Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 247 din 17 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 37/2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune in domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere in domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37 din 30 aprilie 2013 pentru completarea art. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 256 din 8 mai 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA

pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare"

2. Dupa articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu urmatorul cuprins:

"ART. III

Dupa articolul 19 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeana si a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare si gestionare a datelor necesare desfasurarii politicii comune în domeniul pescuitului si a programului de control, inspectie si supraveghere în domeniul pescuitului si pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbtiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurala, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricola, prin preluarea riscului de creditare de catre fondurile de garantare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 25 iunie 2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 371/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu urmatorul cuprins:

«ART. 19^1

(1) Personalul Directiei generale dezvoltare rurala - Autoritate de management pentru PNDR - din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru care au fost definite sarcini clare si specifice privind pregatirea, managementul, monitorizarea, evaluarea, informarea si controlul Programului, beneficiaza de drepturile salariale prevazute în capitolul 16 "Operatiuni de asistenta tehnica" din PNDR 2007 - 2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene C (2008) 3.831 din 16 iulie 2008, de aprobare a Programului National de Dezvoltare Rurala, în conditiile în care sumele aferente acordarii acestor drepturi salariale sunt rambursabile din FEADR.

(2) Cuantumul drepturilor salariale mentionate la alin. (1) si criteriile de acordare pentru fiecare angajat din cadrul Directiei generale dezvoltare rurala - Autoritate de management pentru PNDR - se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

(3) Dispozitiile alin. (1) se aplica pâna la data aplicarii integrale a prevederilor Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare.»"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf