Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 238 din 15 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 63 din 30 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 749 din 7 noiembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Prezenta ordonanta de urgenta stabileste lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, construite dupa proiecte elaborate în perioada 1950 - 1990, precum si etapele necesare realizarii lucrarilor, modul de finantare a acestora si obligatiile si raspunderile autoritatilor administratiei publice si asociatiilor de proprietari.

(2) Se excepteaza de la prevederile prezentei ordonante de urgenta blocurile de locuinte clasate/în curs de clasare ca monumente istorice.

(3) Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte amplasate în centrele istorice ale localitatilor, în zone de protectie a monumentelor istorice si/sau în zonele construite protejate aprobate potrivit legii se avizeaza în prealabil, din punct de vedere estetic si arhitectural, de catre Ministerul Culturii sau structurile deconcentrate ale acestuia, în conditiile legii.

(4) Lucrarile de interventie pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte prevazute la alin. (3), amplasate în municipiul Bucuresti, se autorizeaza, la cererea primarilor sectoarelor acestuia în calitate de coordonatori locali, de catre primarul general al municipiului Bucuresti, cu respectarea termenelor si fara perceperea taxelor prevazute de Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru pastrarea valorii arhitecturale, ambientale si de integrare cromatica în mediul urban a anvelopei blocurilor de locuinte la care se executa lucrari de interventie pentru cresterea performantei energetice.

(6) Realizarea lucrarilor de interventie stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta are drept scop cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, respectiv reducerea consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în conditiile asigurarii si mentinerii climatului termic interior, precum si ameliorarea aspectului urbanistic al localitatilor. Cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte are drept scop reducerea consumurilor energetice din surse conventionale, diminuarea emisiilor de gaze cu efect de sera si introducerea, dupa caz, a unor surse alternative de producere a energiei.

(7) Lucrarile de interventie prevazute la alin. (1) sunt investitii de interes public local.

(8) Datele tehnice referitoare la blocurile de locuinte cuprinse în programele locale se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, constituie informatii de interes public în temeiul Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificarile si completarile ulterioare, si se publica pe pagina de internet a autoritatilor administratiei publice locale, prin grija coordonatorilor locali.

(9) Blocurile de locuinte amplasate în municipiile resedinta de judet, precum si în sectoarele municipiului Bucuresti, pentru care au fost aprobate dosarele de finantare prin Programul operational regional 2007 - 2013, axa prioritara 1 «Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere», domeniul de interventie 1.2 «Sprijinirea investitiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuinte», nu pot fi incluse în programul national multianual privind cresterea performantei energetice la blocurile de locuinte."

2. La articolul I punctul 2, alineatele (6) si (7) ale articolului 1^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(6) Prin exceptare de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. c), finantarea executarii lucrarilor de interventii la locuintele sociale si celelalte unitati locative prevazute la alin. (1) lit. a) se asigura din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite.

(7) Sumele prevazute la alin. (6) majoreaza cota de contributie a autoritatii administratiei publice locale prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. b)."

3. La articolul I punctul 3, litera a^4) a articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a^4) locuinta unifamiliala - cladire cu destinatia de locuinta, care satisface cerintele de locuit ale unei persoane sau familii. Se asimileaza locuintei unifamiliale cladirea cu destinatia de locuinta cu cel mult doua nivele supraterane si doua unitati locative, detinute în proprietate de persoane fizice distincte, neconstituite în conditiile legii în asociatie de proprietari."

4. La articolul I punctul 5, alineatul (6) al articolului 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Comisiile prevazute la alin. (5) avizeaza, din punct de vedere estetic si arhitectural, solutiile de interventie stabilite prin documentatiile tehnice."

5. La articolul I punctul 6, litera c) a alineatului (2) al articolului 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) închiderea balcoanelor si/sau a logiilor cu tâmplarie termoizolanta, inclusiv izolarea termica a parapetilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (5) si art. 3 alin. (3) teza a doua;".

6. La articolul I punctul 6, dupa litera h) a alineatului (4) al articolului 4 se introduce o noua litera, litera i), cu urmatorul cuprins:

"i) repararea/înlocuirea instalatiei de distributie a apei reci si/sau a colectoarelor de canalizare menajera si/sau pluviala din subsolul blocului de locuinte pâna la caminul de bransament/de racord, dupa caz."

7. La articolul I, dupa punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu urmatorul cuprins:

"9^1. La articolul 10 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«b) hotarârea privind înscrierea în programul local, adoptata în adunarea generala cu acordul majoritatii proprietarilor, membri ai asociatiei de proprietari, însotita de tabelul nominal din care sa rezulte acordul scris al acestora;»".

8. La articolul I punctul 10, litera c) a alineatului (2^2) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) obtinerea avizului conform si prealabil al Consiliului tehnico-economic al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice pentru blocurile de locuinte care urmeaza a fi prioritizate pentru includerea în programul national, în limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie."

9. La articolul I, dupa punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 12^1, cu urmatorul cuprins:

"12^1. Articolul 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 13

(1) Finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4 se asigura astfel:

a) 50% din alocatii de la bugetul de stat, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

b) 30% din fonduri aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale si/sau din alte surse legal constituite;

c) 20% din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari si/sau din alte surse legal constituite.

(2) Finantarea executarii lucrarilor de interventie prevazute la art. 4, în cota de contributie prevazuta la alin. (1) lit. c), se asigura de catre asociatia de proprietari pe durata executarii lucrarilor de interventie, în baza situatiilor de lucrari.»"

10. La articolul I punctul 13, alineatele (2) - (4) ale articolului 13^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Cota de contributie proprie a autoritatilor administratiei publice locale se stabileste pe baza unor criterii socio-economice, în limita unei cote de maximum 30% din valoarea activitatilor/lucrarilor prevazute la alin. (1), si se aproba prin hotarâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

(3) Autoritatea publica locala aduce la cunostinta asociatiei de proprietari posibilitatea finantarii activitatilor/lucrarilor în conditiile prevazute la alin. (1) si (2), criteriile de acces la acest program de finantare, precum si cota de contributie ce revine asociatiei de proprietari, ce nu poate fi mai mica de 10% din valoarea activitatilor/lucrarilor.

(4) Pentru a putea accede la acest program de finantare, hotarârile asociatiei de proprietari de a mandata autoritatea publica locala în vederea realizarii activitatilor/lucrarilor de interventie prevazute la alin. (1), precum si cu privire la cota contributiei fiecarui proprietar la fondul de reparatii trebuie luate cu votul majoritatii membrilor asociatiei de proprietari."

11. La articolul I punctul 14, articolele 14 si 15 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 14

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) si alin. (2), autoritatile administratiei publice locale pot asigura, la cererea de finantare depusa de catre asociatiile de proprietari, în baza hotarârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, finantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, cu recuperarea sumelor în conditiile alin. (3) si (5) - (10).

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 13^1 alin. (2), autoritatile administratiei publice locale pot asigura, la cererea de finantare depusa de catre asociatiile de proprietari, în baza hotarârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, si în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, finantarea cheltuielilor aferente cotei de contributie ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, conform art. 13^1 alin. (3), pentru activitatile/lucrarile prevazute la art. 13^1 alin. (1), cu recuperarea sumelor în conditiile alin. (4) - (7) si (10).

(3) Sumele avansate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, mentionata la alin. (1), se recupereaza din fondul de reparatii constituit în acest sens, în conditiile art. 13 alin. (2). În cazul în care aceste sume nu au fost integral recuperate din fondul de reparatii pâna la receptia la terminarea lucrarilor, recuperarea sumelor ramase se realizeaza prin taxa de reabilitare termica, stabilita prin hotarâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

(4) Sumele avansate de catre autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari, mentionata la alin. (2), se recupereaza din fondul de reparatii sau prin taxa de reabilitare termica, stabilita prin hotarâre a consiliilor locale, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz.

(5) Taxa de reabilitare termica, prevazuta la alin. (3) si (4), se fundamenteaza în functie de sumele avansate de catre autoritatile locale pentru asigurarea cotei de contributie aferente proprietarilor, în raport cu cotele-parti indivize din proprietatea comuna aferenta fiecarei proprietati individuale.

(6) Durata si modalitatea în care pot fi recuperate, prin intermediul taxei, sumele avansate conform alin. (1) si (2) se stabilesc prin hotarâre a consiliilor locale sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, neputând depasi 10 ani de la data receptiei la terminarea lucrarilor.

(7) Taxa pentru reabilitare termica se urmareste si se executa în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), sumele avansate de autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a asociatiilor de proprietari, prevazute la art. 13 alin. (1) lit. c), sunt considerate cheltuieli de natura sociala si nu se recupereaza de la urmatoarele categorii de proprietari, persoane fizice:

a) persoane cu handicap sau familii cu persoane cu handicap aflate în întretinere;

b) persoane singure/familii care, în ultimele 3 luni anterioare efectuarii anchetei sociale de catre autoritatea administratiei publice locale, au realizat venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sub câstigul salarial mediu net pe economie;

c) veterani de razboi si soti/sotii supravietuitori/supravietuitoare ai/ale acestora;

d) pensionari, indiferent de statutul acestora, ale caror venituri medii nete lunare pe persoana singura/membru de familie sunt sub câstigul salarial mediu net pe economie.

(9) Sumele destinate finantarii cheltuielilor mentionate la alin. (8) majoreaza cota de contributie care revine bugetului local, prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. b), în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale.

(10) Sumele avansate în conditiile legii de catre autoritatile administratiei publice locale pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor/asociatiilor de proprietari pentru executarea lucrarilor de interventie la blocurile de locuinte, nerecuperate la data înstrainarii sub orice forma a apartamentelor, se recupereaza de la noul proprietar.

ART. 15

La termenele prevazute în Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) autoritatile administratiei publice locale stabilesc, în cadrul programelor locale, necesarul de alocatii de la bugetul de stat pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferenta blocurilor de locuinte care vor beneficia de lucrari de interventie în anul bugetar urmator, si transmit programele locale Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice;

b) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice centralizeaza propunerile primite, în baza carora include în proiectul bugetului de stat sumele necesare pentru finantarea cotei-parti prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a)."

12. La articolul I punctul 14, litera a) a alineatului (1) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) aproba, prin ordin al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, programul national, care cuprinde lista blocurilor de locuinte cuprinse în programele locale si prioritizate de catre coordonatorii locali în baza criteriilor tehnice prevazute la art. 22 alin. (2), respectiv aloca bugetelor locale fondurile aferente cotei-parti prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a);".

13. La articolul I punctul 14, alineatul (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice efectueaza lunar plata catre coordonatorii locali a sumelor aferente cotei-parti prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a), aferenta lucrarilor de interventie executate, pe baza deconturilor justificative, verificate si aprobate conform legii."

14. La articolul I punctul 14, articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 18

Autoritatile administratiei publice locale pot hotarî si preluarea cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie, corespunzatoare cotei de contributie prevazute la art. 13 alin. (1) lit. a) din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie în bugetele locale, pentru blocurile de locuinte."

15. La articolul I punctul 16, literele e) si h) ale alineatului (1) al articolului 20 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"e) transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice documentatiile de avizare pentru lucrarile de interventie la blocurile de locuinte care urmeaza a fi prioritizate pentru includerea în programul national, în vederea emiterii avizului conform si prealabil prevazut la art. 11 alin. (2^2) lit. c);

..........................................................................

h) transmite Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice propunerile privind blocurile de locuinte prioritizate care îndeplinesc conditiile prevazute la lit. e) - g), în scopul includerii în programul national, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie;".

16. La articolul I, dupa punctul 16 se introduce un nou punct, punctul 16^1, cu urmatorul cuprins:

"16^1. La articolul 21, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«c) constituie fondul de reparatii pentru asigurarea finantarii cotei-parti în vederea executarii lucrarilor de interventie sau, dupa caz, solicita preluarea cheltuielilor corespunzatoare ce revin proprietarilor/asociatiei de proprietari, în conditiile art. 14 alin. (1);»".

17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (1) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) asigura finantarea lucrarilor, în cota prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. a), precum si finantarea activitatilor/lucrarilor prevazute la art. 13^1 alin. (1) în cota prevazuta la art. 13^1 alin. (1) lit. a), în limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie în bugetul propriu;".

18. La articolul I punctul 20, alineatul (3) al articolului 22 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Alocarea fondurilor publice în cota-parte prevazuta la art. 13 alin. (1) lit. a) se asigura echilibrat pe regiunile de dezvoltare si, în cadrul acestora, pe municipii resedinta de judet, în conditiile art. 1 alin. (9), municipii, orase si comune, în functie de necesarul anual de alocatii fundamentat de coordonatorii locali, cu prioritate pentru finalizarea executarii lucrarilor de interventie contractate în anii precedenti, în limita fondurilor publice aprobate anual cu aceasta destinatie."

19. La articolul I, dupa punctul 23 se introduce un nou punct, punctul 23^1, cu urmatorul cuprins:

"23^1. Articolul 26 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 26

(1) Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice monitorizeaza performanta energetica a blocurilor de locuinte si constituie banci de date specifice, scop în care poate contracta, în conditiile legii, proiectarea, realizarea si gestionarea bancilor de date specifice, inclusiv monitorizarea performantei energetice a blocurilor de locuinte.

(2) Finantarea cheltuielilor necesare pentru activitatile prevazute la alin. (1) se realizeaza de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, în limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie si/sau din alte surse legal constituite, cu respectarea prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii responsabilitatii fiscal-bugetare nr. 69/2010.»"

20. La articolul I, dupa punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 26^1, cu urmatorul cuprins:

"26^1. Dupa articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu urmatorul cuprins:

«ART. 35^1

Pentru aplicarea unitara a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice poate emite instructiuni, care se aproba prin ordin al ministrului si se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.»"

21. La articolul I, punctul 27 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"27. În tot cuprinsul ordonantei de urgenta, denumirile «Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului» si «Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei» se înlocuiesc cu denumirea «Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice»."

22. La articolul III, alineatele (1) si (3) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. III

(1) Modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica obiectivelor de investitii pentru care, dupa caz, pâna la data intrarii în vigoare a acesteia:

a) au fost publicate anunturile de achizitie publica de servicii pentru contractarea proiectarii, respectiv pentru executarea lucrarilor de interventie, dupa caz;

b) au fost finalizate sau sunt în curs de finalizare procedurile de atribuire pentru elaborarea documentatiilor prevazute la art. 11 alin. (1) lit. b) si c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) au fost semnate sau sunt în curs de semnare contractele de executie, respectiv au fost alocate fonduri de la bugetul de stat;

d) a fost emis ordinul ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice pentru includerea în programul national.

..........................................................................

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2), coordonatorii locali vor înstiinta asociatiile de proprietari asupra prevederilor prezentei ordonante de urgenta si vor solicita actualizarea acordului acestora de înscriere/mentinere în programul local în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta. În acest caz, hotarârea asociatiei de proprietari va fi adoptata în adunarea generala, cu acordul majoritatii proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari, însotita de tabelul nominal din care sa rezulte acordul scris al acestora."

23. Articolul V se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. V

Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 251, alineatul (8^1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(8^1) În cazul cladirii la care au fost executate lucrari de renovare majora, din punct de vedere fiscal, anul terminarii se actualizeaza, astfel ca acesta se considera ca fiind cel în care a fost efectuata receptia la terminarea lucrarilor. Renovarea majora reprezinta actiunea complexa care cuprinde obligatoriu lucrari de interventie la structura de rezistenta a cladirii, pentru asigurarea cerintei fundamentale de rezistenta mecanica si stabilitate, prin actiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum si, dupa caz, alte lucrari de interventie pentru mentinerea, pe întreaga durata de exploatare a cladirii, a celorlalte cerinte fundamentale aplicabile constructiilor, conform legii, vizând, în principal, cresterea performantei energetice si a calitatii arhitectural-ambientale si functionale a cladirii. Anul terminarii se actualizeaza în conditiile în care, la terminarea lucrarilor de renovare majora, valoarea cladirii creste cu cel putin 25% fata de valoarea acesteia la data începerii executarii lucrarilor.»

2. La articolul 283, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz, pot institui taxa pentru reabilitare termica a blocurilor de locuinte si locuintelor unifamiliale, pentru care s-au alocat sume aferente cotei de contributie a proprietarilor, în conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 158/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.»"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf