Publicata in Monitorul Oficial

Ordin nr. 1000 din 30 aprilie 2013

Privind modificarea si completarea Prescriptiei tehnice PT N SCP 1-2008 - Cerinte generale pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare, aprobata prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009

În conformitate cu prevederile art. 2, art. 5 lit. o) si ale anexei nr. 3 la Legea nr. 64/2008 privind functionarea în conditii de siguranta a instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de combustibil, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cu prevederile Hotarârii Guvernului nr. 1.340/2001 privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul art. 9 alin. (6) din Hotarârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei,

ministrul economiei emite urmatorul ordin:

 

ART. I

 

Prescriptia tehnica PT N SCP 1-2008 - Cerinte generale pentru sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare, aprobata prin Ordinul ministrului economiei nr. 675/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 339 si 339 bis din 21 mai 2009, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 46, litera e) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"e) persoane juridice sau persoane fizice autorizate pentru efectuarea examinarilor nedistructive, în conformitate cu prevederile prescriptiei tehnice aplicabile sau ale anexei nr. 23, dupa caz;".

2. La articolul 46, litera f) se abroga.

3. Mentiunea aflata dupa articolul 100 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Anexele nr. 1 - 23 fac parte integranta din prezenta prescriptie tehnica."

4. Dupa anexa nr. 22 se introduce o noua anexa, anexa nr. 23, având cuprinsul prevazut în anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

 

ART. II

 

Prezentul ordin se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat

 

ANEXA 1

(Anexa nr. 23 la prescriptia tehnica)

 

METODOLOGIA SI CONDITIILE TEHNICE

de autorizare/prelungire a autorizarii persoanelor juridice externe care efectueaza examinari nedistructive

 

1. Prezenta anexa stabileste metodologia si conditiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizarii persoanelor juridice externe în vederea efectuarii activitatilor de examinari nedistructive la sistemele si componentele care retin presiunea din instalatiile nucleare.

2. Prezenta metodologie si conditiile tehnice de autorizare/prelungire a autorizarii se vor aplica pentru urmatoarele metode de examinare: examinarea cu lichide penetrante (PT), examinarea cu pulberi magnetice (MT), examinarea cu ultrasunete (UT), examinare cu curenti turbionari (ET), verificarea etanseitatii (LT), examinarea prin emisie acustica (AE), examinarea vizuala (VT) si examinarea cu radiatii penetrante (RT).

2.1. Pentru metoda de examinare cu radiatii penetrante se va respecta legislatia CNCAN în vigoare pentru detinerea, utilizarea si transportul instalatiilor radiologice pe teritoriul României.

3. Autorizarea persoanelor juridice externe în vederea efectuarii activitatilor de examinari nedistructive va respecta metodologia si conditiile tehnice stabilite mai jos.

3.1. Persoanele juridice externe care cer autorizarea vor întocmi si vor transmite la ISCIR o solicitare scrisa însotita de o documentatie având urmatorul continut:

3.1.1. informatii despre metodele de examinare care fac obiectul autorizarii;

3.1.2. Manualul de management al calitatii, ultima revizie (se accepta si formatul electronic);

3.1.3. lista cu procedurile de lucru avizate de catre o persoana autorizata nivel III SNT-TC-1A sau standarde CAN/CGSB si de catre ISCIR si copiile acestora pentru fiecare metoda ceruta pentru autorizare;

3.1.4. tabel cu personalul care efectueaza examinarile nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1A sau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expira autorizarea), si copiile autorizatiilor acestuia;

- pentru fiecare metoda pentru care se solicita autorizarea trebuie sa existe cel putin doua persoane autorizate minimum nivel 2;

3.1.5. lista echipamentelor (si copiile certificatelor de etalonare si/sau buletinelor de verificare metrologica si/sau certificatelor de verificare emise de catre producator si/sau certificatelor de verificare interna), a accesoriilor si a materialelor din dotare;

3.1.6. chestionarul de evaluare generala a persoanelor juridice externe de catre ISCIR (anexa nr. 19 la prescriptia tehnica, pag. 11 - 13).

3.2. Verificarile tehnice au loc la sediul solicitantului si constau în:

3.2.1. verificarea existentei autorizarilor/certificarilor sistemului de management al calitatii în conformitate cu legislatia în vigoare;

3.2.2. verificarea existentei procedurilor de calificare si certificare a calificarii personalului care efectueaza examinari nedistructive;

3.2.3. verificarea existentei calificarii personalului pentru examinari nedistructive;

3.2.4. verificarea existentei echipamentelor, accesoriilor si materialelor necesare pentru efectuarea examinarilor nedistructive;

3.2.5. verificarea existentei procedurilor de control nedistructiv în conformitate cu cerintele codului ASME Sectiunea V, ASME Sectiunea III/ASME Sectiunea VIII/ASME Sectiunea XI;

3.3. Verificarea tehnica este efectuata de catre inspectorii de specialitate ISCIR care vor elibera un document "proces-verbal" cu concluziile verificarilor.

3.4 Procesul-verbal se întocmeste în limbile româna si engleza.

4. Prelungirea autorizarii persoanelor juridice externe în vederea efectuarii activitatilor de examinari nedistructive va respecta metodologia si conditiile tehnice stabilite mai jos.

4.1. Persoanele juridice externe care cer reautorizarea vor întocmi si vor transmite la ISCIR o solicitare scrisa, cu cel putin 30 de zile înainte de expirarea valabilitatii autorizatiei pe care o detin, însotita de o documentatie având urmatorul continut:

4.1.1. informatii despre tipul de examinare care face obiectul reautorizarii;

4.1.2. Manualul de management al calitatii, ultima revizie (se accepta si formatul electronic);

4.1.3. lista cu procedurile de lucru avizate de catre o persoana autorizata nivel III SNT-TC-1A sau CAN/CGSB si de catre ISCIR si copiile acestora pentru fiecare metoda ceruta pentru reautorizare;

4.1.4. tabel actualizat cu personalul care efectueaza examinarile nedistructive, autorizat conform SNT-TC-1A sau CAN/CGSB (metoda, nivelul de autorizare, data la care expira autorizarea), si copiile autorizatiilor acestuia;

- pentru fiecare metoda pentru care se solicita reautorizarea trebuie sa existe cel putin doua persoane autorizate minimum nivel 2;

4.1.5. lista actualizata a echipamentelor (si copiile certificatelor de etalonare si/sau buletinelor de verificare metrologica si/sau certificatelor de verificare emise de catre producator si/sau certificatelor de verificare interna), a accesoriilor si a materialelor din dotare;

4.1.6. chestionarul de evaluare generala a persoanelor juridice externe de catre ISCIR (anexa nr. 19 la prescriptia tehnica, pag. 11 - 13);

4.1.7. copia autorizatiei anterioare;

4.2. Verificarile tehnice în cazul reautorizarii au loc la sediul ISCIR si sunt identice cu cele descrise la pct. 3.2.

4.3. Verificarile tehnice în cazul reautorizarii sunt efectuate de catre inspectorii de specialitate ISCIR care pot elibera un nou document "proces-verbal" sau pot prelungi cu înca 2 ani valabilitatea procesului-verbal existent.

5. Termenul de valabilitate a autorizatiei este de 2 ani.

6. Valabilitatea autorizatiei începe de la data încheierii procesului-verbal.

7. ISCIR va întocmi autorizatia, conform modelului prevazut în anexa nr. 21.2 la prescriptia tehnica, dupa confirmarea platii în contul ISCIR a tarifului pentru efectuarea verificarilor tehnice, în conformitate cu prevederile documentului "Tarife pentru activitatile de autorizare, avizare, verificare tehnica .... ISCIR", indicativ CR1, editia aplicabila.

8. Autorizatia va fi transmisa catre persoana juridica externa solicitanta, prin posta sau prin delegat împuternicit de aceasta.

9. Orice modificare care conduce la neîndeplinirea cerintelor în baza carora s-a întocmit procesul-verbal si s-a acordat autorizatia trebuie anuntata la ISCIR în termen de cel mult 15 zile calendaristice de la data la care aceasta s-a produs.

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf