Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 302 din 24 octombrie 2005

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

ART. 1

 

Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"ART. 10

(1) Capitalul social al societăţii pe acţiuni şi al societăţii în comandită pe acţiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, în echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data subscrierii."

2. La articolul 237, alineatul (6) va avea următorul cuprins:

"(6) La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare, persoana juridică intră în lichidare, potrivit prevederilor prezentei legi."

3. La articolul 237, după alineatul (6) se introduc patru noi alineate, alineatele (7) - (10), cu următorul cuprins:

"(7) Dacă în termen de 3 luni de la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de dizolvare nu se procedează la numirea lichidatorului, judecătorul delegat, la cererea oricărei persoane interesate, numeşte un lichidator de pe Lista practicienilor în reorganizare şi lichidare, remunerarea acestuia urmând a fi făcută din averea persoanei juridice dizolvate sau, în cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit în temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(8) Dacă judecătorul delegat nu a fost sesizat, în condiţiile alin. (7), cu nici o cerere de numire a lichidatorului în termen de 3 luni de la expirarea termenului prevăzut la alin. (7), persoana juridică se radiază din oficiu din registrul comerţului, prin încheiere a judecătorului delegat, pronunţată la cererea Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, cu citarea părţilor, conform dreptului comun.

(9) Încheierea de radiere se înregistrează în registrul comerţului, se comunică persoanei juridice la sediul social, Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe cale electronică, şi se afişează pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în raza căruia societatea îşi are înregistrat sediul.

(10) Bunurile rămase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comerţului în condiţiile alin. (8) şi (9) revin acţionarilor. Acest drept se prescrie în termen de 6 luni de la comunicarea încheierii de radiere."

4. Articolul 293 se abrogă.

 

ART. 2

 

(1) În termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei legi, societăţile pe acţiuni şi societăţile în comandită pe acţiuni la care nivelul capitalului social este inferior valorii prevăzute la pct. 1 al art. I au obligaţia majorării, potrivit legii, a capitalului social la o valoare de minimum 25.000 euro, în echivalent lei, calculat la cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României la data subscrierii.

(2) De la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), Oficiul Naţional al Registrului Comerţului va solicita tribunalelor dizolvarea societăţilor pe acţiuni şi a societăţilor în comandită pe acţiuni care nu şi-au îndeplinit obligaţia de majorare a capitalului social în limita prevăzută de lege.

 

ART. 3

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 237 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 31/1990, republicată, hotărârea tribunalului prin care s-a pronunţat dizolvarea pentru neîndeplinirea obligaţiei de majorare a capitalului social la limita legală de 25.000 euro, în echivalent lei, se înregistrează în registrul comerţului, se comunică pe cale electronică Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului şi se afişează pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului şi la sediul oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal, în raza căruia societatea îşi are înregistrat sediul.

(2) Orice persoană interesată poate face recurs împotriva hotărârii judecătoreşti de dizolvare, în termen de 30 de zile de la efectuarea publicităţii prin afişare pe pagina de Internet a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului. Societatea comercială împotriva căreia s-a dispus dizolvarea poate formula recurs în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii judecătoreşti, în condiţiile Codului de procedură civilă.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞ
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf