Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1225 din 13 mai 2013

Privind aprobarea cotelor de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vanarea este permisa, pentru sezonul de vanatoare 15 mai 2013 - 14 mai 2014

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 197.540 din 29 aprilie 2013 al Directiei de management si control al resurselor forestiere si cinegetice,

în temeiul art. 6 alin. (1) lit. f) si al art. 36 din Legea vânatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al art. 13 alin. (3) din Hotarârea Guvernului nr. 48/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice si pentru modificarea unor acte normative în domeniul mediului si schimbarilor climatice,

ministrul mediului si schimbarilor climatice emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba cotele de recolta pentru speciile de fauna de interes cinegetic, la care vânarea este permisa, pentru sezonul de vânatoare 15 mai 2013 - 14 mai 2014, prevazute în anexele nr. 1 - 6.

 

ART. 2

 

(1) Pentru prelevarea de probe biologice în vederea stabilirii situatiei epidemiologice a pestei porcine clasice se aproba recoltarea la nivelul întregii tari a unui numar de 3.120 de exemplare de purcei de mistret, cu vârsta pâna la un an, în afara cotelor de recolta prevazute în anexa nr. 2.

(2) Recoltarea exemplarelor de purcei de mistret al caror numar este prevazut la alin. (1) poate fi realizata de catre gestionarii fondurilor cinegetice în orice perioada a anului, cu respectarea reglementarilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânatorii.

(3) Repartizarea exemplarelor prevazute la alin. (1) este prezentata în anexa nr. 7, iar distribuirea acestora pe gestionari si fonduri cinegetice se realizeaza de catre structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura împreuna cu gestionarii fondurilor cinegetice.

(4) Probele biologice prelevate de la fiecare exemplar de purcel de mistret se vor transmite în mod obligatoriu, individualizate, structurilor de specialitate ale autoritatii nationale sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

 

ART. 3

 

(1) Cotele de recolta aprobate prin prezentul ordin se realizeaza pentru fiecare specie si pentru fiecare fond cinegetic de catre gestionarii acestora cu respectarea reglementarilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânatorii, urmarindu-se conservarea biodiversitatii faunei cinegetice si pastrarea echilibrului ecologic.

(2) Cu respectarea cotelor de recolta, fiecare vânator înscris în autorizatia de vânatoare poate recolta într-o zi un numar maxim de 100 de exemplare din specia ciocârlie (Alauda arvensis) si un numar maxim de 50 de exemplare din specia prepelita (Coturnix coturnix).

 

ART. 4

 

În vederea obtinerii de venituri necesare unei bune gestionari a faunei cinegetice, institutiile de învatamânt care au discipline de studiu vânatul si vânatoarea si institutiile publice care au ca obiect de activitate cercetarea stiintifica în domeniul cinegetic pot realiza cotele de recolta aprobate prin prezentul ordin, pentru fiecare specie si pentru fiecare fond cinegetic, în proportie de 50% si cu vânatori, pe lânga elevi si studenti, si personalul tehnic de vânatoare angajat al acestor institutii, cu respectarea reglementarilor în vigoare referitoare la autorizarea, organizarea si practicarea vânatorii.

 

ART. 5

 

Pe fondurile cinegetice care se suprapun ariilor naturale protejate, cotele de recolta aprobate prin prezentul ordin se realizeaza pe suprafetele din fondurile cinegetice unde practicarea vânatorii este admisa potrivit legii.

 

ART. 6

 

(1) În cazul modificarii conditiilor ecologice din cuprinsul fiecarui fond cinegetic si a miscarilor naturale de efective, în cursul sezonului de vânatoare 2013 - 2014, la solicitarea gestionarilor fondurilor cinegetice, structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura analizeaza si aproba, în baza documentelor de constatare, reasezarea între fonduri cinegetice a cotelor de recolta aprobate prin prezentul ordin.

(2) Structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura vor înainta organismului de specialitate din cadrul acesteia, lunar, situatia actualizata a aprobarilor de reasezare a cotelor de recolta, emise în baza prevederilor alin. (1).

 

ART. 7

 

(1) În cazul efectuarii, în cursul sezonului de vânatoare 2013 - 2014, a unor actiuni de populare a fondurilor cinegetice cu exemplare ce apartin speciilor de vânat sedentar, în urma carora sa rezulte efective cel putin egale cu efectivele optime aprobate pentru specia în cauza, pe fondul cinegetic respectiv, autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura analizeaza si aproba, dupa caz, la propunerea structurilor teritoriale de specialitate ale acesteia, solicitarile gestionarilor fondurilor cinegetice pentru suplimentarea cotelor de recolta aprobate initial pentru speciile de vânat care au facut obiectul actiunilor de populare.

(2) Anterior actiunii de populare prevazute la alin. (1), gestionarul fondurilor cinegetice în cauza are obligatia sa solicite, în scris, structurilor teritoriale competente ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura delegarea de reprezentanti care sa participe la actiunea de populare pe care urmeaza sa o realizeze.

(3) Solicitarea prevazuta la alin. (2) se va transmite cu cel putin 10 zile calendaristice anterior actiunii de populare, precizând data si locul la care aceasta urmeaza sa aiba loc.

(4) Dupa actiunea de populare, participantii vor întocmi, la fata locului, un document privind modul de desfasurare a actiunii de populare, precizându-se fondul cinegetic, zona din cadrul acestuia în care se face popularea, provenienta, numarul, structura pe sexe si vârsta exemplarelor populate.

 

ART. 8

 

(1) Exemplarele de mamifere din speciile admise la vânatoare care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice se recolteaza în orice perioada a anului, la solicitarea scrisa a gestionarului, prin metoda la pânda, dupa cum urmeaza:

a) în baza aprobarii conducerii structurilor teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura în raza careia se afla fondul cinegetic, în situatia în care cota de recolta aprobata prin prezentul ordin nu a fost realizata;

b) în baza aprobarii conducerii autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, prin referat de aprobare, la propunerea structurilor sale teritoriale de specialitate, în situatia în care cota de recolta aprobata prin prezentul ordin a fost realizata.

(2) Aprobarile prevazute la alin. (1) se acorda, dupa verificarea în teren, de catre personalul de specialitate al structurilor teritoriale ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, a pagubelor produse, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

ART. 9

 

Pentru sezonul de vânatoare 15 mai 2013 - 14 mai 2014, prin derogare de la prevederile art. 5 din Procedura de autorizare a activitatilor de recoltare, capturare si/sau achizitie si/sau comercializare, pe teritoriul national sau la export, a florilor de mina, a fosilelor de plante si fosilelor de animale vertebrate si nevertebrate, precum si a plantelor si animalelor din flora si, respectiv, fauna salbatice si a importului acestora, aprobata prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltarii durabile nr. 410/2008, cotele de recolta aprobate potrivit prezentului ordin se realizeaza de gestionarii fondurilor cinegetice fara alte avize sau aprobari din partea autoritatilor de protectie a mediului.

 

ART. 10

 

Trofeele de vânat recoltate în baza prezentului ordin vor fi evaluate în prezenta unui reprezentant al structurilor de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

 

ART. 11

 

Controlul aplicarii prevederilor prezentului ordin se asigura de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura prin structurile de specialitate ale acesteia.

 

ART. 12

 

Anexele nr. 1 - 7*) fac parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexele nr. 1 - 7 se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 272 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 13

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul mediului si schimbarilor climatice,
Ionut Ciprian Iuga,
secretar de stat
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf