Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1072-C din 25 martie 2013

Pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Având în vedere dispozitiile art. 29 din Constitutia României, republicata, art. 9 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata prin Legea nr. 30/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, cu modificarile ulterioare, si ale art. 40 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificarile si completarile ulterioare,

în conformitate cu art. 189 si 204 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 1.897/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 13 din Hotarârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul justitiei emite prezentul ordin.

 

ART. 1

 

Se aproba Regulamentul privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. 2

 

(1) Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrarii în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului justitiei nr. 610/C/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind asistenta religioasa în locurile de detentie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 326 din 11 aprilie 2006.

 

Ministrul justitiei,
Mona-Maria Pivniceru

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

privind asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor

 

ART. 1

 

Asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor este asigurata cu respectarea libertatii de constiinta si religie, precum si a pluralismului religios, în conditii nediscriminatorii.

 

ART. 2

 

(1) Administratia Nationala a Penitenciarelor, prin unitatile subordonate, permite accesul reprezentantilor cultelor si asociatiilor religioase recunoscute de lege în mediul penitenciar, pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a persoanelor private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor.

(2) Pentru a raspunde nevoilor de asistenta religioasa a persoanelor private de libertate, activitatile specifice în mediul penitenciar pot fi asigurate în mod permanent prin preotii capelani angajati ai Administratiei Nationale a Penitenciarelor sau de catre reprezentantii desemnati de catre cultele sau asociatiile religioase, cu respectarea statutelor sau codurilor canonice proprii si a prevederilor legale.

(3) Aprobarea de acces în mediul penitenciar pentru reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege este acordata în scris de catre directorul unitatii subordonate respective.

(4) Solicitarea de acces formulata în scris este însotita de lista nominala cu persoanele care vor desfasura activitati specifice în mediul penitenciar si se înainteaza directorului fiecarei unitati subordonate, pâna la sfârsitul lunii noiembrie a fiecarui an, având valabilitate pentru anul calendaristic urmator. Lista nominala cuprinde informatii privind numele, prenumele, respectiv seria si numarul actului de identitate al reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, precum si avizul organismului national reprezentativ al acestora.

(5) Solicitarile ulterioare de acces trebuie sa fie motivate în scris.

(6) Solicitarea pentru accesul în mediul penitenciar a reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege pentru activitati specifice, în unitatile subordonate în care nu exista cereri ale persoanelor private de libertate aflate în custodie, se motiveaza în scris.

(7) Solicitarile reprezentantilor cultelor sau ai asociatiilor religioase recunoscute de lege, pentru accesul în mediul penitenciar, exprimate conform prevederilor alin. (4), (5) si (6) se solutioneaza în termenul legal prevazut pentru petitii.

(8) Directorul unitatii poate dispune interzicerea accesului reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, pentru o perioada de maximum 6 luni, în situatiile prevazute de dispozitiile legale.

(9) Decizia prin care s-a dispus interzicerea accesului în unitate, cu precizarea motivului si a perioadei stabilite, se comunica în scris persoanelor în cauza.

 

ART. 3

 

În unitatile subordonate Administratiei Nationale a Penitenciarelor se asigura spatii care sa permita exercitarea libertatii de credinta a persoanelor private de libertate aflate în custodie, cu asistenta reprezentantilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, a caror confesiune o împartasesc.

 

ART. 4

 

(1) Persoanele private de libertate pot sa-si declare, pe propria raspundere, confesiunea sau apartenenta religioasa, la intrarea în locul de detinere si ulterior pe parcursul executarii pedepsei privative de libertate sau a masurii internarii.

(2) Pe parcursul executarii pedepsei privative de libertate sau a masurii internarii, persoanele private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor îsi pot exprima optiunea de a participa la oricare dintre activitatile cu caracter religios desfasurate de reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege.

(3) Schimbarea confesiunii sau a apartenentei religioase pe parcursul perioadei de detentie este dovedita printr-o declaratie pe propria raspundere si prin actul de confirmare a apartenentei la cultul respectiv.

(4) Prin actul de confirmare se întelege actul emis de cultul sau asociatia religioasa solicitata prin care se dovedeste calitatea de membru, a persoanei private de libertate solicitante, al respectivului cult sau al respectivei asociatii religioase.

(5) În cazul în care persoana privata de libertate care doreste sa îsi declare sau sa îsi schimbe confesiunea sau apartenenta religioasa nu stie sa scrie, aceasta poate da o declaratie verbala pe propria raspundere, care se consemneaza într-un proces-verbal de catre personalul locului de detinere.

 

ART. 5

 

(1) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot beneficia de asistenta religioasa pe baza de cerere scrisa adresata directorului unitatii unde executa pedeapsa privativa de libertate sau este internata.

(2) Orice persoana privata de libertate aflata în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor are libertatea de a solicita asistenta religioasa din partea unui reprezentant al unui cult sau al unei asociatii religioase recunoscut/recunoscute de lege, prin întrevederi personale sau participarea la reuniuni cu scop moral-religios.

(3) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor au dreptul sa refuze asistenta religioasa si participarea la activitatile cu caracter moral-religios desfasurate în mediul penitenciar.

 

ART. 6

 

(1) Activitatile cu caracter religios sau moral-religios se pot desfasura pe baza unui program stabilit de administratia fiecarei unitati subordonate.

(2) Este interzisa imixtiunea administratiei locului de detentie în continutul programelor religioase.

(3) Reprezentantii cultelor sau ai asociatiilor religioase recunoscute de lege care au acces în mediul penitenciar pot distribui publicatii si obiecte religioase persoanelor private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor. Acestea si orice alte donatii se pot oferi cu respectarea reglementarilor în vigoare.

(4) Persoanele aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor pot solicita hrana potrivit prescriptiilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, în conditiile art. 4 alin. (3). Primirea de hrana potrivit prescriptiilor cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege este supusa regimului regulamentar cu privire la primirea pachetelor.

 

ART. 7

 

(1) Activitatile cu caracter religios sau moral-religios în mediul penitenciar se desfasoara cu respectarea reglementarilor interne privind paza, supravegherea si escortarea persoanelor care executa pedepse privative de libertate sau care sunt internate în unitatile din sistemul administratiei penitenciare.

(2) Persoanele private de libertate aflate în custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor care participa la activitati cu caracter religios sau moral-religios pot solicita întrevederi confidentiale cu reprezentantii cultelor sau asociatiilor religioase recunoscute de lege, cu respectarea prevederilor legale care se refera la siguranta locului de detinere sau de internare.

 

ART. 8

 

Administratia Nationala a Penitenciarelor poate încheia protocoale de colaborare cu cultele sau asociatiile religioase recunoscute de lege, în scopul diversificarii programelor educative cu continut moral-religios si pentru atragerea de resurse umane, materiale si financiare pentru desfasurarea proiectelor de parteneriat la nivel national.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf