chirurgie orală şi maxilo-facială
Compartiment anestezie şi terapie intensivă
Secţia clinică endocrinologie
Compartiment pentru copii
Secţia clinică diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Compartiment terapie acută
Compartiment hematologie
Secţia clinică imunologie şi alergologie
Secţia clinică A.T.I. I
Secţia A.T.I. II
Compartiment de toxicologie
Unitatea primire urgenţe Iaşi (UPU) - SMURD cu puncte de lucru în:
- str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi
- Târgu Frumos
- Cabinetul de medicină dentară de urgenţă
Blocuri operatorii
Farmacia cu un punct de lucru în:
- str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi
Farmacologie clinică
Unitatea de transfuzie sanguină (UTS)
Sterilizare
Laborator de analize medicale cu punct de lucru în:
- str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi
- Târgu Frumos
Laborator de radiologie şi imagistică medicală cu un punct de lucru în:
- str. Gral Berthelot nr. 2, Iaşi
Serviciul de anatomie patologică cu un punct de lucru în:
- str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi
Citologie
Histopatologie
Prosectură
Laborator de medicină nucleară (radioizotopi)
Laborator de radioterapie (accelerator liniar de particule, brahiterapie, cobaltoterapie)
Laborator de angiografie
Laborator de explorări funcţionale cu un punct de lucru în:
- str. G-ral Berthelot, nr. 2, Iaşi
Compartiment de explorări genetice
Laborator de endoscopie digestivă diagnostică şi terapeutică
Laborator de endoscopie digestivă
Laborator de endoscopie bronşică
Laborator de imunologie şi alergologie
Laborator de toxicologie
Cabinet planificare familială
Serviciul de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale
Compartiment ortoptică
Cabinete diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Serviciul de evaluare şi statistică medicală
Ambulatoriul integrat cu cabinete în specialităţile:
medicină internă
cardiologie
gastroenterologie
chirurgie generală
ortopedie şi traumatologie
chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
chirurgie vasculară
obstetrică-ginecologie
pediatrie
neurologie
psihiatrie
psihiatrie
pediatrică
dermatovenerologie
ORL
oftalmologie
endocrinologie
reumatologie
chirurgie
orală şi maxilo-facială
geriatrie şi
gerontologie
urologie
hematologie
alergologie şi imunologie
clinică
medicina muncii
Laborator de analize medicale
Laborator de radiologie şi imagistică medicală
Laborator de recuperare, medicină fizică şi balneologie
Laborator de radioterapie
Laborator de explorări funcţionale
Compartiment audiologie
Punct de lucru al ambulatoriului integrat al spitalului din str. G-ral Berthelot nr. 2, Iaşi, cu cabinete în specialităţile:
chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă
medicină internă
ortopedie şi traumatologie
chirurgie generală
Ambulatoriul de specialitate de stomatologie pediatrică (se desfăşoară activitate de învăţământ)
Ambulatoriul de specialitate de stomatologie - adulţi (se desfăşoară activitate de învăţământ)
La nivelul spitalului funcţionează Institutul de gastroenterologie şi hepatologie, care cuprinde secţiile clinice gastroenterologie I şi II şi Laboratorul de endoscopie digestivă şi terapeutică
La nivelul spitalului funcţionează Centrul clinic judeţean de diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice
Aparat funcţional
 

ART. 24

Actuala structura se poate modifica ca urmare a aprobarii unei noi structuri prin ordin al ministrului sanatatii, la o data ulterioara aprobarii prezentului regulament de organizare si functionare.

 

A. Sectii si compartimente cu paturi

 

A1. Generalitati

ART. 25

Sectiile cu paturi au, în principal, urmatoarele obiective privind asistenta medicala la primirea în camera de garda:

1. examinarea imediata completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor pentru internare;

2. asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate pâna când bolnavul este stabilizat si ajunge în sectie;

3. îmbaierea, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor;

4. asigurarea transportului bolnavilor în sectie;

5. tinerea evidentei zilnice a internarii bolnavilor si asigurarea comunicarii cu sectiile privind locurile libere.

 

A2. Aspecte specifice

I. Sectiile clinice chirurgie generala I, chirurgie generala II, chirurgie generala III, chirurgie generala IV, chirurgie generala V, chirurgie vasculara, chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva, chirurgie orala si maxilo-faciala, ortopedie si traumatologie

ART. 26

Sectiile clinice chirurgie generala I, chirurgie generala II, chirurgie generala III, chirurgie generala IV, chirurgie generala V, chirurgie vasculara, chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva, chirurgie orala si maxilo-faciala, ortopedie si traumatologie au, în principal, urmatoarele obiective:

1. examinarea imediata, completa, trierea medicala si epidemiologica a bolnavilor pentru internare;

2. asigurarea primului ajutor si acordarea asistentei medicale calificate si specializate pâna când bolnavul este stabilizat si ajunge în sectie;

3. asigurarea aparatului de urgenta, cu aprobarea conducerii spitalului;

4. îmbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor;

5. asigurarea transportului bolnavilor în sectie;

6. tinerea evidentei zilnice a internarii bolnavilor si asigurarea comunicarii cu sectiile privind locurile libere;

7. repartizarea bolnavilor în saloane cu respectarea masurilor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale;

8. examinarea imediata de catre medicul chirurg a bolnavilor internati de urgenta si a celor cu stare biologica alterata;

9. stabilirea parcursului în vederea confirmarii, precizarii sau nuantarii diagnosticului de internare;

10. precizarea cât mai rapida, prin consultari de specialitate, a afectiunilor asociate patologiei chirurgicale;

11. întocmirea foii de observatie în primele 24 de ore pentru pacientii cronici si la prezentare pentru pacientii internati de urgenta;

12. stabilirea diagnosticului preoperator, inclusiv stadiul bolii;

13. stabilirea indicatiei operatorii, justificarea acesteia si alegerea procedurii tehnice si tactice, la propunerea medicului curant si cu acordul sefului de sectie;

14. obtinerea consimtamântului informat în scris al pacientului în tratamentul chirurgical propus;

15. pregatirea preoperatorie generala, locala si asigurarea consultului preanestezic;

16. asigurarea si verificarea îndeplinirii tratamentelor medicale pre- si postoperatorii;

17. supravegherea evolutiei pre- si postoperatorii generale si locale;

18. precizarea recomandarilor de urmat la externare si stabilirea contactelor postoperatorii.

 

II. Sectia clinica A.T.I. I si Sectia A.T.I. II

ART. 27

Sectia clinica A.T.I. I si Sectia A.T.I. II au, în principal, urmatoarele obiective:

1. repartizarea bolnavilor în saloane în conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;

2. efectuarea în cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

3. declararea cazurilor de boli contagioase si de boli profesionale conform reglementarilor în vigoare;

4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si de anestezie; indicarea, folosirea si administrarea alimentatiei dietetice, a medicamentelor, a agentilor fizici, a instrumentarului si aparaturii medicale, precum si asigurarea timp de 24 de ore a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;

5. consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;

6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curenta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;

7. asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce;

8. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

9. desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;

10. cazurile mult prea grave, cu prognostic extrem de sever, se directioneaza spre servicii de paleatie.

 

III. Sectiile clinice medicina interna I, medicina interna II, medicina interna III, medicina interna IV si cardiologie

ART. 28

Sectiile clinice medicina interna I, medicina interna II, medicina interna III, medicina interna IV si cardiologie au, în principal, urmatoarele obiective:

1. examinarea imediata, completa si trierea medicala a bolnavilor pentru internare;

2. asigurarea transportului bolnavilor în sectie;

3. repartizarea bolnavilor în saloane, în conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;

4. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic si a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

5. declararea cazurilor de boli contagioase si de boli profesionale conform reglementarilor în vigoare;

6. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;

7. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale;

8. indicarea, folosirea si administrarea medicamentelor, a instrumentarului si aparaturii medicale;

9. asigurarea aparatului de urgenta, cu aprobarea conducerii spitalului;

10. obtinerea consimtamântului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;

11. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curenta a acestora;

12. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

13. desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia.

 

INSTITUTUL DE GASTROENTEROLOGIE SI HEPATOLOGIE

 

ART. 29

(1) În cadrul spitalului functioneaza Institutul de gastroenterologie si hepatologie, structura fara personalitate juridica, care cuprinde: Sectia clinica gastroenterologie I, Sectia clinica gastroenterologie II si Laboratorul de endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica.

(2) Conducerea activitatii Institutului de gastroenterologie si hepatologie se asigura de catre un medic-sef, în conditiile prevazute de lege pentru functia de medic sef sectie.

(3) Medicul-sef al Institutului de gastroenterologie si hepatologie coordoneaza activitatea sectiilor cu paturi si a structurilor paraclinice, care fac parte din structura institutului.

(4) Medicul-sef al Institutului de gastroenterologie si hepatologie participa la toate sedintele Comitetului director, la fundamentarea bugetului institutului si la negocierea contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurari de sanatate si cu directia de sanatate publica pentru derularea programelor nationale de sanatate.

(5) Institutul de gastroenterologie si hepatologie coordoneaza programele de sanatate specifice bolilor gastrice si hepatice, prin medicii specialisti din structura proprie.

(6) În contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti încheiat între casa de asigurari de sanatate si spital se mentioneaza distinct valoarea din contract corespunzatoare serviciilor medicale furnizate de Institutul de gastroenterologie si hepatologie.

(7) Managerul spitalului stabileste, prin fisa postului, atributii specifice pentru personalul din structura economico-financiara si din structura de achizitii care asigura buna desfasurare a activitatii Institutului de gastroenterologie si hepatologie.

 

IV. Sectiile clinice gastroenterologie I si gastroenterologie II

ART. 30

Sectiile clinice gastroenterologie I si gastroenterologie II au, în principal, urmatoarele obiective:

1. asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime în ziua internarii;

2. efectuarea în cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

3. declararea cazurilor de boli contagioase si de boli profesionale conform reglementarilor în vigoare;

4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv ale bolii;

5. asigurarea, zi si noapte, a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;

6. asigurarea trusei de urgenta, cu aprobarea conducerii spitalului;

7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;

8. asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale, psihice si functionale;

9. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

10. desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;

11. transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice, pentru bolnavii externati, medicilor de familie.

 

V. Sectiile clinice dermatovenerologie, endocrinologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, imunologie si alergologie si Compartimentul hematologie

ART. 31

Sectiile clinice dermatovenerologie, endocrinologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, imunologie si alergologie si Compartimentul hematologie au, în principal, urmatoarele obiective:

1. examinarea imediata, completa si trierea medicala a bolnavilor pentru internare;

2. asigurarea transportului bolnavilor în sectie;

3. repartizarea bolnavilor în saloane, în conditiile aplicarii masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infectiilor nosocomiale;

4. efectuarea în cel mai scurt timp a examenului clinic si a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

5. declararea cazurilor de boli contagioase si de boli profesionale conform reglementarilor în vigoare;

6. recoltarea de probe biologice pentru efectuarea analizelor;

7. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale;

8. indicarea, folosirea si administrarea medicamentelor, a instrumentarului si aparaturii medicale;

9. asigurarea aparatului de urgenta, cu aprobarea conducerii spitalului;

10. obtinerea consimtamântului informat în scris al pacientului privind tratamentul necesar;

11. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curenta a acestora;

12. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

13. desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia.

 

VI. Sectiile clinice ORL si oftalmologie

ART. 32

Sectiile clinice ORL si oftalmologie au, în principal, urmatoarele obiective:

1. asigurarea examinarii medicale complete si a investigatiilor minime în ziua internarii;

2. efectuarea în cel mai scurt timp a investigatiilor necesare stabilirii diagnosticului;

3. declararea cazurilor de boli contagioase si de boli profesionale conform reglementarilor în vigoare;

4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv ale bolii;

5. asigurarea, zi si noapte, a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internarii;

6. asigurarea trusei de urgenta, cu aprobarea conducerii spitalului;

7. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea corecta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;

8. asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale, psihice si functionale;

9. asigurarea alimentatiei bolnavilor, în concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

10. desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internati un regim rational de odihna si de servire a mesei, de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legaturii acestora cu familia;

11. transmiterea concluziilor diagnostice si a indicatiilor terapeutice, pentru bolnavii externati, medicilor de familie.

 

VII. Spitalizare de zi

ART. 33

Spitalizarea de zi are, în principal, urmatoarele obiective:

1. asigurarea spitalizarii bolnavilor în functie de gravitatea diagnosticului si în functie de indicatiile medicilor;

2. supravegherea evolutiei pre si postoperatorii generale si locale;

3. precizarea recomandarilor de urmat la externare si stabilirea contactelor postoperatorii;

4. asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare), individualizat si diferentiat, în raport cu starea bolnavului, cu forma si stadiul evolutiv ale bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale;

5. supravegherea intraterapeutica a pacientilor;

6. asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrarea curenta a acestora, fiind interzisa pastrarea medicamentelor la patul bolnavului;

7. consulturi interdisciplinare la recomandarea medicului curant;

8. asigurarea conditiilor necesare recuperarii medicale precoce.

 

B. Compartimente fara paturi

 

I. Blocurile operatorii

ART. 34

Blocurile operatorii au, în principal, urmatoarele obiective:

1. desfasurarea activitatii operatorii a spitalului;

2. asigurarea masurilor de antisepsie necesare mentinerii conditiilor optime de desfasurare a actului operator;

3. asigurarea conditiilor necesare respectarii masurilor de prevenire si combatere a infectiilor nosocomiale;

4. tinerea evidentei zilnice a pacientilor care se opereaza si asigurarea comunicarii cu Sectia clinica anestezie si terapie intensiva privind locurile libere;

5. asigurarea împreuna cu personalul Sectiei clinice anestezie si terapie intensiva, a transportului bolnavilor din blocul operator în Sectia clinica anestezie si terapie intensiva;

6. urmarirea consumului de materiale si raportarea lui în sistemul informatic;

7. asigurarea manipularii, depozitarii si transportului la Laboratorul de analize medicale si Serviciul de anatomie patologica al produselor biologice recoltate în actul operator.

 

II. Sterilizare

ART. 35

Sterilizarea are, în principal, urmatoarele obiective:

1. verificarea modului de pregatire si împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare si respingerea truselor necorespunzatoare;

2. eliminarea încarcaturii microbiene, încarcaturii organice si a biofilmului de pe dispozitivele medicale;

3. sterilizarea propriu-zisa si sistemul de control al procesului;

4. procedurile de control si marcare a produselor finite;

5. sesizarea eventualelor neconformitati si luarea imediata a masurilor necesare;

6. înregistrarea si arhivarea datelor privind procesul de sterilizare;

7. efectuarea sterilizarii, respectând normele tehnice de sterilizare si instructiunile de sterilizare, a fiecarui aparat;

8. banderolarea si etichetarea truselor si pachetelor cu materiale sterilizate;

9. tinerea evidentei activitatii de sterilizare pe aparate si sarje;

10. efectuarea testelor de control si evidenta acestora;

11. asigurarea circuitului de stocare, distributie si transport la utilizatori;

12. asigurarea circuitelor pentru securitatea personalului, a mediului si integritatea dispozitivelor medicale;

13. supravegherea si corectarea conditiilor de desfasurare a procesului de sterilizare;

14. verificarea calitatii aerului, apei si a fluidelor utilizate;

15. verificarea starii de igiena a suprafetelor;

16. verificarea modului de functionare a echipamentelor de sterilizare;

17. verificarea modului de functionare a echipamentelor de control, masura si testare.

 

III. Farmacie

ART. 36

(1) În cadrul spitalului functioneaza o farmacie cu circuit închis. Farmacia asigura si gestioneaza întreaga medicatie necesara bolnavilor internati.

(2) Farmacia are în principal urmatoarele obiective:

1. receptia produselor farmaceutice si a materialelor sanitare pe baza documentelor de primire;

2. participarea la întocmirea necesarului privind aprovizionarea cu medicamente, depozitarea si pastrarea lor în conditii corespunzatoare;

3. verificarea termenului de valabilitate a medicamentelor si substantelor farmaceutice;

4. asigurarea de medicamente necesare activitatii de asistenta medicala a spitalului;

5. pastrarea, prepararea si eliberarea medicamentelor de orice natura si forma, potrivit Farmacopei Române în vigoare, a specialitatilor farmaceutice autorizate si a altor produse farmaceutice, conform nomenclatorului aprobat de Ministerul Sanatatii;

6. depozitarea produselor conform normelor în vigoare (farmacopee, standarde sau norme interne), tinându-se seama de natura si proprietatile lor fizico-chimice;

7. organizarea si efectuarea controlului calitatii medicamentului si luarea de masuri ori de câte ori este necesar pentru preîntâmpinarea accidentelor, informând imediat organul superior;

8. asigurarea controlului preventiv, verificarea organoleptica si fizica, verificarea operatiilor finale, analiza calitativa a medicamentului la masa de analize;

9. prepararea si eliberarea medicamentelor potrivit normelor stabilite de Ministerul Sanatatii;

10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de medicamente si unele materiale sanitare;

11. operarea în programul informatic a documentelor de eliberare a medicamentelor;

12. participarea, pe baza consumurilor si a stocurilor din farmacie, la efectuarea comenzilor lunare de medicamente simptomatice si citostatice.

 

IV. Unitatea de transfuzie sanguina

ART. 37

(1) În spital este organizata ca structura independenta a spitalului Unitatea de transfuzie sanguina, care este subordonata managerului spitalului.

(2) Programul de lucru al Unitatii de transfuzie sanguina din spital este permanent.

(3) În Unitatea de transfuzie sanguina din spital se desfasoara urmatoarele activitati:

1. aprovizionarea cu sânge total si componente de sânge, pe baza solicitarilor scrise din sectiile spitalului;

2. receptia, evidenta, stocarea si livrarea sângelui total si a componentelor sanguine catre sectiile spitalului;

3. distributia de sânge si componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor catre spitalul beneficiar, care se face în baza unui contract de furnizare ce stabileste conditiile de distributie si documentatia aferenta obligatorie;

4. efectuarea testelor pretransfuzionale;

5. pregatirea unitatilor de sânge total si a componentelor sanguine în vederea administrarii;

6. consiliere privind utilizarea clinica a sângelui total si a componentelor sanguine;

7. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale si a unitatilor de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioada de 48 de ore posttransfuzional în spatiile frigorifice cu aceasta destinatie;

8. întocmirea documentatiei corespunzatoare tuturor activitatilor desfasurate;

9. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional catre centrul de transfuzie teritorial;

10. pastrarea esantioanelor din ser sau plasma recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacientilor transfuzati, pentru o perioada de minimum 6 luni, în spatii frigorifice (-15 - 18 °C) cu aceasta destinatie.

(4) Conducerea spitalului are obligatia întocmirii planului anual de educatie continua si evaluare periodica a personalului cu activitate în domeniul transfuziei.

ART. 38

Laboratoarele din cadrul structurii organizatorice a spitalului sunt organizate astfel:

1. Laborator de analize medicale;

2. Laborator de radiologie si imagistica medicala;

3. Laborator de medicina nucleara;

4. Laborator de angiografie;

5. Laborator de explorari functionale;

6. Laborator de endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica;

7. Laborator de endoscopie digestiva;

8. Laborator de endoscopie bronsica;

9. Laborator de imunologie si alergologie;

10. Laborator de toxicologie;

11. Compartiment de explorari genetice.

 

V. Laboratorul de analize medicale si laboratorul toxicologie

ART. 39

Laboratoarele de analize medicale si toxicologie au, în principal, urmatoarele obiective:

1. efectuarea analizelor medicale de hematologie, biochimie, microbiologie, toxicologie, parazitologie, micologie, necesare precizarii diagnosticului, stadiului de evolutie a bolii si examenelor profilactice;

2. receptionarea produselor sosite pentru examen de laborator si înserierea lor corecta;

3. asigurarea recipientelor necesare recoltarii produselor;

4. redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi si materiale de laborator specifice;

6. raportarea statistica a numarului de analize efectuate pe bolnavii internati.

 

VI. Laboratorul de radiologie si imagistica medicala

ART. 40

(1) Laboratorul de radiologie si imagistica medicala are în componenta sa doua compartimente:

- Compartiment computer-tomograf;

- Compartiment radiologie si imagistica medicala.

(2) Laboratorul de radiologie si imagistica medicala are, în principal, urmatoarele obiective:

1. efectuarea examenelor radiologice si imagistice în laborator si la patul bolnavului, la indicatia medicului primar sau a medicului specialist;

2. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizarii diagnosticului;

3. organizarea si utilizarea corespunzatoare a filmotecii si a arhivei;

4. înregistrarea tuturor examinarilor efectuate;

5. aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator;

6. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Sanatatii;

7. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de filme si materiale de laborator specifice;

8. raportarea statistica a numarului de examinari efectuate pe bolnavii internati si în ambulatoriu.

 

VII. Laboratorul de medicina nucleara

ART. 41

Laboratorul de medicina nucleara are, în principal, urmatoarele obiective:

1. executarea explorarilor functionale si morfologice cu ajutorul radioizotopilor pentru diferite boli la bolnavii din ambulatoriu si cei internati;

2. efectuarea scintigrafiilor si a ecografiilor;

3. executarea explorarilor cu surse radioactive deschise în bolile care necesita acest tip de diagnostic;

4. asigurarea circuitului izotopilor radioactivi în conditii de evitare a poluarii interne si externe a mediului ambiant;

5. colaborarea cu medicii clinicieni în scopul precizarii diagnosticului;

6. organizarea si utilizarea corespunzatoare a arhivei;

7. înregistrarea tuturor examinarilor efectuate;

8. aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator;

9. respectarea tuturor prevederilor legale specifice domeniului elaborate de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare si Ministerul Sanatatii;

10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de materiale de laborator specifice;

11. completarea corecta si la zi a formularelor tipizate din sistemul informational al Ministerului Sanatatii cu datele corespunzatoare activitatii desfasurate.

 

VIII. Laboratorul de explorari functionale

ART. 42

Laboratorul de explorari functionale asigura:

1. efectuarea investigatiilor medicale: electroencefalografie, spirometrie, electrocardiografie, montare holter cardiac, determinarea indicelui glezna-brat, oscilometrie, test de efort, conform solicitarilor medicilor de specialitate si în raport cu dotarea existenta;

2. redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

3. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi si materiale de laborator specifice;

4. raportarea statistica a numarului de analize efectuate pe bolnavii internati.

 

IX. Laboratorul de endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica

ART. 43

(1) Laboratorul de endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica face parte din cadrul Institutului de gastroenterologie si hepatologie.

(2) Laboratorul de endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica este organizat si functioneaza cu doua compartimente pentru asigurarea explorarilor endoscopice diagnostice aplicate tractului digestiv. În acest cadru sunt efectuate:

- endoscopii digestive superioare: eso-gastro-duodenoscopii si enteroscopii proximale (jejunoscopii);

- endoscopii digestive inferioare: colonoscopii si ileoscopii distale.

(3) Laboratorul de endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica este dotat cu instrumentar specific, este deservit de personal medical specializat si are ca obiective si sarcini:

1. examinarea, evaluarea indicatiei procedurilor explorarii endoscopice si consilierea bolnavilor;

2. efectuarea tehnicilor endoscopice diagnostice;

3. recunoasterea si caracterizarea descriptiva a leziunilor identificate;

4. prelevarea de probe biopsice pentru documentarea histopatologica a leziunilor;

5. efectuarea tehnicilor terapeutice cu aplicabilitate în regim de urgenta pentru conditii patologice relevate de endoscopia digestiva diagnostica, respectiv extragerea corpilor straini impactati în tractul digestiv superior;

6. redactarea buletinelor de proceduri.

(4) Laboratorul de endoscopie digestiva diagnostica si terapeutica este organizat si functioneaza pentru efectuarea procedurilor terapeutice endoscopie/radioendoscopie. Este dotat corespunzator cu echipamente endoscopice (inclusiv auxiliare) si radiologice. În acest cadru sunt realizate:

1. bandarea endoscopica a varicelor esofagiene;

2. dilatarea radioendoscopica a stenozelor esofagiene benigne si achalasiei cardiei;

3. protezarea radioendoscopica a stenozelor esofagiene maligne;

4. gastrotomia endoscopica percutanata;

5. polipectomia endoscopica la nivelul tractului digestiv superior si inferior;

6. colangio-pantografia retrograda endoscopica;

7. sfincterectomia oddiana;

8. extragerea endoscopica a calculilor de la nivelul caii biliare principale.

 

X. Laboratorul de endoscopie digestiva

ART. 44

Laboratorul de endoscopie digestiva este organizat si functioneaza pentru asigurarea explorarilor endoscopice ale tractului digestiv, efectuând endoscopii digestive. Laboratorul de endoscopie digestiva este dotat cu instrumentar specific si este deservit de personal medical specializat. Laboratorul de endoscopie digestiva se ocupa cu redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate, întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi si materiale de laborator specifice, raportarea statistica a numarului de analize efectuate pe bolnavii internati.

 

XI. Laboratorul de endoscopie bronsica

ART. 45

Laboratorul de endoscopie bronsica are, în principal, urmatoarele obiective:

1. recolteaza probe în vederea realizarii biopsiilor;

2. examineaza pacientii, stabileste diagnosticul folosind tehnici medicale specifice, indica sau, dupa caz, efectueaza tratamentul corespunzator, consemneaza observatiile în foaia de observatie a pacientului;

3. efectueaza manevre specifice competentei de endoscopie bronsica;

4. urmareste starea pacientilor dupa examenul endoscopic si adopta masuri medicale în caz de nevoie;

5. urmareste si asigura folosirea si întretinerea corecta a aparaturii medicale;

6. urmareste aplicarea masurilor de protectie a muncii si de prevenire a contaminarii aparaturii cu produse infectate.

 

XII. Laboratorul de imunologie si alergologie

ART. 46

Laboratorul de imunologie si alergologie are urmatoarele obiective:

1. efectuarea analizelor de imunologie: evaluarea serologica a markerilor infectiosi atât la pacientii internati, cât si la cei din ambulatoriu, precum si testarea periodica a personalului medical al spitalului (markeri endocrini, tumorali, autoimuni);

2. receptionarea produselor sosite pentru examen de laborator si înserierea lor corecta;

3. asigurarea recipientelor necesare recoltarii produselor;

4. redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

5. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi si materiale de laborator specifice;

6. raportarea statistica a numarului de analize efectuate pe bolnavii internati.

 

XIII. Compartimentul de explorari genetice

ART. 47

Compartimentul de explorari genetice are ca obiective:

1. testarea HLA = human leukocyte antigen pentru programul national de transplant;

2. testarea HLA = human leukocyte antigen pentru diverse patologii;

3. testarea HPV = human papilloma virus pentru persoanele cu risc;

4. receptionarea produselor sosite pentru examen de laborator si înserierea lor corecta;

5. asigurarea recipientelor necesare recoltarii produselor;

6. redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate;

7. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi si materiale de laborator specifice;

8. raportarea statistica a numarului de analize efectuate pe bolnavii internati.

 

XIV. Serviciul de anatomie patologica

ART. 48

(1) Serviciul de anatomie patologica are în componenta sa urmatoarele compartimente:

- citologie;

- histopatologie si imunohistochimie;

- prosectura.

(2) Serviciul de anatomie patologica are, în principal, urmatoarele obiective:

1. efectuarea de autopsii la toate cazurile decedate în spital, care nu sunt cazuri medico-legale, în vederea stabilirii, confirmarii sau completarii diagnosticului clinic si precizarii cauzei medicale a mortii, inclusiv tuturor copiilor pâna la vârsta de un an, indiferent de locul decesului;

2. efectuarea de îmbalsamari, spalarea, îmbracarea si cosmetizarea cadavrelor;

3. eliberarea certificatului de îmbalsamare pe baza certificatului constatator de deces completat si semnat de medicul anatomopatolog;

4. eliberarea cadavrelor în conformitate cu normele în vigoare;

5. efectuarea diagnosticului histopatologic sau citopatologic asupra produselor biologice recoltate;

6. colaborarea cu celelalte laboratoare din cadrul spitalului, în vederea efectuarii unor cercetari complementare speciale, bacteriologice, biochimice, experimentale;

7. comunicarea trimestriala adresata conducerii, cuprinzând situatia cazurilor finalizate, dupa urmatorul model: numar cazuri autopsiate, numar cazuri scutite de autopsie, numar cazuri cu diagnostic concordant, numar cazuri cu diagnostic discordant partial, numar cazuri cu discordanta majora între diagnosticul final si diagnosticul la deces stabilit în sectie;

8. raportarea statistica a numarului de proceduri efectuate;

9. raportarea statistica a numarului de analize efectuate;

10. întocmirea propunerilor fundamentate pentru necesarul de achizitii publice de reactivi si materiale de laborator specifice;

11. eliberarea pe baza de cerere, conform legislatiei în vigoare, a probelor în vederea unui consult de specialitate sau pentru investigatii suplimentare;

12. primirea, înregistrarea si prelucrarea pieselor operatorii (extemporaneu si la parafina), biopsice si a pieselor de la necropsie, examene citologice;

13. prepararea colorantilor si a reactivilor;

14. arhivarea lamelelor si a blocurilor.

 

XV. Serviciul de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale

ART. 49

Serviciul de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale are, în principal, urmatoarele obiective:

1. elaboreaza si supune spre aprobare planul anual de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale;

2. asigura supravegherea epidemiologica a infectiilor nosocomiale si a cazurilor de boli transmisibile prin colectarea, înregistrarea, analiza, interpretarea si diseminarea datelor;

3. propune si initiaza activitati complementare de preventie sau control cu caracter de urgenta, în cazul unor situatii de risc sau al unui focar de infectie nosocomiala;

4. întocmeste harta punctelor si segmentelor de risc pentru infectia nosocomiala privind modul de sterilizare si mentinerea sterilitatii în spital, decontaminarea mediului fizic si curatenia din spital, zonele "fierbinti" cu activitate de risc sau cu dotare tehnica si edilitara favorizanta pentru infectiile nosocomiale;

5. verifica respectarea normelor de igiena, de igiena a produselor alimentare, în special a celor dietetice, normelor de sterilizare si mentinerii sterilitatii materialelor sanitare si a solutiilor injectabile;

6. organizeaza masurile de remediere a deficientelor constatate;

7. supravegheaza si controleaza efectuarea decontaminarii mediului din spital prin curatare chimica si dezinfectie;

8. supravegheaza si controleaza activitatea de îndepartare si neutralizare a reziduurilor, în mod special a reziduurilor periculoase rezultate din activitatea medicala;

9. supravegheaza si controleaza respectarea circuitelor functionale ale spitalului, circulatia asistatilor si vizitatorilor, a personalului si, dupa caz, a studentilor si elevilor din învatamântul universitar, postuniversitar sau postliceal;

10. supravegheaza si controleaza respectarea în sectiile medicale si paraclinice a procedurilor profesionale de supraveghere, triaj, depistare, izolare, diagnostic, tratament si raportare pentru infectiile nosocomiale;

11. supravegheaza si controleaza corectitudinea înregistrarii suspiciunilor de infectie la asistati, derularea investigatiilor etiologice ale sindroamelor infectioase, operativitatea transmiterii informatiilor aferente la structura de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale;

12. raspunde prompt când primeste informatii din sectii si demareaza ancheta epidemiologica pentru toate cazurile suspecte de infectii nosocomiale;

13. dispune masurile necesare pentru limitarea difuziunii infectiei, respectiv organizeaza, dupa caz, triaje epidemiologice si investigatii paraclinice necesare;

14. întocmeste si definitiveaza ancheta epidemiologica a focarului, difuzeaza informatiile necesare privind focarul, în conformitate cu legislatia, întreprinde masuri si activitati pentru evitarea riscurilor identificate în focar;

15. organizeaza si realizeaza programe instructiv-educative, colaborând cu personalul calificat din sectii/compartimente;

16. coordoneaza elaborarea si actualizarea anuala, împreuna cu conducerile sectiilor, a Ghidului de prevenire a infectiilor nosocomiale;

17. implementeaza si evalueaza activitatea de prevenire si control al infectiilor nosocomiale;

18. organizeaza depistarea, raportarea, evidenta, izolarea, tratarea si aplicarea masurilor de control în caz de boala transmisibila internata sau aparuta în spital;

19. efectueaza studii epidemiologice privind morbiditatea, severitatea infectiilor nosocomiale.

 

XVI. Serviciul de evaluare si statistica medicala

ART. 50

Serviciul de evaluare si statistica medicala are, în principal, urmatoarele obiective:

1. întocmeste rapoartele, centralizarile, darile de seama si situatiile statistice periodice lunare, trimestriale, semestriale si anuale. Unde este cazul, se anexeaza copii ale documentelor pe baza carora s-a întocmit raportul;

2. executa, în termenele stabilite, toate lucrarile de statistica medicala, precum si pe cele necesare pentru activitatea operativa a institutiei;

3. asigura circuitul informational al datelor prin sistemul informatic existent;

4. introduce zilnic, verifica si transmite datele privitoare la pacienti din foaia de observatie clinica generala;

5. transmite si prelucreaza datele prin internet;

6. primeste documentatia medicala a bolnavilor externati (foi de observatie);

7. clasifica foile de observatie ale bolnavilor externati pe grupe de boli, pe sectii, pe an;

8. tine evidenta datelor statistice pe formulare stabilite de Ministerul Sanatatii si întocmeste rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice ale sectiilor cuprinse în rapoartele sectiilor;

9. pune la dispozitia sectiilor datele statistice si documentatia medicala necesare pentru activitatea curenta si asigura prelucrarea datelor statistice;

10. urmareste corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu alte unitati sau pe tara si informeaza sefii de sectie si conducerea unitatii;

11. tine la zi evidenta informatizata a pacientilor externati si raspunde de corectitudinea datelor introduse în calculator;

12. întocmeste documentatia medicala a bolnavilor externati din spital (foi de observatie, foi de temperatura);

13. asigura controlul zilnic al foilor de miscare si compararea cu baza de date;

14. asigura înregistrarea miscarii zilnice a bolnavilor în centralizatorul electronic;

15. efectueaza controlul periodic al listei bolnavilor externati si întocmeste situatia numerica a acestora;

16. asigura centralizarea concediilor medicale furnizate de sectii, tiparirea si expedierea prin e-mail la Casa de Asigurari de Sanatate Iasi;

17. urmareste înregistrarea corecta a datelor bolnavilor.

 

XVII. UPU-SMURD

ART. 51

UPU-SMURD are, în principal, urmatoarele obiective:

a) triajul urgentelor la prezentarea la spital;

b) primirea, stabilizarea si tratamentul initial al tuturor urgentelor, cu prioritate al urgentelor majore;

c) asigurarea asistentei medicale de urgenta pentru urgente majore în echipele mobile de interventie (consult, stabilizare, monitorizare, tratament, transport);

d) investigatii clinice si paraclinice necesare stabilirii diagnosticului si începerii tratamentului initial;

e) consultul de specialitate în echipa cu medicii de garda din spital pentru stabilirea sectiei în care urmeaza sa se interneze pacientii;

f) monitorizare, tratament si reevaluare pentru pacientii care necesita internare, maximum 6 ore;

g) tratament, stabilizare si reevaluare pentru pacientii care nu necesita internare;

h) înregistrarea, stocarea, prelucrarea si raportarea adecvata a informatiei medicale;

i) formarea continua a personalului propriu si formarea în medicina de urgenta a altor categorii de personal medical.

 

C. Ambulatoriul integrat

ART. 52

(1) Ambulatoriul integrat are în componenta sa urmatoarele cabinete si compartimente:

1. medicina interna;

2. cardiologie;

3. gastroenterologie;

4. chirurgie generala;

5. ortopedie si traumatologie;

6. obstetrica-ginecologie;

7. pediatrie;

8. neurologie;

9. psihiatrie;

10. psihiatrie pediatrica;

11. dermatovenerologie;

12. ORL;

13. oftalmologie;

14. endocrinologie;

15. reumatologie;

16. chirurgie orala si maxilo-faciala;

17. geriatrie si gerontologie;

18. urologie;

19. hematologie;

20. alergologie si imunologie clinica;

21. chirurgie vasculara;

22. chirurgie plastica, microchirurgie reconstructiva;

23. laborator de analize medicale;

24. laborator de radiologie si imagistica medicala;

25. laborator de recuperare, medicina fizica si balneologie;

26. laborator de radioterapie;

27. laborator de explorari functionale;

28. compartiment audiologie.

(2) Ambulatoriul integrat are, în principal, urmatoarele obiective:

1. consultarea, investigarea, stabilirea diagnosticului, a tratamentului medical si/sau chirurgical, îngrijirea, administrarea medicamentelor asiguratilor;

2. monitorizarea si controlul pacientilor care au fost internati în spital si care au venit la controalele programate la solicitarea medicului curant sau cu bilet de trimitere de la medicul de familie ori de la un medic specialist din ambulatoriu, aflat în relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate, pentru afectiunile pentru care au fost internati;

3. consultatii interdisciplinare pentru pacientii internati în unitate sau pentru cei internati în alte spitale, în baza relatiilor contractuale stabilite între unitatile sanitare respective; acestea se vor acorda prioritar;

4. informarea medicului de familie, prin scrisoare medicala expediata direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate;

5. întocmirea listelor de asteptare pentru serviciile medicale programabile.

(3) În relatiile contractuale cu Casa de Asigurari de Sanatate Iasi, ambulatoriul integrat are urmatoarele obligatii:

a) sa respecte criteriile de calitate a serviciilor medicale furnizate si a activitatii desfasurate;

b) sa informeze asiguratii despre pachetul de servicii de baza, pachetul minimal de servicii medicale si pachetul de servicii pentru persoanele asigurate facultativ;

c) sa respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;

d) sa raporteze datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii în asistenta medicala, potrivit formularelor de raportare;

e) sa respecte prevederile actelor normative privind raportarea bolilor;

f) sa respecte programul de lucru, pe care sa îl afiseze la loc vizibil;

g) sa respecte prevederile actelor normative referitoare la sistemul asigurarilor sociale de sanatate;

h) sa furnizeze tratamentul adecvat si sa prescrie medicamentele prevazute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman;

i) sa nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgenta medico-chirurgicala;

j) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fara nicio discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament;

k) sa acorde servicii medicale si investigatii paraclinice în regim de urgenta femeii gravide;

l) sa solicite documentele care atesta calitatea de asigurat, în conditiile prevazute în normele metodologice de aplicare a contractului-cadru;

m) sa informeze medicul de familie la care este înscris asiguratul, prin scrisoare medicala expediata direct, despre diagnosticul si tratamentele recomandate si sa transmita rezultatul investigatiilor paraclinice;

n) sa întocmeasca liste de asteptare pentru serviciile medicale programabile;

o) sa acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat în evidenta asiguratul;

p) sa acorde cu prioritate consultatii medicale personalului angajat în unitatile sanitare publice.

 

D1. Ambulatoriul de specialitate de stomatologie pediatrica

ART. 53

În cadrul ambulatoriului de specialitate de stomatologie pediatrica se desfasoara activitatea de învatamânt universitar si postuniversitar. Se efectueaza servicii de ortodontie si ortopedie dento-faciala.

 

D2. Ambulatoriul de specialitate de stomatologie - adulti

ART. 54

În cadrul ambulatoriului de specialitate de stomatologie - adulti se desfasoara activitatea de învatamânt universitar si postuniversitar în specialitatile: endodontie, parodontologie si protetica dentara. Servicii medicale oferite de ambulatoriul de specialitate de stomatologie - adulti sunt:

- chirurgie (extractii, incizii, abcese, supuratii);

- igiena orala (detartraj, periaj);

- protetica: cimentari si ablatii punti, reparatii si retusuri proteze;

- urgente de medicina dentara;

- terapie carii (plombe, tratament de canal, devitalizare).

 

E. Structura aparatului functional

ART. 55

Structura activitatii administrative cuprinde servicii, birouri si compartimente, cu atributii si responsabilitati specifice domeniului de activitate.

 

I. Serviciul financiar-contabilitate

Serviciul financiar-contabilitate asigura:

1. organizarea contabilitatii conform prevederilor legale si asigurarea efectuarii corecte si la timp a înregistrarilor;

2. organizarea analizei periodice a utilizarii bunurilor materiale si luarea masurilor necesare, împreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate, în ceea ce priveste stocurile disponibile, supranormative, fara miscare sau cu miscare lenta ori pentru prevenirea oricaror altor imobilizari de fonduri;

3. întocmirea la timp si în conformitate cu dispozitiile legale a darilor de seama contabile;

4. exercitarea controlului financiar preventiv în conformitate cu dispozitiile legale;

5. participarea la organizarea sistemului informational al unitatii, urmarind folosirea cât mai eficienta a datelor contabilitatii;

6. organizarea evidentei tehnico-operative si gestionare; asigurarea tinerii lor corecte si la zi;

7. organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;

8. întocmirea proiectelor privind bugetul de venituri si cheltuieli;

9. efectuarea corecta si în conformitate cu dispozitiile legale a operatiunilor de încasari si plati în numerar;

10. verificarea încadrarii în creditele necesare, a comenzilor si contractelor emise, în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobate;

11. verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectul formei, continutului si legalitatii operatiunii;

12. întocmirea propunerilor de plan casa pentru plati în numerar;

13. luarea masurilor necesare pentru asigurarea integritatii patrimoniului si pentru recuperarea pagubelor produse;

14. întocmirea, circulatia si pastrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrarilor în contabilitate;

15. informatizarea evidentelor contabile;

16. îndeplinirea conditiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garantiilor si retinerea ratelor;

17. masurile de pastrare, manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

18. exercitarea controlului operativ curent, în conformitate cu dispozitiile în vigoare;

19. organizarea actiunilor de perfectionare a pregatirii profesionale pentru personalul propriu;

20. întocmirea studiilor privind îmbunatatirea activitatii economice din unitate si propunerea masurilor corespunzatoare;

21. întocmirea studiilor privind costurile comparative pe diversi indicatori: zi de spitalizare, pat, pat efectiv ocupat, bolnav etc., comparativ pe sectiile din unitate, analizarea cauzelor care determina diferente si propunerea eliminarii celor subiective;

22. analizarea si pregatirea din punct de vedere financiar a evaluarii eficientei utilizarii mijloacelor materiale si financiare puse la dispozitia unitatii; luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune.

 

II. Serviciul R.U.N.O.S.

Serviciul R.U.N.O.S. are ca obiective:

1. aplicarea legislatiei în domeniul managementului resurselor umane privind angajarea, evaluarea, perfectionarea profesionala a resurselor umane din cadrul unitatii;

2. asigura întocmirea documentatiilor privind modificarea/actualizarea organigramei spitalului, a numarului de posturi, a regulamentului de organizare si functionare, a statului de functii;

3. efectueaza lucrari privind încheierea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului individual de munca, precum si acordarea tuturor drepturilor prevazute de legislatia muncii;

4. urmareste întocmirea si actualizarea de catre conducatorii de compartimente a fiselor de post si asigura gestionarea lor conform prevederilor legale;

5. gestioneaza procesul de realizare a evaluarii si întocmirea rapoartelor/fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale;

6. stabileste si actualizeaza, conform reglementarilor legale, salariile de încadrare si celelalte drepturi salariale pentru personalul din cadrul unitatii;

7. asigura introducerea în baza de date a informatiilor referitoare la personal si actualizeaza baza cu datele noilor angajati;

8. întocmeste documentatia privind pensionarea pentru limita de vârsta sau invaliditate pentru personalul din unitate;

9. întocmeste si actualizeaza Registrul de evidenta a salariatilor;

10. asigura secretariatul comisiilor de concurs pentru ocuparea posturilor vacante si întocmeste lucrarile privind încadrarea în munca a candidatilor declarati admisi pe baza proceselor-verbale ale comisiilor, în conformitate cu prevederile legale;

11. calculeaza vechimea în specialitate si vechimea în munca la încadrare;

12. executa lucrarile de normare a personalului, aplicând criteriile de normare din normativele în vigoare;

13. fundamenteaza fondul de salarii necesar personalului din unitate în vederea întocmirii proiectului de buget de venituri si cheltuieli;

14. întocmeste lunar lucrarile de salarizare;

15. întocmeste si transmite situatiile periodice solicitate de Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului Iasi, Directia judeteana de finante, Directia judeteana de statistica, Agentia Judeteana de Ocupare a Fortei de Munca Iasi;

16. asigura operarea programarilor si efectuarii concediilor de odihna ale angajatilor;

17. întocmeste formalitatile în vederea acordarii de concedii cu/fara plata si tine evidenta acestora;

18. elibereaza la cerere adeverinte privind calitatea de salariat care atesta vechimea în munca sau drepturile salariale;

19. întocmeste documentatia privind sanctionarea personalului unitatii;

20. întocmeste orice alte lucrari prevazute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

21. asigura confidentialitatea datelor salariatilor în conformitate cu legislatia în vigoare.

 

III. Compartimentul aprovizionare, transport

Compartimentul aprovizionare, transport are ca obiective:

1. asigura aprovizionarea ritmica si la timp cu toate bunurile, medicamentele si materialele necesare bunului mers al activitatilor medicale, administrative si tehnice;

2. coordoneaza activitatea magaziilor, asigurând conditii optime de pastrare si depozitare a bunurilor în conditii igienico-sanitare conform normelor în vigoare;

3. efectueaza receptia calitativ si cantitativ a materialelor, alimentelor primite de la furnizori în baza avizului de însotire a marfii, întocmeste notele de intrare-receptie, tine evidenta stocurilor, efectueaza inventarul periodic privind produsele existente în gestiune;

4. urmareste distribuirea judicioasa a materialelor în sectiile si serviciile spitalului;

5. urmareste asigurarea starii tehnice corespunzatoare a mijloacelor de transport;

6. verifica si controleaza depunerea documentatiilor în vederea reviziilor tehnice, efectuarea controlului curent periodic al autovehiculelor din unitate, verifica si certifica datele din foile de parcurs ale conducatorilor auto.

 

IV. Compartimentul administrativ

Compartimentul administrativ are ca obiective:

1. organizeaza si asigura ordinea si curatenia în incinta spitalului;

2. asigura masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodaresc în conditii de eficienta maxima;

3. ia masurile necesare pentru îmbunatatirea conditiilor de confort si de alimentatie a bolnavilor;

4. asigura functionarea în bune conditii a blocului alimentar, a garderobei bolnavilor;

5. asigura aplicarea si respectarea normelor de paza contra incendiilor;

6. verifica si controleaza efectuarea pazei în spital;

7. organizeaza si asigura primirea, circuitul, pastrarea si evidenta corespondentei;

8. asigura pastrarea arhivei unitatii conform normelor legale;

9. întocmeste listele de mijloace fixe ce se caseaza sau se conserva: asigura evidenta acestora si urmareste modul de finalizare a acestor operatii.

 

V. Serviciul achizitii publice, contractare

Serviciul achizitii publice, contractare are ca obiective:

1. raspunde de primirea referatelor de necesitate de la compartimentele de specialitate în vederea elaborarii programului anual al achizitiilor publice;

2. elaboreaza si executa programul anual al achizitiilor publice cu respectarea baremului în vigoare;

3. se preocupa de avizarea si aprobarea programului anual al achizitiilor publice la nivelul conducerii spitalului;

4. primeste ofertele de la furnizori prin registratura;

5. elaboreaza si distribuie documentatia de atribuire/de concurs (caiet de sarcini);

6. supune spre aprobare documentatia de atribuire/de concurs;

7. îndeplineste obligatiile referitoare la publicitate (prin sistemul electronic, Monitorul Oficial al României, publicatii);

8. organizeaza, initiaza, deruleaza si finalizeaza proceduri de achizitie;

9. elaboreaza procesul-verbal de deschidere a sedintei de verificare a ofertelor prezentate;

10. elaboreaza centralizatorul de preturi;

11. asigura deschiderea raportului procedurii;

12. elaboreaza adrese de informare (descalificati, calificati, câstigatori, necâstigatori) pentru fiecare produs achizitionat si fiecare operator economic angajat în procedura de achizitie publica;

13. evalueaza ofertele si atribuie contracte de achizitie publica alaturi de comisiile de evaluare;

14. finalizeaza raportul procedurii;

15. redacteaza si semneaza contractele si se preocupa de avizarea si semnarea acestora la nivelul conducerii spitalului;

16. introducerea, în sistemul informatic integrat al spitalului, a datelor privind acordurile-cadru, contractele subsecvente, contractele de achizitii, actele aditionale aferente acestora si notele justificative;

17. urmareste derularea realizarii contractelor;

18. întreprinde demersurile necesare (formulare punct de vedere, copii ale documentelor etc.) solutionarii contestatiilor formulate împotriva procedurilor spitalului si depuse la Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor;

19. urmareste modul de constituire a garantiei de participare si a garantiei de buna executie;

20. întocmeste graficul de livrari pentru bunurile, serviciile si lucrarile achizitionate (anexele la contracte);

21. constituie si pastreaza dosarul achizitiei publice;

22. raspunde de legalitatea procedurilor de achizitie efectuate;

23. coordoneaza si elaboreaza, în baza necesitatilor transmise de catre celelalte compartimente din cadrul spitalului, documentele (studii de piata, note justificative, contracte de achizitie) necesare achizitionarii directe de produse, servicii sau lucrari care nu depasesc plafonul-limita prevazut de legislatie pentru achizitiile directe;

24. deruleaza si finalizeaza achizitiile directe;

25. asigura relatiile de corespondenta si dialog cu institutiile de control în domeniul achizitiilor publice;

26. verifica sesizarile referitoare la nerespectarea prevederilor legale privind atribuirea contractului de achizitie;

27. întocmeste situatii si rapoarte specifice activitatii Serviciului achizitii publice, contractare;

28. întocmeste, actualizeaza si propune spre aprobarea conducerii spitalului proceduri de lucru si/sau operationale specifice.

 

VI. Compartimentul juridic

Compartimentul juridic are ca obiective:

1. avizeaza si contrasemneaza actele cu caracter juridic, la cererea conducerii, pe cele care pot angaja raspunderea patrimoniala a spitalului, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

2. reprezinta si apara drepturile si interesele legitime ale spitalului în raporturile lui cu institutii de orice natura si cu orice persoana, fie ea juridica sau fizica, româna ori straina, precum si în cadrul oricarei proceduri prevazute de lege, în baza delegatiei date de conducerea spitalului;

3. urmareste aparitia actelor normative si semnaleaza organelor de conducere si serviciilor interesate atributiile/notiunile de interes specific pentru acestea;

4. asigura consultanta juridica pentru membrii Comitetului director sau pentru sefii sectiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor, precum si pentru personalul salariat al spitalului, atât timp cât aceasta nu contravine intereselor; în acest sens, acorda consultatii si redacteaza cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

5. redacteaza opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea spitalului;

6. redacteaza proiectele de contracte;

7. redacteaza acte juridice, atesta identitatea partilor, consimtamântul, continutul si data actelor încheiate care privesc spitalul, la cererea managerului;

8. verifica legalitatea actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre avizare;

9. participa alaturi de alti membri în comisii de cercetari disciplinare si alte comisii din cadrul spitalului;

10. redacteaza documente/acte/contracte juridice, la solicitarea membrilor Comitetului director sau a sefilor de sectie/laborator/serviciu/compartiment;

11. nu se pronunta asupra aspectelor economice, tehnice sau de alta natura cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta;

12. este obligat sa respecte dispozitiile legale privitoare la interesele contrare în aceeasi cauza sau în cauze conexe ori la conflictul de interese pe care spitalul le poate avea;

13. este obligat sa respecte secretul si confidentialitatea activitatii sale, în conditiile legii;

14. îndeplineste orice alte lucrari cu caracter juridic;

15. consilierul juridic va aviza si va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum si semnatura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.

 

VII. Compartimentul tehnic

Compartimentul tehnic are ca obiective:

1. asigura activitatea de întretinere si reparatii ale instalatiilor sanitare, electrice, cladirilor;

2. efectueaza lucrari de reparatii, în regie proprie;

3. urmareste efectuarea de reparatii capitale si de investitii, receptioneaza si verifica cantitativ si calitativ lucrarile executate de muncitori terti;

4. asigura buna întretinere a cladirilor, instalatiilor si utilajelor;

5. stabileste cauzele degradarii sau distrugerii constructiilor, instalatiilor sau utilajelor si propune masuri corespunzatoare;

6. stabileste necesarul de materiale de întretinere;

7. analizeaza dotarea unitatii, starea cladirii si elaboreaza proiectul planului de investitii sau de reparatii capitale;

8. urmareste asigurarea documentatiei tehnice pentru investitii si reparatii capitale;

9. asigura repartizarea muncitorilor pe locuri de munca, în raport cu necesitatile de activitate;

10. exploateaza si întretine centralele si punctele termice în conformitate cu prescriptiile tehnice ale Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat - pentru exploatarea cazanelor de abur, asigura conditiile necesare desfasurarii unei activitati corespunzatoare în instalatiile si utilajele supuse autorizarii Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat;

11. exploateaza si întretine instalatiile de oxigen, vid si aer comprimat, urmareste buna functionare a lifturilor si a aparaturii din blocul alimentar;

12. asigura functionarea instalatiilor frigorifice si de climatizare din dotare;

13. asigura functionarea iluminatului de siguranta cu grup electrogen;

14. certifica consumurile de apa, gaz, electricitate aferente spitalului si altor consumatori din cadrul spitalului;

15. asigura asistenta tehnica la receptionarea aparaturii medicale;

16. urmareste repararea si verificarea aparatelor de masura si control conform instructiunilor metrologice;

17. întocmeste, dupa necesitati, contracte de reparatii, service si asistenta tehnica cu unitatile specializate;

18. verifica respectarea conditiilor de siguranta în exploatarea retelelor de energie, gaze si utilitati energetice; intervine imediat în caz de nerespectare a regulamentelor, normativelor si prescriptiilor tehnice de exploatare - reparatii;

19. controleaza modul de realizare a masurilor de reducere si rationalizare a consumului de resurse energetice si utilitati; raspunde de stabilirea masurilor de corectie în cazul constatarii unor nereguli în acest sens;

20. întocmeste documentatii tehnice si economice pentru fundamentarea unor lucrari de reparatii, modernizari sau retehnologizari ale instalatiilor energetice în vederea reducerii consumurilor energetice;

21. întocmeste documentatia necesara pentru obtinerea avizelor, autorizatiilor si acordurilor privind consumul de energie si instalarea de utilaje energetice care necesita aprobari;

22. asigura controlul permanent al modului cum sunt exploatate si întretinute retelele de distributie si instalatiile de utilizare a gazelor naturale;

23. asigura anchetarea avariilor în instalatiile energetice si de fluide medicale.

 

VIII. Compartimentul securitatea muncii PSI, protectie civila si situatii de urgenta

Compartimentul securitatea muncii PSI, protectie civila si situatii de urgenta are ca obiective:

1. asigura evaluarea riscurilor de accidentare si îmbolnavire profesionala la locurile de munca, precum si reevaluarea riscurilor ori de câte ori sunt modificate conditiile de munca si propune masurile de prevenire corespunzatoare, ce vor alcatui programul anual de protectie a muncii;

2. asigura auditarea securitatii si sanatatii în munca la nivelul unitatii ori de câte ori sunt modificate conditiile de munca si stabileste nivelul de securitate; auditarea presupune analiza activitatii si stabilirea gradului de conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

3. controleaza pe baza programului de activitate toate locurile de munca, în scopul prevenirii accidentelor de munca;

4. verifica periodic sau ori de câte ori este nevoie daca noxele se încadreaza în limitele de nocivitate admise pentru mediul de munca, pe baza masuratorilor efectuate de catre organismele abilitate sau laboratoare, si propune masuri tehnice si organizatorice de reducere a acestora;

5. asigura instruirea si informarea personalului în probleme de sanatate si securitate în munca prin cele 3 forme de instructaje;

6. propune masuri pentru formarea personalului cu responsabilitati în domeniul protectiei muncii;

7. organizeaza instructajul de protectia muncii;

8. elaboreaza lista privind dotarea personalului cu echipamente individuale de protectie si de lucru;

9. participa la cercetarea accidentelor de munca si tine evidenta acestora;

10. colaboreaza cu cabinetul de medicina muncii pentru cunoasterea la zi a situatiei îmbolnavirilor profesionale, efectuarea de controale la locurile de munca;

11. efectueaza instructajul de protectia muncii pentru personalul nou-angajat în unitate, înaintea încheierii contractului individual de munca.

 

IX. Compartimentul audit

Compartimentul audit are urmatoarele obiective:

1. elaboreaza planul anual si planul strategic de audit intern;

2. efectueaza activitati de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management si control sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;

3. asigura consilierea managerului spitalului;

4. întocmeste rapoarte catre conducerea spitalului cu recomandarile si concluziile rezultate din activitatea de audit;

5. elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern.

 

X. Compartimentul informatica

Compartimentul informatica are urmatoarele obiective:

1. coordoneaza activitatea de prelucrare automata a datelor la toate nivelurile de agregare;

2. coordoneaza activitatea de implementare si întretinere a aplicatiilor informatice;

3. coordoneaza activitatea de exploatare si întretinere a echipamentelor de calcul din dotarea spitalului;

4. participa la întocmirea necesarului echipamentelor de calcul si materiale consumabile pentru buna desfasurare a activitatii de informatica;

5. participa la receptionarea echipamentelor de calcul noi intrate în spital, identifica si propune spre casare echipamentele de calcul uzate;

6. asigura relatiile cu prestatorii care executa lucrari si service specifice activitatii de informatica;

7. raspunde de actualizarea site-ului spitalului.

 

XI. Compartimentul relatii cu publicul

Compartimentul relatii cu publicul asigura desfasurarea în conditii de maxima eficienta si operativitate a activitatii de relatii publice, prin stabilirea unei relatii directe cu cetatenii si salariatii, oferind informatii de ordin general asupra activitatii medicale desfasurate în cadrul unitatii.

Compartimentul relatii cu publicul are urmatoarele obiective:

1. asigura desfasurarea optima a activitatilor de relatii publice;

2. asigura informarea permanenta referitoare la principalele activitati ale spitalului;

3. desfasoara activitatea de analiza a cererilor cetatenilor si salariatilor spitalului, furnizând informatiile necesare pentru solutionarea problemelor prezentate sau solicitate, si, sprijina totodata solutionarea legala si la termen a cererilor si petitiilor primite, precum si comunicarea modului de solutionare a cererilor respective;

4. realizeaza legatura dintre cetatean si spital pentru clarificarea tuturor problemelor, în vederea rezolvarii cererii solicitantilor;

5. realizeaza legatura dintre spital si sindicate în vederea analizei solutionarii, conform legislatiei în vigoare, a revendicarilor sindicale;

6. colaboreaza cu Compartimentul informatica al spitalului pentru actualizarea site-ului spitalului cu informatii periodice, conform reglementarilor legale;

7. întocmeste si comunica raspunsurile la solicitarile pacientilor, în ceea ce priveste informatiile privind starea de sanatate a acestora, cu respectarea legislatiei în vigoare;

8. întocmeste si comunica raspunsurile organelor de cercetare penala (politie, parchet), instantelor de judecata, privind starea de sanatate a pacientilor, cu respectarea legislatiei în vigoare;

9. întocmeste si comunica informatiile de interes public persoanelor fizice/persoanelor juridice;

10. înregistreaza si arhiveaza adresele primite din partea persoanelor ce solicita accesul la baza de date a spitalului, cu respectarea legislatiei în vigoare privind confidentialitatea acestora;

11. comunica raspunsurile sau copia foilor de observatie clinice pentru Institutul de Medicina Legala în vederea elaborarii certificatelor medico-legale, cu respectarea legislatiei în vigoare.

 

XII. Compartimentul culte

Compartimentul culte are, în principal, urmatoarele obiective:

1. savârseste serviciile religioase, conform programului aprobat de eparhia respectiva, cu acordul conducerii spitalului;

2. întretine convorbiri duhovnicesti cu bolnavii, cu membrii familiei sau apartinatorii lor.

 

CAPITOLUL V

Consiliile si comisiile ce functioneaza în cadrul spitalului

 

ART. 56

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în cadrul spitalului au fost organizate urmatoarele consilii si comisii, astfel:

 

1. Consiliul medical

 

ART. 57

(1) Directorul medical este presedintele Consiliului medical. Consiliul medical functioneaza în conformitate cu legislatia în vigoare, este alcatuit din sefii de sectii, de laboratoare, farmacistul-sef si directorul de îngrijiri.

(2) Principalele atributii ale Consiliului medical, conform legislatiei în vigoare, sunt urmatoarele:

a) îmbunatateste standardele clinice si modelele de practica în scopul acordarii de servicii medicale de calitate, în vederea cresterii gradului de satisfactie a pacientilor;

b) monitorizeaza si evalueaza activitatea medicala desfasurata în spital în scopul cresterii performantelor profesionale si utilizarii eficiente a resurselor alocate;

c) înainteaza Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

d) propune Comitetului director masuri pentru dezvoltarea si îmbunatatirea activitatii spitalului în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale populatiei si conform ghidurilor si protocoalelor de practica medicala;

e) alte atributii stabilite prin ordin al ministrului sanatatii.

 

2. Consiliul etic

 

ART. 58

Consiliul etic are, în principal, urmatoarele atributii:

1. analizeaza cazurile de încalcare a normelor de conduita în relatia pacient-medic/asistenta, a normelor de comportament, a disciplinei în spital;

2. verifica daca, prin conduita lui, personalul medico-sanitar si auxiliar încalca drepturile pacientilor prevazute de legislatia în vigoare;

3. sesizeaza organele abilitate ale statului în situatiile în care constata încalcari ale codului de deontologie medicala, ale drepturilor pacientilor, precum si ale normelor de conduita profesionala aprobate potrivit legii;

4. analizeaza sesizarile ce privesc plati informale ale pacientilor catre personalul medico-sanitar ori auxiliar sau conditionarea exercitarii actului medical de obtinerea unor foloase; propune, în functie de caz, masuri de intrare în legalitate;

5. vegheaza pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnitatii umane si propune masuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

 

3. Nucleul de calitate

 

ART. 59

În principal, activitatea nucleului de calitate consta în:

1. monitorizarea interna a calitatii serviciilor medicale;

2. întocmirea punctajului si reactualizarea periodica a acestuia;

3. monitorizarea calitatii îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activitatii clinice si financiare;

4. prezentarea propunerilor de îmbunatatire a calitatii serviciilor medicale pe sectii/laboratoare/servicii si global pe spital;

5. cooperarea cu reprezentantii desemnati pentru monitorizarea externa a calitatii;

6. organizarea anchetelor de evaluare a satisfactiei asiguratilor si personalului;

7. pregatirea personalului angajat în vederea cunoasterii parametrilor de lucru specifici fiecarui sector de activitate si verificarea modului de implementare a sistemului de management al calitatii.

 

4. Comitetul de sanatate si securitate în munca

 

ART. 60

Comitetul de securitate si sanatate în munca are urmatoarele atributii:

1. aproba programul anual de protectia muncii;

2. urmareste modul în care se aplica reglementarile legislative privind protectia muncii;

3. analizeaza factorii de risc de accidentare si îmbolnavire profesionala existenti la locurile de munca;

4. promoveaza initiativele proprii sau ale celorlalti angajati vizând prevenirea accidentelor de munca si a îmbolnavirilor profesionale, precum si îmbunatatirea conditiilor de munca;

5. efectueaza cercetari în cazul producerii unor accidente de munca sau al aparitiei de îmbolnaviri profesionale;

6. efectueaza inspectii la locurile de munca în scopul prevenirii accidentelor de munca si îmbolnavirilor profesionale;

7. sesizeaza inspectoratele teritoriale de stat pentru protectia muncii pe raza carora îsi desfasoara activitatea, atunci când constata încalcarea normelor legale de protectia muncii sau când între managerul spitalului si ceilalti membrii ai comitetului exista divergente privind modul în care se asigura securitatea si sanatatea lucrarilor;

8. realizeaza cadrul de participare a salariatilor la luarea unor hotarâri care vizeaza schimbari ale activitatii cu implicatii în domeniul protectiei muncii.

 

5. Comisia medicamentelor si materialelor sanitare

 

ART. 61

Comisia medicamentelor si materialelor sanitare are, în principal, urmatoarele atributii:

1. verifica si avizeaza prescrierea medicamentelor la nivelul spitalului;

2. avizeaza prescrierea de medicamente pentru cazuri medicale speciale;

3. detectarea precoce a reactiilor adverse si a interactiunii produselor medicamentoase;

4. monitorizarea frecventei reactiilor adverse cunoscute;

5. identificarea factorilor de risc si a mecanismelor fundamentale ale reactiilor adverse;

6. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc;

7. analiza si difuzarea informatiilor necesare prescrierii corecte si reglementarii circulatiei produselor medicamentoase;

8. urmareste utilizarea rationala si în siguranta a produselor medicamentoase;

9. evaluarea si comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;

10. estimarea necesitatilor cantitative si calitative ale materialelor folosite în desfasurarea activitatii din spital;

11. urmareste utilizarea rationala a materialelor sanitare.

 

6. Comisia de cercetare disciplinara

 

ART. 62

Comisia de cercetare disciplinara are, în principal, urmatoarele atributii:

1. analiza abaterilor disciplinare savârsite de catre salariatii unitatii;

2. analiza încalcarii normelor legale în vigoare, a prevederilor codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de munca, a ordinelor si dispozitiilor legale ale conducatorilor ierarhici;

3. stabilirea împrejurarilor în care fapta a fost savârsita;

4. analiza gradului de vinovatie a salariatului, precum si consecintele abaterii disciplinare;

5. verificarea eventualelor sanctiuni disciplinare suferite anterior de salariat;

6. efectuarea cercetarii disciplinare prealabile;

7. propune sanctiunea ce urmeaza a fi aprobata de catre manager.

 

7. Comisia de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor si pentru promovare

 

ART. 63

Comisia de organizare si desfasurare a concursurilor/examenelor si pentru promovare are urmatoarele atributii principale:

1. selecteaza dosarele de concurs/examen ale candidatilor;

2. stabileste subiectele pentru proba scrisa;

3. stabileste planul interviului si realizeaza interviul;

4. stabileste planul probei practice si asigura conditiile necesare realizarii ei;

5. noteaza pentru fiecare candidat fiecare proba a concursului/examenului;

6. transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidatilor.

 

8. Comisia de solutionare a contestatiilor

 

ART. 64

Comisia de solutionare a contestatiilor are urmatoarele atributii:

1. solutioneaza contestatiile depuse de candidati cu privire la notarea fiecarei probe a concursului/examenului;

2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestatiilor pentru a fi comunicate candidatilor.

 

9. Comisia de etica

 

ART. 65

Comisia de etica din cadrul spitalului are urmatoarele atributii:

- îsi da acordul cu privire la începerea oricarui studiu clinic care se desfasoara în cadrul spitalului;

- aproba sau respinge începerea oricarui studiu clinic pentru care a fost solicitata;

- efectueaza analize privind modul de îndeplinire a prevederilor reglementarilor specifice pentru avizele acordate;

- monitorizeaza desfasurarea trialurilor clinice si înregistreaza evenimentele survenite în desfasurarea acestora;

- mentine evidenta avizelor acordate privind studiile clinice care se desfasoara în cadrul spitalului;

- raporteaza anual organelor în drept situatia acordarii si retragerii avizelor proiectelor de cercetare medicala si biomedicala.

 

10. Comisia de analiza a deceselor intraspitalicesti

 

ART. 66

Atributiile Comisiei de analiza a deceselor intraspitalicesti sunt urmatoarele:

- analizeaza datele medicale obtinute din foaia de observatie, investigatiile paraclinice, diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic si histopatologic);

- evidentiaza gradul de concordanta diagnostica între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare si final (anatomopatologic), având ca scop cresterea gradului de concordanta diagnostica;

- realizeaza o statistica a deceselor din spital pe sectii si a numarului de necropsii în raport cu numarul de internari din spital, evidentiind totodata patologia cea mai frecventa a deceselor;

- dezbaterea cazurilor, aducerea în atentie a celor mai noi si mai corespunzatoare tratamente medicale care se aplica pacientilor din spital reprezentând o modalitate de crestere a nivelului stiintific al echipei medicale;

- aducerea la cunostinta membrilor comisiei a reglementarilor legislative nou-aparute în vederea optimizarii activitatii medicale.

 

11. Comisia de dialog social

 

ART. 67

La nivelul spitalului functioneaza Comisia de dialog social în scopul cresterii transparentei în adoptarea deciziilor privind reorganizarea si restructurarea sistemului de sanatate, precum si pentru implicarea directa a reprezentantilor sindicatelor din domeniul sanitar în acest proces.

 

12. Comisia de analiza pentru revalidarea cazurilor invalidate de Scoala Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar

 

ART. 68

Comisia este constituita în baza prevederilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si este compusa din reprezentanti ai spitalului si ai Casei Judetene de Asigurari de Sanatate Iasi.

 

13. Comisia de transfuzie si hemovigilenta

 

ART. 69

La nivelul unitatii, potrivit prevederilor legale în vigoare, functioneaza Comisia de transfuzie si hemovigilenta, având urmatoarele atributii:

a) verifica daca dosarul medical/foaia de observatie al/a bolnavului cuprinde documentele mentionate, potrivit legii;

b) este sesizata în legatura cu orice problema privitoare la circuitul de transmitere a informatiilor pentru ameliorarea eficacitatii hemovigilentei;

c) verifica conditiile de preluare, de stocare si distributie a depozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguina a spitalului;

d) întocmeste rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilentei, pe care le transmite coordonatorului judetean de hemovigilenta;

e) transmite coordonatorului judetean de hemovigilenta rapoartele, conform legii;

f) participa la efectuarea anchetelor epidemiologice si a studiilor privind factorii implicati în producerea reactiilor sau a incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge ori produs sanguin primitor);

g) transmite coordonatorului judetean de hemovigilenta, directiei de sanatate publica si inspectiei sanitare de stat rapoarte, conform legii.

 

CAPITOLUL VI

Finantarea spitalului

 

ART. 70

(1) Spitalul Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Spiridon" Iasi este institutie sanitara cu paturi, cu personalitate juridica, ce furnizeaza servicii medicale, finantat integral din venituri proprii, si functioneaza pe principiul autonomiei financiare, care presupune:

a) organizarea activitatii spitalului pe baza bugetului de venituri si cheltuieli propriu, aprobat de conducerea unitatii, de catre consiliul de administratie si cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

b) elaborarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli, pe baza evaluarii veniturilor proprii din anul bugetar si a repartizarii cheltuielilor pe baza propunerilor fundamentate ale sectiilor/laboratoarelor/serviciilor/compartimentelor din structura spitalului.

(2) Finantarea se asigura din venituri realizate în raport cu serviciile medicale furnizate pe baza contractului încheiat cu casele de asigurari de sanatate, venituri de la bugetul de stat - programe de sanatate, subventii provenite din accize, donatii, sponsorizari, concesiuni si închirieri, prestari de servicii si alte surse.

(3) Contractul de furnizare de servicii medicale al spitalului cu casa de asigurari sociale de sanatate reprezinta sursa principala a veniturilor în cadrul bugetului de venituri si cheltuieli si se negociaza de catre manager cu conducerea casei de asigurari sociale de sanatate, în functie de indicatorii stabiliti în contractul-cadru de furnizare de servicii medicale.

(4) De la bugetul de stat se asigura:

a) desfasurarea activitatilor cuprinse în programele nationale de sanatate;

b) dotarea cu echipamente medicale, în conditiile legii;

c) expertizarea, transformarea si consolidarea constructiilor grav afectate de seisme si de alte cazuri de forta majora;

d) modernizarea, transformarea si extinderea constructiilor existente, precum si efectuarea de reparatii capitale;

e) activitati didactice si de cercetare;

f) alte cheltuieli curente si de capital.

(5) Spitalul poate realiza venituri suplimentare din:

a) donatii si sponsorizari;

b) legate;

c) asocieri investitionale în domenii medicale ori de cercetare medicala si farmaceutica;

d) închirierea unor spatii medicale, dotari cu echipamente sau aparatura medicala catre alti furnizori de servicii medicale, în conditiile legii;

e) contracte privind furnizarea de servicii medicale încheiate cu casele de asigurari private sau cu operatorii economici;

f) editarea si difuzarea unor publicatii cu caracter medical;

g) servicii medicale, hoteliere sau de alta natura, furnizate la cererea unor terti;

h) contracte de cercetare;

i) alte surse, conform legii.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

ART. 71

(1) Toate categoriile de personal ale spitalului au obligatia respectarii prezentului regulament de organizare si functionare.

(2) Toate sectiile/laboratoarele/serviciile/compartimentele au obligatia elaborarii si respectarii procedurilor operationale specifice activitatilor desfasurate în cadrul spitalului.

(3) Prezentul regulament de organizare si functionare al spitalului va fi adus la cunostinta tuturor salariatilor pe baza de semnatura, dupa aprobarea acestuia prin ordin al ministrului sanatatii.

(4) Prezentul regulament de organizare si functionare al spitalului se completeaza cu prevederile legale în vigoare.

ART. 72

Modificarea regulamentului de organizare si functionare se face cu avizul consiliului de administratie si se aproba prin ordin al ministrului sanatatii.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf