Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 243 din 17 iulie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor impotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. I

 

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumita în continuare PAD - înscrisul ce atesta încheierea contractului de asigurare a locuintei, în temeiul caruia asiguratorul se obliga sa plateasca asiguratului despagubirea totala sau partiala pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, în conditiile si în limitele stabilite de prezenta lege si, dupa caz, ale celorlalte clauze înscrise în polita sau în contractul de asigurare. PAD reprezinta o polita separata fata de polita facultativa;".

2. La articolul 2, dupa litera h) se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

"i) certificat de asigurare - document care atesta existenta unei polite de asigurare obligatorie PAD pentru locuinta respectiva, eliberat împreuna cu polita de asigurare PAD."

3. La articolul 3, alineatele (7) si (9) se abroga.

4. La articolul 3, dupa alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu urmatorul cuprins:

"(10) Dovada existentei asigurarii obligatorii PAD, în cazul controalelor efectuate de autoritatile abilitate, o constituie polita de asigurare PAD sau certificatul de asigurare."

5. La articolul 7, partea introductiva a alineatului (1) si alineatul (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se încheie în forma scrisa între PAID si proprietarul locuintei, prin mijlocirea societatilor de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si trebuie sa îndeplineasca cel putin urmatoarele conditii:

..........................................................................

(4) PAD va putea fi tiparita de catre PAID sau emisa în sistem electronic de catre societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa ori de catre PAID, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pietei concurentiale, reglementarea expresa fiind facuta prin norme emise de A.S.F."

6. La articolul 9, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 9

(1) PAD este valabila pe o perioada de 12 luni, cu începere, cel mai devreme, de la ora 0,00 a zilei urmatoare celei în care s-a platit prima obligatorie."

7. La articolul 12, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

(1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, înainte de expirarea valabilitatii PAD."

8. La articolul 13, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Comisionul încasat de societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, pentru asigurarea corespunzatoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui A.S.F."

9. La articolul 16, partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 16

Potrivit PAD, societatile de asigurare care emit asigurari obligatorii pentru locuinte, în conformitate cu prevederile prezentei legi, au urmatoarele obligatii si drepturi:".

10. La articolul 16 punctul 1, dupa litera b) se introduce o noua litera, litera c), cu urmatorul cuprins:

"c) sa emita asiguratului polita de asigurare, împreuna cu certificatul de asigurare, la momentul încheierii asigurarii obligatorii PAD."

11. La articolul 17, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD si a persoanelor care beneficiaza de subventionarea partiala sau totala a primei obligatorii se pune la dispozitia societatilor de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, cu respectarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul pietei concurentiale, reglementarea expresa fiind facuta prin norme emise de A.S.F."

12. La articolul 19, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu urmatorul cuprins:

"(4^1) În cazul în care o persoana are atât un contract de asigurare obligatorie, cât si unul de asigurare facultativa, plata despagubirilor se face mai întâi în baza contractului de asigurare obligatorie, urmând ca pentru restul de despagubire neacoperit plata sa se faca în baza contractului de asigurare facultativa. Valoarea asigurata luata în calcul la stabilirea ratei asigurarii facultative reprezinta diferenta dintre valoarea totala a locuintei asigurate si valoarea asigurata luata în calcul la stabilirea ratei asigurarii obligatorii."

13. La articolul 19, alineatul (8) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(8) PAID deconteaza asiguratorilor cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare si evaluare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu. Modalitatea de repartizare a cheltuielilor ce urmeaza a fi decontate si determinarea plafonului maxim pentru asigurarea obligatorie se stabilesc prin norme A.S.F."

14. Articolul 30 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 30

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii:

a) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 3 alin. (1), cu exceptia cazurilor în care persoanele respective se afla în situatia prevazuta la art. 11 sau nu a expirat perioada prevazuta la art. 33;

b) nerespectarea de catre persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevazute la art. 10;

c) nerespectarea, în orice mod, de catre societatile de asigurare autorizate sa practice riscuri de catastrofa, a prevederilor prezentei legi.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctioneaza cu amenda de la 100 la 500 lei.

(3) Constatarea contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. a) si b) si aplicarea sanctiunilor se fac de catre primari si de catre persoanele împuternicite în acest scop de catre acestia.

(4) Contraventiilor prevazute la alin. (1) lit. c) le sunt aplicabile dispozitiile prevazute în Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si în normele emise de A.S.F. în aplicarea acesteia.

(5) Amenzile contraventionale stabilite prin prezenta lege se fac venituri la bugetul de stat în cota de 40%, iar restul de 60% se face venit la bugetul autoritatilor locale de pe raza teritoriala în care locuieste contravenientul."

15. La articolul 35, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) forma si clauzele politei PAD, precum si forma certificatului de asigurare;".

 

ART. II

 

În tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, sintagma autorizate sa încheie asigurari obligatorii pentru locuinte se înlocuieste cu sintagma autorizate sa practice riscuri de catastrofa.

 

ART. III

 

În tot cuprinsul Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, sintagma Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, denumita C.S.A., se înlocuieste cu sintagma Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita A.S.F.

 

ART. IV

 

Contractele de asigurare aflate în derulare la data intrarii în vigoare a prezentei legi ramân valabile în conditiile stabilite la data încheierii acestora.

 

ART. V

 

Legea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecarilor de teren si inundatiilor, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 115 din 15 februarie 2011, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf