Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 226 din 15 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 164 din 19 noiembrie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 808 din 3 decembrie 2008, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, punctul 46^1 al articolului 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"46^1. autorizatie privind emisiile de gaze cu efect de sera - actul administrativ emis de autoritatea publica centrala pentru protectia mediului, prin care se stabilesc obligatiile privind monitorizarea si raportarea emisiilor de gaze cu efect de sera; de asemenea, se stabileste obligatia de a returna anual în conturile din Registrul unic al emisiilor de gaze cu efect de sera un numar de certificate de emisii de gaze cu efect de sera egal cu cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera, monitorizate si verificate pentru anul anterior;".

2. La articolul I punctul 10, alineatul (2) al articolului 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Autorizatia de mediu este valabila 5 ani, iar autorizatia integrata de mediu este valabila 10 ani."

3. La articolul I punctul 11, alineatul (1) al articolului 17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

(1) În situatia în care se decide revizuirea actelor de reglementare, autoritatea competenta poate solicita refacerea raportului de mediu, a raportului privind impactul asupra mediului sau a bilantului de mediu, dupa caz."

4. La articolul I punctul 15, alineatul (4) al articolului 52 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) În ariile naturale protejate de interes comunitar, national si international este interzisa cultivarea plantelor superioare modificate genetic. Exceptie fac ariile naturale protejate de interes comunitar, sit Natura 2000, în baza avizului emis de Academia Româna."

5. La articolul I, dupa punctul 18 se introduce un nou punct, punctul 18^1, cu urmatorul cuprins:

"18^1. La articolul 60, dupa alineatul (2) se introduc doua noi alineate, alineatele (3) si (4), cu urmatorul cuprins:

«(3) Mecanismul de alocare tranzitorie cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera producatorilor de energie electrica, pentru perioada 2013 - 2020, inclusiv planul de investitii, se aproba prin hotarâre a Guvernului la propunerea autoritatii publice centrale pentru economie - Departamentul pentru Energie.

(4) Mecanismul de alocare anuala finala cu titlu gratuit a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera pentru perioada 2013 - 2020 aferenta sectoarelor stationare se aproba prin hotarâre a Guvernului la propunerea autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.»"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf