Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 52 din 1 aprilie 2009

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 47 din 28 august 2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I, punctele 2, 24 şi 25 se abrogă.

2. La articolul I punctul 37, alineatul (10) al articolului 227 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(10) Din fondurile prevăzute la alin. (4) şi (5), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală poate finanţa următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli pentru dotări independente, inclusiv pentru dotări de tehnologia informaţiei şi comunicaţii;

b) cheltuieli materiale şi cheltuieli cu prestări de servicii, necesare îmbunătăţirii activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a unităţilor subordonate."

3. La articolul V, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu următorul cuprins:

"7^1. La articolul 10, litera f) se abrogă."

4. La articolul V punctul 9, literele a) - c) ale alineatului (1) şi alineatul (2) ale articolului 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), g) şi o) se sancţionează cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei;

b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h^1), i), j), l) şi m) se sancţionează cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei;

c) faptele prevăzute la art. 10 lit. h), k) şi n) se sancţionează cu amendă de la 40.000 lei la 60.000 lei.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 800 lei la 1.500 lei."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în condiţiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ROBERTA ALMA ANASTASE
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf