Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 242 din 17 iulie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. I

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 13 aprilie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

"e^1) beneficiar - persoana juridica publica sau privata, eligibila pentru finantare în cadrul Fondului de asistenta tehnica si/sau al Fondului bilateral la nivel national sau de program;".

2. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera r) se introduce o noua litera, litera r^1), cu urmatorul cuprins:

"r^1) organism de implementare - persoana juridica publica sau privata careia i s-au delegat de catre operatorul de program o parte din atributiile de implementare a programului;".

3. La articolul 2 alineatul (3), litera t) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"t) promotor de proiect - persoana juridica publica sau privata, înregistrata fiscal în România, care semneaza contractul de finantare a proiectului si îsi asuma pe deplin responsabilitatea legala privind gestionarea cofinantarii publice si a asistentei externe nerambursabile primite în cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, precum si pentru implementarea proiectului;".

4. La articolul 4, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Dobânda aferenta sumelor reprezentând grantul, acumulata în contul mentionat la alin. (5) utilizat de catre operatorii de program sau de punctul national de contact, se raporteaza anual, pâna la data de 1 martie, catre Autoritatea de certificare si plata si se vireaza în euro acesteia, în 20 de zile lucratoare de la data raportarii. Autoritatea de certificare si plata raporteaza Comitetului Mecanismului financiar/Ministerului Afacerilor Externe norvegian, în 3 luni calendaristice de la sfârsitul anului, orice dobânda corespunzatoare contului prevazut la alin. (5) si conturilor deschise la Banca Nationala a României pentru grantul acordat prin mecanismele financiare ale Spatiului Economic European."

5. La articolul 6, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Promotorii de proiecte, altii decât institutiile publice, pot asigura si cofinantarea privata pe proiect, suplimentar sumelor transferate conform art. 7 alin. (1), în conditiile prevazute în acordurile de program aprobate si contractele de finantare a proiectelor."

6. La articolul 7, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 7

(1) Având în vedere prevederile art. 7.1 (b) din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014 si, respectiv, din Regulamentul de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, sumele aferente grantului si cofinantarii publice se transfera de catre operatorii de program cu ordin de plata în conturile promotorilor de proiecte sau organismelor de implementare, prin intermediul tipurilor de asistenta financiara prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a) si b)."

7. La articolul 7, dupa alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu urmatorul cuprins:

"(9) În cazul în care operatorul de program deleaga o parte din atributii catre organismul de implementare, operatorul de program transfera acestuia sumele mentionate la alin. (1), astfel cum sunt prevazute în acordul de delegare semnat."

8. La articolul 9, alineatele (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(4) Se autorizeaza promotorii de proiecte sa efectueze pe parcursul exercitiului bugetar virari de credite de la acelasi titlu sau de la alte titluri ori capitole de cheltuieli, în conditiile legii, astfel încât sa se asigure cheltuielile neeligibile necesare pentru implementarea corespunzatoare a proiectelor finantate în cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European.

(5) Se autorizeaza promotorii de proiecte ca ordonatori de credite sa efectueze redistribuiri de fonduri între proiectele finantate numai în cadrul mecanismelor financiare ale Spatiului Economic European, prevazute la titlul din clasificatia bugetara referitor la proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu avizul operatorului de program responsabil de managementul financiar al programului prin intermediul caruia se implementeaza proiectele vizate."

9. La articolul 12, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

(1) Tuturor operatorilor de program li se aplica modelul de prefinantare, respectiv grantul se transmite de la statele donatoare, pe toata perioada de implementare a programului, înainte de efectuarea platilor, catre promotorii de proiecte. Cofinantarea publica aferenta grantului se asigura în mod similar de catre operatorii de program, prin bugetul acestora. Fac exceptie de la modelul prefinantarii aplicat operatorilor de program cheltuielile eligibile aferente costurilor de pregatire a programului, acestora aplicându-li-se si modelul rambursarii. Operatorul de program îsi poate selecta modul de finantare a promotorilor de proiecte la nivel de proiect, conform conditiilor stabilite în cadrul fiselor de program aprobate de catre Comitetul Mecanismului financiar/Ministerul Afacerilor de Externe norvegian, dupa cum urmeaza:

a) fie prin modelul de prefinantare, caz în care transfera grantul si cofinantarea publica în conturile promotorilor de proiecte pe baza previzionarii acestora, pe toata perioada de implementare a proiectului, înaintea efectuarii cheltuielilor de catre acestia;

b) fie prin modelul de rambursare, caz în care promotorii de proiecte, altii decât institutiile publice, efectueaza cheltuielile din surse proprii, urmând a fi solicitate operatorului de program la rambursare;

c) modelul rambursarii se poate aplica si pentru institutiile publice straine care au calitatea de beneficiar al fondului bilateral la nivel de program.

(2) Punctul national de contact în calitate de gestionar al fondurilor de asistenta tehnica si bilateral national, finantate 100% din grant, poate aplica, pentru aceste fonduri, atât modelul de prefinantare, cât si modelul rambursarii pentru beneficiarii definiti la art. 2 alin. (3) lit. e^1). Dupa autorizarea cheltuielilor de catre punctul national de contact, sumele cuvenite a fi rambursate vor fi virate în conturile de venituri ale bugetelor din care au fost finantate proiectele respective sau în conturile de disponibilitati prin care se gestioneaza bugetele de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice, dupa caz."

10. La articolul 17, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

"(3^1) În cazul în care operatorul de program deleaga o parte din atributii catre un organism de implementare, acesta va parcurge fazele executiei bugetare a cheltuielilor în limita competentelor reglementate pe baza acordului de delegare de atributii semnat. Semnarea acordului de delegare nu exonereaza de raspundere operatorul de program."

 

ART. II

 

În tot cuprinsul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2013 privind gestionarea financiara a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spatiului Economic European 2009 - 2014 si Mecanismului financiar norvegian 2009 - 2014, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, sintagma "promotor de proiect" se înlocuieste cu termenul "beneficiar", doar în cazul fondurilor de asistenta tehnica si bilateral national sau la nivel de program, iar sintagma "operator de program" se înlocuieste cu sintagma "operator de program sau organism de implementare".

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf