Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 206 din 27 iunie 2013

Pentru completarea art. 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

La articolul 112 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (6^1), cu urmatorul cuprins:

"(6^1) Termenul pentru emiterea avizului conform este de 30 de zile. Dupa expirarea termenului, se aplica procedura aprobarii tacite."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf