Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 216 din 2 iulie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei "Delta Dunarii"

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. I

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 127 din 28 decembrie 2010 pentru adoptarea unor masuri destinate dezvoltarii economico-sociale a zonei "Delta Dunarii", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 31 decembrie 2010, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I, articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 9

(1) Persoanele fizice cu domiciliul în localitatile din Rezervatia Biosferei «Delta Dunarii» au dreptul de a pescui, pentru consumul familial, în perioada 2 martie - 29 noiembrie, cu unelte proprii, constând din maximum doua lansete sau doua undite si doua vintire, iar în perioada 30 noiembrie - 1 martie este permisa utilizarea a maximum doua lansete sau doua undite si doua vintire ori doua setci, în baza unui permis nominal obtinut de catre respectiva persoana fizica în conditiile legii, fara plata vreunei taxe si cu obligativitatea respectarii legislatiei privind pescuitul.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice din localitatile riverane Dunarii, din perimetrul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», au dreptul de a pescui scrumbie, pentru consumul familial, cu maximum doua setci, pentru maximum 10 zile în perioada Sarbatorilor Pascale, perioada stabilita la propunerea Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii» si aprobata prin ordinul anual de prohibitie, emis de ministrul autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice, în conditiile legii, în baza permisului nominal de pescuit familial."

2. Articolul II se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. II

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei «Delta Dunarii», publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, alineatul 12 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Colegiul executiv are rolul de a pune în aplicare deciziile guvernatorului.»

2. La articolul 4^2, alineatul 4 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Consiliul stiintific avizeaza planul de management al rezervatiei, evalueaza modul în care sunt aplicate masurile prevazute în acesta si prezinta, anual sau ori de câte ori este necesar, autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice rapoarte cuprinzând constatari, propuneri si recomandari.»

3. La articolul 4^3, alineatele 1 si 3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«ART. 4^3

Desfasurarea tuturor activitatilor din rezervatie este reglementata prin planul de management al rezervatiei si prin regulamentul rezervatiei. Managementul rezervatiei are ca scop asigurarea statutului de conservare favorabila a habitatelor si a populatiilor speciilor de pe teritoriul acesteia.

..........................................................................

Elaborarea planului de management al rezervatiei are la baza protectia si conservarea zonelor de habitat natural si a diversitatii biologice specifice, precum si obiectivele de conservare stabilite în functie de speciile/habitatele prioritare din rezervatie. Obiectivele de conservare sunt reprezentate de valorile de referinta favorabile pentru speciile/habitatele prioritare din rezervatie.»

4. La articolul 6, litera o) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«o) stabileste regulile de acces si de circulatie în perimetrul rezervatiei, atât pentru mijloacele de transport navale, pe canale si lacuri, cu exceptia bratelor Dunarii, cât si pentru mijloacele de transport rutiere, care se aproba prin hotarâre a Guvernului. Navele si ambarcatiunile motorizate vor fi prevazute obligatoriu cu sisteme de monitorizare stabilite de Administratia Rezervatiei. Circulatia navelor si ambarcatiunilor, precum si a autovehiculelor este interzisa în zonele strict protejate, conform prevederilor art. 3 alin. 1, sau în afara traseelor stabilite de Administratia Rezervatiei, cu exceptia celor utilizate în activitati de control sau stiintifice;».

5. La articolul 7, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 7

Finantarea cheltuielilor Administratiei Rezervatiei se asigura din alocatii de la bugetul de stat, prin autoritatea publica centrala pentru protectia mediului si schimbarilor climatice, si din venituri proprii.»

6. La articolul 7, dupa alineatul 1 se introduc patru noi alineate, alineatele 1^1 - 1^4, cu urmatorul cuprins:

«Se aproba înfiintarea pe lânga Administratia Rezervatiei a unei activitati finantate integral din venituri proprii, utilizata pentru protejarea bunurilor patrimoniului natural al rezervatiei si pentru administrarea bunurilor patrimoniului acesteia.

Activitatea prevazuta la alin. 1^1 se încadreaza la capitolul bugetar la care este încadrata institutia publica care o organizeaza.

Veniturile proprii din care se finanteaza activitatea prevazuta la alin. 1^1 provin din tarifele instituite potrivit prevederilor alin. 5.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru activitatea prevazuta la alin. 1^1 se aproba odata cu bugetul Administratiei Rezervatiei, potrivit legii.»

7. La articolul 7, alineatul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Pentru completarea resurselor financiare necesare pentru buna administrare a rezervatiei, potrivit planului de management, Administratia Rezervatiei poate institui un sistem de tarife, prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului si schimbarilor climatice, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, ordin prin care se aproba atât nomenclatorul, cât si modul de stabilire a cuantumului acestor tarife.»

8. La articolul 7, alineatul 7 se abroga.

9. La articolul 10, alineatul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«Valorificarea resurselor naturale regenerabile, terestre si acvatice, din zonele valorificabile din punct de vedere economic ale domeniului public de interes national se va realiza prin încredintare directa persoanelor fizice autorizate sau asociatiilor acestora al caror domiciliu stabil ori sediu se afla pe teritoriul rezervatiei sau în localitatile limitrofe, în conditiile stabilite de Administratia Rezervatiei.»

10. La articolul 12, punctele 6, 28, 36 si 38 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

«6. nerespectarea regulilor de navigatie si circulatie pe teritoriul rezervatiei;

..........................................................................

28. neanuntarea imediata a poluarilor accidentale, a incendiilor si a altor evenimente care afecteaza mediul înconjurator, de catre cei care le-au cauzat, autoritatilor competente, precum si neluarea masurilor posibile pentru limitarea urmarilor acestora;

..........................................................................

36. folosirea ambarcatiunilor motorizate care nu sunt prevazute cu sisteme de monitorizare;

..........................................................................

38. circulatia navelor, ambarcatiunilor cu motor, precum si a autovehiculelor în zonele strict protejate;».

11. La articolul 12, punctul 39 se abroga.

12. Articolul 15^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 15^1

Pe teritoriul rezervatiei pescuitul sturionilor în alt scop decât cel stiintific sau pentru producerea materialului biologic pentru repopulare si acvacultura este interzis.»

13. Dupa articolul 15^3 se introduce un nou articol, articolul 15^4, cu urmatorul cuprins:

«ART. 15^4

Desfasurarea activitatilor de vânatoare pe teritoriul rezervatiei este interzisa si constituie infractiune de braconaj, sanctionata potrivit legii.

Prin exceptie de la prevederile alin. 1, în Administratia Rezervatiei recoltarea exemplarelor din speciile de fauna salbatica se face pe baza unui studiu de impact, în interesul protejarii faunei si florei salbatice, al conservarii habitatelor naturale, pentru prevenirea unor daune importante, în interesul sanatatii si securitatii publice, iar în cazul unor specii care prin înmultire necontrolata pot produce pagube importante, cu aprobarea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, la propunerea Administratiei Rezervatiei.»"

 

ART. II

 

Legea nr. 82/1993 privind constituirea Rezervatiei Biosferei "Delta Dunarii", publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.

 

ART. III

 

Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa introduca, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificarile corespunzatoare în structura bugetului de stat si în volumul si în structura bugetului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice pe anul 2013.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf