Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 227 din 15 iulie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20 din 27 martie 2013 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 187 din 3 aprilie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 1, alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Oficiul are buget propriu si este finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului. Presedintele Oficiului are calitatea de ordonator secundar de credite."

2. La articolul 3, dupa litera o) se introduce o noua litera, litera p), cu urmatorul cuprins:

"p) la solicitarea altor institutii specializate ale statului, poate participa, ca organ de specialitate, la efectuarea de verificari în domeniul jocurilor de noroc, împreuna cu acestea."

3. La articolul 4, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Prin ordin al presedintelui se aproba regulamentul intern, procedura de control si procedurile de lucru ale Oficiului."

4. La articolul 4, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Oficiul organizeaza pregatirea personalului propriu direct sau poate colabora cu institutii abilitate nationale, din Uniunea Europeana sau internationale. Finantarea activitatilor de pregatire se realizeaza din bugetul Oficiului, din surse puse la dispozitie de alte institutii sau din fondurile Uniunii Europene."

5. Dupa articolul 5 se introduc doua noi articole, articolele 5^1 si 5^2, cu urmatorul cuprins:

"ART. 5^1

În exercitarea atributiilor, personalul cu atributii de control din cadrul Oficiului este învestit cu exercitiul autoritatii publice, efectueaza control operativ si inopinat sau tematic, pe baza de ordin de serviciu si legitimatie de control, si are dreptul sa constate si sa sanctioneze abaterile de la dispozitiile legale în domeniul jocurilor de noroc. Activitatea de control desfasurata de Oficiu se supune reglementarilor legale în vigoare.

ART. 5^2

Competentele, actele de control si atributiile personalului din cadrul Oficiului desemnat sa efectueze controlul în domeniul jocurilor de noroc vor fi reglementate prin hotarâre a Guvernului sau prin ordin al presedintelui Oficiului, dupa caz."

6. La articolul 6, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Oficiul poate sa solicite Ministerului Afacerilor Interne sa asigure personal specializat din cadrul politiei judiciare pentru asigurarea protectiei si sigurantei operatiunilor desfasurate de personalul Oficiului în realizarea actului de control. Conditiile concrete si modalitatile în care personalul subunitatilor specializate participa la actiunile de control se stabilesc prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne si Oficiu."

7. La articolul 8 alineatul (1), literele e), g) si h) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"e) membru - membru neexecutiv numit la propunerea presedintelui Consiliului Concurentei;

..........................................................................

g) membru - membru neexecutiv numit la propunerea ministrului comunicatiilor si societatii informationale;

h) membru - membru neexecutiv numit la propunerea directorului general al Biroului Român de Metrologie Legala;".

8. La articolul 8, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

"(6^1) Calitatea de membru al Comitetului se suspenda în cazul arestarii sau trimiterii în judecata pentru o infractiune în legatura cu/sau în exercitarea atributiilor de serviciu."

9. La articolul 8 alineatul (7), litera f) se abroga.

10. La articolul 9, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) Organizarea si functionarea Comitetului, precum si regimul juridic al deciziilor acestuia se stabilesc prin hotarâre a Guvernului."

11. Dupa articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 9^1

(1) Pentru buna organizare si functionare a Oficiului, precum si pentru îmbunatatirea activitatii Comitetului, presedintele este sprijinit de un consiliu consultativ, care are rolul de informare asupra problemelor din domeniul jocurilor de noroc.

(2) Avizele Consiliului consultativ nu sunt obligatorii pentru activitatea presedintelui, Oficiului sau Comitetului, dupa caz.

(3) Componenta Consiliului consultativ, procedura de lucru, periodicitatea sedintelor acestuia, precum si orice alte dispozitii privind activitatea Consiliului consultativ se stabilesc prin ordin al presedintelui Oficiului."

12. La articolul 13, dupa punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 3^1, cu urmatorul cuprins:

"3^1. La articolul 12, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc vor înstiinta Oficiul despre orice modificare, în termen de 5 zile lucratoare de la data înregistrarii, adusa datelor initiale în baza carora a fost emisa licenta de organizare a jocurilor de noroc sau autorizatia de exploatare a jocurilor de noroc, dupa caz.»"

13. La articolul 13, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu urmatorul cuprins:

"4^1. La articolul 15 alineatul (2), litera g) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«g) salile de pariuri vor fi operate prin intermediul unor programe informatice independente, unice la nivelul societatii organizatoare, indiferent de numarul de locatii în care se desfasoara activitatea respectiva, cu obligativitatea centralizarii într-un sistem electronic central amplasat pe teritoriul României a informatiilor care sa evidentieze fiecare terminal de joc conectat, totalul taxelor de participare colectate si totalul premiilor acordate. Sistemul electronic central, prin grija si pe seama organizatorului, va fi conectat cu un terminal situat la Oficiu, pus la dispozitie gratuit de organizatori, si va contine sau va permite accesul la informatii privind: totalul taxelor de participare colectate în orice zi, totalul premiilor acordate în ziua respectiva, precum si evidenta terminalelor interconectate în sistem (numarul acestora si adresa la care sunt exploatate fiecare). Cu cel putin 30 de zile înainte de obtinerea autorizatiei de exploatare a jocurilor de noroc, fiecare spatiu în care se desfasoara activitatea de pariuri trebuie sa fie identificat în sistemul central. Orice modificare ulterioara va fi comunicata Oficiului cu cel putin 15 zile înainte de a fi operationala;»".

14. La articolul 13, dupa punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 6^1, 6^2 si 6^3, cu urmatorul cuprins:

"6^1. La articolul 16, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 16

(1) Operatorii economici care detin licenta de organizare a jocurilor de noroc si exploateaza, pe baza de autorizatie de exploatare a jocurilor de noroc, jocuri tip slot-machine, pot organiza sisteme de tip "jack-pot" prin interconectarea jocurilor tip slot-machine dintr-o locatie, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip "mistery", sau a aparatelor de acelasi tip, daca se utilizeaza sisteme de joc de tip "progresiv". Organizatorii sistemelor de tip "jack-pot", pentru fiecare sistem, vor notifica acest fapt Oficiului cu cel putin 10 zile înainte de data de începere a exploatarii activitatii, precum si seriile jocurilor tip slot-machine interconectate în sistem si locatia/locatiile în care sunt exploatate acestea.»

6^2. La articolul 16, dupa alineatul (4) se introduc patru noi alineate, alineatele (5) - (8), cu urmatorul cuprins:

«(5) Cluburile de poker sunt sali (locatii) specializate, în care se desfasoara exclusiv între participanti jocuri de noroc cu carti de joc, denumite "poker". Pentru activitatea de club de poker, organizatorii vor solicita licenta si autorizatie de la Oficiu, cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementeaza jocurile de noroc caracteristice activitatii cazinourilor.

(6) Organizatorii care detin licenta de organizare a cluburilor de poker pot organiza turnee de poker în afara locatiilor autorizate, cu conditia notificarii Oficiului, cu cel putin 30 de zile înainte, cu privire la locatia în care urmeaza sa se desfasoare turneul, perioada de desfasurare, taxa de participare si intervalul orar de desfasurare.

(7) Numarul minim de mese exploatate de un organizator al unui club de poker este de 10 pentru locatiile din Bucuresti si 5 pentru locatiile din tara.

(8) Taxa aferenta licentei pentru clubul de poker este de 50.000 lei/an, iar taxa aferenta autorizatiei este de 25.000 lei/luna/locatie, pentru municipiul Bucuresti, respectiv 10.000 lei/luna/locatie pentru locatiile din tara.»

6^3. La articolul 18, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«(4) Compania Nationala "Loteria Româna" - S.A. poate organiza si exploata activitatile pentru care, potrivit alin. (1), detine exclusivitate, în comun cu alte loterii nationale afiliate la European State Lotteries and Toto Association si/sau alti organizatori de jocuri de noroc autorizati.»"

15. La articolul 13, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

"7^1. La articolul 20, alineatele (1), (2), (4) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«ART. 20

(1) Operatorii economici care produc în România, importa sau realizeaza achizitii intracomunitare în România, astfel cum acestea sunt definite în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, de mijloace de joc, în scopul comercializarii sau utilizarii, sub orice forma, pe teritoriul României, sunt obligati ca în termen de 15 zile lucratoare de la data înregistrarii operatiunilor respective în documentele contabile, conform prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sa declare aceste mijloace de joc Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Introducerea pe teritoriul României de mijloace de joc sub orice alta forma decât cele prevazute la alin. (1) se declara cu 15 zile lucratoare înainte de realizarea operatiunii Oficiului, în conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, si se poate realiza numai în conditiile în care se face dovada înregistrarii declaratiei respective la registratura Oficiului.

..........................................................................

(4) Operatorii economici care vând sau cumpara mijloace de joc sunt obligati sa declare mijloacele de joc care fac obiectul tranzactiei Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, în termen de 15 zile lucratoare de la realizarea acesteia.

(5) Detinatorii de drept ai mijloacelor de joc care au facut anterior obiectul autorizarii si care, indiferent de motivele care stau la baza acestei decizii (casare, export, stocare, conservare etc.), nu mai doresc sa exploateze sau sa puna la dispozitie, sub orice forma, respectivele mijloace de joc sunt obligati sa declare aceste mijloace de joc Oficiului, conform prevederilor normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, în termen de 15 zile lucratoare de la data expirarii autorizatiilor de exploatare a jocurilor de noroc.»"

16. La articolul 13, punctul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"14. În tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma «Comisia de autorizare a jocurilor de noroc» se înlocuieste cu sintagma «Comitetul de supraveghere», sintagma «directia de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor Publice» se înlocuieste cu sintagma «Directia generala de autorizare jocuri de noroc» si sintagma «Ministerul Finantelor Publice» se înlocuieste cu sintagma «Oficiul National pentru Jocuri de Noroc»."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf