Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 220 din 5 iulie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. I

 

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

Prezenta lege stabileste cadrul juridic pentru luarea masurilor necesare executarii: lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a drumurilor de interes national, judetean si local, lucrarilor de constructie, reabilitare si extindere a infrastructurii feroviare publice, lucrarilor necesare dezvoltarii retelei de transport cu metroul si de modernizare a retelei existente, lucrarilor de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare, precum si a infrastructurii de transport naval, lucrarilor din domeniul gospodaririi apelor, respectiv constructiile hidrotehnice si lucrarile anexe, acumularile de apa permanente si nepermanente, cantoanele de exploatare, digurile de aparare împotriva inundatiilor, constructiile si instalatiile hidrometrice, instalatiile de determinare automata a calitatii apei, lucrarile de amenajare, regularizare sau consolidare a albiilor, canalelor si derivatiilor hidrotehnice, statiile de pompare, precum si altor constructii hidrotehnice realizate pe ape, lucrari de renaturare, reabilitare zone umede si de asigurare a conectivitatii laterale, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare si dezvoltare a statiunilor turistice de interes national, lucrarilor de constructie, reabilitare, modernizare, dezvoltare si ecologizare a zonei litorale a Marii Negre, lucrarilor de amenajare, dezvoltare sau reabilitare a pârtiilor de schi, cu instalatiile de transport pe cablu aferente, cu lucrarile de amenajare, instalatiile si echipamentele de producere a zapezii si ghetii artificiale si de întretinere a pârtiilor, instalatiile pentru iluminatul pârtiilor de schi si alte echipamente necesare dezvoltarii domeniului schiului, amenajarea, dezvoltarea sau reabilitarea pârtiilor destinate practicarii celorlalte sporturi de iarna - biatlon, bob, sanie, sarituri de la trambulina -, a patinoarelor si echiparea cu instalatii si echipamente corespunzatoare, cuprinse în Programul national de dezvoltare a turismului "Schi în România", aprobat prin Legea nr. 526/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, lucrarilor de interes national pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului si distributiei de energie electrica, transportului si distributiei de gaze naturale, de extractie a gazelor naturale, lucrarilor de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului si gazelor naturale si lucrarilor miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa în baza unei licente de exploatare, lucrarilor pentru realizarea Sistemului national al perdelelor forestiere de protectie, precum si pentru împadurirea terenurilor degradate, precum si, în situatia în care nu exista o alta solutie tehnica, lucrarilor de interes public de constructie, reabilitare si modernizare a infrastructurii de alimentare cu apa, a infrastructurii de apa uzata si lucrarilor de constructie, reabilitare si modernizare a statiilor de epurare."

2. La articolul 2 alineatul (1), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) lucrarile de interes national pentru realizarea, dezvoltarea producerii, transportului si distributiei de energie electrica, transport si distributie de gaze naturale, a extractiei de gaze naturale, lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului, condensatului;".

3. La articolul 2 alineatul (3), litera d) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"d) Ministerul Economiei, prin operatorii economici producatori de energie electrica, care functioneaza sub autoritatea sa, pentru lucrarile de producere a energiei electrice si pentru lucrarile miniere de interes national pentru exploatarea zacamintelor de lignit, care se executa în baza unei licente de exploatare, prin Societatea Comerciala de Distributie si Furnizare a Energiei Electrice «Electrica» - S.A. Bucuresti pentru lucrarile de interes national de distributie a energiei electrice, prin Societatea Nationala de Gaze Naturale «Romgaz» - S.A. Medias pentru extractia gazelor naturale si prin Societatea Comerciala «Conpet» - S.A. Ploiesti pentru lucrarile de dezvoltare, modernizare si reabilitare a Sistemului national de transport al titeiului, gazolinei, etanului si condensatului, precum si prin societatile de proiect care au actionari companii/societati nationale/societati comerciale cu capital majoritar de stat;".

4. La articolul 2 alineatul (3), dupa litera d) se introduc doua noi litere, literele d^1) si d^2), cu urmatorul cuprins:

"d^1) Ministerul Finantelor Publice, prin Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» - S.A. Bucuresti pentru lucrarile de interes national de dezvoltare a transportului de energie electrica, si prin Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale «Transgaz» - S.A. Medias pentru lucrarile de interes national de dezvoltare, modernizare, reabilitare a sistemului national de transport al gazelor naturale;

d^2) Agentia Nationala pentru Resurse Minerale, pentru lucrarile de dezvoltare si modernizare a sistemului national de transport al gazelor naturale;".

5. La articolul 25, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Proiectele cuprinse în programul Ministerului Transporturilor, Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerului Economiei, Ministerului Finantelor Publice si Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau în cele ale autoritatilor administratiei publice judetene si locale, privind dezvoltarea de obiective de interes national, respectiv de interes judetean si local, sunt scutite de taxele catre Inspectoratul de Stat în Constructii prevazute de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificarile ulterioare, si de Legea nr. 50/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

6. Articolul 33 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 33

Ministerul Transporturilor, Departamentul pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, Ministerul Economiei, Ministerul Finantelor Publice si Agentia Nationala pentru Resurse Minerale vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, care vor fi aprobate prin hotarâre a Guvernului, cu avizul Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara."

 

ART. II

 

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 210/2010 privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de retele de transport si distributie a energiei electrice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 18 noiembrie 2010, se abroga.

 

ART. III

 

Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 853 din 20 decembrie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf