Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 214 din 28 iunie 2013

Pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 4 din 30 ianuarie 2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 31 ianuarie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, articolul 82 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 82

Prezenta lege intra în vigoare la data prevazuta la art. 81, cu exceptia dispozitiilor art. 80, care intra în vigoare la 3 zile de la data publicarii prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, si a dispozitiilor art. 38 pct. 1 si 2, care intra în vigoare la data de 1 octombrie 2013."

2. Dupa articolul I se introduce un nou articol, articolul I^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. I^1

La articolul 229 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(3) Pâna la data intrarii în vigoare a reglementarii prevazute la alin. (1), atributiile instantei de tutela referitoare la exercitarea tutelei cu privire la bunurile minorului sau ale interzisului judecatoresc ori, dupa caz, cu privire la supravegherea modului în care tutorele administreaza bunurile acestuia revin autoritatii tutelare.""

3. Articolul III se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. III

Prevederile art. 13 alin. (3) din Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele încheiate între comercianti si consumatori, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica în procesele începute în perioada 15 februarie 2013 - 30 septembrie 2013."

4. Dupa articolul VI se introduce un nou articol, articolul VI^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. VI^1

Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 441 din 22 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, dupa alineatul (1^2) se introduc doua noi alineate, alineatele (1^3) si (1^4), cu urmatorul cuprins:

"(1^3) Efectuarea procedurii de informare asupra avantajelor medierii poate fi realizata de catre judecator, procuror, consilier juridic, avocat, notar, caz în care aceasta se atesta în scris.

(1^4) Serviciile prestate conform dispozitiilor alin. (1) si (1^1) sunt gratuite, neputându-se percepe onorarii, taxe sau orice alte sume, indiferent de titlul cu care s-ar putea solicita."

2. La articolul 59, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) Actul întocmit de notarul public conform alin. (1) si art. 58 alin. (4) si (4^1), prin care se autentifica întelegerea din acordul de mediere, are putere de titlu executoriu.""

5. Dupa articolul VIII se introduc patru noi articole, articolele IX - XII, cu urmatorul cuprins:

"ART. IX

(1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor ale carui pensii au fost revizuite potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 30 iunie 2011, aprobata prin Legea nr. 109/2012, sumele încasate în temeiul unor hotarâri judecatoresti de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011, desfiintate în caile de atac, nu se mai recupereaza.

(2) Sumele deja recuperate pâna la data intrarii în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgenta nu se restituie.

(3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si în cazul sumelor încasate în temeiul unei hotarâri judecatoresti de admitere a cererii de ordonanta presedintiala prin care s-a dispus suspendarea executarii deciziei de revizuire emise conform dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 si mentinerea în plata a pensiei de serviciu pâna la solutionarea contestatiei introduse împotriva deciziei de revizuire.

(4) Dispozitiile alin. (3) sunt aplicabile si în cazul prevazut la art. XXII din Legea nr. 2/2013 privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

ART. X

La articolul 23 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii de personal din sistemul justitiei, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 7 aprilie 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 45/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 23

(1) Judecatorii, procurorii, personalul asimilat acestora si magistratii-asistenti, carora nu li s-a acordat locuinta de serviciu de catre ordonatorii principali de credite, au dreptul, în conditiile art. 22, la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza unui contract de închiriere încheiat în conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza. Compensarea nu se acorda în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situatii exceptionale, determinate de inexistenta unui fond locativ adecvat în localitatea unde îsi desfasoara activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinta situata în alta localitate din circumscriptia aceleiasi curti de apel."

ART. XI

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea si al personalului care functioneaza în cadrul Institutului National de Expertize Criminalistice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 50, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 50

(1) În cazul prevazut la art. 48 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instantei sau, dupa caz, a conducatorului parchetului, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicala de specialitate. Comisia medicala de specialitate, precum si conditiile concrete de expertizare a persoanelor care sufera de o boala psihica se stabilesc prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii."

2. La articolul 67^1, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Personalul prevazut la alin. (1), caruia nu i s-a acordat locuinta de serviciu de catre ordonatorii principali de credite, are dreptul, în conditiile alin. (1), la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza unui contract de închiriere încheiat în conditiile legii. Acest drept nu are caracter salarial si nu se impoziteaza. Compensarea nu se acorda în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. În situatii exceptionale, determinate de inexistenta unui fond locativ adecvat în localitatea unde îsi desfasoara activitatea, contractul de închiriere poate avea ca obiect o locuinta situata în alta localitate din circumscriptia aceleiasi curti de apel."

ART. XII

Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 9, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Tarifele pentru cererile având ca obiect furnizarea serviciilor prestate de Agentia Nationala si unitatile sale subordonate pot fi încasate de notarii publici în numele si pe seama Agentiei Nationale, pe chitantiere si facturiere ale acestei institutii, pe bonuri fiscale proprii, prin ordine de plata, ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, prin mijloace electronice de plata sau orice alte modalitati prevazute de lege. În vederea acoperirii cheltuielilor de încasare si virare, se percepe un comision din tarifele încasate. Chitantierele si facturierele sunt puse la dispozitie de catre Agentia Nationala si sunt inscriptionate cu datele sale de identificare. Tarifele încasate de notarii publici în contul biroului notarial, în conditiile prezentei legi, prin oricare dintre mijloacele prevazute anterior (chitantiere, facturiere, bonuri fiscale proprii, ordine de plata ca urmare a viramentelor bancare efectuate în contul biroului notarial, mijloace electronice de plata sau orice alte modalitati prevazute de lege) sunt virate, pâna la data de 25 a lunii urmatoare, în contul Agentiei Nationale, deschis la Trezoreria Statului, conform evidentelor tinute de biroul notarial. Metodologia de încasare si virare a tarifelor de publicitate imobiliara se stabileste de Agentia Nationala si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din România prin protocol, care se aproba în conditiile alin. (3). Evidenta tarifelor încasate de notarii publici în conditiile prezentei legi se tine separat de evidenta financiar-contabila a biroului notarial."

2. La articolul 25 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Actele de alipire si dezlipire a imobilelor înscrise în cartea funciara se încheie în forma autentica.""

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf