Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 507 din 17 noiembrie 2004

pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 94 din 26 august 2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 din 31 august 2004, cu următoarele modificări şi completări:

1. La capitolul I secţiunea a 5-a, alineatul (1) al articolului 23 va avea următorul cuprins:

"ART. 23

(1) Prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului sănătăţii se aprobă protocolul-cadru de preluare a activităţilor prevăzute la art. 12, precum şi termenele stabilite de comun acord pentru predarea-preluarea dosarelor fiscale, a documentelor referitoare la activităţile preluate şi a bunurilor mobile."

2. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (1) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"ART. 25

(1) Debitorii care au beneficiat de înlesniri la plata obligaţiilor datorate bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului asigurărilor pentru şomaj, bugetului asigurărilor pentru accidente de muncă şi boli profesionale sau bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, după caz, acordate în baza reglementărilor legale în materie, şi care, până la data de 30 noiembrie 2004, fac dovada stingerii sumelor cuprinse în rate, precum şi a obligaţiilor fiscale curente, cu termene de plată până la aceeaşi dată, a constituirii garanţiei şi plăţii oricăror alte obligaţii fiscale ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată, precum şi a îndeplinirii celorlalte condiţii în care înlesnirile au fost aprobate, beneficiază de menţinerea înlesnirii pentru sumele rămase de plată, începând cu data de 30 noiembrie 2004, cu toate efectele prevăzute de lege."

3. La capitolul I secţiunea a 6-a, după alineatul (1) al articolului 25 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

"(1^1) Pentru debitorii care au stins anticipat ratele eşalonate, deşi prin graficul de plată erau stabilite termene şi după data de 30 noiembrie 2004, precum şi pentru debitorii care au beneficiat de înlesniri la plată ale căror termene de plată din grafice au expirat până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe sau expiră până la data de 30 noiembrie 2004, înlesnirea la plată se consideră respectată la data la care toate condiţiile din convenţie au fost sau vor fi îndeplinite, dar nu mai târziu de data de 30 noiembrie 2004, inclusiv în situaţia în care nu au fost constituite în termen garanţiile sau nu a fost anunţată înstrăinarea de active."

4. La capitolul I secţiunea a 6-a, alineatul (2) al articolului 25 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru plata cu întârziere a ratelor şi a obligaţiilor curente de către debitorii care se încadrează în prevederile alin. (1) sau (1^1), organul fiscal competent calculează şi comunică acestora, până la data de 10 decembrie 2004, diferenţa de dobândă şi penalitatea de întârziere aferentă, după caz, care se vor achita până la data de 20 decembrie 2004."

5. La capitolul I secţiunea a 6-a, după articolul 26 se introduc articolele 26^1 - 26^3 cu următorul cuprins:

"ART. 26^1

Se scutesc de la plată penalităţile de întârziere datorate şi neachitate până la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, de către Societatea Comercială Piaţa de Gros Bucureşti - S.A., pentru plata cu întârziere a sumelor datorate ca urmare a plăţilor la extern efectuate de Ministerul Finanţelor Publice către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în cadrul împrumutului extern nr. 090/1994, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2001 pentru aprobarea unor reglementări privind datoria publică externă.

ART. 26^2

Se acordă Societăţii Comerciale Cost - S.A. Târgovişte următoarele înlesniri la plată, prin ordine comune:

a) se scutesc de la plată obligaţiile bugetare datorate la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi neachitate la data de 30 iunie 2004;

b) se convertesc în acţiuni obligaţiile bugetare restante datorate Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, acumulate între 1 ianuarie 2002 şi data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor;

c) se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile aferente creanţelor proprii ale Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate între data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor şi data de 30 iunie 2004;

d) se scutesc de la plată dobânzile şi penalităţile de întârziere neachitate, aferente debitelor prevăzute la lit. a) şi b), calculate până la data de 30 iunie 2004.

ART. 26^3

Societatea Comercială Rulmenţi - S.A. Bârlad beneficiază de menţinerea valabilităţii înlesnirii la plata obligaţiilor către Ministerul Finanţelor Publice, rezultate din executarea garanţiilor de stat aferente creditelor externe contractate de societate anterior privatizării, sub condiţia ca, până la data de 31 decembrie 2004, aceasta să facă dovada achitării integrale a sumelor eşalonate, cu termene de plată scadente până la acea dată."

6. La capitolul I secţiunea a 8-a, articolul 29 va avea următorul cuprins:

"ART. 29

(1) În cadrul compartimentului înfiinţat în structura Cancelariei Primului-Ministru vor fi delegaţi specialişti din Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, Ministerul Justiţiei şi din Arhivele Naţionale.

(2) Pe lângă specialiştii care urmează să exercite atribuţiile Comisiei centrale pentru aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 9/1998, ministerele prevăzute la alin. (1) vor delega încă 1 - 2 funcţionari, conform solicitării şefului Cancelariei Primului-Ministru, pentru funcţionarea compartimentului."

7. La capitolul I secţiunea a 8-a, după articolul 31 se introduce articolul 31^1 cu următorul cuprins:

"ART. 31^1

(1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 9/1998 se transferă, în vederea aplicării acestei legi, la Cancelaria Primului-Ministru.

(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat şi în bugetele celor doi ordonatori principali de credite, în scopul asigurării creditelor bugetare în limita cărora vor fi efectuate plăţile."

8. La capitolul I, titlul secţiunii a 10-a va avea următorul cuprins:

"Reglementări privind taxa pe valoarea adăugată"

9. La capitolul I secţiunea a 10-a, partea introductivă a alineatului (1) al articolului 38 va avea următorul cuprins:

"ART. 38

(1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru:"

10. La capitolul I secţiunea a 10-a, după articolul 38 se introduce articolul 38^1 cu următorul cuprins:

"ART. 38^1

(1) Prin derogare de la prevederile art. 157 alin. (2), art. 208 alin. (7) lit. b) şi ale art. 212 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se amână plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor pentru importurile de echipamente efectuate în perioada octombrie 2004 - decembrie 2005, destinate înzestrării Ministerului Administraţiei şi Internelor şi Serviciului Român de Informaţii.

(2) Amânarea plăţii taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor la organele vamale, prevăzută la alin. (1), se acordă până la data de 31 ianuarie 2006.

(3) Contractele de import pentru echipamentele la care se amână plata taxei pe valoarea adăugată şi a accizelor, la organele vamale, se vor stabili de către Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Serviciul Român de Informaţii, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice, atât cantitativ, cât şi valoric.

(4) Taxa pe valoarea adăugată şi accizele aferente importurilor de echipamente se achită la organele vamale până la expirarea termenului de amânare."

11. La capitolul II secţiunea a 2-a articolul II punctul 1, litera c) a alineatului 2 al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"c) plăţi către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plăţile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri şi servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăţi către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul plăţilor către reţelele de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei în vigoare. Sunt interzise plăţile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei."

12. La capitolul II secţiunea a 2-a articolul II, punctul 2 va avea următorul cuprins:

"2. Alineatele 6 şi 7 ale articolului 5 se abrogă."

13. La capitolul II secţiunea a 2-a articolul II punctul 3, alineatul 2 al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 2 lit. c), alin. 4 şi ale art. 6 alin. 1, după caz, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei."

14. La capitolul II secţiunea a 2-a, articolul III va avea următorul cuprins:

"ART. 3

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe se vor modifica Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 92/1996, cu modificările şi completările ulterioare."

15. La capitolul II secţiunea a 3-a, articolul VI va avea următorul cuprins:

"ART. 6

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

ART. 5

O arie geografică poate fi declarată zonă defavorizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, dar nu mai mult de 10 ani.

2. La articolul 6 alineatul (1), după litera c) se introduce litera c^1) cu următorul cuprins:

c^1) scutirea de impozit pe profitul aferent investiţiilor noi, pe perioada existenţei zonei defavorizate, se aplică numai persoanelor juridice care au obţinut înainte de data de 1 iulie 2003 certificatul permanent de investitor în zona defavorizată;

3. Alineatul (1) al articolului 14^1 va avea următorul cuprins:

ART. 14^1

(1) Agenţii economici care operează în zonele defavorizate beneficiază de facilităţile fiscale prevăzute la art. 6, până la atingerea intensităţii maxime admise a ajutorului de stat, conform Regulamentului privind ajutorul de stat regional, aprobat de Consiliul Concurenţei.

4. După alineatul (1) al articolului 14^1 se introduce alineatul (1^1) cu următorul cuprins:

(1^1) În calculul intensităţii ajutorului de stat se au în vedere costurile eligibile aferente valorii investiţiilor efectuate până la data de 15 septembrie 2004.

5. După alineatul (2) al articolului 14^1 se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

(2^1) Intensitatea ajutorului de stat, prevăzută la art. 14^1 alin. (1), se determină luându-se în calcul ajutorul de stat primit de agenţii economici începând cu data de 2 ianuarie 2003.

6. În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe se abrogă prevederile literelor b), d) şi e) ale alineatului (1) al articolului 6."

16. La capitolul II secţiunea a 4-a articolul VII, după punctul 1 se introduce punctul 1^1 cu următorul cuprins:

"1^1. La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe se abrogă art. 88 - 90 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 din 1 august 1997, cu modificările şi completările ulterioare."

17. La capitolul II secţiunea a 4-a articolul VII punctul 2, alineatul (2) al articolului 190^1 va avea următorul cuprins:

"(2) Pentru produsele de provenienţă străină care sunt destinate a fi acordate ca trataţie pasagerilor acestor nave nu se datorează drepturi de import."

18. La capitolul II secţiunea a 17-a articolul XXX, punctul 1 se abrogă.

19. La capitolul II secţiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, la articolul 1 alineatul (1) partea introductivă se modifică, iar după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

"ART. 1

(1) Societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază, la cererea Agenţiei Domeniilor Statului, de următoarele înlesniri la plată:

...........................................................................

e) dobânzile şi penalităţile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale prevăzute la lit. a) şi la art. 4, calculate şi neachitate între data intrării în vigoare a prezentului act normativ şi data emiterii ordinului comun de către autorităţile competente, se scutesc la plată prin act adiţional la ordinul comun."

20. La capitolul II secţiunea a 18-a articolul XXXI punctul 1, după alineatul (2) al articolului 1 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

"(3) În condiţiile alin. (2), începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentului act normativ, pentru sumele ce fac obiectul înlesnirilor la plată prevăzute la alin. (1) se suspendă executarea silită până la emiterea ordinului comun de către autorităţile competente."

21. La capitolul II secţiunea a 18-a articolul XXXI punctul 2, articolul 2 va avea următorul cuprins:

"ART. 2

(1) În condiţiile art. 1 alin. (2) beneficiază de prevederile art. 1 alin. (1) şi societăţile comerciale care au fost privatizate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă.

(2) Societăţile comerciale prevăzute la alin. (1) beneficiază de înlesnirile prevăzute la art. 1 alin. (1) numai în cazul în care concesionarii care au încheiat contracte de concesiune în urma privatizării îndeplinesc condiţiile stipulate la art. 1 alin. (2)."

22. La capitolul II secţiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolul 11 se abrogă.

23. La capitolul II secţiunea a 18-a articolul XXXI punctul 9, articolele 12 şi 13 vor avea următorul cuprins:

"ART. 12

Orice alte obligaţii bugetare reprezentând impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, inclusiv dobânzi şi penalităţi de întârziere, datorate şi neachitate la data intrării în vigoare a prezentei legi de către societăţile comerciale cuprinse în anexele nr. 1 şi 3 la Legea nr. 268/2001, cu modificările şi completările ulterioare, ce nu fac obiectul înlesnirilor la plată acordate conform art. 1 sau 4, după caz, se eşalonează la plată pe o perioadă de 5 ani cu o perioadă de graţie de 6 luni inclusă în perioada de eşalonare.

ART. 13

Sumele scutite la plată conform art. 1 sau 4, după caz, se evidenţiază în contabilitatea agenţilor economici în conturi extrabilanţiere până la data la care se constată respectarea eşalonărilor acordate conform art. 1 alin. (1) lit. d) sau art. 4, după caz."

24. La capitolul II "Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar", după secţiunea a 18-a se introduce secţiunea a 18^1-a "Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale", cu următorul cuprins:

"ART. 31^1

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 5 martie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul va avea următorul cuprins:

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale

2. Alineatul (2) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi salariaţilor disponibilizaţi prin concedieri colective, în urma procesului de restructurare şi reorganizare din cadrul societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale.

3. La articolul 1, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

(3) În cazul în care persoanele disponibilizate potrivit prevederilor alin. (2) beneficiază de plăţi compensatorii sau de alte forme de compensaţii potrivit contractelor colective de muncă, din bugetul asigurărilor pentru şomaj se acordă venituri de completare pentru un număr de luni egal cu diferenţa dintre perioada prevăzută în prezenta ordonanţă de urgenţă şi numărul de luni pentru care s-au acordat plăţi compensatorii.

4. Alineatul (2) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

(2) Lista societăţilor comerciale şi regiilor autonome care pot efectua concedieri colective potrivit alin. (2) al art. 1 se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, iar numărul de persoane care pot beneficia de măsurile de protecţie socială este cel prevăzut în programele de restructurare sau reorganizare, aprobate potrivit legii."

25. La capitolul II secţiunea a 19-a articolul XXXII punctul 4, alineatul (4) al articolului 5 se abrogă.

26. La capitolul II "Modificarea, completarea, suspendarea şi abrogarea unor acte normative în domeniul financiar", după secţiunea a 19-a se introduce secţiunea a 19^1-a "Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale Roman - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale Roman - S.A." cu următorul cuprins:

"ART. 32^1

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2003 privind privatizarea Societăţii Comerciale Roman - S.A. Braşov şi constituirea parcului industrial pe platforma Societăţii Comerciale Roman - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. După articolul 3 se introduce articolul 3^1 cu următorul cuprins:

ART. 3^1

(1) Înlesnirile la plată prevăzute la art. 3 se acordă prin ordin comun.

(2) Se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente creanţelor scutite de la plată, potrivit art. 3, calculate de la data transferului dreptului de proprietate asupra acţiunilor societăţii şi până la emiterea ordinului comun, prin act adiţional la ordinul comun.

2. Litera d) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

d) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acţiuni.

3. Litera c) a alineatului (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

c) se scutesc de la plată dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel aferente debitelor prevăzute la lit. a), calculate până la data conversiei în acţiuni.

4. După articolul 8 se introduce articolul 8^1 cu următorul cuprins:

ART. 8^1

În cazul în care creanţele deţinute de Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. - Filiala Electrica Transilvania Sud şi de Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. faţă de societate au fost preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, conversia în acţiuni a acestor creanţe se realizează potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

5. La articolul 12 se introduc alineatele (6) - (8) cu următorul cuprins:

(6) Pentru menţinerea şi dezvoltarea producţiei de autocamioane, Societatea Comercială Pesaka Astana (M) este obligată să participe alături de societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi/sau filialele "Roman" - S.A., la realizarea tuturor investiţiilor tehnologice necesare, altele decât cele deja angajate prin contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni, şi la finanţarea şi/sau cofinanţarea contractelor comerciale încheiate de Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov şi/sau filialele acesteia.

(7) Pentru realizarea scopului prevăzut la alin. (6), volumul investiţiilor tehnologice necesar a fi realizate şi sumele necesare finanţării şi cofinanţării producţiei se stabilesc prin negociere între societatea administrator, Societatea Comercială "Roman" - S.A. Braşov, filialele acesteia şi Societatea Comercială Pesaka Astana (M).

(8) Obligaţiile prevăzute la alin. (2), (6) şi (7) vor fi cuprinse în contractele de vânzare-cumpărare încheiate potrivit alin. (1).

6. La articolul 23 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

(2) De la data semnării contractelor de privatizare la societăţile comerciale prevăzute la alin. (1), întreg perimetrul terenului aferent platformei industriale a societăţii comerciale respective se consideră parc industrial, potrivit legii.

7. După articolul 23 se introduc articolele 23^1 şi 23^2 cu următorul cuprins:

ART. 23^1

Parcul industrial cumpără energia electrică necesară desfăşurării tuturor activităţilor din incintă şi o revinde în regim de subconsumator agenţilor economici sau persoanelor fizice autorizate care îşi desfăşoară activitatea în acest perimetru.

ART. 23^2

În cazul în care societăţile privatizate potrivit art. 23 au debite faţă de furnizorii de utilităţi aflaţi în subordinea autorităţii publice locale, acestea pot acorda următoarele înlesniri la plată:

a) eşalonarea la plată a debitului pe o perioadă de 5 ani;

b) scutirea de la plata dobânzilor, majorărilor de întârziere şi a penalităţilor de orice fel aferente debitului datorat şi neachitat la data aprobării eşalonării la plată."

27. La capitolul II, titlul secţiunii a 20-a va avea următorul cuprins:

"Modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie"

28. La capitolul II secţiunea a 20-a, partea introductivă a articolului XXXIII va avea următorul cuprins:

"ART. 33

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 28 mai 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:"

29. La capitolul II secţiunea a 20-a, articolul XXXIII se completează cu punctele 2 - 5 cu următorul cuprins:

"2. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce alineatul (2^1) cu următorul cuprins:

(2^1) Creanţele comerciale restante ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., în limita sumei de 1.361 miliarde lei, se preiau prin protocol, în vederea recuperării, de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.

3. Alineatul (5) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

(5) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel datorate de consumatorii de energie electrică, ale căror creanţe se preiau, conform alin. (2) şi (2^1), de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate până la data preluării, se anulează.

4. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 7 vor avea următorul cuprins:

(3) Sumele rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finanţelor Publice în conturile societăţilor comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1), precum şi în contul Societăţii Comerciale de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., corespunzător datoriilor către aceasta ale Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi Societăţii Comerciale Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., în prima zi lucrătoare de la data emisiunii.

(4) Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comercială de Distribuţie a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Moldova" - S.A. şi Societatea Comercială Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspund de realitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor cuprinse în protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 6.

5. Alineatele (3) - (5) ale articolului 8 vor avea următorul cuprins:

(3) Dobânzile, majorările de întârziere şi penalităţile de orice fel pretinse de producătorii de energie electrică şi de transportatorul de energie electrică de la Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filialelor sale, "Electrica Banat" - S.A., "Electrica Dobrogea" - S.A., "Electrica Moldova" - S.A. şi "Electrica Oltenia" - S.A., precum şi către acestea în nume propriu, calculate până la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanţelor prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (2^1), se anulează.

(4) Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe măsura încasării, sumele virate, în conformitate cu art. 7 alin. (3), pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A.

(5) Societatea Naţională "Nuclearelectrica" - S.A. va utiliza sumele încasate, potrivit alin. (4), pentru plata datoriilor restante către Fondul de risc pentru garanţii de stat pentru împrumuturi externe."

30. La capitolul II secţiunea a 20-a articolul XXXIII, după punctul 5 se introduce punctul 6 cu următorul cuprins:

"6. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:

ART. 15^1

(1) Până la data de 15 decembrie 2004, contravaloarea în lei a garanţiilor reţinute în cotă de 10% din valoarea utilajelor, echipamentelor, aparatajului şi construcţiilor metalice livrate la Combinatul minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina se compensează cu obligaţiile datorate la bugetul de stat la data de 31 august 2004 şi neachitate de către societăţile comerciale furnizoare. Sumele rămase după efectuarea operaţiunilor de compensare se restituie societăţilor comerciale furnizoare de la bugetul de stat, de la capitolul "Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale", în limita sumei disponibile la acest capitol din bugetul Ministerului Economiei şi Comerţului. Operaţiunile de stingere menţionate se vor efectua la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.

(2) Operaţiunile de stingere a garanţiilor de 10%, prevăzute la alin. (1), se realizează cu condiţia încheierii în prealabil a unei convenţii între fiecare societate comercială furnizoare şi Ministerul Economiei şi Comerţului, prin care să se prevadă obligaţia expresă a acestor societăţi de a aduce furnitura livrată, pe cheltuială proprie, într-o nouă garanţie, care să expire o dată cu garanţia externă. Ministerul Economiei şi Comerţului va confirma suma garanţiilor reţinute şi nestinse, actualizată la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe.

(3) În cazul în care societăţile comerciale furnizoare care au beneficiat de prevederile alin. (1) nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin convenţie, acestea vor restitui contravaloarea garanţiilor stinse, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţională a României, la data restituirii garanţiei. Recuperarea sumelor stinse prin compensare, conform prevederilor alin. (1), care constituie venituri la bugetul de stat, se face de către organele teritoriale competente ale Ministerului Finanţelor Publice, în baza convenţiei care constituie titlu executoriu.

(4) În procedura de stingere prevăzută la alin. (1) şi (2) nu sunt cuprinse societăţile comerciale furnizoare aflate în procedura de dizolvare-lichidare sau de reorganizare judiciară şi de faliment, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. Ministerul Economiei şi Comerţului şi Ministerul Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, va emite norme metodologice de aplicare a acestor prevederi."

31. La capitolul II secţiunea a 21-a articolul XXXIV punctul 1, litera c^1) a alineatului (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

"c^1) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe;"

32. La capitolul II secţiunea a 21-a articolul XXXIV, după punctul 2 se introduce punctul 3 cu următorul cuprins:

"3. La articolul 1, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

(5) Sunt exceptate de la obligaţia repartizării profitului pentru destinaţia şi în cuantumul prevăzut la alin. (1) lit. f) societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, care se angajează prin împrumuturi externe contractate fără garanţia statului să nu distribuie dividende în situaţia neîndeplinirii anumitor parametri de performanţă financiară sau a altor angajamente prevăzute în aceste împrumuturi."

33. La capitolul II secţiunea a 22-a, articolul XXXV va avea următorul cuprins:

"ART. 35

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. După articolul 161 se introduce articolul 161^1 cu următorul cuprins:

ART. 161^1

(1) În limita ajutorului de stat acordat Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. cu ocazia privatizării, se acordă, până la data de 31 decembrie 2006, societăţii în cauză facilităţile fiscale prevăzute la alin. (2), în condiţiile prevăzute de prezentul articol.

(2) Facilităţile acordate Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. sunt următoarele:

a) scutirea de la plata taxelor vamale şi de la plata taxei pe valoarea adăugată a importului de bunuri, precum şi scutirea de taxa pe valoarea adăugată a achiziţiilor de bunuri din ţară, care se constituie în active amortizabile, definite conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a componentelor care conduc la crearea acestora, reprezentând aport în natură la capitalul social sau achiziţionate din aportul în numerar la capitalul social al societăţii comerciale. Sunt, de asemenea, scutite de taxa pe valoarea adăugată prestările de servicii contractate de Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. cu prestatori din ţară, care concură la realizarea de active amortizabile prevăzute în prezentul alineat. Furnizorii/prestatorii din ţară aplică scutirea de taxă pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii prevăzute în prezentul alineat, cu exercitarea dreptului de deducere a taxei din amonte, respectiv taxa aferentă achiziţiilor destinate realizării acestor operaţiuni;

b) scutirea de la plata taxelor vamale şi a taxei pe valoarea adăugată a importului de echipamente tehnologice, maşini şi utilaje constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Lista cuprinzând aceste bunuri se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Scutirile de taxă pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (2) lit. a) pentru livrări/prestări în ţară se aplică de furnizori/prestatori pe baza declaraţiei pe propria răspundere a Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A. În situaţia în care organele de control fiscal constată că scutirea de taxă pe valoarea adăugată a fost aplicată în mod eronat de furnizori/prestatori, acestea se vor îndrepta împotriva Societăţii Comerciale "Automobile Dacia" - S.A., care va fi obligată la plata taxei pe valoarea adăugată de care a fost scutită în mod eronat.

(4) În cazul nerespectării angajamentului privind programul de investiţii suplimentare, prevăzut la alin. (6), de către firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A., aceasta din urmă va fi obligată să plătească taxele şi impozitele de care a fost scutită conform alin. (2), proporţional cu valoarea nerealizată a investiţiilor.

(5) Verificarea îndeplinirii programului de investiţii suplimentare, prevăzut la alin. (6), se realizează în termen de 6 luni de la terminarea fiecărui an fiscal şi va fi efectuată de o firmă internaţională de audit, agreată de comun acord cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului. Rezultatele verificărilor vor fi transmise Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Argeş, pentru aplicarea măsurilor prevăzute de lege în caz de constatare a nerespectării programului de investiţii suplimentare.

(6) Programul de investiţii suplimentare care va fi realizat de firma "Renault" - S.A. la Societatea Comercială "Automobile Dacia" - S.A. este de minimum 301,87 milioane euro şi va fi efectuat pe componentele menţionate, conform următorului grafic:

 

Trimestrul IV 2004

Anul 2005

Anul 2006

Total

Mecanică

4,72

17,62

22,52

44,86

Caroserie

26,79

78,55

93,95

199,29

POE/Asistenţă

12,95

4,62

26,83

44,4

Mediu înconjurător

0,36

1,35

1,45

3,16

Comercial

2,31

4,9

2,96

10,16

Total:

47,12

107,0

147,7

301,87»

2. După alineatul (5) al articolului 238 se introduc alineatele (6) şi (7) cu următorul cuprins:

(6) În situaţia în care patronatele nu cad de acord asupra unui protocol comun, vor fi publicate preţurile minimale stabilite de organizaţia patronală de ramură care deţine cel puţin 70% din totalul cifrei de afaceri realizate de societăţile comerciale producătoare de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate. Cifra de afaceri care stă la baza stabilirii reprezentativităţii va fi preluată din raportările contabile ale agenţilor economici la data de 30 iunie 2004, aferentă producţiei sus-menţionate.

(7) Agenţii economici producători de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate, care realizează preţuri mai mici decât preţurile minime publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, vor notifica aceste preţuri Ministerului Finanţelor Publice - direcţia cu atribuţii în autorizarea antrepozitelor fiscale. Preţurile astfel notificate vor fi analizate în cadrul Comisiei de autorizare a antrepozitelor fiscale şi a importatorilor de produse accizabile supuse marcării şi vor putea fi practicate de agenţii economici numai în condiţiile în care aceştia nu înregistrează pierderi din activitatea de producţie de alcool, distilate şi băuturi alcoolice distilate şi nu au obligaţii restante la bugetul general consolidat."

34. La capitolul II secţiunea a 25-a articolul XXXVIII, după litera c) se introduc literele d) - f) cu următorul cuprins:

"d) art. 1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 17/1998 privind instituirea unor taxe pentru prestaţii vamale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 240/1998, cu modificările şi completările ulterioare;

e) Legea nr. 254/2002 privind unele măsuri pentru creşterea atractivităţii la privatizare a societăţilor comerciale cu capital integral sau parţial de stat, ce deţin în administrare terenuri agricole proprietate publică sau privată a statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 8 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

f) orice alte dispoziţii contrare."

35. La capitolul II secţiunea a 26-a, după articolul XXXX se introduce articolul XXXXI cu următorul cuprins:

"ART. 41

Pe data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 74/2004 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 11 octombrie 2004, se abrogă."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALER DORNEANU

 

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf