Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 284 din 14 noiembrie 2008

privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 52/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului

 

ARTICOL UNIC

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 30 aprilie 2008, cu următoarele completări:

- La articolul I, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 3^1 şi 3^2, cu următorul cuprins:

"3^1. La articolul 208, alineatul (4) va avea următorul cuprins:

<<(4) Reducerea capitalului social nu are efect şi nu se fac plăţi în beneficiul acţionarilor până când creditorii nu vor fi obţinut realizarea creanţelor lor ori garanţii adecvate sau până la data la care instanţa a respins cererea creditorilor ca inadmisibilă ori, apreciind că societatea a oferit creditorilor garanţii adecvate sau că, luându-se în considerare activul societăţii, garanţiile nu sunt necesare, a respins cererea creditorilor ca neîntemeiată, iar hotărârea judecătorească a devenit irevocabilă.>>

3^2. La articolul 208, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

<<(5) La cererea creditorilor societăţii, ale căror creanţe sunt anterioare publicării hotărârii, instanţa poate obliga societatea la acordarea de garanţii adecvate dacă, în mod rezonabil, se poate aprecia că reducerea capitalului social afectează şansele de acoperire a creanţelor, iar societatea nu a acordat garanţii creditorilor, potrivit prevederilor alin. (3).>>"

 

*

Prezenta lege transpune Directiva Parlamentului European şi a Consiliului 2006/68/CE din 6 septembrie 2006 de modificare a Directivei 77/91/CEE a Consiliului în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 264 din 25 septembrie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
BOGDAN OLTEANU
 
PREŞEDINTELE SENATULUI
ILIE SÂRBU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf