Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1246 din 6 decembrie 2012

Privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea si declararea potentialilor donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati in moarte cerebrala

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei de asistenta medicala si politici publice nr. R.A. 824 din 6 decembrie 2012, precum si Adresa Agentiei Nationale de Transplant nr. 916 din 26 octombrie 2012,

în temeiul prevederilor:

- titlului VI din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonantei Guvernului nr. 79/2004 pentru înfiintarea Agentiei Nationale de Transplant, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 588/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotarârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se numeste responsabil national pentru identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala, diagnosticarea mortii cerebrale si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori prof. dr. Dorel Sandesc, membru al Consiliului Stiintific al Agentiei Nationale de Transplant.

 

ART. 2

 

(1) Se numesc urmatorii responsabili regionali pentru identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala, diagnosticarea mortii cerebrale si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori:

- Bucuresti - conf. dr. Ioana Grintescu;

- Iasi - conf. dr. Ioana Grigoras;

- Târgu Mures - dr. Otilia Moldovan;

- Cluj-Napoca - conf. dr. Natalia Hagau;

- Timisoara - prof. dr. Dorel Sandesc.

(2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor îndeplini urmatoarele atributii:

a) supravegheaza din punct de vedere metodologic toate procedurile de declarare a mortii cerebrale în cadrul unitatilor sanitare arondate de catre Agentia Nationala de Transplant;

b) verifica respectarea protocolului de declarare a mortii cerebrale în cadrul unitatilor sanitare arondate;

c) asigura o strânsa legatura cu coordonatorul de transplant regional si cu coordonatorii de transplant de la nivelul unitatilor sanitare arondate;

d) colecteaza toate datele referitoare la donatorii reali si potentiali aflati în moarte cerebrala din cadrul unitatilor sanitare arondate;

e) prezinta anual sau ori de câte ori este nevoie raportul activitatii privind declararea donatorilor din unitatile sanitare arondate;

f) organizeaza, cu sprijinul Agentiei Nationale de Transplant si al Societatii Române de Anestezie si Terapie Intensiva, cursuri privind protocoalele de declarare a mortii cerebrale, precum si protocoalele de mentinere în conditii fiziologice a potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala;

g) pot prelua oricând atributiile persoanei responsabile cu identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala, diagnosticarea mortii cerebrale si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori de la nivelul unitatilor sanitare arondate.

 

ART. 3

 

(1) Conducerile unitatilor sanitare autorizate si acreditate pentru efectuarea prelevarii si transplantului de organe, tesuturi si celule de origine umana si nominalizate prin Normele tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate, aprobate prin ordin al ministrului sanatatii, pentru activitatea de prelevare de la donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati în moarte cerebrala au obligatia de a desemna un coordonator de transplant la nivelul unitatii sanitare, precum si o persoana responsabila cu identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala, diagnosticarea mortii cerebrale si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori.

(2) Coordonatorul de transplant la nivelul unitatii sanitare trebuie sa fie de profesie medic sau asistent medical si va îndeplini urmatoarele atributii:

a) detecteaza si identifica potentialii donatori aflati în moarte cerebrala în strânsa legatura cu personalul sectiilor de Anestezie si terapie intensiva (ATI), neurologie, neurochirurgie etc.;

b) discuta cu familiile potentialilor donatori în vederea obtinerii acordului privind prelevarea de organe si/sau de tesuturi si de celule în scopul transplantarii;

c) verifica completarea corecta a formularului de declarare a mortii cerebrale a donatorului, a formularului de declarare a acestuia, precum si a celorlalte formulare prevazute de legislatia în vigoare;

d) contacteaza medicul legist în vederea obtinerii autorizatiei medico-legale pentru prelevare, daca este cazul;

e) pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, coordonatorul de transplant trebuie sa poata fi contactat si sa fie disponibil în permanenta;

f) atributiile sale pot fi oricând preluate de catre coordonatorul de transplant regional.

(3) Persoana responsabila cu identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala, diagnosticarea mortii cerebrale si mentinerea în conditii fiziologice a potentialilor donatori trebuie sa fie un medic cu specialitatea Anestezie si terapie intensiva din cadrul sectiei ATI a unitatii sanitare si este desemnata de conducerea unitatii sanitare, la propunerea sefului de sectie ATI, cu avizul responsabilului regional.

(4) Persoana prevazuta la alin. (3) are urmatoarele atributii:

a) identificarea potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala;

b) aplicarea protocolului de declarare a mortii cerebrale si confirmarea mortii cerebrale;

c) aplicarea protocolului de mentinere în conditii fiziologice a potentialului donator;

d) informarea Agentiei Nationale de Transplant si a coordonatorului de transplant de la nivelul unitatii sanitare, în vederea contactarii familiilor potentialilor donatori pentru obtinerea acordului privind prelevarea de organe si/sau de tesuturi si/sau de celule în scopul transplantarii;

e) asigurarea procedurilor specifice de anestezie pe perioada procesului de prelevare;

f) trebuie sa poata fi contactata si sa fie disponibila în permanenta.

(5) În perioada în care persoana prevazuta la alin. (3) este indisponibila din motive obiective, atributiile mentionate la alin. (4) sunt delegate de conducerea unitatii sanitare unui alt medic cu specialitatea Anestezie si terapie intensiva din cadrul sectiei ATI a unitatii sanitare.

(6) Personale nominalizate la alin. (1) au obligatia de a raporta lunar Agentiei Nationale de Transplant numarul potentialilor donatori aflati în moarte cerebrala, conform protocoalelor stabilite de aceasta.

 

ART. 4

 

(1) Raporturile de munca dintre unitatile sanitare si persoanele desemnate conform art. 2 si 3 se stabilesc potrivit legii.

(2) Persoanele desemnate conform art. 2 si 3 vor fi remunerate pentru activitatea desfasurata în acest sens, din suma alocata prin Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umana, cu un salariu tarifar echivalent normei de baza, în limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie.

 

ART. 5

 

(1) Desemnarea persoanelor conform art. 3 va fi comunicata Agentiei Nationale de Transplant de catre unitatile sanitare în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.

(2) Agentia Nationala de Transplant are obligatia de a asigura publicarea permanenta pe site-ul sau web a listei actualizate a persoanelor nominalizate conform art. 1 - 3.

(3) Arondarea regionala a unitatilor sanitare prevazute la art. 3 alin. (1) va fi stabilita de catre Agentia Nationala de Transplant si va fi comunicata acestora, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentului ordin.

 

ART. 6

 

Directiile din cadrul Ministerului Sanatatii, Agentia Nationala de Transplant, persoanele nominalizate si institutiile implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 7

 

La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 723/2006 privind obligativitatea desemnarii medicilor responsabili cu identificarea si declararea potentialilor donatori de organe si/sau tesuturi si/sau celule aflati în moarte cerebrala, în unitatile sanitare care deruleaza subprogramul 2.12 "Transplant de organe si tesuturi", finantat de la bugetul de stat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 551 din 27 iunie 2006.

 

ART. 8

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sanatatii,
Raed Arafat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf