Publicata in Monitorul Oficial

Legea Nr. 68 din 26 martie 2008

privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. I

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 153 din 19 decembrie 2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 21 decembrie 2007, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul unic, înaintea punctului 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu următorul cuprins:

"1^1. La articolul I punctul 16, alineatul (4) al articolului 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Numărul maxim de autorizaţii taxi stabilit a se atribui în conformitate cu prevederile alin. (2) şi/sau (3) va fi de maximum 4 la 1.000 de locuitori ai localităţii de autorizare."

2. La articolul unic, după punctul 1^1 se introduce un nou punct, punctul 1^2, cu următorul cuprins:

"1^2. La articolul I, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 24^1, cu următorul cuprins:

<24^1. După secţiunea a 2-a a capitolului II se introduce o nouă secţiune, secţiunea 2^1, cu articolele 24^1, 24^2 şi 24^3, cu următorul cuprins:

 

"SECŢIUNEA 2^1

Executarea transportului persoanelor în regim de taxi la şi de la aeroporturi

 

ART. 24^1

(1) Prin derogare de la prevederile art. 19 şi art. 20 alin. (7) şi (8), transportul persoanelor în regim de taxi se poate realiza permanent între localitatea de autorizare şi aeroporturile situate în afara acestora.

(2) Pentru asigurarea calităţii transportului în regim de taxi a clienţilor la şi de la aeroport, administraţia fiecărui aeroport va asigura o staţie de debarcare a clienţilor transportaţi către aeroport, precum şi locul de aşteptare a taxiurilor pentru clienţii transportaţi de la aeroport către localităţile de destinaţie.

(3) Locurile de aşteptare vor fi special dotate şi amenajate cu peron de îmbarcare pentru clienţi. Preluarea clienţilor din aeroport, dirijarea şi îmbarcarea acestora în taxiuri şi accesul taxiurilor pe bază de permis în locul de aşteptare se vor realiza prin dispecerizarea asigurată de administraţia aeroportului. Este interzisă practica de abordare a clienţilor în interiorul aeroportului de către taximetrişti sau interpuşi.

(4) La locul de aşteptare au acces numai taxiurile care deţin permisul de acces valabil, eliberat de administraţia aeroportului. Permisul de acces este vizat anual pentru prelungirea valabilităţii, în condiţiile în care sunt respectate condiţiile de eliberare, cele de securitate impuse sau dacă taximetristul nu a încălcat grav prevederile regulamentului de funcţionare a locului de aşteptare, aprobat de administraţia aeroportului.

(5) În staţia de debarcare a clienţilor au acces toate autovehiculele taxi care transportă clienţi dinspre localităţile de autorizare.

ART. 24^2

(1) Administraţia aeroportului va stabili, atribui şi elibera permise de acces în funcţie de fluxul de călători/clienţi, care apelează la serviciile de transport în regim de taxi de la aeroport către localităţile de destinaţie.

(2) Procedura de atribuire a permiselor de acces se realizează transparent, prin licitare, criteriile de licitare fiind următoarele:

a) gradul de confort al autovehiculului taxi;

b) capacitatea minimă de transport pentru bagaje;

c) programul de lucru la dispoziţie pentru asigurarea îmbarcării clienţilor;

d) încadrarea în tarifele maximale stabilite de administraţia aeroportului pentru a fi utilizate;

e) punctajele de departajare.

(3) Au acces la înscrierea în licitaţia de atribuire a permiselor de acces toţi transportatorii autorizaţi, deţinători ai autorizaţiilor taxi valabile, eliberate în cadrul localităţilor de autorizare în care este situat aeroportul, precum şi în zonele limitrofe.

(4) Este interzis administraţiei aeroportului să impună prin criteriile de licitare utilizarea unui număr restrâns de mărci de autovehicule taxi.

(5) În procedura de atribuire, administraţia aeroportului va întocmi o listă cu toţi transportatorii autorizaţi înscrişi care îndeplinesc criteriile impuse, în ordinea înscrierii la licitaţie. Permisele de acces se atribuie, fiecare în parte, pentru câte un autovehicul taxi deţinut de fiecare transportator autorizat înscris pe listă, în ordinea acestora, până la epuizarea listei. Dacă lista se epuizează înainte de atribuirea autorizaţiilor de acces, aceasta se reia în aceeaşi ordine. Dacă numărul de autorizaţii taxi depăşeşte cu mult numărul permiselor de acces, pentru criteriile impuse se vor acorda punctaje de departajare.

(6) Permisele de acces se vor atribui numai autovehiculelor taxi deţinătoare de autorizaţii taxi valabile, emise în localităţile de autorizare respective.

ART. 24^3

(1) Odată cu eliberarea permisului de acces, administraţia aeroportului va aplica pe portierele laterale ale autovehiculului taxi, sub banda şah, câte un colant de culoare neagră, de lăţime corespunzătoare, cu înscrisul AEROPORT, lizibil de la distanţă.

(2) Lista cu tarifele practicate de taxiurile cu acces în locul de aşteptare va fi semnată şi ştampilată de administraţia aeroportului pentru conformitate cu tarifele afişate în exterior şi tarifele cu care operează aparatul de taxat.">"

3. La articolul unic punctul 1, alineatele (1), (5) şi (7) ale articolului IV se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"ART. IV

(1) Până la data de 31 martie 2008 toţi operatorii de transport în regim de taxi, operatorii de transport în regim de închiriere şi taximetriştii independenţi existenţi, astfel cum au fost definiţi în Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, deţinători de autorizaţii de transport valabile la 1 ianuarie 2007, vor preschimba la autoritatea de autorizare, în mod gratuit, aceste documente cu autorizaţii de transport, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

...........................................................................

(5) Autorizaţiile taxi precizate la alin. (4) se preschimbă gratuit cu noul tip de autorizaţie taxi, de către autoritatea de autorizare, pe bază de programare, până la data de 31 martie 2008, odată cu preschimbarea autorizaţiei de transport, conform alin. (1). Autorizaţiile taxi se preschimbă numai în cazurile prevăzute de prezenta lege şi conţin toate datele stabilite de aceasta.

...........................................................................

(7) În cazul transportului în regim de închiriere, autoritatea de autorizare va elibera gratuit, până la data de 31 martie 2008, copii conforme ale autorizaţiei de transport, dacă aceasta era valabilă la 6 august 2007. Copiile conforme pentru serviciul de închiriere se eliberează în acelaşi regim dacă se execută sub autorizaţia de transport. Copiile conforme respective au valabilitate pentru 5 ani."

4. La articolul unic punctul 2, articolul IX se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. IX

(1) Autorizaţiile taxi prevăzute în listele menţionate la art. VIII alin. (2) lit. a) şi c), rămase neatribuite şi preschimbate până la data de 31 martie 2008, vor fi atribuite cu prioritate, gratuit, în urma unei cereri motivate, persoanelor care fac dovada că au practicat taximetria pe bază de contract de muncă şi contract de închiriere a autovehiculului deţinut în condiţiile legii, documente încheiate cu acelaşi operator taxi, valabile la data de 6 august 2007.

(2) În condiţiile în care cererile depăşesc numărul de autorizaţii taxi disponibile, acestea vor fi atribuite în urma aplicării criteriilor de departajare prevăzute la art. 14^2 alin. (6), cu respectarea corespunzătoare a prevederilor art. VIII alin. (6) - (8).

(3) Autorizaţiile taxi rămase neatribuite şi preschimbate, în urma aplicării prevederilor alin. (1), după 30 aprilie 2008 vor fi atribuite transportatorilor autorizaţi înscrişi în lista de aşteptare, cu respectarea prevederilor legii referitoare la această procedură."

ART. II

(1) Prevederile secţiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, intră în vigoare la 45 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În perioada prevăzută la alin. (1) se vor elabora normele de aplicare a prevederilor secţiunii 2^1 din cadrul cap. II al Legii nr. 38/2003, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, şi regulamentul-cadru privind activităţile desfăşurate în locurile de aşteptare a clienţilor, care se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. În acelaşi termen se vor modifica în mod corespunzător normele de aplicare în vigoare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU
 
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf