Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1141 din 10 iunie 2013

Privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123 - 125, 127 - 152 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"

Având în vedere:

- Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", aprobat prin Decizia CE nr. 5.811/2007;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, cu modificarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al ministrului finantelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate si a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";

- Ordinul ministrului finantelor publice nr. 31/2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizuala pentru instrumentele structurale 2007 - 2013 în România;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute în obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotarârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.069/2013 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" si Ghidurilor solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123 - 125, 127 - 152 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013";

- reglementarile comunitare si nationale aplicabile,

în baza art. 12 din Hotarârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice emite urmatorul ordin:

 

ART. 1

 

Se aproba Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123 - 125, 127 - 152 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", prevazut în anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

------------

*) Anexa se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ART. 2

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, prin Directia Generala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

ART. 3

 

Prezentul ordin modifica Ordinul ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor vârstnice nr. 1.069/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului - Conditii generale pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013" si Ghidurilor solicitantului - Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123 - 125, 127 - 152 pentru implementarea Programului operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 20 iunie 2013.

 

ART. 4

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei, protectiei sociale
si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf