Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 235 din 15 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor romani, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti in Romania

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82 din 4 decembrie 2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor români, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti în România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 838 din 12 decembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 8, alineatul (2) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) R.N.E.P. este organizat pe 3 niveluri - central, judetean si local - si functioneaza în sistem deschis, servind ca suport unic pentru furnizarea de date, în conditiile legii, pentru toate sistemele informatice ale institutiilor si autoritatilor publice care prelucreaza date nominale privind persoana fizica."

2. La articolul I punctul 10, dupa litera e) a alineatului (4) al articolului 9 se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

"f) structurile de stare civila din cadrul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor sau din cadrul primariilor, acolo unde nu functioneaza servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, pentru modificarile intervenite în statutul civil al persoanelor fizice."

3. La articolul I punctul 12, literele c) si g) ale alineatului (3) al articolului 11 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate judetene si a municipiului Bucuresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti;

..........................................................................

g) institutiile cu atributii în domeniul asistentei sociale si protectiei copilului si al ocrotirii sociale a persoanelor vârstnice;".

4. La articolul I punctul 12, litera b) a alineatului (6) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, la solicitarea scrisa adresata acestora de catre autoritatile publice locale sau de catre persoanele fizice si juridice în conditiile prevazute de lege."

5. La articolul I punctul 13, alineatul (2) al articolului 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei prevazute la alin. (1), cetatenii români sunt obligati sa solicite eliberarea actului de identitate."

6. La articolul I punctul 14, dupa alineatul (2) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu urmatorul cuprins:

"(2^1) Cartea de identitate si cartea electronica de identitate permit titularului utilizarea acestora ca si card national de asigurari sociale de sanatate, în conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei ordonante de urgenta."

7. La articolul I punctul 14, alineatul (3) al articolului 13 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Cartea electronica de identitate permite titularului autentificarea în sisteme informatice ale Ministerului Afacerilor Interne sau sisteme informatice terte ale administratiei publice, stabilite prin hotarâre a Guvernului, precum si utilizarea semnaturii electronice extinse bazate pe certificat calificat, în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica si ale prezentei ordonante de urgenta."

8. La articolul I punctul 14, dupa alineatul (3) al articolului 13 se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmatorul cuprins:

"(3^1) Prin autentificare se întelege procedura prin care i se permite unei persoane ce poseda un anumit set de date create în acest scop sa aiba acces la un sistem informatic."

9. La articolul I punctul 16, alineatul (2) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Cererea prevazuta la alin. (1) se semneaza de solicitant în prezenta lucratorului serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, a reprezentantului misiunii diplomatice sau al oficiului consular si trebuie sa fie însotita de documentele care, potrivit legii, fac dovada numelui de familie si a prenumelui, datei de nastere, statutului civil, cetateniei române, adresei de domiciliu si, dupa caz, adresei de resedinta."

10. La articolul I punctul 16, litera a) a alineatului (3) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) au intervenit modificari ale datelor privind numele de familie si prenumele, data de nastere, statutul civil si cetatenia româna, când se prezinta si documentele care atesta aceste modificari;".

11. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (2) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) cu valabilitate de 10 ani, dupa împlinirea vârstei de 18 ani, cu exceptia cartii electronice de identitate prevazute la art. 17 alin. (6) lit. a), care se elibereaza cu termen de valabilitate de 5 ani."

12. La articolul I punctul 17, dupa alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) De la data punerii în circulatie a cartii electronice de identitate, cetatenii români pot opta pentru eliberarea:

a) unei carti de identitate;

b) unei carti electronice de identitate, în una dintre variantele prevazute la art. 17 alin. (6)."

13. La articolul I punctul 18, alineatul (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

(1) Cartea de identitate contine date în format tiparit sau în format inscriptionat prin tehnici speciale, date aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, înscrise în mediu de stocare, precum si elemente de particularizare si de siguranta."

14. La articolul I punctul 18, dupa alineatul (1) al articolului 17 se introduc trei noi alineate, alineatele (1^1) - (1^3), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) În mediul de stocare prevazut la alin. (1), care asigura functionalitatea cartii de identitate ca si card national de asigurari sociale de sanatate, se înscriu exclusiv datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

(1^2) Datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate stabilite la art. 331 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, înscrise în mediul de stocare a cartii de identitate, pot fi accesate si utilizate doar de persoanele abilitate conform Legii nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, si actelor normative subsecvente acesteia.

(1^3) Datele biometrice nu pot fi accesate de persoanele prevazute la alin. (1^2)."

15. La articolul I punctul 18, litera f) a alineatului (2) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"f) imaginea faciala a titularului;".

16. La articolul I punctul 18, alineatul (4) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Cartea electronica de identitate contine date în format tiparit sau în format inscriptionat prin tehnici speciale, date în format electronic, date aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si elemente de particularizare si de siguranta."

17. La articolul I punctul 18, litera c) a alineatului (5) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) certificate si certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001;".

18. La articolul I punctul 18, dupa litera d) a alineatului (5) al articolului 17 se introduce o noua litera, litera e), cu urmatorul cuprins:

"e) datele aferente cardului national de asigurari sociale de sanatate, stabilite la art. 331 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare."

19. La articolul I punctul 18, dupa alineatul (5) al articolului 17 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Datele stabilite la art. 331 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se înscriu în cartea de identitate si în cartea electronica de identitate, în mediu de stocare electronic, ulterior producerii acestora, în conditiile prevazute de lege."

20. La articolul I punctul 19, alineatul (1) al articolului 17^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17^1

(1) Certificatele si certificatele calificate se emit si se înscriu dupa cum urmeaza:

a) certificatele, de catre Ministerul Afacerilor Interne;

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001."

21. La articolul I punctul 19, dupa alineatul (1) al articolului 17^1 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu urmatorul cuprins:

"(1^1) Certificatul prevazut la alin. (1) lit. a) poate fi utilizat numai în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne si cu sisteme informatice terte ale administratiei publice stabilite prin hotarâre a Guvernului."

22. La articolul I punctul 19, alineatele (2) si (3) ale articolului 17^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate si conditiile de utilizare a certificatelor prevazute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronica de identitate ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplina de exercitiu."

23. La articolul I punctul 19, alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 17^2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Datele biometrice se colecteaza pentru a fi înscrise în cartea electronica de identitate numai în scopul verificarii autenticitatii acesteia si identitatii titularului.

..........................................................................

(4) Dupa personalizarea cartii electronice de identitate, respectiv a cartii de identitate si transmiterea acestora la autoritatea competenta sa le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de productie se sterg imediat prin procedura automata si ireversibila.

(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cartii electronice de identitate si stocate în Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor se sterg prin procedura automata imediat dupa ridicarea cartii electronice de identitate sau, daca nu a fost ridicata, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programata pentru eliberarea acesteia."

24. La articolul I punctul 19, dupa alineatul (5) al articolului 17^2 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Procedurile de stergere prevazute la alin. (4) si (5) asigura imposibilitatea recuperarii partiale sau totale a datelor sterse."

25. La articolul I punctul 19, alineatul (6) al articolului 17^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cartii electronice de identitate, precum si procedurile de stergere a datelor prevazute la alin. (4) si (5) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."

26. La articolul I punctul 20, litera h) a alineatului (1) al articolului 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"h) când imaginea faciala din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;".

27. La articolul I punctul 21, litera d) a alineatului (1) al articolului 20 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) când se solicita eliberarea unei carti electronice de identitate sau a unei carti de identitate, în unul din cazurile prevazute la art. 19 alin. (1) lit. a), b), e), f), g), h), i) si j), la cererea cetateanului."

28. La articolul I punctul 28, partea introductiva a alineatului (2) al articolului 32 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) De la obligatia de a solicita înscrierea în actul de identitate a resedintei sunt exceptate:".

29. La articolul I punctul 29, articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 33

Mentiunea privind resedinta se înscrie pe un document, denumit dovada de resedinta, care va însoti cartea de identitate, cartea electronica de identitate si cartea de identitate provizorie."

30. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. II

Dispozitiile art. 20 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, republicata, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanta de urgenta, se aplica numai cartilor de identitate si cartilor electronice de identitate eliberate potrivit art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta."

31. La articolul IV, alineatele (2) si (5) ale articolului 41^1 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Cartea de rezidenta contine date în format tiparit sau în format inscriptionat prin tehnici speciale, precum si elemente de particularizare si de siguranta.

..........................................................................

(5) Cartea electronica de rezidenta contine date în format tiparit si în format electronic, precum si elemente de particularizare si de siguranta."

32. La articolul IV, litera c) a alineatului (6) al articolului 41^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) certificate si certificate calificate, astfel cum acestea sunt definite de Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica;".

33. La articolul IV, alineatul (9) al articolului 41^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(9) Forma si continutul cartii de rezidenta si ale cartii electronice de rezidenta, inclusiv elementele de particularizare si de siguranta prevazute la alin. (2) si (5), se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."

34. La articolul IV, articolul 41^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 41^2

(1) Certificatele si certificatele calificate se emit si se înscriu dupa cum urmeaza:

a) certificatele, de catre Ministerul Afacerilor Interne;

b) certificatele calificate, de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.

(2) Pentru autentificarea în sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, nivelul de aplicabilitate si conditiile de utilizare a certificatelor prevazute la alin. (1) lit. a) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) Certificatul calificat se înscrie în cartea electronica de rezidenta ulterior producerii acesteia, la solicitarea titularului. Certificatul calificat se poate elibera doar persoanelor având capacitate deplina de exercitiu."

35. La articolul IV, alineatele (2), (4) si (5) ale articolului 41^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Datele biometrice se colecteaza pentru a fi înscrise în cartea electronica de rezidenta numai în scopul verificarii autenticitatii acesteia si identitatii titularului.

..........................................................................

(4) Dupa personalizarea cartii electronice de rezidenta, respectiv a cartii de rezidenta si transmiterea acestora la autoritatea competenta sa le elibereze, toate datele stocate în bazele de date de productie în scopul producerii acestora se sterg imediat prin procedura automata si ireversibila.

(5) Imaginile impresiunilor papilare colectate pentru eliberarea cartii electronice de rezidenta si stocate în Sistemul national informatic de evidenta a persoanelor se sterg prin procedura automata imediat dupa ridicarea cartii electronice de rezidenta sau, daca nu a fost ridicata, cel târziu la împlinirea unui termen de 3 luni de la data programata pentru eliberarea acesteia."

36. La articolul IV, dupa alineatul (5) al articolului 41^3 se introduce un nou alineat, alineatul (5^1), cu urmatorul cuprins:

"(5^1) Procedurile de stergere prevazute la alin. (4) si (5) asigura imposibilitatea recuperarii partiale sau totale a datelor sterse."

37. La articolul IV, alineatul (6) al articolului 41^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Procedurile de colectare a datelor biometrice pentru emiterea cartii electronice de rezidenta, precum si procedurile de stergere a datelor prevazute la alin. (4) si (5) se stabilesc prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne."

38. La articolul V punctul 2, alineatul (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Pâna la data de 31 martie 2014 se va realiza o platforma-pilot pentru constituirea sistemului informatic de emitere a cartii electronice de identitate si punerea în circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii electronice de rezidenta."

39. La articolul V punctul 5, articolul 8 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 8

(1) Producerea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedinta, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta se realizeaza, centralizat, de catre Imprimeria Nationala.

(2) Personalizarea documentelor prevazute la alin. (1), cu exceptia cartii de identitate provizorii si a dovezii de resedinta, se realizeaza, centralizat, în Centrul National Unic de Personalizare a Pasapoartelor Electronice, denumit în continuare C.N.U.P.P.E., organizat în cadrul Directiei generale de pasapoarte din subordinea Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Ministerul Afacerilor Interne, prin Directia pentru Evidenta Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date, denumita în continuare D.E.P.A.B.D., si Inspectoratul General pentru Imigrari, denumit în continuare Inspectoratul, asigura coordonarea din punct de vedere tehnic si metodologic a structurilor aflate în subordine/coordonare, potrivit legii, pentru toate activitatile referitoare la punerea în circulatie a cartii electronice de identitate, cartii de identitate, cartii de identitate provizorii, dovezii de resedinta, cartii electronice de rezidenta si a cartii de rezidenta.

(4) Imprimeria Nationala asigura distribuirea la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, respectiv la structurile teritoriale pentru imigrari, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta, în vederea eliberarii catre solicitanti, în conditiile stabilite prin protocoale încheiate cu D.E.P.A.B.D. si Inspectoratul."

40. La articolul V punctul 6, alineatul (1) al articolului 8^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 8^1

(1) Imprimeria Nationala este abilitata sa achizitioneze si sa puna la dispozitia D.E.P.A.B.D., a Inspectoratului, a structurilor din subordinea/coordonarea acestora, a celorlalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne responsabile, precum si a Ministerului Afacerilor Externe echipamentele si produsele software necesare pentru punerea în circulatie si personalizarea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor de identitate provizorii, a dovezilor de resedinta, a cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta."

41. La articolul V punctul 6, articolul 8^3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 8^3

(1) Conditiile tehnice, precum si aspectele procedurale si legale privind accesul operatorilor de date cu caracter personal la datele înscrise în format electronic în cartea electronica de identitate si cartea electronica de rezidenta se stabilesc prin hotarâre a Guvernului.

(2) Datele cu caracter personal, inclusiv datele biometrice înscrise în format electronic în cartea electronica de identitate si cartea electronica de rezidenta, sunt protejate prin utilizarea unei infrastructuri de chei publice si a unor mecanisme de acces standardizate ICAO."

42. La articolul V punctul 6, alineatul (4) al articolului 8^4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Atunci când constatarile efectuate potrivit alin. (3) evidentiaza deficiente care afecteaza colectarea datelor personale sau împiedica eliberarea actelor de identitate în conditiile legii, D.E.P.A.B.D. solicita institutiilor abilitate luarea masurilor de înlaturare a respectivelor deficiente, stabilind termene de remediere."

43. La articolul V punctul 7, alineatele (3) - (5) ale articolului 9 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Contravaloarea cartii electronice de identitate si a cartii de identitate se încaseaza prin unitatile Trezoreriei Statului sau prin alte unitati bancare, prin structurile financiare ale D.E.P.A.B.D., ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu personalitate juridica, ale misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, prin autoritatile administratiei publice locale cu care Imprimeria Nationala a încheiat conventii în acest scop, precum si prin Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor utilizând cardul bancar, componenta a Sistemului electronic national.

(4) Contravaloarea cartii electronice de rezidenta si a cartii de rezidenta se încaseaza prin unitatile Trezoreriei Statului, prin alte unitati bancare cu care Imprimeria Nationala a încheiat conventii în acest scop, precum si prin Sistemul national electronic de plata online a taxelor si impozitelor, utilizând cardul bancar, componenta a Sistemului electronic national.

(5) Contravaloarea cheltuielilor cu utilitati si consumabile, realizate de D.E.P.A.B.D. si de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor în procesul culegerii datelor si eliberarii cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor provizorii de identitate si dovezilor de resedinta, respectiv de Inspectorat si structurile teritoriale pentru imigrari în procesul eliberarii cartilor electronice de rezidenta si a cartilor de rezidenta, se vireaza acestora de catre Imprimeria Nationala, în conditii stabilite prin protocol, încheiat între Imprimeria Nationala si D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat."

44. La articolul V punctul 7, dupa alineatul (5) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu urmatorul cuprins:

"(6) Cheltuielile prevazute la alin. (5) se refera exclusiv la utilitatile si consumabilele aferente echipamentelor puse la dispozitie de Imprimeria Nationala, inclusiv echipamentele de comunicatie, si se stabilesc prin protocol încheiat între Imprimeria Nationala si D.E.P.A.B.D., respectiv Inspectorat."

45. La articolul V punctul 8, alineatul (2) al articolului 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Costurile aferente producerii si eliberarii actelor de identitate si a cartii de alegator aferente, în cazurile de scutiri si exceptari de la plata, prevazute la art. 41 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2005, republicata, se suporta de catre Imprimeria Nationala din veniturile proprii aferente acestei activitati. Modalitatea de suportare a acestor cheltuieli se stabileste prin protocol încheiat în acest sens cu D.E.P.A.B.D."

46. La articolul V punctul 8, alineatul (1) al articolului 11 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 11

(1) Punerea în circulatie a cartii electronice de identitate si a cartii de identitate se realizeaza, în mod esalonat, în termen de maximum 18 luni de la data emiterii primei carti electronice de identitate sau a primei carti de identitate, pe masura asigurarii serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu suportul tehnic necesar, în conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2012 pentru modificarea si completarea unor acte normative privind evidenta persoanelor, actele de identitate ale cetatenilor români, precum si actele de rezidenta ale cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European rezidenti în România."

47. La articolul VI, litera b) a alineatului (6) al articolului 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) cheltuielile aferente producerii si eliberarii cartii electronice de identitate, a cartii de identitate, a cartii de alegator aferente si a cartii de identitate provizorii, în conditiile prevazute de art. 10 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartii electronice de identitate, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;".

48. La articolul VII punctul 1, alineatul (2^2) al articolului 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2^2) Compania Nationala «Imprimeria Nationala» - S.A. produce, cu titlu de exclusivitate, cartile electronice de identitate, cartile de identitate, cartile de alegator aferente acestora, cartile de identitate provizorii, dovezile de resedinta, cartile electronice de rezidenta si cartile de rezidenta."

49. La articolul VII punctul 3, litera b^10) a punctului A al articolului 6 din anexa se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b^10) producerea, cu titlu de exclusivitate, a cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora, a cartilor de identitate provizorii si a dovezilor de resedinta;".

50. La articolul X, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Cartile de identitate provizorii si cartile de alegator se produc si se elibereaza potrivit dispozitiilor aplicabile actelor de identitate.

..........................................................................

(5) Datele biometrice pentru cartea electronica de identitate se colecteaza dupa cum urmeaza:

a) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor pentru cartea electronica de identitate care contine, ca data biometrica, numai imaginea faciala;

b) la sediile serviciilor publice comunitare de evidenta si eliberare a pasapoartelor simple, cu echipamentele din dotarea acestora, pentru cartea electronica de identitate care contine ca date biometrice atât imaginea facial, cât si imaginile impresiunilor papilare, pâna la asigurarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor cu echipamentele si produsele software necesare preluarii imaginilor impresiunilor papilare."

51. La articolul XI, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. XI

(1) Calendarul preschimbarii buletinelor de identitate, precum si a cartilor de identitate eliberate în formatul prevazut de anexa nr. 1 la Hotarârea Guvernului nr. 839/2006 privind forma si continutul actelor de identitate, ale autocolantului privind stabilirea resedintei si ale cartii de imobil, cu modificarile ulterioare, se stabileste prin hotarâre a Guvernului, dupa generalizarea activitatii de emitere a cartilor de identitate emise în conditiile legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta."

52. La articolul XI, alineatele (2) si (3) se abroga.

53. Articolul XII se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. XII

(1) Dotarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor care devin functionale ulterior intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta cu suportul tehnic necesar pentru eliberarea cartilor electronice de identitate, a cartilor de identitate, a cartilor de alegator aferente acestora si a cartilor de identitate provizorii se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale în subordinea carora functioneaza aceste servicii.

(2) Autoritatile administratiei publice locale pot dota serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor din subordinea acestora, functionale la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta, cu echipamentele necesare eliberarii cartilor electronice de identitate care contin imaginile impresiunilor papilare."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf