Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005 (Republicare din 7 august 2013)

Privind ucenicia la locul de munca

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

 

(1) Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca în baza unui contract de ucenicie.

(2) Programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca constituie parte integranta a contractului de ucenicie.

 

ART. 2

 

Obiectivele formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca sunt:

a) sa ofere persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, posibilitatea de a obtine o calificare în sistemul de formare profesionala a adultilor, care sa permita ocuparea unui loc de munca si continuarea învatarii;

b) sa permita angajatorilor sa îsi asigure forta de munca calificata, de calitate, în functie de cerintele proprii;

c) sa faciliteze integrarea sociala a persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, în concordanta cu aspiratiile profesionale si cu necesitatile pietei muncii;

d) sa asigure un nivel de securitate adecvat persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, pentru a solutiona problema pietelor de munca segmentate;

e) sa contribuie la cresterea economica, crearea de noi locuri de munca, coeziunea sociala si împlinirea personala;

f) sa promoveze dialogul social si sa contribuie la dezvoltarea parteneriatelor la nivel local.

 

ART. 3

 

Ucenicia la locul de munca se adreseaza:

a) persoanelor interesate, cu vârsta de peste 16 ani, care doresc sa se concentreze pe învatare pornind de la situatiile profesionale reale, concrete, cerute de practicarea unei ocupatii direct la locul de munca;

b) angajatorilor care doresc sa organizeze activitati de ucenicie la locul de munca potrivit domeniilor de activitate, pentru locurile de munca declarate vacante.

 

ART. 4

 

În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) angajator - persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contract individual de munca;

b) ucenic - persoana cu vârsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, încheie un contract de ucenicie cu un angajator, în scopul obtinerii unei calificari;

c) furnizori de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, denumiti în continuare furnizori - unitati si institutii de învatamânt, angajatori, alti formatori, autorizati/acreditati pentru calificarea respectiva;

d) coordonatorul de ucenicie - salariatul angajatorului sau, dupa caz, întreprinzatorul persoana fizica organizator al uceniciei la locul de munca si care are obligatia de a colabora cu furnizorul de formare profesionala autorizat pentru organizarea, desfasurarea si evaluarea continua a formarii profesionale a ucenicului, pe baza standardului ocupational corespunzator ocupatiei în care se califica ucenicul;

e) contract de prestari de servicii de formare profesionala - contractul încheiat între angajator si furnizorul de formare profesionala pentru ucenicie la locul de munca, daca este alta persoana juridica, în temeiul caruia se asigura formarea profesionala a ucenicului si sustinerea examenelor de absolvire, la finalizarea contractului de ucenicie.

 

ART. 5

 

Angajatorul are obligatia de a desemna un coordonator de ucenicie care îndruma ucenicul în vederea dobândirii competentelor profesionale necesare calificarii pentru care se organizeaza ucenicia la locul de munca.

 

CAPITOLUL II

Contractul de ucenicie

 

ART. 6

 

(1) Contractul de ucenicie este un contract individual de munca de tip particular, încheiat pe durata determinata, în temeiul caruia o persoana fizica, denumita ucenic, se obliga sa se pregateasca profesional si sa munceasca pentru si sub autoritatea unei persoane juridice sau fizice denumite angajator, care se obliga sa îi asigure plata salariului si toate conditiile necesare formarii profesionale.

(2) Încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie se fac în conditiile respectarii reglementarilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la ucenicie si la contractul individual de munca.

(3) Contractul de ucenicie se încheie obligatoriu în forma scrisa, în limba româna, si se înregistreaza în termen de 20 de zile la inspectoratul teritorial de munca judetean, respectiv al municipiului Bucuresti. Obligatia de încheiere a contractului de ucenicie, în forma scrisa, revine angajatorului.

(4) Anterior începerii activitatii, contractul de ucenicie se înregistreaza si în registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(5) Pe lânga elementele obligatorii ale contractului individual de munca, contractul de ucenicie cuprinde si urmatoarele clauze referitoare la:

a) denumirea calificarii pe care urmeaza sa o dobândeasca ucenicul;

b) denumirea furnizorului de formare care desfasoara programul de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca;

c) numele coordonatorului de ucenicie si calificarea acestuia;

d) locul/locurile în care se desfasoara activitatea de formare profesionala;

e) durata necesara pregatirii teoretice si practice prin ucenicie la locul de munca;

f) obligatiile suplimentare ale angajatorului;

g) obligatiile ucenicului;

h) alte clauze, potrivit legii.

(6) Obligatiile suplimentare ale angajatorului sunt:

a) sa asigure ucenicului toate drepturile pe care i le confera un contract de munca încheiat pe durata determinata proportional cu timpul lucrat;

b) sa asigure ucenicului pregatirea practica necesara calificarii în care ucenicul se formeaza profesional;

c) sa asigure ucenicului accesul la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) sa asigure finantarea programului de formare profesionala a ucenicului, daca acest program nu este finantat din alte surse.

(7) Obligatiile ucenicului sunt:

a) sa desfasoare activitatea în conformitate cu prevederile contractului de ucenicie;

b) sa participe la pregatirea teoretica si practica corespunzatoare programului de formare profesionala, finalizat cu certificat de calificare profesionala a adultilor, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) sa sustina si sa promoveze examenul de absolvire la terminarea stagiilor de pregatire teoretica si practica, pentru obtinerea certificatului de calificare profesionala.

(8) Drepturile si obligatiile angajatorului si ale ucenicului se stabilesc prin contractul de ucenicie, completat cu prevederile din contractul colectiv de munca aplicabil si ale regulamentelor interne, dupa caz.

(9) Modelul-cadru al contractului de ucenicie se aproba prin hotarâre a Guvernului*).

 

*) A se vedea Hotarârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 7

 

(1) Poate încheia contract de ucenicie persoana care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) face demersuri pentru a-si gasi un loc de munca, prin mijloace proprii sau prin înregistrare la agentia pentru ocuparea fortei de munca în a carei raza teritoriala îsi are domiciliul sau, dupa caz, resedinta ori la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii;

b) a împlinit vârsta de 16 ani;

c) nu are calificare pentru ocupatia în care se organizeaza ucenicia la locul de munca;

d) îndeplineste conditiile de acces la formare profesionala prin ucenicie la locul de munca, pe niveluri de calificare, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Se pot încadra în munca în calitate de ucenici si urmatoarele categorii:

a) cetatenii straini, precum si apatrizii care au obtinut permis de munca în România, conform reglementarilor legale în vigoare;

b) cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor semnatare ale Acordului privind Spatiul Economic European si membrii de familie ai acestora.

(3) Maternitatea nu constituie motiv de discriminare în executarea uceniciei la locul de munca.

(4) Ucenicii pâna la vârsta de 26 de ani au dreptul la întretinere, acestora aplicându-li-se prevederile Codului civil, perioada de ucenicie fiind asimilata cu cea de continuare a studiilor.

 

ART. 8

 

(1) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, poate încheia contracte de ucenicie la locul de munca si:

a) persoana fizica autorizata, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care a fost autorizata;

b) întreprinderea familiala, prin reprezentantul acesteia, daca face dovada ca presteaza de cel putin un an activitatea pentru care s-a constituit ca întreprindere familiala.

(2) Persoana fizica autorizata sau, dupa caz, reprezentantul desemnat al întreprinderii familiale pregateste ucenici având în acelasi timp si calitatea de coordonator de ucenicie.

(3) Dispozitiile prezentei legi referitoare la încheierea contractului de ucenicie sunt aplicabile si în cazul raporturilor de munca ale ucenicilor încadrati de asociatiile cooperatiste, reglementate prin legi speciale.

 

ART. 9

 

(1) Durata contractului de ucenicie se stabileste în functie de nivelul de calificare pentru care urmeaza sa se pregateasca ucenicul, fara a putea fi mai mica de:

a) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 1;

b) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 2;

c) 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru dobândirea competentelor corespunzatoare unei calificari de nivel 3.

(2) Ucenicul poate fi supus unei perioade de proba care nu va depasi 30 de zile lucratoare.

(3) Formarea profesionala prin ucenicie la locul de munca cuprinde pregatirea teoretica si pregatirea practica, în conformitate cu prevederile legale în vigoare si, dupa caz, cu legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

(4) Timpul necesar pregatirii teoretice a ucenicului este inclus în programul normal de munca.

(5) Salariul de baza lunar, stabilit prin contractul de ucenicie, este cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara în vigoare pentru un program de 8 ore pe zi, respectiv de 40 de ore în medie pe saptamâna.

(6) Durata timpului de munca este de 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamâna, iar în cazul tinerilor cu vârsta de pâna la 18 ani, durata timpului de munca este de 6 ore pe zi si 30 de ore pe saptamâna.

 

CAPITOLUL III

Statutul ucenicului

 

ART. 10

 

(1) Persoana încadrata în munca în baza contractului de ucenicie are statut de ucenic.

(2) La încheierea contractului de ucenicie, partile pot conveni ca, la încetarea acestuia:

a) activitatea ucenicului, dupa obtinerea calificarii, sa continue cel putin o perioada egala cu durata contractului de ucenicie, prin încheierea unui contract individual de munca, în conditiile legii, pentru exercitarea ocupatiei în care ucenicul a fost calificat, daca angajatorul a finantat programul de ucenicie;

b) ucenicul sa suporte cheltuielile ocazionate de formarea profesionala finantata de angajator în conditiile în care nu respecta termenii contractuali prevazuti la lit. a).

 

ART. 11

 

(1) Statutul de ucenic îi confera acestuia toate drepturile si obligatiile prevazute de legislatia muncii, de prezenta lege si, dupa caz, de legile speciale care reglementeaza acea ocupatie.

(2) Ucenicul beneficiaza de dispozitiile legale aplicabile celorlalti salariati, în masura în care acestea nu sunt contrare statutului ucenicului.

 

ART. 12

 

În vederea formarii profesionale a ucenicului, angajatorul are obligatia sa asigure ucenicului accesul la pregatire teoretica si practica, precum si toate conditiile necesare pentru ca furnizorul de formare profesionala autorizat si coordonatorul sa îsi îndeplineasca sarcinile în ceea ce priveste formarea ucenicului.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea uceniciei la locul de munca

 

ART. 13

 

(1) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru nivelurile 1, 2 si 3 de calificare, stabilite prin legislatia în vigoare.

(2) Ucenicia la locul de munca se organizeaza pentru calificarile stabilite prin legislatia în vigoare si pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România, pentru care exista standarde de pregatire profesionala, respectiv standarde ocupationale.

 

ART. 14

 

(1) Pregatirea ucenicului se desfasoara în locuri de munca care sa permita dobândirea tuturor competentelor prevazute de standardul ocupational, respectiv de standardul de pregatire profesionala.

(2) Este interzisa utilizarea ucenicilor la prestarea altor activitati si/sau exercitarea altor atributii în afara celor care au ca obiect pregatirea teoretica si practica conform contractului de ucenicie.

 

ART. 15

 

Evaluarea si certificarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se realizeaza în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind formarea profesionala a adultilor.

 

CAPITOLUL V

Sustinerea financiara a uceniciei la locul de munca

 

ART. 16

 

(1) Finantarea formarii profesionale prin ucenicie la locul de munca se poate realiza din:

a) resurse proprii ale angajatorilor;

b) sponsorizari ale persoanelor fizice si/sau juridice;

c) fonduri structurale europene;

d) bugetul asigurarilor de somaj;

e) alte surse legale constituite: donatii, taxe etc.

(2) Angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derularii acestuia, poate solicita si beneficiaza, la cerere, de 60% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, în vigoare, prevazut de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplica:

a) pe perioada de proba prevazuta în cuprinsul contractului de ucenicie;

b) pe perioada în care raporturile de munca sunt suspendate.

(4) Suma lunara prevazuta la alin. (2) se acorda angajatorilor proportional cu timpul efectiv lucrat de ucenic, precum si pentru perioada concediului anual de odihna al ucenicului.

(5) Modalitatea concreta de realizare a finantarii se detaliaza prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

 

ART. 17

 

Nu beneficiaza de prevederile art. 16 angajatorii care, anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauza încheiate alte contracte de ucenicie, pentru aceeasi calificare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

ART. 18

 

(1) Angajatorii care beneficiaza de prevederile art. 16 alin. (1) lit. c) si d) sunt obligati sa mentina raporturile de munca ale ucenicilor pe toata perioada contractului de ucenicie încheiat în conditiile prezentei legi.

(2) În situatia în care contractul de ucenicie înceteaza anterior datei prevazute în contract, angajatorul este obligat sa restituie agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti sumele încasate de la bugetul asigurarilor pentru somaj pentru respectivul ucenic, plus dobânda de referinta a Bancii Nationale a României, în vigoare la data încetarii contractului de ucenicie, daca încetarea acestuia a avut loc din motivele prevazute la art. 55 lit. b), art. 56 alin. (1) lit. d) si art. 65 alin. (1) din Legea nr. 53/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

ART. 19

 

Controlul respectarii obligatiilor privind mentinerea raporturilor de munca încheiate între ucenici si angajatorii care beneficiaza de sume din bugetul asigurarilor pentru somaj, în temeiul art. 16, se efectueaza de organele de control din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

 

ART. 20

 

Inspectorii de munca au competenta de a controla modul de încheiere, executare, modificare, suspendare si încetare a contractului de ucenicie în situatiile si în conditiile prevazute de normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

 

ART. 21

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, prin agentiile judetene pentru ocuparea fortei de munca, respectiv a municipiului Bucuresti, exercita controlul activitatii furnizorilor de formare autorizati ce desfasoara programe de formare pentru ucenicie la locul de munca.

 

ART. 22

 

Conflictele în legatura cu încheierea, executarea, modificarea, suspendarea si încetarea contractului de ucenicie se solutioneaza conform prevederilor legale privind conflictele de munca.

 

ART. 23

 

Constituie contraventie si se sanctioneaza de catre persoanele cu atributii de control conform art. 20, cu amenda de 10.000 lei, încalcarea dispozitiilor prevazute la art. 5, art. 6 alin. (3), art. 7 alin. (1) si (3), art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (2), (4) - (6), art. 11, 12, art. 14 alin. (2) si art. 15.

 

ART. 24

 

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice elaboreaza si supune spre aprobare Guvernului normele metodologice*) pentru aplicarea prevederilor prezentei legi, în termen de 90 de zile de la data publicarii acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

*) A se vedea nota de subsol de la art. 6 alin. (9).

 

ART. 25

 

Masurile de natura ajutorului de stat sunt notificate de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice, potrivit legislatiei în vigoare, si se vor acorda numai dupa autorizare, în conditiile legii.

 

ART. 26

 

Prezenta lege intra în vigoare la 120 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I**).

 

**) Legea nr. 279/2005 a fost publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 907 din 11 octombrie 2005.

 

NOTA: Reproducem mai jos prevederile art. II - V din Legea nr. 179/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, care nu sunt încorporate în forma republicata a Legii nr. 279/2005 si care se aplica în continuare ca dispozitii proprii ale actului modificator:

"ART. II

Prevederile art. I intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ART. III

Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, aflate în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi, îsi produc efectele pâna la expirarea perioadei pentru care au fost încheiate potrivit legislatiei în vigoare la data încheierii lor.

ART. IV

În termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice va elabora si va supune spre aprobare modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 234/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. V

În tot cuprinsul Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, sintagma "Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale" se înlocuieste cu sintagma "Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Vârstnice", iar sintagma "contract de ucenicie la locul de munca" se înlocuieste cu sintagma "contract de ucenicie"."

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf