Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 363 din 20 noiembrie 2009

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009 pentru amānarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. I

 

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92 din 30 iunie 2009 pentru amânarea la plată a obligaţiilor fiscale neachitate la termen ca urmare a efectelor crizei economico-financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 1 iulie 2009, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se abrogă.

2. La articolul 2, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Condiţiile prevăzute la alin. (1) trebuie îndeplinite la data depunerii cererii."

3. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(2) Garanţiile constituite şi/sau bunurile oferite în vederea instituirii măsurilor asigurătorii vor reprezenta:

a) 20% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă de până la 3 luni inclusiv;

b) 40% din suma amânată la plată şi dobânzile datorate pe perioada amânării la plată, dacă amânarea se acordă pe o perioadă mai mare de 3 luni."

4. La articolul 5 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"a) în cazul în care contribuabilii nu îşi achită, în cel mult 30 de zile de la scadenţă, obligaţiile fiscale cu termene de plată începând cu data emiterii deciziei de amânare la plată. În cazul în care termenul de 30 de zile se împlineşte după data de 20 decembrie, obligaţiile fiscale se plătesc până la această dată;".

5. La articolul 7 se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

"(2) Prin excepţie de la dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada de valabilitate a amânării la plată contribuabilii datorează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,05% pentru fiecare zi a perioadei de amânare la plată, începând cu data emiterii deciziei şi până la:

a) data la care se împlineşte termenul de amânare; sau, după caz

b) data la care încetează valabilitatea înlesnirii conform art. 5.

(3) În situaţia în care la împlinirea termenului stabilit pentru plata obligaţiilor fiscale amânate contribuabilul nu îşi achită aceste obligaţii, va datora majorări de întârziere conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe întreaga perioadă de amânare."

6. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 9

Cererile de amânare la plată a obligaţiilor fiscale datorate şi neachitate se pot depune până la data de 30 iunie 2010."

 

ART. II

 

(1) Pentru amânările la plată în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea garanţiilor se ajustează astfel:

  • a) în cazul scrisorilor de garanţie bancară contribuabilul poate reduce garanţia la nivelul stabilit de prezenta lege;
  • b) în cazul bunurilor oferite în vederea sechestrării, măsurile asigurătorii se ridică până la nivelul stabilit de prezenta lege.

(2) Pentru amânările la plată în derulare, dispoziţiile art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2009, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
DANIELA POPA
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
MIRCEA-DAN GEOANĂ
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf