Publicata in Monitorul Oficial

Norma nr. 1 din 20 februarie 2013

Privind modificarea si completarea Normei nr. 3/2011 pentru intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

Având în vedere dispozitiile art. 16, 21, 21^1, 22, art. 23 lit. b) si f) si ale art. 24 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 313/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (6) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 57 alin. (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,

 

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumita în continuare Comisie, emite prezenta norma.

 

ART. I

 

Norma nr. 3/2011 pentru întocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale individuale pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobata prin Hotarârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 3/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 193 din 21 martie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

"f) Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private, denumit în continuare Fond de garantare, înfiintat potrivit Legii nr. 187/2011 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private."

2. La articolul 8 alineatul (2), literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"f) date informative, conform anexei nr. E1;

g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2."

3. La articolul 19 alineatul (2), literele f) si g) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"f) date informative, conform anexei nr. E1;

g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2;".

4. Dupa capitolul V se introduce un nou capitol, capitolul V^1 "Prevederi privind situatiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private", cuprinzând articolele 20^1 - 20^4, cu urmatorul cuprins:

"CAPITOLUL V^1

Prevederi privind situatiile financiare anuale specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

ART. 20^1

Fondul de garantare trebuie sa întocmeasca situatii financiare anuale.

ART. 20^2

(1) Dosarul situatiilor financiare anuale ale Fondului de garantare trebuie sa cuprinda:

a) situatiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, aprobate conform Legii nr. 187/2011;

b) raportul anual al consiliului de administratie, conform Legii nr. 187/2011;

c) declaratia scrisa de asumare a raspunderii pentru întocmirea situatiilor financiare anuale, conform art. 30 din Legea nr. 82/1991;

d) raportul de audit, întocmit de auditorul financiar, conform legislatiei în vigoare;

e) hotarârea de aprobare a situatiilor financiare anuale, conform Legii nr. 187/2011;

f) balanta de verificare a conturilor sintetice si balanta de verificare a conturilor analitice la 31 decembrie a exercitiului financiar pentru care se întocmesc situatii financiare anuale;

g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile;

h) raportul privind executia bugetului de venituri si cheltuieli.

(2) Situatiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare prevazute la alin. (1) lit. a) trebuie sa cuprinda:

a) bilantul, conform anexei nr. D1;

b) contul de profit si pierdere, conform anexei nr. D2;

c) situatia modificarilor capitalului propriu, conform anexei nr. D3;

d) situatia fluxurilor de trezorerie, conform anexei nr. D4;

e) notele explicative la situatiile financiare anuale individuale;

f) date informative, conform anexei nr. E1;

g) situatia activelor imobilizate, conform anexei nr. E2.

(3) Notele explicative la situatiile financiare anuale individuale ale Fondului de garantare, mentionate la alin. (2) lit. e), contin:

a) Nota 1 - Situatia activelor imobilizate - conform anexei nr. D5;

b) Nota 2 - Situatia depozitelor bancare - conform anexei nr. D6;

c) Nota 3 - Situatia creantelor si datoriilor - conform anexei nr. D7;

d) Nota 4 - Situatia privind resursele financiare ale Fondului de garantare - conform anexei nr. D8;

e) Nota 5 - Situatia sumelor utilizate pentru acoperirea platii compensatiei catre participanti si beneficiari - conform anexei nr. D9;

f) Nota 6 - Plasarea disponibilitatilor Fondului de garantare - conform anexei nr. D10;

g) Nota 7 - Analiza rezultatului obtinut de Fondul de garantare - conform anexei nr. D11;

h) Nota 8 - Provizioane - conform anexei nr. D12;

i) Nota 9 - Principii, politici si metode contabile - conform anexei nr. D13;

j) Nota 10 - Alte informatii privind activitatea Fondului de garantare - conform anexei nr. D14.

ART. 20^3

(1) Fondul de garantare depune la Comisie situatiile financiare anuale individuale, pâna la data de 15 aprilie a fiecarui an, astfel:

a) în format electronic, prin aplicatia CSSPP-FRP. Aplicatia si instructiunile de utilizare sunt prezentate în portalul de documentatie tehnica al Comisiei, respectiv https://w3.csspp.ro/itbox/; si

b) pe suport hârtie, componentele dosarului situatiilor financiare anuale individuale, prevazute la art. 20^2, semnate si stampilate, conform legii.

(2) Fac obiectul publicarii pe portalul propriu al Fondului de garantare urmatoarele:

a) situatiile financiare anuale;

b) raportul anual al consiliului de administratie;

c) raportul de audit;

d) hotarârea de aprobare a situatiilor financiare anuale.

ART. 20^4

Fondul de garantare trebuie sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale individuale, conform prevederilor legislatiei în vigoare."

5. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 23

(1) Pentru situatiile financiare anuale, auditorii financiari au obligatia de a transmite Comisiei o copie a scrisorii de comunicare a deficientelor retinute în functionarea sistemelor de contabilitate si de control intern, document ce contine constatarile cu impact financiar, constatarile cu privire la rezultatele evaluarii sistemelor de management si control intern, precum si recomandarile pentru remedierea deficientelor constatate.

(2) Scrisoarea mentionata la alin. (1) se transmite Comisiei, în limba româna, în aceeasi zi în care se transmite organelor de conducere ale entitatilor mentionate la art. 2."

6. La articolul 26 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

"f) nerespectarea prevederilor prevazute la art. 23 referitoare la scrisoarea catre conducerea entitatii."

7. Dupa articolul 26 se introduce un nou articol, articolul 26^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 26^1

(1) Savârsirea de catre Fondul de garantare sau de catre persoana fizica responsabila din cadrul acestuia a vreuneia dintre faptele prevazute la art. 26 alin. (1) lit. a), c), d), e) si f) se sanctioneaza în functie de gravitatea faptelor cu:

a) avertisment scris;

b) amenda contraventionala între 1.000 lei si 100.000 lei.

(2) Daca fapta este imputabila mai multor persoane, acestea sunt tinute solidar la repararea prejudiciului cauzat.

(3) Constatarea contraventiilor se face de catre personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.

(4) Amenzile contraventionale se fac venit la bugetul de stat conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare."

8. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 28

Anexele nr. A1 - A13, B1 - B10, C1 - C2, D1 - D14 si E1 - E2 fac parte integranta din prezenta norma."

9. Anexele nr. D1 si D2 se modifica si vor avea continutul prevazut în anexa care face parte integranta din prezenta norma.

10. Dupa anexa nr. D2 se introduc paisprezece noi anexe, anexele nr. D3 - D14 si E1 - E2, al caror continut este prevazut în anexa.

 

ART. II

 

Prevederile prezentei norme se aplica începând cu situatiile financiare anuale individuale aferente anului 2012.

 

ANEXA 1

LA NORMA

 

ANEXA D1

la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

BILANŢ
la data de 31 decembrie . . . . . . . . .

 

Identificarea elementului

Rând

Sold la începutul exerciţiului financiar

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

A. ACTIVE IMOBILIZATE (rd. 2 + 6 + 11)

1

 

 

I. IMOBILIZĂRI NECORPORALE (rd. 3 + 4 + 5)

2

 

 

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)

3

 

 

2. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare, dacă acestea au fost achiziţionate cu titlu oneros şi alte imobilizări necorporale (ct. 205 + 208 - 2805 - 2808 - 2905 - 2908)

4

 

 

3. Avansuri şi imobilizări necorporale în curs de execuţie (ct. 233 + 234 - 2931)

5

 

 

II. IMOBILIZĂRI CORPORALE (rd. 7 + 8 + 9 + 10)

6

 

 

1. Terenuri, amenajări de terenuri şi construcţii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

7

 

 

2. Mijloace de transport (ct. 213 - 2813 - 2913)

8

 

 

3. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (ct. 214 - 2814 - 2914)

9

 

 

4. Avansuri şi imobilizări corporale în curs de execuţie (ct. 231 + 232 - 2932)

10

 

 

III. IMOBILIZĂRI FINANCIARE (rd. 12 + 13)

11

 

 

1. Alte titluri imobilizate (ct. 265 - 2965)

12

 

 

2. Creanţe imobilizate (ct. 267 - 2967)

13

 

 

B. ACTIVE CIRCULANTE (rd. 15 + 18 + 21 + 22)

14

 

 

I. MATERIALE CONSUMABILE (rd. 16 + 17)

15

 

 

1. Materiale consumabile şi materiale de natura obiectelor de inventar (ct. 302 + 303 - 3921 - 3922)

16

 

 

2. Avansuri pentru achiziţia de materiale consumabile (ct. 409)

17

 

 

II. CREANŢE (rd. 19 + 20)

18

 

 

1. Sume de încasat de la administratorii de fonduri de pensii şi furnizorii de pensii private autorizaţi de CSSPP (ct. 411 + 413 + 418 + 452** - 4911 - 4912)

19

 

 

2. Alte creanţe (ct. 425 + 4282 + 431** + 437** + 4382 + 444** + 445 + 446** + 447** + 4482+ 461 + 473** - 4913 + 5182)

20

 

 

III. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT (ct. 505 + 506 + 508 - 595 - 596 - 598)

21

 

 

IV. CASA ŞI CONTURI LA BĂNCI (ct. 512 + 531 + 532 + 542)

22

 

 

C. CHELTUIELI ÎN AVANS (ct. 471)

23

 

 

D. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ DE PÂNĂ LA UN AN (rd. 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31)

24

 

 

1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169)

25

 

 

2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519)

26

 

 

3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare) (ct. 401 + 404 + 408)

27

 

 

4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)

28

 

 

5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***)

29

 

 

6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)

30

 

 

7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181)

31

 

 

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE = Active circulante (rd. 14) + cheltuieli în avans (rd. 23) - Datorii care trebuie plătite într-o perioadă de până la un an (rd. 24) - Venituri înregistrate în avans1) (rd. 43)

32

 

 

F. ACTIVE MINUS DATORII CURENTE = Active imobilizate (rd. 1) + Active circulante nete, respectiv datorii curente nete (rd. 32)

33

 

 

G. DATORII CARE TREBUIE PLĂTITE ÎNTR-O PERIOADĂ MAI MARE DE UN AN (rd. 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)

34

 

 

1. Împrumuturi şi dobânzi din emisiunea de obligaţiuni (ct. 161 + 1681 - 169)

35

 

 

2. Sume datorate instituţiilor financiare (ct. 162 + 167 + 1682 + 519)

36

 

 

3. Sume datorate pentru achiziţii de bunuri şi servicii legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare (ct. 401 + 404 + 408)

37

 

 

4. Efecte de plătit (ct. 403 + 405)

38

 

 

5. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (ct. 452***)

39

 

 

6. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private (ct. 459)

40

 

 

7. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale şi datoriile privind asigurările sociale (ct. 1687* + 269 + 419 + 421 + 423 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 462 + 473*** + 509 + 5181)

41

 

 

H. PROVIZIOANE (ct. 151)

42

 

 

I. VENITURI ÎN AVANS (ct. 472 + 475)

43

 

 

J. CAPITAL ŞI REZERVE

44

x

x

1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 102)

45

 

 

1.1. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii (ct. 1021)

46

 

 

1.2. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (ct. 1022)

47

 

 

1.3. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate (ct. 1023)

48

 

 

1.4. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor (ct. 1024)

49

 

 

1.5. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile (ct. 1025)

50

 

 

1.6. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare (ct. 1026)

51

 

 

2. Rezerve (ct. 106)

52

 

 

3. Rezerve din reevaluare (ct. 105)

53

 

 

4. Rezultatul reportat (ct. 117)

54

x

x

Profit (ct. 117 - sold creditor)

55

 

 

Pierdere (ct. 117 - sold debitor)

56

 

 

5. Rezultatul exerciţiului financiar (ct. 121)

57

x

x

Profit (ct. 121 - sold creditor)

58

 

 

Pierdere (ct. 121 - sold debitor)

59

 

 

Repartizarea profitului (ct. 129)

60

 

 

6. Total capitaluri proprii (rd. 45+52+53+55-56+58-59-60)

61

 

 

1) Sume de reluat la venituri într-o perioadă de până într-un an.

* Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

** Solduri debitoare ale conturilor respective.

*** Solduri creditoare ale conturilor respective.

Administrator,

Întocmit,

Nume şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D2 la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

CONTUL DE PROFIT ŞI PIERDERE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . ..

 

Identificarea elementului

Rând

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

A. VENITURI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 2+3+4+5+6+7+8+9)

1

 

 

1. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (ct. 704)

2

 

 

2. Venituri din imobilizări financiare (ct. 761)

3

 

 

3. Venituri din investiţii pe termen scurt (ct. 762)

4

 

 

4. Venituri din creanţe imobilizate (ct. 763)

5

 

 

5. Venituri din investiţii financiare cedate (ct. 764)

6

 

 

6. Venituri din diferenţe de curs valutar (ct. 765)

7

 

 

7. Venituri din dobânzi (ct. 766)

8

 

 

8. Alte venituri din activitatea curentă (ct. 768+751+752+758)

9

 

 

B. CHELTUIELI DIN ACTIVITATEA CURENTĂ (rd. 11+12+13+14+15+29)

10

 

 

1. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate (ct. 664)

11

 

 

2. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar (ct. 665)

12

 

 

3. Cheltuieli privind dobânzile (ct. 666)

13

 

 

4. Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile pe termen scurt (ct. 686 - 786)

14

 

 

5. Alte cheltuieli din activitatea curentă (rd. 16+17+20)

15

 

 

5.1. Cheltuieli cu materialele consumabile, materialele de natura obiectelor de inventar, materiale nestocate, energie, apă şi alte cheltuieli similare (ct. 602+603+604+605+608-741)

16

 

 

5.2. Cheltuieli cu personalul (rd. 18+19)

17

 

 

a) Salarii (ct. 641+642)

18

 

 

b) Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială (ct. 645)

19

 

 

5.3. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 21+24+25+26+27+28)

20

 

 

5.3.1 Ajustări de valoare (rd. 22+23)

21

 

 

a) Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi imobilizările necorporale (ct. 6811+6813-7813)

22

 

 

b) Ajustări de valoare privind activele circulante (ct. 654+6814-754-7814)

23

 

 

5.3.2 Cheltuieli de exploatare privind provizioanele (ct. 6812-7812)

24

 

 

5.3.3 Cheltuieli privind prestaţiile externe (ct. 611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627)

25

 

 

5.3.4 Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 635)

26

 

 

5.3.5 Alte cheltuieli de exploatare (ct. 658)

27

 

 

5.3.6 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi (ct. 628)

28

 

 

6. Alte cheltuieli din pierderi din creanţe, precum şi alte cheltuieli financiare (ct. 663+668)

29

 

 

C. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ

30

x

x

Profit (rd. 1-10, dacă (1-10)≥0)

31

 

 

Pierdere (-(rd. 1-10), dacă (1-10)<0)

32

 

 

D. Venituri privind evenimente extraordinare (ct. 771)

33

 

 

E. Cheltuieli privind evenimente extraordinare (ct. 671)

34

 

 

F. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ

35

x

x

Profit (rd. 33-34, dacă (33-34)≥0)

36

 

 

Pierdere (-(rd. 33-34), dacă (33-34)<0)

37

 

 

G. TOTAL VENITURI (rd. 1+33)

38

 

 

H. TOTAL CHELTUIELI (rd. 10+34)

39

 

 

I. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR

40

x

x

Profit (rd. 38-39, dacă (38-39)≥0)

41

 

 

Pierdere (-(rd. 38-39), dacă (38-39)<0)

42

 

 

 

 

 

 

Administrator

Întocmit

 

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Semnătura

Calitatea

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Ştampila entităţii

Semnătura

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D3 la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

SITUAŢIA
modificărilor capitalului propriu aplicabilă Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la data de 31 decembrie . . . . . . . . .

 

Nr. crt.

Denumirea elementului

Sold la începutul exerciţiului financiar (lei)

Creşteri (lei)

Descreşteri (lei)

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar (lei)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6 = 3+4-5

1.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

 

 

 

1.1.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii

 

 

 

 

1.2.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare

 

 

 

 

1.3.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate

 

 

 

 

1.4.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor

 

 

 

 

1.5.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile

 

 

 

 

1.6.

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare

 

 

 

 

2.

Rezerve

 

 

 

 

2.1.

Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

 

 

 

 

2.2.

Alte rezerve

 

 

 

 

3.

Rezerve din reevaluare

 

 

 

 

4.

Rezultatul reportat

 

 

 

 

5.

Rezultatul exerciţiului financiar

 

 

 

 

6.

Repartizarea rezultatului

 

 

 

 

7.

TOTAL (1+2+3+4+5-6)

 

 

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D4 la Norma nr. 3/2011

 

Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

SITUAŢIA
fluxurilor de trezorerie aplicabilă Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la data de 31 decembrie . . . . . . . . .

 

Nr. crt.

Denumirea elementului

Exerciţiul financiar precedent (lei)

Exerciţiul financiar curent (lei)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

I.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

 

 

1.

Încasări aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

2.

Încasări aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare)

 

 

3.

Plăţi aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

4.

Plăţi aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare

 

 

5.

Trezoreria netă din activitatea de exploatare

 

 

II.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE INVESTIŢII

 

 

6.

Plăţi pentru achiziţionarea de imobilizări financiare aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

7.

Plăţi pentru achiziţionarea de investiţii financiare aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare

 

 

8.

Încasări din vânzarea de imobilizări financiare aferente activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor

 

 

9.

Încasări din vânzarea de investiţii financiare aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare

 

 

10.

Trezorerie netă din activităţi de investiţii

 

 

III.

FLUXURI DE TREZORERIE DIN ACTIVITĂŢI DE FINANŢARE

 

 

11.

Trezorerie netă din activităţi de finanţare

 

 

12.

Creşterea netă a trezoreriei şi a echivalentelor de trezorerie

 

 

13.

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la începutul exerciţiului financiar

 

 

14.

Trezorerie şi echivalente de trezorerie la sfârşitul exerciţiului financiar

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D5 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 1
Situaţia activelor imobilizate

 

Denumirea elementului de activ imobilizat

Valoarea brută

Ajustare de valoare

Sold la începutul exerciţiului financiar

Creşteri

Cedări, transferuri şi alte reduceri

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Sold la începutul exerciţiului financiar

Ajustări înregistrate în cursul exerciţiului financiar

Reduceri sau reluări

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5 = 2 + 3 - 4

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9 = 6 + 7 - 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D6 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 2
Situaţia depozitelor bancare

 

Denumirea băncii

Simbolul băncii

Valoarea depozitului

Valoarea dobânzii

Ponderea în total

Data constituirii

Data scadenţei

Scadenţa la o lună

Scadenţa la 3 luni

Scadenţa la peste 3 luni

%

Valoarea

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

Col. 7

Col. 8

Col. 9

Col. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D7 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 3
Situaţia creanţelor şi datoriilor

 

Creanţe

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
(lei)

Termenul de lichiditate

Sub 1 an

Peste 1 an

Col. 1

Col. 2 = 3 + 4

Col. 3

Col. 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:*)

 

 

 

Datorii

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
(lei)

Termenul de lichiditate

Sub 1 an

1-5 ani

Peste 5 ani

Col. 1

Col. 2 = 3 + 4 + 5

Col. 3

Col. 4

Col. 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

*) Se vor menţiona următoarele informaţii:

a) valoarea obligaţiilor pentru care s-a constituit provizion;

b) informaţii utile pentru evaluarea poziţiei financiare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D8 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 4
Situaţia privind resursele financiare ale Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Nr. crt.

Identificarea elementelor

Resurse destinate pentru asigurarea plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor
(lei)

Resurse destinate pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare
(lei)

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6

1.

Sume plătite la Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare) cu titlu de contribuţie iniţială la constituirea Fondului de garantare de către administratorii şi furnizorii de pensii private

 

 

 

 

2.

Sume plătite cu titlu de contribuţii anuale la Fondul de garantare, distinct pentru fondurile de pensii facultative, respectiv fondurile de pensii administrate privat

 

 

 

 

3.

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare

 

 

 

 

4.

Sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate

 

 

 

 

5.

Sume plătite la Fondul de garantare cu titlu de contribuţii majorate

 

 

 

 

6.

Sume din recuperarea creanţelor compensate de Fondul de garantare, decurgând din subrogarea în drepturile participanţilor şi/sau ale beneficiarilor

 

 

 

 

7.

Sume din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile

 

 

 

 

8.

Alte resurse financiare, inclusiv credite bancare

 

 

 

 

9.

Sume plătite Fondului de garantare pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea acestuia

 

 

 

 

10.

TOTAL:

 

 

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D9 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 5
Situaţia sumelor utilizate pentru acoperirea plăţii compensaţiei către participanţi şi beneficiari la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. crt.

Identificarea elementelor

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

1.

Suma compensaţiei plătită către participanţii fondurilor de pensii administrate privat (lei)

 

 

2.

Suma compensaţiei plătită către participanţii fondurilor de pensii facultative (lei)

 

 

3.

TOTAL:

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D10 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 6
Plasarea disponibilităţilor Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Nr. crt.

Stabilirea instrumentelor financiare

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

1.

Instrumente ale pieţei monetare, inclusiv conturi şi depozite în lei, la o instituţie de credit persoană juridică română sau o sucursală a unei instituţii de credit străine autorizate să funcţioneze pe teritoriul României, care nu se află în procedură de supraveghere specială ori administrare specială (lei), din care:

 

 

1.1.

Conturi curente (lei)

 

 

1.2.

Depozite (lei)

 

 

1.3.

Alte instrumente ale pieţei monetare (lei)

 

 

2.

Titluri de stat emise de Ministerul Finanţelor Publice, de state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European (lei)

 

 

3.

Alte instrumente financiare (lei)

 

 

4.

TOTAL:

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . ...

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . ...

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D11 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 7
Analiza rezultatului obţinut de Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Nr. crt.

Identificarea elementelor

Exerciţiul financiar precedent

Exerciţiul financiar curent

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

I.

Rezultatul din activitatea curentă, din care:

 

 

1.

- aferent activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

 

 

2.

- aferent activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare) (lei)

 

 

II.

Rezultatul extraordinar, din care:

 

 

3.

- aferent activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

 

 

4.

- aferente activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare (lei)

 

 

III.

Rezultatul total:

 

 

5.

- aferent activităţii de asigurare a plăţii drepturilor participanţilor şi ale beneficiarilor (lei)

 

 

6.

- aferent activităţii proprii de administrare şi funcţionare a Fondului de garantare (lei)

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D12 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 8
Provizioane

 

Nr. crt.

Denumirea provizionului

Sold la începutul exerciţiului financiar (lei)

Transferuri în cont
(lei)

Transferuri din cont (lei)

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar
(lei)

Col. 1

Col. 2

Col. 3

Col. 4

Col. 5

Col. 6 = 3 + 4 - 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Administrator

Întocmit

Numele prenumele

Numele prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D13 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 9
Principii, politici şi metode contabile

 

Se prezintă:

a) reglementările contabile aplicate de Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private la întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare anuale;

b) abaterile de la principiile şi politicile contabile, de la metodele de evaluare şi de la alte prevederi din reglementările contabile, menţionându-se: natura, motivele şi evaluarea efectului asupra activelor şi datoriilor, poziţiei financiare şi a profitului sau pierderii;

c) dacă valorile prezentate în situaţiile financiare nu sunt comparabile, absenţa comparabilităţii trebuie prezentată în notele explicative, însoţită de comentarii relevante;

d) dacă activele fac obiectul ajustărilor excepţionale de valoare exclusiv în scop fiscal, suma ajustărilor şi motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate în notele explicative.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. D14 la Norma nr. 3/2011

 

NOTA 10
Alte informaţii privind activitatea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private

 

Se prezintă:

A. Informaţii cu privire la prezentarea şi identificarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (Fondul de garantare)

B. Bazele de conversie utilizate pentru exprimarea în moneda naţională a elementelor de activ şi de pasiv, a veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate iniţial într-o monedă străină

C. Informaţii cu privire la mecanismul de finanţare şi rezultatul realizat de către Fondul de garantare

D. Atunci când evenimentele ulterioare datei bilanţului au o asemenea importanţă încât neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaţiilor financiare de a face evaluări şi de a lua decizii corecte, o entitate trebuie să prezinte următoarele informaţii pentru fiecare categorie semnificativă de astfel de evenimente:

(i) natura evenimentului;

(ii) o estimare a efectului financiar sau o menţiune conform căreia o astfel de estimare nu poate să fie făcută

E. Explicaţii despre valoarea şi natura:

(i) veniturilor şi cheltuielilor extraordinare;

(ii) veniturilor şi cheltuielilor înregistrate în avans, în situaţia în care acestea sunt semnificative

F. Onorariile plătite auditorilor financiari şi onorariile plătite pentru alte servicii de certificare

G. Atunci când suma de rambursat pentru datorii este mai mare decât suma primită, diferenţa se prezintă în notele explicative

H. Datorii probabile şi angajamente acordate

I. Dacă un activ sau o datorie are legătură cu mai mult de un element din formatul de bilanţ, relaţia sa cu alte elemente trebuie prezentată în notele explicative, dacă o asemenea prezentare este esenţială pentru înţelegerea situaţiilor financiare anuale

J. Orice detaliere a elementelor din situaţiile financiare anuale, atunci când aceste elemente sunt semnificative şi sunt relevante pentru utilizatorii situaţiilor financiare

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. E1 la Norma nr. 3/2011

 

DATE INFORMATIVE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . . . . . .

 

I. Date privind rezultatul înregistrat

Nr. rd.

Nr. unităţi

Sume în lei

A

B

1

2

Unităţi care au înregistrat profit

01

 

 

Unităţi care au înregistrat pierdere

02

 

 

Unităţi care nu au înregistrat nici profit, nici pierdere

03

 

 

II. Date privind plăţile restante

Nr. rd.

Total (col. 2 + 3)

Din care:

 

Pentru activitatea curentă

Pentru activitatea de investiţii

A

B

1

2

3

Plăţi restante - total (rd. 05 + 09 + 15 la 19 + 23), din care:

04

 

 

 

Furnizori restanţi - total (rd. 06 la 08), din care:

05

 

 

 

- peste 30 de zile

06

 

 

 

- peste 90 de zile

07

 

 

 

- peste un an

08

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetul asigurărilor sociale - total (rd. 10 la 14), din care:

09

 

 

 

- contribuţii pentru asigurări sociale de stat datorate de angajatori, salariaţi şi alte persoane asimilate

10

 

 

 

- contribuţii pentru fondul asigurărilor sociale de sănătate

11

 

 

 

- contribuţia pentru pensia suplimentară

12

 

 

 

- contribuţii pentru bugetul asigurărilor pentru şomaj

13

 

 

 

- alte datorii sociale

14

 

 

 

Obligaţii restante faţă de bugetele fondurilor speciale şi alte fonduri

15

 

 

 

Obligaţii restante faţă de alţi creditori

16

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetul de stat

17

 

 

 

Impozite şi taxe neplătite la termenul stabilit la bugetele locale

18

 

 

 

Credite bancare nerambursate la scadenţă - total (rd. 20 la 22), din care:

19

 

 

 

- restante după 30 de zile

20

 

 

 

- restante după 90 de zile

21

 

 

 

- restante după un an

22

 

 

 

Dobânzi restante

23

 

 

 


III. Număr mediu de salariaţi

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Număr mediu de salariaţi

24

 

 

Numărul efectiv de salariaţi existenţi la sfârşitul exerciţiului financiar/perioadei, respectiv la data de 31 decembrie

25

 

 

IV. Plăţi de dobânzi, dividende şi redevenţe

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente, din care:

26

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

27

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoanele fizice nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

28

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

29

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

30

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

31

 

Venituri brute din dobânzi plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

32

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

33

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane nerezidente, din care:

34

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

35

 

Venituri brute din dividende plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente, din care:

36

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

37

 

Venituri din redevenţe plătite de persoanele juridice române către persoane juridice afiliate*) nerezidente din statele membre ale Uniunii Europene, din care:

38

 

- impozitul datorat la bugetul de stat

39

 

Redevenţe plătite în cursul exerciţiului financiar pentru bunurile din domeniul public, primite în concesiune, din care:

40

 

- redevenţe pentru bunurile din domeniul public plătite la bugetul de stat

41

 

Redevenţă minieră plătită

42

 

Subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

43

 

- subvenţii încasate în cursul exerciţiului financiar aferente activelor

44

 

- subvenţii aferente veniturilor, din care:

45

 

- subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă**)

46

 

Creanţe restante, care nu au fost încasate la termenele prevăzute în contractele comerciale şi/sau în actele normative în vigoare, din care:

47

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul majoritar sau integral de stat

48

 

- creanţe restante de la entităţi din sectorul privat

49

 

V. Tichete de masă

Nr. rd.

Sume

A

B

1

Contravaloarea tichetelor de masă acordate salariaţilor

50

 

 

VI. Cheltuieli efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare***)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de cercetare-dezvoltare, din care:

51

 

 

- din fonduri publice

52

 

 

- din fonduri private

53

 

 

VII. Cheltuieli de inovare****)

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli de inovare - total (rd. 55 la 57), din care:

54

 

 

- cheltuieli de inovare finalizate în cursul perioadei

55

 

 

- cheltuieli de inovare în curs de finalizare în cursul perioadei

56

 

 

- cheltuieli de inovare abandonate în cursul perioadei

57

 

 

VIII. Alte informaţii

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (ct. 234)

58

 

 

Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (ct. 232)

59

 

 

Imobilizări financiare, în sume brute (rd. 61 + 69), din care:

60

 

 

Acţiuni deţinute la entităţile afiliate, interese de participare, alte titluri imobilizate şi obligaţiuni, în sume brute (rd. 62 la 68), din care:

61

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

62

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

63

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

64

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

65

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv emise de rezidenţi

66

 

 

- acţiuni şi părţi sociale emise de nerezidenţi

67

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

68

 

 

Creanţe imobilizate, în sume brute (rd. 70 + 71), din care:

69

 

 

- creanţe imobilizate în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute (din ct. 267)

70

 

 

- creanţe imobilizate în valută (din ct. 267)

71

 

 

Creanţe comerciale, avansuri acordate furnizorilor şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 4092 + 411 + 413 + 418), din care:

72

 

 

- creanţe comerciale externe, avansuri acordate furnizorilor externi şi alte conturi asimilate, în sume brute
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413 + din ct. 418)

73

 

 

Creanţe comerciale neîncasate la termenul stabilit
(din ct. 4092 + din ct. 411 + din ct. 413)

74

 

 

Creanţe în legătură cu personalul şi conturi asimilate (ct. 425 + 4282)

75

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4382 + 441 + 4424 + 4428 + 444 + 445 + 446 + 447 + 4482), (rd. 77 la 81), din care:

76

 

 

- creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale
(ct. 431 + 437 + 4382)

77

 

 

- creanţe fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. 441 + 4424 + 4428 + 444 + 446)

78

 

 

- subvenţii de încasat (ct. 445)

79

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

80

 

 

- alte creanţe în legătură cu bugetul statului (ct. 4482)

81

 

 

Creanţele entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

82

 

 

Creanţe în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului neîncasate la termenul stabilit (din ct. 431 + din ct. 437 + din ct. 4382 + din ct. 441 + din ct. 4424 + din ct. 4428 + din ct. 444 + din ct. 445 + din ct. 446 + din ct. 447 + din ct. 4482)

83

 

 

Alte creanţe (ct. 453 + 456 + 4582 + 461 + 471 + 473), (rd. 85 la 87), din care:

84

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 4582)

85

 

 

- alte creanţe în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât creanţele în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului), (din ct. 461 + din ct. 471 + din ct. 473)

86

 

 

- sumele preluate din contul 542 "Avansuri de trezorerie" reprezentând avansurile de trezorerie, acordate potrivit legii şi nedecontate până la data bilanţului (din ct. 461)

87

 

 

Dobânzi de încasat (ct. 5187), din care:

88

 

 

- de la nerezidenţi

89

 

 

Valoarea împrumuturilor acordate operatorilor economici*****)

90

 

 

Investiţii pe termen scurt, în sume brute (ct. 501 + 505 + 506 + din ct. 508), (rd. 92 la 98), din care:

91

 

 

- acţiuni cotate emise de rezidenţi

92

 

 

- acţiuni necotate emise de rezidenţi

93

 

 

- părţi sociale emise de rezidenţi

94

 

 

- obligaţiuni emise de rezidenţi

95

 

 

- acţiuni emise de organismele de plasament colectiv rezidente

96

 

 

- acţiuni emise de nerezidenţi

97

 

 

- obligaţiuni emise de nerezidenţi

98

 

 

Alte valori de încasat (ct. 5113 + 5114)

99

 

 

Casa în lei şi în valută (rd. 101 + 102), din care:

100

 

 

- în lei (ct. 5311)

101

 

 

- în valută (ct. 5314)

102

 

 

Conturi curente la bănci în lei şi în valută (rd. 104 + 106), din care:

103

 

 

- în lei (ct. 5121), din care:

104

 

 

- conturi curente în lei deschise la bănci nerezidente

105

 

 

- în valută (ct. 5124), din care:

106

 

 

- conturi curente în valută deschise la bănci nerezidente

107

 

 

Alte conturi curente la bănci şi acreditive (rd. 109 + 110), din care:

108

 

 

- sume în curs de decontare, acreditive şi alte valori de încasat, în lei (ct. 5112 + 5125 + 5411)

109

 

 

- sume în curs de decontare şi acreditive în valută (din ct. 5125 + 5412)

110

 

 

Datorii (rd. 112 + 115 + 118 + 121 + 124 + 127 + 130 + 133 + 136 + 139 + 142 + 143 + 147 + 149 + 150 + 155 + 156 + 157 + 163), din care:

111

 

 

Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 161), (rd. 113 + 114), din care:

112

 

 

- în lei

113

 

 

- în valută

114

 

 

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni, în sume brute (ct. 1681), (rd. 116 + 117), din care:

115

 

 

- în lei

116

 

 

- în valută

117

 

 

Credite bancare interne pe termen scurt (ct. 5191 + 5192 + 5197), (rd. 119 + 120), din care:

118

 

 

- în lei

119

 

 

- în valută

120

 

 

Dobânzile aferente creditelor bancare interne pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 122 + 123), din care:

121

 

 

- în lei

122

 

 

- în valută

123

 

 

Credite bancare externe pe termen scurt (ct. 5193 + 5194 + 5195), (rd. 125 + 126), din care:

124

 

 

- în lei

125

 

 

- în valută

126

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen scurt (din ct. 5198), (rd. 128 + 129), din care:

127

 

 

- în lei

128

 

 

- în valută

129

 

 

Credite bancare pe termen lung (ct. 1621 + 1622 + 1627), (rd. 131 + 132), din care:

130

 

 

- în lei

131

 

 

- în valută

132

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 134 + 135), din care:

133

 

 

- în lei

134

 

 

- în valută

135

 

 

Credite bancare externe pe termen lung (ct. 1623 + 1624 + 1625), (rd. 137 + 138), din care:

136

 

 

- în lei

137

 

 

- în valută

138

 

 

Dobânzi aferente creditelor bancare externe pe termen lung (din ct. 1682), (rd. 140 + 141), din care:

139

 

 

- în lei

140

 

 

- în valută

141

 

 

Credite de la Trezoreria Statului şi dobânzile aferente (ct. 1626 + din ct. 1682)

142

 

 

Alte împrumuturi şi dobânzile aferente (ct. 166 + 167 + 1685 + 1686 + 1687), (rd. 144 + 145), din care:

143

 

 

- în lei şi exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute

144

 

 

- în valută

145

 

 

Valoarea concesiunilor primite (din ct. 167)

146

 

 

Datorii comerciale, avansuri primite de la clienţi şi alte conturi asimilate, în sume brute (ct. 401 + 403 + 404 + 405 + 408 + 419), din care:

147

 

 

- datorii comerciale externe, avansuri primite de la clienţi externi şi alte conturi asimilate, în sume brute (din ct. 401 + din ct. 403 + din ct. 404 + din ct. 405 + din ct. 408 + din ct. 419)

148

 

 

Datorii în legătură cu personalul şi conturi asimilate
(ct. 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281)

149

 

 

Datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale şi bugetul statului
(ct. 431 + 437 + 4381 + 441 + 4423 + 4428 + 444 + 446 + 447 + 4481), (rd. 151 la 154), din care:

150

 

 

- datorii în legătură cu bugetul asigurărilor sociale (ct. 431 + 437 + 4381)

151

 

 

- datorii fiscale în legătură cu bugetul statului
(ct. 441 + 4423 + 4428 +444 + 446)

152

 

 

- fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (ct. 447)

153

 

 

- alte datorii în legătură cu bugetul statului (ct. 4481)

154

 

 

Datoriile entităţii în relaţiile cu entităţile afiliate (ct. 451)

155

 

 

Sume datorate acţionarilor/asociaţilor (ct. 455)

156

 

 

Alte datorii (ct. 453 + 456 + 457 + 4581 + 462 + 472 + 473 + 478 + 269 +
509), (rd. 158 la 162), din care:

157

 

 

- decontări privind interesele de participare, decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul, decontări din operaţii în participaţie (ct. 453 + 456 + 457 + 4581)

158

 

 

- alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)1) (din ct. 462 + din ct. 472 + din ct. 473)

159

 

 

- subvenţii nereluate la venituri (din ct. 472)

160

 

 

- vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare şi investiţii pe termen scurt (ct. 269 + 509)

161

 

 

- venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi
(ct. 478)

162

 

 

Dobânzi de plătit (ct. 5186)

163

 

 

Valoarea împrumuturilor primite de la operatorii economici*****)

164

 

 

Capital subscris vărsat (ct. 1012), din care:

165

 

 

- acţiuni cotate2)

166

 

 

- acţiuni necotate3)

167

 

 

- părţi sociale

168

 

 

- capital subscris vărsat de nerezidenţi (din ct. 1012)

169

 

 

Brevete şi licenţe (din ct. 205)

170

 

 

IX. Informaţii privind cheltuielile cu colaboratorii

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Cheltuieli cu colaboratorii (ct. 621)

171

 

 

X. Informaţii privind bunurile din domeniul public al statului

Nr. rd.

31 decembrie an precedent

31 decembrie an curent

A

B

1

2

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrare

172

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului aflate în concesiune

173

 

 

Valoarea bunurilor din domeniul public al statului închiriate

174

 

 

XI. Capital social vărsat (ct. 1012), (rd. 176 + 179 + 183 + 184 + 185 + 186), din care:

175

 

 

- deţinut de instituţii publice (rd. 177 + 178), din care:

176

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare centrală;

177

 

 

- deţinut de instituţii publice de subordonare locală;

178

 

 

- deţinut de societăţi comerciale cu capital de stat, din care:

179

 

 

- cu capital integral de stat;

180

 

 

- cu capital majoritar de stat;

181

 

 

- cu capital minoritar de stat;

182

 

 

- deţinut de regii autonome

183

 

 

- deţinut de societăţi comerciale cu capital privat

184

 

 

- deţinut de persoane fizice

185

 

 

- deţinut de alte entităţi

186

 

 

XII. Dividende ale societăţilor comerciale cu capital de stat şi vărsăminte ale regiilor autonome, din care:

187

 

 

- dividende/vărsăminte aferente anului 2012, repartizate către instituţii publice, din care:

188

 

 

- către instituţii publice de subordonare centrală;

189

 

 

- către instituţii publice de subordonare locală;

190

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul anului 2011, plătite către instituţii publice, din care:

191

 

 

- către instituţii publice de subordonare centrală;

192

 

 

- către instituţii publice de subordonare locală;

193

 

 

- dividende/vărsăminte din profitul aferent exerciţiilor anterioare anului
2011, plătite către instituţii publice, din care:

194

 

 

- către instituţii publice de subordonare centrală;

195

 

 

- către instituţii publice de subordonare locală

196

 

 

 

*) Pentru statutul de persoane juridice afiliate se vor avea în vedere prevederile art. 7 alin. (1) pct. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

**) Subvenţii pentru stimularea ocupării forţei de muncă (transferuri de la bugetul statului către angajator) reprezintă sumele acordate angajatorilor pentru plata absolvenţilor instituţiilor de învăţământ, stimularea şomerilor care se încadrează în muncă înainte de expirarea perioadei de şomaj, stimularea angajatorilor care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 de ani, şomeri întreţinători unici de familie sau şomeri care în termen de 3 ani de la data angajării îndeplinesc condiţiile pentru a solicita pensia anticipată parţială ori de acordare a pensiei pentru limita de vârstă sau pentru alte situaţii prevăzute prin legislaţia în vigoare privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

***) Se va completa cu cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, respectiv cercetarea fundamentală, cercetarea aplicativă, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, stabilite potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

****) Cheltuielile de inovare se determină potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.450/2004 al Comisiei din 13 august 2004 de punere în aplicare a Deciziei nr. 1.608/2003/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind producţia şi dezvoltarea statisticilor comunitare privind inovarea, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 267 din 14 august 2004.

*****) Prin operatori economici se înţelege operatori economici, cu excepţia celor din sectorul financiar (instituţii de credit, instituţii financiare nebancare, entităţi reglementate şi supravegheate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare), societăţilor reclasificate în sectorul administraţiei publice şi instituţiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populaţiei.

1) În categoria "Alte datorii în legătură cu persoanele fizice şi persoanele juridice, altele decât datoriile în legătură cu instituţiile publice (instituţiile statului)" nu se vor înscrie subvenţiile aferente veniturilor existente în soldul contului 472.

2) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care sunt negociabile şi tranzacţionate, potrivit legii.

3) Titluri de valoare care conferă drepturi de proprietate asupra societăţilor, care nu sunt tranzacţionate.

 

Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

ANEXA Nr. E2 la Norma nr. 3/2011

 

SITUAŢIA ACTIVELOR IMOBILIZATE
la data de 31 decembrie . . . . . . . . ..

 

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Valori brute

Sold iniţial (lei)

Creşteri (lei)

Reduceri

Sold final (col. 5 = 1 + 2 - 3) (lei)

Total (lei)

Din care: dezmembrări şi casări
(lei)

A

B

1

2

3

4

5

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare

01

 

 

 

X

 

Alte imobilizări

02

 

 

 

X

 

Avansuri şi imobilizări necorporale în curs

03

 

 

 

X

 

TOTAL (rd. 01 la 03)

04

 

 

 

X

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

 

Terenuri

05

 

 

 

X

 

Construcţii

06

 

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

07

 

 

 

 

 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

08

 

 

 

 

 

Avansuri şi imobilizări corporale în curs

09

 

 

 

X

 

TOTAL (rd. 05 la 09)

10

 

 

 

 

 

Imobilizări financiare

11

 

 

 

X

 

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 04 + 10 + 11)

12

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA AMORTIZĂRII ACTIVELOR IMOBILIZATE

 Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold iniţial (lei)

Amortizare în cursul anului
(lei)

Amortizare aferentă imobilizărilor scoase din evidenţă (lei)

Amortizare la sfârşitul anului
(col. 9 = 6 + 7 - 8)
(lei)

A

B

6

7

8

9

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare

13

 

 

 

 

Alte imobilizări

14

 

 

 

 

TOTAL (rd. 13 + 14)

15

 

 

 

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

Terenuri

16

 

 

 

 

Construcţii

17

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

18

 

 

 

 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

19

 

 

 

 

TOTAL (rd. 16 la 19)

20

 

 

 

 

AMORTIZĂRI - TOTAL (rd. 15 + 20)

21

 

 

 

 

 

SITUAŢIA AJUSTĂRILOR PENTRU DEPRECIERE

 

Elemente de imobilizări

Nr. rd.

Sold iniţial (lei)

Ajustări constituite în cursul anului
(lei)

Ajustări reluate la venituri (lei)

Sold final
(col. 13 = 10 + 11 - 12)
(lei)

A

B

10

11

12

13

Imobilizări necorporale

 

 

 

 

 

Cheltuieli de constituire şi cheltuieli de dezvoltare

22

 

 

 

 

Alte imobilizări

23

 

 

 

 

Avansuri şi imobilizări necorporale în curs

24

 

 

 

 

TOTAL (rd. 22 la 24)

25

 

 

 

 

Imobilizări corporale

 

 

 

 

 

Terenuri

26

 

 

 

 

Construcţii

27

 

 

 

 

Instalaţii tehnice şi maşini

28

 

 

 

 

Alte instalaţii, utilaje şi mobilier

29

 

 

 

 

Avansuri şi imobilizări corporale în curs

30

 

 

 

 

TOTAL (rd. 26 la 30)

31

 

 

 

 

Imobilizări financiare

32

 

 

 

 

AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE - TOTAL (rd. 25 + 31 + 32)

33

 

 

 

 Administrator

Întocmit

Numele şi prenumele

Numele şi prenumele

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Semnătura

Calitatea

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ştampila entităţii

Semnătura

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Nr. de înregistrare în organismul profesional

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf