Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 205 din 27 iunie 2013

Pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul marin, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 2 iulie 2010, aprobata cu modificari prin Legea nr. 6/2011, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 10, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

(1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor, pe baza evaluarii initiale realizate în temeiul art. 8 alin. (1), stabileste pentru apele marine un set complet de obiective de mediu si de indicatori relevanti în scopul de a orienta eforturile în vederea atingerii starii ecologice bune a mediului marin, luând în considerare lista orientativa de presiuni si impacturi prevazuta în tabelul nr. 2 din anexa nr. 3, precum si lista orientativa de caracteristici prevazuta în anexa nr. 4. La stabilirea obiectivelor si a indicatorilor respectivi se tine cont de continuitatea aplicarii pentru aceleasi ape a obiectivelor de mediu relevante existente, stabilite la nivel national, al Uniunii Europene sau international, asigurând compatibilitatea reciproca a acestor obiective si luarea în considerare, de asemenea, pe cât posibil, a impacturilor transfrontiere semnificative si a caracteristicilor transfrontiere."

2. La articolul 12, alineatele (1) si (8) vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 12

(1) Pentru regiunea marina Marea Neagra, autoritatea publica centrala din domeniul apelor identifica, în sensul art. 9 alin. (1), masurile necesare pentru a atinge sau pentru a mentine starea ecologica buna în apele sale marine. Aceste masuri se elaboreaza pe baza evaluarii initiale realizate în baza art. 8 alin. (1), având în vedere obiectivele de mediu stabilite în temeiul art. 10 alin. (1) si tinând cont de tipurile de masuri prevazute în anexa nr. 6.

..........................................................................

(8) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor examineaza implicatiile programului de masuri pentru apele aflate dincolo de apele sale marine în scopul diminuarii riscului unor efecte negative si, daca este posibil, în vederea realizarii unui impact pozitiv asupra apelor în cauza."

3. La articolul 13, partea introductiva a alineatului (1) va avea urmatorul cuprins:

"ART. 13

(1) Autoritatea publica centrala din domeniul apelor poate identifica în apele sale marine situatii în care, pentru unul dintre motivele enumerate la lit. a) - d), obiectivele de mediu sau starea ecologica buna nu pot fi realizate sub toate aspectele prin masurile adoptate sau, din motivele prevazute la lit. e), nu pot fi realizate în termenul respectiv, conform urmatoarelor conditii:".

4. La articolul 17, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) În ceea ce priveste accesul la informatii în materie de mediu, se aplica prevederile Hotarârii Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul, cu modificarile ulterioare. Autoritatea publica centrala din domeniul apelor asigura Comisiei Europene, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin din prezenta ordonanta de urgenta, în special evaluarea starii mediului marin din România, în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, dreptul de acces si de utilizare a datelor si informatiilor rezultate în urma evaluarii initiale efectuate în temeiul art. 8 si în urma programului de monitorizare elaborat în temeiul art. 11. În termen de cel mult 6 luni de la data la care datele si informatiile rezultate în urma evaluarii initiale efectuate în temeiul art. 8 si în urma programului de monitorizare elaborat în temeiul art. 11 devin disponibile, autoritatea publica centrala din domeniul apelor asigura Agentiei Europene de Mediu accesul la aceste informatii si date, în scopul îndeplinirii sarcinilor ce îi revin."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf