Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 7 din 13 martie 1996 (Republicare din 7 februarie 2013)

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare

*) Republicata în temeiul prevederilor art. III din Legea nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 24 iulie 2012, dându-se textelor o noua numerotare.

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 a mai fost republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:

- Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012;

- Legea nr. 170/2010 pentru completarea art. 45 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si pentru modificarea art. 10^1 din Legea locuintei nr. 114/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 507 din 21 iulie 2010;

- Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 81/2011 privind unele masuri de organizare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 5 octombrie 2011, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 219/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 23 noiembrie 2012;

- Legea nr. 60/2012 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 17 aprilie 2012;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor masuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 10 mai 2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 132/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 19 iulie 2012;

- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012;

- Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2012 privind modificarea art. 81 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 23 august 2012, aprobata prin Legea nr. 206/2012, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 762 din 13 noiembrie 2012;

- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012.

 

TITLUL I

Regimul general al cadastrului si publicitatii imobiliare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Cadastrul si cartea funciara formeaza un sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica, de importanta nationala, a tuturor imobilelor de pe întregul teritoriu al tarii. Scopul acestui sistem este:

a) determinarea informatiilor tehnice, economice si juridice referitoare la imobile;

b) asigurarea publicitatii drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror altor raporturi juridice, prin cartea funciara;

c) furnizarea de date institutiilor publice ale statului, necesare sistemului de impozitare si pietei imobiliare;

d) contribuie la asigurarea securitatii tranzactiilor imobiliare si la facilitarea creditului ipotecar.

(2) Cadastrul realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale.

(3) Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele.

(4) Evidenta imobilelor înscrise în planul cadastral si în cartea funciara se realizeaza si se actualizeaza din oficiu, la cererea persoanelor interesate sau la initiativa autoritatilor publice. Autoritatile publice si titularii de drepturi asupra imobilelor au obligatia de a sprijini crearea si actualizarea cadastrului prin punerea la dispozitie cu titlu gratuit a datelor si informatiilor detinute. Autoritatile administratiei publice locale sunt obligate sa acorde sprijin informational, tehnic si de alta natura, în limitele competentelor, la crearea si actualizarea sistemului de cadastru si carte funciara.

(5) Prin imobil, în sensul prezentei legi, se întelege terenul, cu sau fara constructii, de pe teritoriul unei unitati administrativ-teritoriale, apartinând unuia sau mai multor proprietari, care se identifica printr-un numar cadastral unic.

(6) Imobilul definit la alin. (5) se înscrie într-o carte funciara.

(7) Entitatile de baza ale acestui sistem sunt imobilul si proprietarul.

ART. 2

(1) Cadastrul se realizeaza la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale, pe sectoare cadastrale. Sectorul cadastral este unitatea de suprafata delimitata de elemente liniare stabile în timp - sosele, ape, canale, diguri, cai ferate etc.

(2) Prin sistemul integrat de cadastru si carte funciara se realizeaza:

a) identificarea, descrierea si înregistrarea în documentele cadastrale a imobilelor prin natura lor, masurarea si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale, precum si stocarea datelor pe suporturi informatice;

b) identificarea si înregistrarea proprietarilor, a altor detinatori legali de imobile si a posesorilor;

c) furnizarea datelor necesare sistemului de impozite si taxe pentru stabilirea corecta a obligatiilor fiscale ale contribuabililor, solicitate de institutiile abilitate;

d) publicitatea imobiliara, care asigura opozabilitatea drepturilor reale imobiliare, a drepturilor personale, a actelor si faptelor juridice, precum si a oricaror raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobile.

(3) Planul cadastral contine reprezentarea grafica a limitelor imobilelor dintr-o unitate administrativ-teritoriala, care se înscriu în cartea funciara, precum si numerele cadastrale ale acestora. Planul cadastral este actualizat de catre inspectorii de cadastru din cadrul oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara.

(4) Daca un imobil este traversat de limita de demarcare între intravilanul si extravilanul unei localitati din cadrul unei unitati administrativ-teritoriale, acel imobil va fi despartit în doua imobile, pentru care se vor acorda numere cadastrale distincte, unul pentru portiunea din intravilan si altul pentru cea din extravilan.

(5) Rectificarea coordonatelor imobilelor înregistrate în planul cadastral se poate face la cererea persoanelor interesate sau din oficiu, de catre oficiul de cadastru si publicitate imobiliara.

(6) Extrasul de plan cadastral reprezinta sectiunea din planul cadastral, cu reprezentarea imobilului si a celor învecinate, a dimensiunilor laturilor acestuia, precum si a datei ultimei actualizari a bazei de date grafice gestionate de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

ART. 3

(1) Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, denumita în continuare Agentia Nationala, se organizeaza ca institutie publica cu personalitate juridica, în subordinea Guvernului si în coordonarea prim-ministrului, printr-un consilier de stat.

(2) La nivelul fiecarui judet si în municipiul Bucuresti se înfiinteaza oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, denumite în continuare oficii teritoriale, ca unitati cu personalitate juridica în subordinea Agentiei Nationale, prin reorganizarea actualelor oficii judetene de cadastru, geodezie si cartografie si al municipiului Bucuresti si a birourilor de carte funciara.

(3) În subordonarea oficiilor teritoriale, la nivelul fiecarei circumscriptii judecatoresti va functiona cel putin un birou de cadastru si publicitate imobiliara, denumit în continuare birou teritorial, sau, dupa caz, un birou de relatii cu publicul, ca unitati fara personalitate juridica. Modul de organizare si functionare, numarul, precum si arondarea acestora pe unitati administrativ-teritoriale se stabilesc prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

(4) În vederea specializarii relatiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-teritoriala, instantele de judecata, notarii publici si Agentia Nationala sau, dupa caz, oficiul teritorial, primarul, presedintele instantei sau al Consiliului Superior al Magistraturii si presedintele Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România sau al Camerei Notarilor Publici stabilesc prin dispozitie persoanele din structura de specialitate a acestora care colaboreaza direct cu Agentia Nationala sau, dupa caz, cu oficiul teritorial, în conditiile stabilite prin protocol de colaborare încheiat între Agentia Nationala si institutiile anterior mentionate.

(5) În îndeplinirea obligatiilor ce le revin, institutiile publice si notarii publici vor avea acces direct, permanent, personal sau prin reprezentant ori on-line la cartile funciare în format electronic, în vederea obtinerii pe cale electronica a extraselor de carte funciara si transmiterii actelor instrumentate în vederea înscrierii acestora în cartea funciara. Agentia Nationala va asigura pâna la 31 decembrie 2012 punerea în aplicare a acestor dispozitii. Procedura comunicarii actelor catre si de catre birourile teritoriale se va stabili prin protocol de colaborare aprobat prin hotarâre a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România si prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, protocol care se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Furnizarea on-line a serviciilor de cadastru si publicitate imobiliara poate fi pusa la dispozitia altor persoane fizice si juridice interesate, conform unor proceduri stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

(7) În subordinea Agentiei Nationale functioneaza Centrul National de Cartografie, ca institutie cu personalitate juridica, care preia întreg patrimoniul si personalul Centrului National de Geodezie, Cartografie, Fotogrammetrie si Teledetectie.

(8) Agentia Nationala este condusa de un consiliu de administratie format din 9 membri, incluzând reprezentanti din sectorul public si privat, numiti exclusiv pe criterii de competenta profesionala, dintre care unul este directorul general al Agentiei Nationale si presedinte al consiliului de administratie.

(9) Membrii consiliului de administratie si directorul general sunt numiti si revocati din functie prin decizie a prim-ministrului.

(10) Organizarea, functionarea, atributiile si competentele consiliului de administratie si ale directorului general se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale, care se aproba prin hotarâre*) a Guvernului.

(11) Membrii consiliului de administratie primesc o indemnizatie de sedinta, care se plateste din bugetul Agentiei Nationale. Cuantumul indemnizatiei de sedinta se aproba prin ordin al directorului general, la propunerea consiliului de administratie, si este de 20% din salariul de baza al directorului general. Secretarul consiliului de administratie primeste o indemnizatie de sedinta aprobata de consiliul de administratie, la propunerea directorului general; cuantumul acesteia este de 7% din salariul de baza al directorului general al Agentiei Nationale.

(12) Directorul general este ordonator de credite si reprezinta Agentia Nationala pe plan intern si international. În îndeplinirea atributiilor si responsabilitatilor, directorul general emite ordine cu caracter individual si normativ. Ordinele cu caracter normativ se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

------------

*) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 1.288/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 894 din 28 decembrie 2012.

 

CAPITOLUL II

Organizarea activitatii de cadastru

 

ART. 4

Agentia Nationala are urmatoarele atributii principale:

a) coordoneaza si controleaza executarea lucrarilor de cadastru si asigura înscrierea imobilelor în registrul de publicitate imobiliara la nivelul întregii tari;

b) controleaza executarea lucrarilor de cartografie, topografie, geodezie, fotogrammetrie si teledetectie la nivelul întregii tari;

c) elaboreaza regulamente si norme, promoveaza tehnici, procedee si metodologii de specialitate compatibile cu cele ale Uniunii Europene, conform progreselor stiintifice si tehnice în domeniul cadastrului, geodeziei, cartografiei si publicitatii imobiliare;

d) autorizeaza persoanele fizice si juridice care pot executa lucrari de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, pe teritoriul României, în conditiile legii speciale care reglementeaza înfiintarea uniunii profesionale a acestora;

e) organizeaza si administreaza fondul national de geodezie si cartografie, precum si baza de date a sistemului integrat de cadastru si carte funciara;

f) asigura, în conditiile legii, executarea, completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale;

g) asigura executarea si actualizarea hartilor oficiale;

h) avizeaza continutul topografic al hartilor, planurilor, atlaselor, ghidurilor si al altor documente cartografice destinate uzului public;

i) pune la dispozitia autoritatilor publice si a altor institutii interesate, în conditiile legii, situatii statistice de sinteza privind terenurile si constructiile;

j) îndeplineste sarcinile ce rezulta din angajamentele internationale în domeniul sau de activitate;

k) participa la organizarea si coordonarea masuratorilor în vederea aplicarii legilor funciare;

l) avizeaza tehnic expertizele efectuate de catre expertii judiciari în specialitatea topografie, geodezie si cadastru cu privire la corectitudinea datelor topografice utilizate, la solicitarea instantelor de judecata. Avizele mentionate mai sus vor fi date de oficiul teritorial în baza unui regulament comun, elaborat de Agentia Nationala si Ministerul Justitiei;

m) asigura înscrierea drepturilor reale ce se constituie, se transmit, se modifica sau se sting, la cererea notarului public sau a titularului dreptului ori a celorlalte persoane interesate;

n) asigura înscrierea cailor de atac împotriva înregistrarilor de carte funciara;

o) asigura înscrierea altor raporturi juridice, drepturi personale, interdictii, incapacitati si litigii judiciare în legatura cu bunul imobil;

p) asigura formarea profesionala continua si pregatirea personalului prin intermediul Centrului de Pregatire Profesionala al Agentiei Nationale, institutie fara personalitate juridica, prin Institutul Notarial Român sau prin alte entitati abilitate;

q) realizeaza, actualizeaza si administreaza registrul electronic national al nomenclaturilor stradale;

r) realizeaza si întretine geoportalul INSPIRE al României si asigura compatibilitatea acestuia cu geoportalul INSPIRE al Uniunii Europene, îndeplineste alte atributii care îi revin prin Ordonanta Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

s) îndeplineste si alte atributii ce au legatura cu activitatea specifica.

ART. 5

(1) Nomenclatura stradala se aproba prin hotarâre a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a numarului administrativ.

(2) Registrul electronic national al nomenclaturilor stradale reprezinta sistemul unic de referinta la nivel national, în care sunt înscrise nomenclaturile stradale de la nivelul comunelor, oraselor si al municipiilor. Registrul este obligatoriu de utilizat de institutiile si autoritatile administratiei publice centrale si locale în activitatea specifica. Agentia Nationala asigura institutiilor si autoritatilor publice, precum si notarilor publici accesul liber si gratuit la registru.

(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a furniza si actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie din registrul electronic al nomenclaturilor stradale.

(4) Modificarea adresei administrative a imobilului se noteaza în cartea funciara. Prin exceptie de la prevederile art. 31 alin. (1), încheierea prin care se dispune notarea modificarii adresei administrative se comunica numai la cererea persoanei interesate.

ART. 6

(1) Atributiile si raspunderile oficiilor teritoriale, precum si ale Centrului National de Cartografie se stabilesc prin regulamentele de organizare si functionare ale acestora, aprobate prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

(2) Receptia lucrarilor, executate de persoanele fizice si juridice autorizate în conditiile art. 4 lit. d), se realizeaza de catre Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz.

(3) Informatiile înregistrate în sistemul integrat de cadastru si carte funciara pot fi redate si arhivate sub forma de înregistrari, pe suporturi accesibile echipamentelor de prelucrare automata a datelor. Acestea au aceleasi efecte juridice si forta probanta echivalenta cu cea a înscrisurilor în baza carora au fost înregistrate.

(4) Administrarea bazei de date prevazute la alin. (3) se realizeaza de catre Agentia Nationala si oficiile teritoriale. Consultarea situatiei cadastral-juridice a unui imobil înregistrat în baza de date se poate face de catre orice persoana utilizând datele de identificare ale imobilului.

(5) Cererile de înscriere, precum si cele pentru obtinerea de informatii se vor putea face si în format electronic, fiind înregistrate si procesate cu efecte juridice echivalente. Comunicarile încheierilor, extraselor, copiilor de pe acte sau planuri se pot face în format electronic sau pe suport hârtie, conform solicitarii.

ART. 7

Institutiile din domeniul apararii, ordinii publice si al securitatii nationale pot executa, cu mijloace proprii în domeniul specific de activitate, lucrarile de cadastru, geodezie, gravimetrie, topografie, fotogrammetrie si cartografie necesare apararii, ordinii publice si securitatii nationale, conform normelor tehnice si standardelor proprii, aprobate prin ordine ale conducatorilor acestor institutii, cu avizul Agentiei Nationale.

ART. 8

Datele geodezice si cartografice interesând apararea tarii, ordinea publica si securitatea nationala se pastreaza, dupa caz, de catre institutiile competente potrivit domeniului de activitate.

ART. 9

(1) Activitatea Agentiei Nationale si a unitatilor subordonate este finantata integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Agentia Nationala poate beneficia de programe cu finantare internationala.

(2) Toate încasarile Agentiei Nationale si ale unitatilor subordonate se fac venit la bugetul de stat. Agentia Nationala si unitatile subordonate încaseaza sume din:

a) servicii prestate;

b) tarife stabilite conform actelor normative;

c) închirieri de spatii si aparatura;

d) alte sume încasate în conditiile legii.

(3) Tarifele si încasarile prevazute la alin. (2) lit. a) si b) nu sunt purtatoare de TVA, în conformitate cu prevederile art. 127 alin. (4) - (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Aceste prevederi se aplica si tuturor tarifelor, taxelor, precum si onorariilor notariale percepute exclusiv în cadrul lucrarilor sistematice de cadastru efectuate în vederea înscrierii în cartea funciara. Plata onorariilor si tarifelor în vederea eliberarii certificatului pentru înscrierea în cartea funciara a posesorului ca proprietar si în vederea dezbaterii procedurilor succesorale necesare finalizarii înregistrarilor sistematice se face de catre Agentia Nationala, din sumele alocate de la bugetul de stat cu aceasta destinatie. Cuantumul onorariilor si tarifelor ce se vor percepe pentru fiecare procedura în parte, prevazuta la teza anterioara, se va stabili prin protocol încheiat între Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarâre a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele Agentiei Nationale si pe chitantierele puse la dispozitie de catre aceasta sau pe bonuri fiscale, în baza unui comision stabilit prin negociere între Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România, negociere ce va face obiectul protocolului de colaborare privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, în aplicarea prezentei legi.

(5) Tarifele pentru servicii de publicitate imobiliara pot fi încasate si de alte institutii sau persoane, în baza protocoalelor de colaborare încheiate cu Agentia Nationala.

(6) Tarifele se stabilesc, se modifica si se actualizeaza prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, la propunerea consiliului de administratie al Agentiei Nationale.

(7) Veniturile încasate se vireaza în contul Agentiei Nationale deschis la Trezoreria Statului.

(8) Agentia Nationala poate colabora cu persoane fizice si juridice române sau straine de specialitate, în conditiile legii, pentru realizarea unor obiective de interes comun, corespunzatoare domeniului sau de activitate.

(9) Agentia Nationala îsi asuma întreaga responsabilitate în implementarea Proiectului cadastrului si publicitatii imobiliare, finantat prin împrumut de la Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si a celorlalte acorduri internationale ce implica împrumuturi nerambursabile sau garantii de la stat, asumate anterior de Oficiul National de Cadastru, Geodezie si Cartografie, inclusiv pentru partea preluata de la Ministerul Justitiei.

(10) Agentia Nationala va face toate demersurile necesare amendarii acordurilor de împrumut internationale pentru a se realiza înlocuirea Oficiului National de Cadastru, Geodezie si Cartografie si a Ministerului Justitiei cu Agentia Nationala.

(11) Se instituie Programul national de cadastru si carte funciara, în scopul eliberarii certificatelor pentru înscrierea în cartea funciara a posesorilor ca proprietari si, dupa caz, a dezbaterilor succesorale, al întocmirii documentatiilor cadastrale si înregistrarii gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciara.

(12) Programul prevazut la alin. (11) se realizeaza pe baza strategiei Agentiei Nationale, aprobate de consiliul de administratie, iar finantarea cheltuielilor privind realizarea acestuia se asigura din bugetul de stat prevazut la alin. (2), precum si din alte surse financiare alocate din bugetul unitatilor administrativ-teritoriale sau din surse internationale.

(13) Organele si autoritatile administratiei publice centrale, unitatile administrativ-teritoriale, precum si alte persoane juridice interesate, care au resurse financiare pentru realizarea programului prevazut la alin. (11), vor încheia protocoale de colaborare cu Agentia Nationala cu privire la caietul de sarcini, modalitatile de avizare, de verificare, de receptie si de înscriere în cartea funciara, precum si cu privire la utilizarea acestor informatii. Persoanele fizice si juridice interesate vor încheia un acord de finantare în conditiile legii.

(14) Specificatiile tehnice continute în documentatiile de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, geodezie, cartografie, fotogrammetrie, teledetectie si aerofotografiere, stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, sunt avizate pentru conformitate cu reglementarile specifice de catre Agentia Nationala, înainte de initierea procedurilor de achizitie publica, sub sanctiunea neacordarii avizului de începere a lucrarilor, respectiv a respingerii cererii de receptie. Autoritatile contractante nu efectueaza plati pentru aceste lucrari întocmite fara respectarea celor mentionate anterior.

 

CAPITOLUL III

Organizarea lucrarilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciara

 

ART. 10

(1) Functia tehnica a cadastrului se realizeaza prin determinarea, pe baza de masuratori, a pozitiei limitelor dintre imobilele învecinate. Lucrarile de masuratori se executa prin orice metoda grafica, numerica, fotogrammetrica sau combinate.

(2) Documentatiile cadastrale determina suprafata terenurilor si constructiilor, rezultata din masuratori.

(3) În cadrul functiei economice a cadastrului se evidentiaza elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, dupa caz, a impozitelor sau taxelor pentru aceste imobile.

(4) Functia juridica a cadastrului se realizeaza prin identificarea proprietarilor, respectiv a posesorilor imobilelor si prin înscrierea acestora în evidentele cadastrale, în scopul înscrierii în cartea funciara.

ART. 11

(1) Începerea lucrarilor de înregistrare sistematica se stabileste prin ordinul directorului general al Agentiei Nationale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si cuprinde identificarea unitatii administrativ-teritoriale si a sectorului sau, dupa caz, a sectoarelor cadastrale în care se vor desfasura lucrarile.

(2) Procedura detaliata de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciara se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, si cuprinde, în principal, urmatoarele etape:

a) înstiintarea proprietarilor, respectiv a posesorilor si a altor detinatori, dupa caz, privind începerea lucrarilor, prin intermediul campaniei de informare publica, organizata si desfasurata la nivel national si local;

b) identificarea limitelor unitatii administrativ-teritoriale;

c) stabilirea sectoarelor cadastrale;

d) integrarea de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru a tuturor informatiilor tehnice si juridice preluate de la oficiul teritorial, autoritatile si institutiile publice sau de la alte persoane fizice si juridice;

e) identificarea amplasamentelor imobilelor în cadrul sectoarelor cadastrale;

f) identificarea titularilor drepturilor reale, a posesorilor si a altor detinatori, precum si preluarea actelor în original sau în copie legalizata a acestora;

g) sesizarea camerei notarilor publici de catre oficiul teritorial, în cazul succesiunilor nedezbatute, în vederea repartizarii cauzei succesorale notarului public competent;

h) actualizarea informatiilor culese din teren cu cele din înregistrarea sporadica si întocmirea documentelor tehnice cadastrale;

i) receptia documentelor tehnice cadastrale de catre oficiile teritoriale;

j) publicarea si afisarea, în conditiile legii, a documentelor tehnice cadastrale;

k) înregistrarea si solutionarea contestatiilor privind calitatea de posesor sau a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, publicate si afisate;

l) modificarea continutului documentelor tehnice cadastrale, în urma solutionarii cererilor de rectificare, si actualizarea evidentei conform lucrarilor de înregistrare în cadastru si în cartea funciara realizate la cerere, în perioada de afisare;

m) eliberarea de catre notarul public a certificatelor pentru înscrierea în cartea funciara a posesorilor ca proprietari;

n) închiderea lucrarilor sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciara;

o) deschiderea noilor carti funciare;

p) închiderea vechilor evidente, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;

r) comunicarea încheierii de înscriere, a extrasului de carte funciara pentru informare, precum si a extrasului din noul plan cadastral;

s) arhivarea documentelor care stau la baza lucrarilor de cadastru si înscriere în cartea funciara.

(3) Lucrarile tehnice de cadastru se realizeaza utilizând reprezentarea grafica a limitelor unitatilor administrativ-teritoriale, precum si a limitelor intravilanelor, detinute de oficiile teritoriale. Hotarele unitatilor administrativ-teritoriale sunt delimitate si marcate de catre comisia de delimitare, stabilita în acest scop prin ordin al prefectului. Delimitarea unitatilor administrativ-teritoriale se face prin materializarea la teren a limitelor recunoscute de catre acestea, în conditiile legii. Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de delimitare se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Hotarele mentionate în procesele-verbale de delimitare semnate de membrii comisiei prevazute la alin. (3) si recunoscute reciproc de catre reprezentantii unitatilor administrativ-teritoriale devin oficiale si sunt utilizate în activitatea autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale.

(5) În cazul în care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt contestate, pâna la solutionarea definitiva si irevocabila a litigiilor care sunt deduse judecatii, autoritatile si institutiile publice centrale si locale vor folosi limitele unitatilor administrativ-teritoriale utilizate de oficiile teritoriale în activitatea de receptie a documentatiilor cadastrale si de înscriere în cartea funciara.

(6) În cazul în care limitele unitatilor administrativ-teritoriale sunt necontestate, acestea ramân definitive si reprezinta limitele oficiale ale respectivei unitati administrativ-teritoriale.

(7) Modificarea limitelor teritoriale ale unitatilor administrativ-teritoriale priveste înfiintarea, reînfiintarea sau reorganizarea unitatilor administrativ-teritoriale, care se organizeaza potrivit legii.

(8) Lucrarile de specialitate stabilite prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale pot fi executate si de catre persoanele autorizate în acest scop:

a) din aparatul de specialitate al primarului;

b) de la nivelul structurilor judetene cu personalitate juridica ale structurilor asociative ale autoritatilor administratiei publice locale, recunoscute ca fiind de utilitate publica;

c) din cadrul Centrului National de Cartografie.

(9) În cadrul lucrarilor de înregistrare sistematica în cadastru si cartea funciara, reprezentarea grafica a imobilelor înregistrate anterior în planul cadastral sau topografic si în cartea funciara poate fi corectata fara acordul proprietarilor, în situatia în care aceasta nu coincide cu situatia reala constatata la teren.

(10) Cu ocazia realizarii lucrarilor de înregistrare sistematica a imobilelor pentru care au fost emise titluri de proprietate potrivit legilor de restituire a proprietatilor funciare, daca la nivelul unei tarlale se constata, în urma realizarii masuratorilor, un deficit de suprafata, diferenta de teren dintre suprafata înscrisa în actul de proprietate si cea existenta în teren în acea tarla poate fi alocata în alta tarla din cadrul unitatii administrativ-teritoriale, cu acordul proprietarului în cauza, exprimat prin înscris încheiat în forma autentica notariala, tinând seama de situatia de fapt si pe baza planului parcelar modificat de persoana autorizata sa execute lucrari de cadastru.

(11) Planul parcelar astfel modificat se aproba prin hotarâre a comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, dupa solutionarea contestatiilor. În cazul în care imobilul a fost înstrainat, la înscrierea în documentele tehnice cadastrale si în cartea funciara va fi suficienta prezentarea ultimului act doveditor al drepturilor reale privitoare la imobilul în cauza.

(12) În cadrul lucrarilor de înregistrare sistematica în cartea funciara se înscriu suprafetele rezultate din masuratori.

ART. 12

(1) Documentele tehnice ale cadastrului se întocmesc pentru fiecare sector cadastral si evidentiaza situatia de fapt constatata de comisia care a desfasurat lucrarile de cadastru si constituie temeiul înregistrarii din oficiu a imobilelor în evidentele de cadastru si în cartea funciara. Documentele tehnice sunt:

a) planul cadastral;

b) registrul cadastral al imobilelor;

c) opisul alfabetic al titularilor drepturilor reale de proprietate, al posesorilor si al altor detinatori.

(2) Autoritatile si institutiile publice centrale si locale au obligatia de a pune la dispozitia Agentiei Nationale, gratuit, datele, informatiile si copiile certificate ale documentelor referitoare la sistemele informationale specifice domeniilor proprii de activitate, pentru lucrarile sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciara.

(3) Primarul unitatii administrativ-teritoriale în care se desfasoara lucrarile de cadastru are obligatia sa înstiinteze detinatorii imobilelor, prin afisare si prin alte mijloace de publicitate, cu privire la obligatia acestora, respectiv:

a) de a permite accesul specialistilor sa execute masuratorile;

b) de a prezenta actele juridice referitoare la imobile;

c) de a identifica limitele imobilelor împreuna cu echipele care realizeaza lucrarile de specialitate;

d) de a verifica informatiile privitoare la imobilele pe care le detin, în etapa de publicare a documentelor tehnice cadastrale.

(4) În vederea realizarii lucrarilor de înregistrare sistematica de cadastru, secretarul unitatii administrativ-teritoriale va comunica, în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, camerei notarilor publici în a carei circumscriptie teritoriala defunctul si-a avut ultimul domiciliu o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale, care va cuprinde:

a) numele, prenumele si codul numeric personal ale defunctului;

b) data decesului, în format zi, luna, an;

c) data nasterii, în format zi, luna, an;

d) ultimul domiciliu al defunctului;

e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidentele fiscale sau, dupa caz, în registrul agricol;

f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume si adresa la care se face citarea.

(5) Atributia prevazuta la alin. (4) poate fi delegata de catre secretarul primariei unuia dintre ofiterii de stare civila.

(6) Primarul va urmari îndeplinirea acestor atributii de catre secretarul primariei sau, dupa caz, ofiterul de stare civila delegat si va aplica sanctiunile disciplinare corespunzatoare.

(7) Neîndeplinirea atributiilor prevazute la alin. (4) atrage sanctionarea disciplinara si contraventionala a persoanei responsabile.

(8) Daca proprietarii, posesorii sau alti detinatori nu se prezinta, identificarea limitelor imobilelor se va face în lipsa acestora. Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, elibereaza certificate si furnizeaza gratuit echipelor de realizare a lucrarilor sistematice de cadastru date si informatii cuprinse în:

a) registrul agricol;

b) registrul de rol nominal unic;

c) nomenclatura stradala;

d) listele cuprinzând urmatoarele date: numele, prenumele, codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, adresa domiciliului pentru persoanele fizice, respectiv denumirea, adresa sediului si codul de înregistrare fiscala sau, dupa caz, codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice;

e) orice alte informatii si evidente care ar putea fi necesare realizarii lucrarii sistematice de cadastru în vederea înscrierii în cartea funciara.

(9) Comisia care efectueaza lucrarile de cadastru si identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori este formata din reprezentanti ai persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru si cel putin un reprezentant al unitatii administrativ-teritoriale. Receptia tehnica se realizeaza de catre specialisti ai oficiului teritorial. Comisia de receptie va fi numita prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale si va verifica lucrarile sistematice de cadastru executate. Aceasta verificare se va putea face si în etape, pe sectoare cadastrale, înainte de terminarea lucrarilor cadastrale la nivelul unitatii administrativ-teritoriale, în masura în care persoana autorizata a finalizat lucrarile în unitatea administrativ-teritoriala sau într-o parte a acesteia. Dupa receptia documentelor tehnice cadastrale, oficiul teritorial le va transmite autoritatii administratiei publice locale în vederea publicarii, pentru a fi facute cunoscute persoanelor interesate sa solicite eventuale rectificari sau contestari ale acestora.

(10) Reprezentantii persoanei autorizate efectueaza lucrarea de cadastru, care consta în identificarea si masurarea imobilelor, preiau o copie legalizata a documentelor, prelucreaza datele obtinute si întocmesc documentele tehnice cadastrale pentru fiecare sector cadastral în parte. Copiile legalizate ale documentelor se vor prelua numai daca acestea nu exista în arhiva oficiului teritorial sau a primariei.

(11) Reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice, ai regiilor autonome si ai societatilor comerciale cu capital partial de stat, precum si ai altor entitati care detin terenuri în administrare, aflate în proprietatea statului român sau a unitatilor administrativ-teritoriale, au obligatia de a participa la identificarea si masurarea imobilelor în cauza.

(12) Primarul unitatii administrativ-teritoriale, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al acestuia, identifica proprietarii, posesorii sau alti detinatori ai imobilelor si pune la dispozitie informatiile si evidentele necesare detinute de primarie, prin eliberarea de certificate sau orice alte documente necesare lucrarii sistematice de cadastru.

(13) Primarul va contrasemna documentele tehnice cadastrale, anterior receptionarii de catre oficiul teritorial, în vederea certificarii veridicitatii informatiilor privitoare la imobile si la proprietari, posesori, respectiv alti detinatori, care au fost furnizate de catre acesta. Contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale are drept consecinta însusirea tuturor datelor cu privire la terenuri si constructii, precum si eliminarea procedurilor administrative de emitere a unor certificate confirmative, cum ar fi: certificatul de atestare fiscala, certificatul de atestare a existentei constructiilor si altele asemenea.

(14) Eliberarea tuturor actelor necesare si contrasemnarea documentelor tehnice cadastrale de catre primar, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate, se fac în termen de 30 de zile de la înregistrarea solicitarii.

(15) Inspectorul de cadastru verifica lucrarile la teren executate de catre persoanele autorizate.

(16) Pentru persoanele fizice, listele prevazute la alin. (8) lit. d) se asigura de catre serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, la solicitarea primarilor.

ART. 13

(1) Persoana care poseda un imobil ca proprietar necontestat va fi înscrisa în cartea funciara pe baza procedurii certificarii de fapte îndeplinite de notarul public, procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar.

(2) Constatarea ca posesorul este cunoscut ca proprietar al imobilului, pe baza posesiei exercitate sub nume de proprietar necontestat, se îndeplineste de catre notarul public, la sesizarea oficiului teritorial, prin eliberarea certificatului pentru înscrierea în cartea funciara a posesorului ca proprietar, în baza caruia se intabuleaza dreptul de proprietate.

(3) În cazul în care în perioada de afisare s-a formulat contestatie cu privire la calitatea de posesor, iar aceasta este însotita de dovada sesizarii instantei de judecata, cu privire la obiectul contestatiei, oficiul nu va mai solicita notarului public eliberarea certificatului prevazut la alin. (2), registratorul procedând în conditiile alin. (4). Contestatia se poate formula numai cu privire la calitatea de posesor, iar lipsa dovezii contestatarului ca s-a adresat instantei de judecata atrage respingerea contestatiei de catre oficiul teritorial si solicitarea de catre acesta a eliberarii certificatului. Eliberarea certificatului de catre notarul public se face dupa expirarea termenului de solutionare a contestatiilor cu privire la posesor sau a cererilor de rectificare, la solicitarea oficiului teritorial si pe baza urmatoarelor documente atasate în copie certificata cererii:

a) adeverinta din care sa rezulte ca:

(i) s-a îndeplinit procedura de afisare a documentelor tehnice ale cadastrului în care se înscriu informatiile cu privire la imobile si posesorii acestora, precum si faptul ca posesorii nu au fost contestati;

(ii) nu s-au formulat contestatii sau cereri de rectificare cu privire la posesie;

b) planul cadastral al sectorului cadastral în care este situat imobilul, întocmit de catre persoana autorizata sa execute lucrarile de cadastru, verificat si avizat de catre oficiul teritorial;

c) certificatul eliberat de primaria în a carei raza teritoriala este situat imobilul, din care sa rezulte ca:

(i) posesorul este cunoscut ca detine imobilul sub nume de proprietar;

(ii) imobilul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidente ca fiind în domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale;

d) declaratia pe propria raspundere a posesorului, data în forma autentica, prin care acesta declara ca:

(i) poseda imobilul sub nume de proprietar;

(ii) este sau nu casatorit; în cazul în care este casatorit, va preciza si regimul matrimonial;

(iii) nu a înstrainat sau grevat imobilul;

(iv) imobilul nu a fost scos din circuitul juridic;

(v) imobilul nu face obiectul vreunui litigiu;

(vi) imobilul este detinut sau nu pe cote-parti; în cazul în care imobilul este detinut pe cote-parti, toti posesorii vor declara întinderea cotelor;

(vii) înscrisul doveditor al posesiei provine de la partile semnatare ale acestuia; în cazul în care nu exista înscris doveditor, va declara ca nu detine si nu are cunostinta de existenta unui astfel de înscris;

e) înscrisul doveditor al posesiei, indiferent de forma în care este întocmit, atunci când acesta exista;

f) copie de pe actele de identitate si stare civila.

(4) Daca dreptul posesorului este contestat sau notarul public refuza emiterea certificatului prevazut la alin. (2), se va proceda la notarea posesiei faptice în favoarea posesorului, în conformitate cu documentele prevazute la alin. (3), precum si la notarea contestatiei si a actiunii civile înregistrate la instanta competenta sau, dupa caz, a încheierii notariale de respingere. În acest caz, oficiul teritorial va înainta instantei documentele tehnice privitoare la imobilul în cauza.

(5) În cazul prevazut la alin. (4) dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, în urmatoarele conditii:

a) din oficiu, la împlinirea unui termen de 5 ani de la momentul notarii în cartea funciara, daca nu a fost notat niciun litigiu prin care se contesta înscrierile din cartea funciara;

b) la cerere, în baza actului de proprietate, a certificatului prevazut la alin. (2) sau în temeiul hotarârii judecatoresti definitive si irevocabile.

(6) Raspunderea pentru autenticitatea si veridicitatea actelor si procedurilor care stau la baza emiterii certificatului de înscriere în cartea funciara a posesorului ca proprietar revine oficiului si, dupa caz, persoanei autorizate sa execute lucrarile de cadastru sau primarului.

(7) Procedura prin care se constata ca posesorul este considerat proprietar se stabileste prin protocol încheiat între Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România. Protocolul se aproba prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarâre a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(8) Dispozitiile alin. (1) - (6) nu se aplica imobilelor din patrimoniul statului sau al unitatii administrativ-teritoriale, care se înscriu în baza actelor juridice prevazute de lege.

(9) Dispozitiile alin. (1) - (6) nu se aplica imobilelor neîmprejmuite situate în extravilan care au facut obiectul legilor fondului funciar. În acest caz, surplusul de teren ramâne la dispozitia comisiei locale pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, care poate opta pentru constituirea rezervei sau poate atribui diferenta de teren celor din tarla, în baza hotarârii comisiei, dupa solutionarea eventualelor contestatii.

(10) În cazul imobilelor ai caror proprietari, posesori sau alti detinatori nu pot fi identificati cu ocazia efectuarii din oficiu a lucrarilor de cadastru, dreptul de proprietate se va înscrie provizoriu în favoarea unitatii administrativ-teritoriale. În acest caz, dreptul de proprietate va putea fi intabulat ulterior, la cerere, în baza unei documentatii care va cuprinde:

a) identificarea imobilului în planul cadastral, în scopul de a certifica faptul ca imobilul din actul de proprietate corespunde cu cel din plan;

b) actul care atesta dreptul de proprietate;

c) certificatul prin care se atesta ca imobilul este înregistrat în evidentele fiscale sau, dupa caz, în registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasat acest imobil.

ART. 14

(1) Documentele tehnice pentru fiecare sector cadastral se afiseaza, prin grija oficiului teritorial, la primaria unitatii administrativ-teritoriale în cauza. În regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, titularii sarcinilor înscrise în vechile registre de publicitate imobiliara vor solicita transcrierea acestora în cartile funciare, în termen de 30 de zile de la afisare. Prin sarcini se întelege ipotecile, privilegiile, somatiile, sechestrele, litigiile si orice acte juridice înscrise în vechile registre de publicitate imobiliara.

(2) Cererile de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului se formuleaza în termen de 30 de zile de la afisare, în scris, si sunt însotite de documente doveditoare. Oficiul teritorial solutioneaza cererile de rectificare în termen de 30 de zile de la terminarea perioadei de afisare, prin proces-verbal care face parte integranta din încheierea de înscriere din oficiu în cartea funciara. Pentru solutionarea cererilor de rectificare, reprezentantii persoanei autorizate sa execute lucrari de cadastru coopereaza cu reprezentantii unitatii administrativ-teritoriale, cu Camera Notarilor Publici si cu oficiul teritorial.

(3) Încheierea de carte funciara poate fi atacata cu plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Dispozitiile art. 31 alin. (3) si (4) se aplica în mod corespunzator.

(4) Înscrierea în cartea funciara se face din oficiu, dupa finalizarea lucrarilor de cadastru pentru fiecare sector cadastral si dupa expirarea termenului de solutionare a cererilor de rectificare a documentelor tehnice ale cadastrului, conform unui regulament*) aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale. Directorul general al Agentiei Nationale poate emite instructiuni cu privire la modul de lucru în cadrul lucrarilor de cadastru.

(5) Raspunderea pentru corectitudinea întocmirii documentelor tehnice ale cadastrului si pentru corespondenta acestora cu realitatea din teren, precum si pentru identificarea limitelor imobilelor în concordanta cu actele juridice puse la dispozitie de detinatori revine persoanei autorizate sa execute lucrari de specialitate.

------------

*) A se vedea Regulamentul privind înscrierea din oficiu în cartea funciara dupa finalizarea lucrarilor de cadastru, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 844/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 9 decembrie 2010.

 

ART. 15

(1) De la data deschiderii cartilor funciare din oficiu, registrele de transcriptiuni si inscriptiuni, cartile funciare si orice alte evidente de cadastru si publicitate imobiliara se vor înlocui, pentru sectoarele cadastrale respective, cu planul cadastral si noile carti funciare. Vechile evidente se pastreaza în arhiva biroului teritorial si pot fi consultate pentru istoric. Identificarea si numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri si alte evidente cadastrale si de publicitate imobiliara anterioare realizarii cadastrului si deschiderii noilor carti funciare îsi pierd valabilitatea.

(2) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alt motiv nu vor mai fi înscrise în cartile funciare, iar daca s-au înscris, acestea vor fi radiate la cererea proprietarului imobilului, a oricarei persoane interesate sau din oficiu.

(3) În cazul imobilelor înscrise în cartea funciara ca urmare a finalizarii lucrarilor de înregistrare sistematica pe unitatea administrativ-teritoriala respectiva, dovada dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciara. Dovada delimitarii unui imobil fata de alte imobile se face numai cu extrasul din planul cadastral.

ART. 16

Registrul cadastral al imobilelor si planul cadastral stau la baza completarii sau, dupa caz, a întocmirii din oficiu a cartilor funciare, la finalizarea masuratorilor cadastrale la nivelul sectoarelor cadastrale. Un exemplar din planurile si registrele cadastrale se transmite cu titlu gratuit unitatilor administrativ-teritoriale.

ART. 17

Agentia Nationala si oficiile teritoriale din subordine au obligatia de a furniza, la cerere, organelor abilitate evidentele necesare stabilirii valorii de impunere.

ART. 18

Completarea, modernizarea si mentinerea în stare de utilizare a retelei geodezice nationale necesare întocmirii si tinerii la zi a planurilor cadastrale si hartilor topografice se realizeaza sub coordonarea Agentiei Nationale.

ART. 19

Oficiul teritorial controleaza, avizeaza si receptioneaza, dupa caz, lucrarile de geodezie, topografie, cadastru si cartografie.

ART. 20

Modul de avizare, verificare si receptie a lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei, topografiei si cartografiei se stabileste prin regulament aprobat prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, cu consultarea uniunii profesionale înfiintate prin lege speciala.

 

TITLUL II

Publicitatea imobiliara

 

CAPITOLUL I

Evidenta cadastral-juridica

 

ART. 21

(1) Publicitatea imobiliara întemeiata pe sistemul de evidenta a cadastrului are ca obiect înscrierea în cartea funciara a actelor si faptelor juridice referitoare la imobilele din aceeasi unitate administrativ-teritoriala, în scopul transmiterii sau constituirii de drepturi reale imobiliare ori, dupa caz, al opozabilitatii fata de terti a acestor înscrieri.

(2) Publicitatea imobiliara se efectueaza de catre birourile de cadastru si publicitate imobiliara pentru imobilele situate în raza de activitate a acestora.

(3) Cartile funciare întocmite si numerotate pe teritoriul administrativ al fiecarei localitati alcatuiesc, împreuna, registrul cadastral de publicitate imobiliara al acestui teritoriu, ce se tine de catre biroul teritorial din cadrul oficiului teritorial în a carui raza teritoriala de activitate este situat imobilul respectiv.

(4) Acest registru se întregeste cu registrul de intrare, cu planul cadastral, cu registrul cadastral al imobilelor, indicând numarul cadastral al imobilelor si numarul de ordine al cartilor funciare în care sunt înscrise, cu un index alfabetic al proprietarilor si cu o mapa în care se pastreaza cererile de înscriere, împreuna cu un exemplar al înscrisurilor constatatoare ale actelor sau faptelor juridice supuse înscrierii.

ART. 22

(1) Activitatea de publicitate imobiliara în cadrul oficiilor teritoriale este îndeplinita de registratori de carte funciara, denumiti în continuare registratori, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, în urma unui concurs organizat de aceasta. Asistentii-registratori efectueaza înscrierile în cartea funciara în baza dispozitiilor date de registratori, elibereaza extrasele de carte funciara si certificatele de sarcini si îndeplinesc alte atributii stabilite prin reglementari specifice.

(2) Numarul registratorilor pentru fiecare oficiu teritorial se stabileste prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale.

(3) În cadrul oficiilor teritoriale, activitatea de publicitate imobiliara este în responsabilitatea unui registrator-sef, iar în cadrul birourilor teritoriale, în responsabilitatea unui registrator coordonator, numiti prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, în urma unui concurs.

(4) Poate fi numita registrator persoana care îndeplineste în mod cumulativ urmatoarele conditii:

a) are cetatenia româna si are capacitatea drepturilor civile;

b) este licentiat în drept;

c) nu are antecedente penale;

d) se bucura de o buna reputatie;

e) cunoaste limba româna;

f) este apt din punct de vedere medical pentru ocuparea functiei;

g) a îndeplinit timp de 5 ani functia de asistent-registrator sau a exercitat timp de 3 ani functia de notar public, judecator, procuror, avocat, consilier juridic sau alta functie de specialitate juridica.

(5) Vechimea în functia de registrator de carte funciara, respectiv în functia de asistent-registrator principal constituie vechime în specialitate juridica, cu conditia ca persoana în cauza sa aiba studii superioare de specialitate juridica.

(6) Pâna la data organizarii concursului, registratorii pot fi numiti din cadrul angajatilor serviciilor de publicitate imobiliara care, desi nu îndeplinesc conditiile de studii, au cel putin 5 ani de experienta în domeniul publicitatii imobiliare.

(7) Registratorul raspunde pentru activitatea sa, în conditiile legii.

(8) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa instrumenteze cauzele în care beneficiari sunt ei sau sotul/sotia, rudele sau afinii pâna la gradul al treilea inclusiv, persoanele juridice la care ei ori una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori, precum si cauzele care au ca obiect documentatii întocmite de ei anterior dobândirii calitatii de salariat al institutiei, de persoanele fizice autorizate care sunt sot/sotie, ruda sau afin pâna la gradul al treilea inclusiv cu acestia ori de persoanele juridice autorizate la care ei sau una dintre persoanele mentionate anterior detin calitatea de actionari, asociati, directori sau administratori.

(9) În cazul în care se afla în una dintre situatiile prevazute la alin. (8), angajatul este obligat sa se abtina si sa înstiinteze de îndata, în scris, conducerea institutiei, pentru repartizarea lucrarii unei alte persoane.

(10) Angajatilor Agentiei Nationale si ai unitatilor subordonate le este interzis sa execute, în calitate de persoane fizice autorizate sau de experti judiciari, lucrari de specialitate de natura celor prevazute la art. 4 lit. a) si b).

(11) În cadrul Agentiei Nationale functioneaza Directia de publicitate imobiliara, care organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de publicitate imobiliara din cadrul oficiilor teritoriale, în vederea respectarii legilor si reglementarilor în materie.

ART. 23

Cartea funciara este alcatuita din titlu, indicând numarul ei si numele localitatii în care este situat imobilul, precum si din 3 parti:

A. partea I, referitoare la descrierea imobilelor, care va cuprinde:

a) numarul de ordine si cel cadastral al imobilului;

b) suprafata imobilului, reiesita din masuratori cadastrale, destinatia, categoriile de folosinta si, dupa caz, constructiile. Scoaterea definitiva si temporara din circuitul agricol a imobilelor situate în intravilanul aprobat potrivit legii se face prin autorizatia de construire. Continutul documentatiilor de scoatere definitiva/temporara din circuitul agricol, precum si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate în intravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I. Scoaterea definitiva/temporara din circuitul agricol si schimbarea categoriei de folosinta a imobilelor situate în extravilan se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) planul imobilului cu descrierea imobilului constituie anexa la partea I a cartii funciare, întocmita conform regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I;

B. partea a II-a, referitoare la înscrierile privind dreptul de proprietate si alte drepturi reale, care cuprinde:

a) numele proprietarului;

b) actul sau faptul juridic care constituie titlul dreptului de proprietate, precum si mentionarea înscrisului pe care se întemeiaza acest drept;

c) stramutarile proprietatii;

d) dreptul de administrare, dreptul de concesiune si dreptul de folosinta cu titlu gratuit, corespunzatoare proprietatii publice;

e) servitutile constituite în folosul imobilului;

f) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la proprietate;

g) receptia propunerii de dezmembrare ori de comasare si respingerea acesteia, respingerea cererii de receptie si/sau de înscriere, în cazul imobilelor cu carte funciara deschisa;

h) obligatii de a nu face; interdictiile de înstrainare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;

i) clauza de inalienabilitate a imobilului, potrivit art. 628 alin. (2) din Codul civil si clauza de insesizabilitate, potrivit art. 2.329 alin. (3) din Codul civil;

j) orice modificari, îndreptari sau însemnari ce s-ar face în titlu, în partea I sau a II-a a cartii funciare, cu privire la înscrierile facute;

C. partea a III-a, referitoare la înscrierile privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturile reale de garantie si sarcini, care va cuprinde:

a) dreptul de superficie, uzufruct, uz, abitatie, servitutile în sarcina fondului aservit, ipoteca si privilegiile imobiliare, precum si locatiunea si cesiunea de creanta;

b) faptele juridice, drepturile personale sau alte raporturi juridice, precum si actiunile privitoare la drepturile reale înscrise în aceasta parte;

c) sechestrul, urmarirea imobilului sau a veniturilor sale;

d) orice modificari, îndreptari sau însemnari ce s-ar face cu privire la înscrierile facute în aceasta parte.

ART. 24

(1) Înscrierile în cartea funciara sunt: intabularea, înscrierea provizorie si notarea.

(2) Cazurile, conditiile si regimul juridic al acestor înscrieri sunt stabilite de Codul civil, iar procedura de înscriere în cartea funciara, de prezenta lege si de regulamentul aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

(3) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciara pe baza înscrisului autentic notarial sau a certificatului de mostenitor, încheiate de un notar public în functie în România, a hotarârii judecatoresti ramase definitiva si irevocabila sau pe baza unui act emis de autoritatile administrative, în cazurile în care legea prevede aceasta, prin care s-au constituit ori transmis în mod valabil.

(4) Drepturile reale înscrise în baza unor acte juridice în care partile au stipulat rezilierea sau rezolutiunea în baza unor pacte comisorii se radiaza în baza unei:

a) declaratii în forma autentica a partilor;

b) încheieri întocmite în forma autentica prin care notarul public constata îndeplinirea pactului comisoriu;

c) hotarâri judecatoresti irevocabile.

ART. 25

Proprietarii unor imobile învecinate, în vederea unei mai bune exploatari a acestora, pot sa le alipeasca într-un imobil, în baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, întocmite în conditiile legii.

ART. 26

(1) Daca un imobil cu constructie - condominiu -, din care unele parti sunt comune indivize iar restul sunt individuale, se întocmeste o carte funciara colectiva pentru întreaga constructie, si câte o carte funciara individuala pentru fiecare proprietate individuala care poate fi reprezentata din apartamente sau spatii cu alta destinatie decât cea de locuinta; prin asimilare, poate fi definit condominiu si un tronson cu una sau mai multe scari, din cadrul cladirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comuna.

(2) Dreptul de proprietate comuna fortata si perpetua pe partile comune ale unui imobil se valorifica numai împreuna cu dreptul de proprietate exclusiva care poarta asupra acestuia sau a unei parti determinate din acesta.

(3)*) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2) si prin derogare de la prevederile art. 39 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, cu modificarile ulterioare, încetarea destinatiei de folosinta comuna pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotarî motivat, cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

4)*) În cazul prevazut la alin. (3), devin aplicabile dispozitiile privitoare la coproprietatea obisnuita si temporara. Cu toate acestea, înstrainarea sau ipotecarea se poate realiza daca exista o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

(5)*) În cazurile prevazute la alin. (3) si (4), coproprietarii care nu au votat ori, dupa caz, s-au opus la înstrainare sau ipotecare au dreptul la o despagubire justa, stabilita pe cale conventionala ori, în caz de neîntelegere, pe cale judecatoreasca.

(6)*) Constatarea încetarii destinatiei de folosinta comuna pentru aceste parti se face prin hotarâre a adunarii generale a asociatiei de proprietari, adoptata cu o majoritate de doua treimi din numarul coproprietarilor.

(7) Imobilul, respectiv partea din imobil rezultat/a din înstrainare se va înscrie în cartea funciara urmând procedura cadastral-juridica reglementata la alin. (1).

(8) Operatiunea de împartire a unei constructii - condominiu în mai multe unitati individuale se numeste apartamentare. Operatiunea de împartire a unei unitati individuale în mai multe unitati individuale noi se numeste subapartamentare. Aceste operatiuni se fac în baza unei documentatii cadastrale si a actului autentic, întocmite în conditiile legii.

------------

*) Alineatele (3) - (6) ale articolului 45 (devenit prin renumerotare art. 26) au fost declarate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 1.514 din 15 noiembrie 2011 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 45 alin. (3) - (6) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 12 ianuarie 2012.

 

ART. 27

(1) Imobilele ce apartin domeniului public si domeniului privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale se vor înscrie în carti funciare speciale ale unitatii administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu exceptiile prevazute de lege.

(2) Cartile funciare speciale se tin de catre birourile teritoriale ale oficiului teritorial.

 

CAPITOLUL II

Procedura de înscriere în cartea funciara

 

ART. 28

(1) Cererea de înscriere în cartea funciara se va depune la birourile teritoriale ale oficiului teritorial si va fi însotita de înscrisul original sau de copia legalizata de pe acesta, prin care se constata actul sau faptul juridic a carui înscriere se cere; copia legalizata se va pastra în mapa biroului teritorial.

(2) În cazul hotarârii judecatoresti, se va prezenta o copie legalizata, cu mentiunea ca este definitiva si irevocabila.

(3) Cererile de înscriere se vor înregistra de îndata în registrul de intrare, cu mentionarea datei si a numarului care rezulta din ordinea cronologica a depunerii lor.

(4) Înscrierile în cartea funciara se efectueaza la cererea partilor interesate, cu exceptia cazurilor în care legea prevede înscrierea din oficiu; cererea de înscriere se va transmite la biroul teritorial în circumscriptia caruia este situat imobilul.

(5) Intabularea sau înscrierea provizorie poate fi ceruta de orice persoana care, potrivit înscrisului original, hotarârii judecatoresti sau hotarârii autoritatii administrative, urmeaza sa stramute, sa constituie, sa modifice, sa dobândeasca sau sa stinga un drept tabular.

(6) Înscrierea unui drept sau radierea unei sarcini poate fi ceruta:

a) de mandatarul general al celui îndrituit;

b) de oricare dintre titularii aceluiasi drept.

(7) Creditorul a carui creanta certa si exigibila este dovedita printr-un înscris sau printr-o hotarâre judecatoreasca, ori în cazurile anume prevazute de lege printr-o decizie a autoritatii administrative, va putea cere instantei, în numele si în folosul debitorului sau, înscrierea unui drept tabular sau radierea unei sarcini.

(8) Debitorul care a platit valabil creanta ipotecara a unui cesionar neînscris în cartea funciara poate cere radierea ipotecii, daca înfatiseaza înscrisul original al cesiunii si chitanta doveditoare a platii.

ART. 29

(1) În cazul în care registratorul admite cererea, dispune intabularea sau înscrierea provizorie prin încheiere, daca înscrisul îndeplineste urmatoarele conditii limitative:

a) este încheiat cu respectarea conditiilor de forma prevazute de lege;

b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal, daca este atribuit, numarul de identificare fiscala, codul de înregistrare fiscala ori codul unic de înregistrare, dupa caz, atribuit acestora;

c) individualizeaza imobilul printr-un numar de carte funciara si un numar cadastral sau topografic, dupa caz;

d) este însotit de o traducere legalizata, daca actul nu este întocmit în limba româna. În cazul actului autentic notarial, acesta trebuie sa fie încheiat de un notar public în functie în România;

e) este însotit, dupa caz, de o copie a extrasului de carte funciara pentru autentificare, a extrasului de carte funciara pentru informare sau a certificatului de sarcini ce a stat la baza întocmirii actului, cu exceptia cazului în care se face mentiune despre acestea în cuprinsul actului;

f) este însotit de dovada achitarii tarifului de publicitate imobiliara, cu exceptia scutirilor stabilite prin lege sau a situatiei în care dovada încasarii tarifului se face conform procedurilor stabilite prin protocoale încheiate potrivit art. 9 alin. (4) si (5);

g) îndeplinirea altor prevederi legale stabilite prin legi speciale, a caror verificare se afla în competenta registratorului.

(2) Directorul general al Agentiei Nationale poate delega, prin ordin, asistentilor-registratori principali atributiile registratorilor.

(3) Încheierea va cuprinde determinarea dreptului sau a faptului, indicarea numarului cadastral al imobilului si al cartii funciare, precum si a partii cartii funciare în care urmeaza a se face înscrierea. De asemenea, se vor indica pozitiile ce au fost radiate si numele celui în favoarea sau împotriva caruia s-au facut înscrierile, indiferent de felul lor.

(4) În cazul în care identificarea cadastrala a imobilului nu este posibila, pe baza datelor existente, vor fi folosite documentatii cadastrale întocmite si receptionate conform prevederilor prezentei legi.

(5) Hotarârea judecatoreasca definitiva si irevocabila ce poarta mentiunea "conform cu originalul" se comunica de îndata, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului, în vederea efectuarii înscrierilor dispuse privitoare la drepturile reale tabulare, actele si faptele juridice, precum si la oricare raporturi juridice supuse publicitatii, referitoare la imobilele înscrise în cartea funciara.

ART. 30

(1) Daca registratorul constata ca actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciara, precum si aceasta din urma nu întrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivata.

(2) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a carui nulitate absoluta este prevazuta în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor conditii speciale prevazute de reglementarile în vigoare.

(3) Despre respingerea cererii se face mentiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrarii acesteia, precum si în cartea funciara.

ART. 31

(1) Încheierea se comunica celui care a cerut înscrierea sau radierea unui act sau fapt juridic, precum si celorlalte persoane interesate potrivit mentiunilor din cartea funciara, cu privire la imobilul în cauza, în termen de 15 zile de la pronuntarea încheierii, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data înregistrarii cererii.

(2) Persoanele interesate sau notarul public pot formula cerere de reexaminare a încheierii de admitere sau de respingere, în termen de 15 zile de la comunicare, care se solutioneaza în termen de 20 de zile prin încheiere de catre registratorul-sef din cadrul oficiului teritorial în raza caruia este situat imobilul. În vederea solutionarii cererii de reexaminare, persoana interesata va putea completa dosarul cu documentele necesare, la solicitarea registratorului-sef.

(3) Împotriva încheierii registratorului-sef emise potrivit alin. (2) cei interesati sau notarul public pot formula plângere, în termen de 15 zile de la comunicare. Cererea de reexaminare si plângerea împotriva încheierii se depun la biroul teritorial si se înscriu din oficiu în cartea funciara. Oficiul teritorial este obligat sa înainteze plângerea judecatoriei în a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, însotita de dosarul încheierii si copia cartii funciare.

(4) Plângerea împotriva încheierii se poate depune de cei interesati sau notarul public si direct la judecatoria în a carei raza de competenta teritoriala se afla imobilul, situatie în care instanta va solicita din oficiu biroului teritorial comunicarea dosarului încheierii si copia cartii funciare, precum si notarea plângerii în cartea funciara.

(5)*) Hotarârea pronuntata de judecatorie poate fi atacata numai cu apel.

(6)*) Hotarârea judecatoreasca definitiva se comunica, din oficiu, biroului teritorial de catre instanta care s-a pronuntat ultima asupra fondului.

(7) Înscrierea facuta în temeiul acestei hotarâri judecatoresti îsi produce efectele de la înregistrarea cererii de înscriere la biroul teritorial.

(8)*) În cazul respingerii plângerii prin hotarâre judecatoreasca definitiva, notarile facute se radiaza din oficiu.

------------

*) Intra în vigoare la data de 15 februarie 2013, potrivit art. I pct. 1 si 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013.

 

ART. 32

Solutionarea plângerii împotriva încheierii de carte funciara, a actiunii în justificare tabulara, în rectificare, precum si prestatie tabulara se face fara citarea oficiului teritorial.

ART. 33

(1) Înscrierile si radierile efectuate în cartile funciare nu pot fi rectificate decât pe baza hotarârii instantei judecatoresti definitive si irevocabile sau pe cale amiabila, în baza unei declaratii date în forma autentica, de titularul tabular, respectiv de titular, în baza unei documentatii cadastrale.

(2) Prevederile art. 31 se vor aplica în mod corespunzator.

ART. 34

(1) În cazul în care o carte funciara urmeaza a fi întocmita ori completata prin înscrierea unui imobil care nu a fost cuprins în nicio alta carte funciara, precum si în cazul în care o carte funciara a fost distrusa, pierduta ori a devenit nefolosibila, în tot sau în parte, din diferite cauze, întocmirea, completarea si reconstituirea, dupa caz, se fac de catre registratorul de la biroul teritorial, la cerere sau din oficiu, cu acordul celor interesati, pe baza unei încheieri. În acest scop se folosesc toate înscrisurile si documentatiile tehnice existente, privitoare la imobilele în cauza, precum si situatia dreptului de proprietate.

(2) Încheierea poate fi atacata, dupa caz, în conditiile art. 31 alin. (2).

ART. 35

(1) Notarul public care a întocmit un act prin care se transmite, se modifica, se constituie sau se stinge un drept real imobiliar este obligat sa ceara, din oficiu, înscrierea în cartea funciara. În acest scop, va trimite cererea de înscriere a actului respectiv, în ziua întocmirii lui sau cel mai târziu în urmatoarea zi lucratoare, la biroul teritorial în a carui raza de activitate se afla imobilul. Despre exercitarea acestei obligatii se va face mentiune expresa în cuprinsul actului sau, dupa caz, al certificatului de mostenitor. Mentiunea se va face în cazul în care pentru bunurile din masa succesorala s-a deschis carte funciara sau exista documentatie cadastrala. La autentificarea actelor notariale prin care se transmite, se modifica sau se constituie un drept real imobiliar, notarul public va solicita un extras de carte funciara pentru autentificare, care este valabil timp de 10 zile lucratoare de la data înregistrarii cererii, sau, dupa caz, un certificat de sarcini. La autentificarea actelor notariale prin care se stinge un drept real imobiliar, precum si în cadrul procedurii succesorale, pentru imobilele înscrise în cartea funciara se va solicita extras de carte funciara pentru informare.

(2) În baza extrasului de carte funciara pentru autentificare, notarul public poate efectua toate operatiunile notariale necesare întocmirii actului în vederea caruia acesta a fost solicitat.

(3) Pe perioada valabilitatii extrasului de carte funciara pentru autentificare, registratorul nu va efectua niciun fel de înscriere în cartea funciara, cu exceptia aceleia pentru care a fost eliberat extrasul. Valabilitatea extrasului înceteaza, prin împlinirea termenului, la momentul înregistrarii cererii de înscriere a actului notarial pentru care acesta a fost eliberat sau la cererea notarului public care a solicitat extrasul.

(4) Cererile depuse în perioada de valabilitate a extrasului de carte funciara pentru autentificare cu privire la imobilul pentru care acesta a fost eliberat se solutioneaza, în conditiile alin. (3), dupa expirarea termenului de valabilitate a extrasului, în ordinea si cu procedura prevazute de lege.

(5) Instanta judecatoreasca va transmite, în termen de 3 zile, hotarârea ramasa definitiva si irevocabila, constitutiva sau declarativa asupra unui drept real imobiliar, la biroul teritorial în a carui raza de activitate se afla imobilul.

(6) Instanta judecatoreasca nu va trece la dezbaterea în fond a actiunii privind desfiintarea actului juridic supus înscrierii, daca acesta nu a fost înscris, în prealabil, pentru informare, în cartea funciara.

ART. 36

(1) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se înscrie în cartea funciara în baza autorizatiei de construire si a procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor semnat de reprezentantul autoritatii locale sau a unui certificat eliberat de autoritatea locala pe raza careia este edificata constructia, precum si a unei documentatii cadastrale.

(2) În cazul constructiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuintelor, înscrierea se face în baza:

a) autorizatiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului, prin care se atesta informatiile referitoare la constructie si detinatorul acesteia, conform evidentelor fiscale sau, dupa caz, celor din registrul agricol, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale unde este amplasata aceasta constructie;

b) documentatiei cadastrale.

(3) Dreptul de proprietate asupra constructiilor se poate înscrie în cartea funciara si pe stadii de executie, în baza urmatoarelor documente:

a) certificatului de atestare a stadiului realizarii constructiei, eliberat de primarul unitatii administrativ-teritoriale;

b) procesului-verbal de constatare privind stadiul realizarii constructiei;

c) documentatiei cadastrale.

(4) Ipoteca se poate înscrie numai asupra unui imobil în întregul sau sau asupra cotei-parti apartinând unui coproprietar. Daca ipoteca s-a constituit asupra unei parti din constructie, ea va fi înscrisa atât asupra acesteia, cât si asupra cotei corespunzatoare din partile comune indivize.

(5) Ipoteca constituita asupra unui bun viitor se poate intabula în conditiile legii privind creditul ipotecar pentru investitiile imobiliare, daca în prealabil a fost notata existenta autorizatiei de construire si notarea procesului-verbal de receptie partiala.

(6) În toate cazurile când prin lege se acorda un privilegiu imobiliar sau o ipoteca legala pentru garantarea vreunui drept sau creante, acestea se vor înscrie din oficiu în cartea funciara, cu exceptia situatiei în care partile renunta în mod expres la acest beneficiu; înscrierea privilegiului sau a ipotecii legale se face, de regula, în temeiul înscrisului din care rezulta creanta privilegiata sau care confera dreptul de a lua o inscriptie ipotecara.

(7) Persoana fizica ce a împrumutat, în baza unui contract încheiat în forma autentica, o suma de bani pentru dobândirea unui imobil are asupra imobilului astfel dobândit un drept de ipoteca pentru restituirea împrumutului.

(8) Privilegiile sau ipotecile legale se vor înscrie pentru suma prevazuta în înscris; daca creanta nu este determinata, pentru suma maxima aratata în cerere, precum si cuantumul dobânzii. În toate cazurile, privilegiile se înscriu si capata rang numai în conditiile determinate de legea care le-a instituit, iar în lipsa vreunei mentiuni în aceasta lege, ele primesc rang potrivit dispozitiilor legale privitoare la înscrierea ipotecilor.

(9) Când în înscrisul doveditor al vânzarii se învedereaza ca pretul nu a fost platit ori nu a fost platit în întregime, privilegiul pentru garantarea pretului datorat se înscrie din oficiu, în folosul vânzatorului.

(10) Daca vânzarea a fost desfiintata, privilegiul se va radia din oficiu.

(11) Dispozitiile alin. (6) se vor aplica în mod corespunzator în cazul schimbului sau împartelii, pentru diferenta de valoare datorata în bani.

(12) Promitentul achizitor al imobilului înscris în cartea funciara va putea cere, în temeiul înscrisului original al promisiunii de a contracta încheiate cu cel înscris în cartea funciara, înscrierea ipotecii legale asupra imobilului, pentru restituirea sumei platite în contul acesteia. În acest caz, ipoteca se înscrie în termenul si conditiile prevazute de Codul civil pentru notarea promisiunii de a contracta si se radiaza, din oficiu, daca imobilul este dobândit de catre promitentul achizitor ori, în cadrul vânzarii silite, de catre un tert care nu este tinut sa raspunda de obligatiile debitorului.

(13) Dreptul de ipoteca se radiaza în conditiile art. 885 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia ipotecilor constituite în favoarea autoritatilor administratiei publice centrale si locale, care se pot radia în baza acordului titularului exprimat prin înscris oficial emis de institutia în cauza, care poarta semnatura conducatorului institutiei sau a persoanei delegate de acesta, numarul si data înregistrarii.

(14) Privilegiul pentru garantarea pretului datorat de coproprietarul adjudecatar al imobilului supus împartelii se va înscrie în temeiul actului de adjudecare.

(15) Coproprietarul, în afara de cazurile prevazute la alin. (11) si (14), va putea cere, în temeiul înscrisului original de partaj si al copiei legalizate a cererii de chemare în garantie, înscrierea ipotecii legale asupra imobilelor pe care ceilalti coproprietari le-au dobândit prin efectul partajului, pentru garantarea creantei rezultând din evictiune.

(16) Arhitectii si antreprenorii vor putea cere, în temeiul înscrisului original doveditor al contractului încheiat cu titularul înscris în cartea funciara, înscrierea unei ipoteci legale asupra imobilului care este obiectul lucrarilor ce s-au obligat sa le faca, pentru garantarea pretului acestor lucrari.

(17) În cazurile prevazute la alin. (15) si (16), registratorul de carte funciara va încuviinta înscrierea provizorie a ipotecii legale pentru suma aratata în înscrisul de partaj sau în contractul prevazut la alin. (16), iar în lipsa, pentru o suma maxima, aratata în cererea de înscriere. În acest din urma caz, titularul înscris în cartea funciara va putea solicita direct, prin plângere, instantei competente potrivit art. 31 alin. (4) reducerea sumei maxime. Justificarea înscrierii provizorii se va face potrivit art. 899 alin. (2) din Codul civil.

(18) În cazul prevazut la alin. (16), se va putea cere radierea înscrierii provizorii, potrivit art. 899 alin. (3) din Codul civil, numai daca au trecut 3 luni de la predarea lucrarii.

(19) Cesionarul unei creante ipotecare garantate cu o ipoteca imobiliara va putea cere în favoarea sa înscrierea transferului ipotecii în cartea funciara, pe baza înscrisului de cesiune a creantei încheiat în forma autentica. În acest caz, debitorul cedat va putea cere, în termen de o luna de la comunicarea încheierii prin care s-a încuviintat înscrierea ipotecii imobiliare, notarea exceptiilor pe care le-ar fi putut opune cedentului pentru cauze anterioare notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare si pe care întelege sa le opuna cesionarului. Registratorul va încuviinta în întregime sau în parte radierea dreptului de ipoteca imobiliara ori notarea exceptiilor invocate de debitorul cedat, în temeiul hotarârii judecatoresti definitive prin care instanta s-a pronuntat asupra temeiniciei exceptiilor invocate de debitorul cedat.

(20) Daca creanta ipotecara garantata cu o ipoteca imobiliara a fost, la rândul ei, ipotecata cu o ipoteca mobiliara, data în gaj ori data în garantie în orice alt mod, debitorul va putea opune creditorului garantat exceptiile pe care le avea împotriva creditorului sau, daca sunt întemeiate pe cauze anterioare datei notificarii sau acceptarii cesiunii creantei ipotecare.

(21) Daca înscrisul de ipoteca cuprinde clauza la ordin sau la purtator, se va face mentiune despre aceasta în înscriere. În acest caz, dreptul de ipoteca imobiliara sau dreptul de ipoteca mobiliara ori de gaj asupra creantei ipotecare se va dobândi si va fi opozabil fara înscrierea în cartea funciara, prin însasi constituirea ipotecii mobiliare, stramutarea, darea în gaj ori darea în garantie în orice alt mod a titlului la ordin sau la purtator.

(22) În cazul în care cesiunea creantei ipotecare nu fusese anterior notificata sau acceptata în conditiile Codului civil, comunicarea încheierii de încuviintare a înscrierii cesiunii ipotecii ori a încheierii de notare a garantiei asupra creantei ipotecare va reprezenta si notificarea creditorului cedat cu privire la cesiunea creantei ipotecare.

(23) Daca ipoteca creantei novate a fost rezervata pentru garantarea noii creante, aceasta se va înscrie, în rangul vechii ipoteci sau vechiului privilegiu, în temeiul înscrisului care face dovada novatiunii.

(24) Cel subrogat în drepturile creditorului ipotecar sau privilegiat va putea cere notarea stramutarii dreptului de ipoteca sau privilegiului în temeiul înscrisurilor ce dovedesc subrogarea.

(25) Cesiunea rangului ipotecii se va realiza în conditiile Codului civil.

 

TITLUL III

Dispozitii tranzitorii, sanctiuni si dispozitii finale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii tranzitorii

 

ART. 37

(1) Înscrierile facute în conformitate cu actele normative în vigoare în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni, în cartile funciare si în cartile de publicitate funciara, înainte de data intrarii în vigoare a prezentei legi, îsi vor produce si dupa aceasta data efectele prevazute, cu exceptia cazurilor în care drepturile de proprietate si celelalte drepturi reale au fost afectate în orice mod prin efectul legii.

(2) Toate documentele de evidenta si publicitate imobiliara se preiau si se conserva de catre birourile teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale în a caror raza de activitate se afla imobilele.

ART. 38

Actul juridic privind constituirea sau transmiterea unui drept real imobiliar, valabil încheiat anterior intrarii în vigoare a prezentei legi, netranscris în registrul de transcriptiuni si inscriptiuni ori, dupa caz, neînscris în cartea funciara, îsi produce efectele la data înscrierii în cartea funciara, potrivit prevederilor prezentei legi. Actul sub semnatura privata, valabil încheiat, va fi luat în considerare daca are data certa anterioara intrarii în vigoare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 39

(1) În cazul în care reconstituirea dreptului de proprietate funciara se face pe baza planurilor parcelare care corespund vechilor harti topografice, cu mentionarea numerelor topografice ale parcelelor în regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare si Decretului nr. 2.142/1930 pentru functionarea cartilor funduare centrale pentru caile ferate si canaluri, înscrierile privitoare la imobile, cuprinse în cartile funciare, vor continua sa fie facute în aceste carti, cu respectarea si în conditiile dispozitiilor prezentei legi, ale legilor speciale de reconstituire a dreptului de proprietate funciara si ale Codului civil, situatie în care pâna la realizarea cadastrului se va înscrie doar dreptul de proprietate, fara reprezentarea grafica a acestuia. În cazul în care dupa verificarile facute de oficiul de cadastru având la baza planul de carte funciara si ortofotoplanul se constata diferente, titlul de proprietate va fi înscris în cartea funciara în baza unei documentatii cadastrale.

(2) Pâna la deschiderea noilor carti funciare, în conditiile art. 40, în regiunile de transcriptiuni si inscriptiuni imobiliare, privilegiile si ipotecile legale, sechestrul, urmarirea imobilului, a fructelor si veniturilor sale, punerea în miscare a actiunii penale, actiunile pentru apararea drepturilor reale privitoare la imobilele neînscrise în cartea funciara, precum si actele si faptele juridice privitoare la drepturile personale sau la alte raporturi juridice în legatura cu aceste imobile vor continua sa fie transcrise ori, dupa caz, înscrise în vechile registre de publicitate imobiliara, cu respectarea dispozitiilor Codului civil si ale prezentei legi.

(3) În cazul înscrierii unei constructii, al dezlipirii sau alipirii unor imobile înscrise în carti funciare întocmite în baza Decretului-lege nr. 115/1938 si pentru înscrierea imobilelor dobândite în temeiul legilor de restituire a proprietatilor funciare, se va întocmi o documentatie cadastrala în vederea deschiderii unei noi carti funciare, potrivit prevederilor prezentei legi.

(4) Titlurile de proprietate emise în baza legilor de restituire a proprietatilor funciare se vor înscrie din oficiu în cartea funciara pe baza planurilor parcelare validate de comisia judeteana de aplicare a legilor de restituire a proprietatilor funciare si receptionate de catre oficiul teritorial, potrivit regulamentului aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale.

ART. 40

(1) Prima înregistrare a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciara se poate realiza si în baza certificatului de mostenitor sau a actului de partaj voluntar încheiat în forma autentica, a partajului judiciar si a documentatiei cadastrale.

(2) Continutul documentatiei cadastrale se stabileste prin regulament*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) În cazul lucrarilor de înregistrare în cadastru si în cartea funciara realizate la cererea persoanelor interesate, daca suprafata din masuratori este diferita de suprafata înscrisa în cartea funciara, de cea din documentatia cadastrala precedenta pentru care nu s-a deschis carte funciara sau de suprafata din actele de proprietate, cererea de receptie si înscriere în cartea funciara se solutioneaza astfel:

a) daca suprafata din masuratori este mai mica, atunci suprafata din masuratori se înscrie în cartea funciara în baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;

b) daca suprafata din masuratori este mai mare în proportie de pâna la 10% inclusiv, în cazul terenurilor din intravilan, si de pâna la 5% în cazul terenurilor din extravilan, atunci suprafata din masuratori se înscrie în cartea funciara în baza documentatiei cadastrale si a declaratiei proprietarului;

c) daca suprafata din masuratori este mai mare decât procentul stabilit la lit. b), se va depune certificatul prevazut la art. 13 alin. (2). În acest caz, procedura de emitere a certificatului se va stabili prin protocolul încheiat în conditiile art. 13 alin. (7).

(4) Directorul general al Agentiei Nationale va putea emite instructiuni în vederea stabilirii procedurii administrative de înscriere în cartea funciara a suprafetei masurate.

(5) În cazul imobilelor proprietatea publica a statului si a unitatilor administrativ-teritoriale, intabularea se realizeaza la cererea conducatorului institutiei publice centrale sau locale, dupa caz, în baza actelor de proprietate, iar în lipsa acestora, a extraselor de pe inventarul centralizat al bunurilor respective atestat de Guvern în conditiile legii, certificate pentru conformitate.

(6) Pentru imobilele proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale, în lipsa actelor de proprietate sau a extraselor de pe inventarul bunurilor respective, se poate dispune înscrierea provizorie în baza hotarârii emise în conditiile legii de consiliile judetene, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sau de consiliile locale.

(7) În cazul proprietatii private, în lipsa actelor de proprietate asupra terenurilor, la cererea persoanelor interesate, se va putea nota posesia în baza documentelor prevazute la art. 13 alin. (3) lit. c) - f) si a unei documentatii cadastrale.

(8) Drepturile reale care pot fi dobândite în temeiul uzucapiunii vor ramâne valabil dobândite, daca titularul dreptului le-a posedat cu buna-credinta, potrivit legii, timp de 5 ani de la înscrierea posesiei în cartea funciara.

------------

*) A se vedea Regulamentul privind continutul, modul de întocmire si receptie a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 41

Modul de înscriere a imobilelor apartinând institutiilor din domeniul apararii, ordinii publice si al sigurantei nationale se va stabili de catre aceste organe, împreuna cu Agentia Nationala.

ART. 42

(1) Daca se constata unele diferente între suprafetele înscrise în actele de proprietate si situatia reala din teren, rezultata din masuratorile executate pentru întocmirea cadastrului, primarul va dispune înstiintarea proprietarilor interesati.

(2) Plusurile si minusurile de teren de pe aceeasi unitate administrativ-teritoriala se compenseaza între proprietarii în cauza.

(3) Plusurile si minusurile de teren se stabilesc de catre persoanele autorizate care efectueaza masuratorile si se comunica celor în cauza si primarilor.

ART. 43

Orice neîntelegeri cu privire la identificarea si masurarea parcelelor de teren, precum si cu privire la proprietarii acestora, se vor solutiona de catre instantele judecatoresti.

ART. 44

(1) Agentia Nationala întocmeste, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, regulamentul de organizare si functionare a birourilor teritoriale din cadrul oficiilor teritoriale.

(2) Persoanele autorizate privind desfasurarea activitatii de realizare si de verificare a lucrarilor de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei si cartografiei de catre persoanele fizice si juridice autorizate pe teritoriul României, vor proceda, în baza legii speciale, la constituirea unei uniuni profesionale.

 

CAPITOLUL II

Sanctiuni

 

ART. 45

(1) Agentia Nationala este împuternicita sa controleze activitatea tuturor persoanelor fizice si juridice care desfasoara activitati pe teritoriul României în domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei.

(2) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) folosirea în documente oficiale a datelor cu privire la proprietari, terenuri sau constructii, altele decât cele înscrise în documentele cadastrale realizate în conditiile prezentei legi;

b) refuzul proprietarilor de imobile de a permite accesul personalului de executie pentru realizarea lucrarilor de cadastru, a celor geodezice, topografice si fotogrammetrice, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;

c) refuzul de a pune la dispozitia Agentiei Nationale sau institutiilor subordonate documentatiile de specialitate utilizabile la lucrarile de cadastru de catre cei care le detin, cu exceptia Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si persoanelor juridice din sectorul de aparare;

d) publicarea, difuzarea sau utilizarea cu buna stiinta a datelor, documentelor si informatiilor de specialitate elaborate sau aflate în administrarea Agentiei Nationale ori unitatilor subordonate fara acordul acestora, dupa caz;

e) executarea lucrarilor de geodezie, cartografie, cadastru, fotogrammetrie si teledetectie fara avizele de executie eliberate de Agentia Nationala sau de oficiile teritoriale, dupa caz;

f) realizarea si verificarea lucrarilor de specialitate din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, fara autorizatie legala;

g) nerespectarea sau încalcarea regulamentelor, normelor, metodologiilor si standardelor din domeniile cadastrului, geodeziei si cartografiei, precum si din domeniul publicitatii imobiliare;

h) nerespectarea prevederilor legale cu privire la întocmirea, evidenta, multiplicarea si pastrarea datelor si documentelor cu caracter secret;

i) întocmirea de acte translative de proprietate fara extras de carte funciara;

j) nerespectarea de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a obligatiei de a furniza si de a actualiza datele cu privire la nomenclatura stradala proprie, conform art. 5 alin. (3);

k) nerespectarea obligatiei de catre secretarul unitatii administrativ-teritoriale sau de catre delegatul acestuia de a comunica Camerei Notarilor Publici competente sesizarea pentru deschiderea procedurii succesorale privind defunctii cu ultimul domiciliu în unitatea administrativ-teritoriala în cauza;

l) refuzul semnarii sau eliberarii de catre reprezentantul unitatii administrativ-teritoriale a documentelor necesare realizarii lucrarilor de cadastru sau pentru înscrierea în cartea funciara;

m) refuzul emiterii certificatului fiscal sau a certificatului prevazut la art. 36 alin. (1), (2) si (3);

n) refuzul avizarii planului parcelar de catre primar.

(3) Faptele prevazute la alin. (2) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 400 lei la 1.000 lei, iar cele prevazute la alin. (2) lit. c) - n) cu amenda de la 2.000 lei la 4.000 lei si/sau suspendarea ori retragerea autorizatiei de a desfasura lucrari de specialitate.

(4) Amenzile se aplica persoanelor fizice si juridice, dupa caz, si limitele acestora se vor actualiza, pe baza indicilor de inflatie stabiliti de Institutul National de Statistica, prin ordin al directorului general al Agentiei Nationale, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. 46*)

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se realizeaza de catre Agentia Nationala, prin împuternicitii sai.

(2) Contraventiilor prevazute în prezenta lege le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Degradarea sau distrugerea bornelor, reperelor, marcilor de nivelment si a semnalelor din reteaua geodezica nationala, amplasate în subsol, pe sol ori pe constructii, sau împiedicarea unor masuri de conservare a acestor bunuri constituie infractiune de distrugere si se pedepseste potrivit prevederilor din Codul penal.

(4) De asemenea, constituie infractiune de tulburare de posesie si se pedepseste, potrivit prevederilor din Codul penal, modificarea cu intentie a materializarilor limitelor de proprietate, înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice si miniere, fara aprobarea prevazuta de lege.

------------

*) Art. 65, devenit prin renumerotare art. 46, a fost modificat prin Legea nr. 187/2012, care intra în vigoare la data de 1 februarie 2014.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

ART. 47

Oficiile teritoriale si birourile teritoriale realizeaza, pastreaza si asigura conservarea copiilor de siguranta de pe documentele de cadastru, geodezie, cartografie si publicitate imobiliara, inclusiv de pe microfilme sau suporturi informatice.

ART. 48

Sistemele informationale specifice domeniilor de activitate proprii ale ministerelor se realizeaza de catre autoritatile publice centrale care raspund de domeniile respective. Autoritatile publice centrale colaboreaza cu Agentia Nationala în cadrul programului prevazut la art. 9 alin. (11).

ART. 49

(1) Informatiile referitoare la reteaua geodezica nationala, hartile oficiale, cadastrul si publicitatea imobiliara sunt informatii publice si reprezinta bun proprietate publica a statului si sunt în administrarea Agentiei Nationale prin unitatile subordonate. Aceste informatii se pot consulta si sunt accesibile oricaror persoane fizice sau juridice contra cost.

(2) Informatiile mentionate mai sus pot fi consultate gratuit de catre autoritatile publice centrale si locale în vederea realizarii proiectelor de interes national.

ART. 50

În îndeplinirea obligatiilor legale referitoare la activitatea de cadastru si publicitate imobiliara, masurile care se au în vedere se stabilesc prin protocolul încheiat între Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România, protocol*) aprobat prin ordin cu caracter normativ al directorului general al Agentiei Nationale si hotarâre a Consiliului Uniunii Nationale a Notarilor Publici din România, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

------------

*) A se vedea Protocolul de colaborare încheiat între Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, în aplicarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 309/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 475 din 9 iulie 2010, cu modificarile ulterioare.

 

ART. 51

(1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Pâna la data de 31 decembrie 2020, titularii sarcinilor înscrise în registrele de transcriptiuni-inscriptiuni vor solicita deschiderea cartilor funciare pentru imobilele în cauza, în conditiile prezentei legi, si transcrierea sarcinilor valabile, cu scutire de la plata tarifelor.

(3) Sarcinile care sunt stinse prin împlinirea termenului sau din orice alta cauza nu vor mai fi înscrise în cartile funciare, iar daca s-au înscris, acestea vor putea fi radiate la cererea persoanelor mentionate în cuprinsul art. 15 alin. (2) sau din oficiu.

(4) La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga:

- art. 37 - 43 din Legea fondului funciar nr. 59 din 29 octombrie 1974, publicata în Buletinul Oficial nr. 138 din 5 noiembrie 1974, cu modificarile ulterioare;

- anexa nr. 1 la Decretul nr. 146/1985 privind înfiintarea colectivelor de lucrari cadastrale;

- Decretul nr. 305 din 15 septembrie 1971 privind activitatea geodezica, topofotogrammetrica si cartografica, precum si procurarea, detinerea si folosirea datelor si documentelor rezultate din aceasta activitate, publicat în Buletinul Oficial nr. 111 din 26 septembrie 1971;

- orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

NOTA:

I. Reproducem mai jos dispozitiile art. II, III si IV din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 133/2012, care se aplica, în continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:

"ART. II

Pâna la data de 31 decembrie 2020, receptia documentatiilor cadastrale si deschiderea cartilor funciare se vor realiza potrivit prevederilor Legii nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu scutire de la plata tarifelor, din oficiu sau la cererea:

a) titularilor drepturilor reale înregistrate în vechile registre de publicitate imobiliara;

b) titularilor drepturilor reale înscrise în cartile funciare deschise potrivit Decretului-lege nr. 115/1938;

c) titularilor drepturilor reale înscrise în cartile funciare deschise în baza Legii nr. 242/1947 si a Decretului nr. 2.142/1930.

ART. III

Structura, organizarea si functionarea registrului electronic national al nomenclaturilor stradale se aproba prin hotarâre a Guvernului.

ART. IV

De la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, în cuprinsul actelor normative în vigoare, sintagma <> se înlocuieste cu sintagma <>."

II. Reproducem mai jos dispozitiile art. II din Legea nr. 133/2012, pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, care se aplica, în continuare, ca dispozitii proprii ale acesteia:

"ART. II

În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, documentatiile comisiilor de delimitare, în care procesele-verbale de delimitare a hotarelor nu au fost semnate sau au fost semnate cu obiectiuni de membrii comisiei de delimitare, vor fi înaintate prefectului judetului, de catre Agentia Nationala, prin institutiile sale subordonate. Prefectul, în termen de 30 de zile de la primirea documentatiei de delimitare, initiaza concilieri sau, în caz contrar, sesizeaza instantele de contencios administrativ cu privire la actiunea privind stabilirea hotarelor unitatilor administrativ-teritoriale."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf