Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 204 din 27 iunie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 15/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vanzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru modificarea unor acte normative

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 15 din 20 martie 2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 101/2011 privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea imobilelor, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", a imobilelor proprietatea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", precum si pentru modificarea unor acte normative, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 22 martie 2013, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA

privind reglementarea conditiilor pentru vânzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», a imobilelor proprietatea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat», pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile, pentru reglementarea cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, precum si pentru modificarea unor acte normative"

2. La articolul I punctul 14, articolul 14^2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 14^2

(1) Locuinta de serviciu se pune la dispozitia beneficiarilor prevazuti la art. 14^1 complet dotata, inclusiv cu mobilier. Chiria, cheltuielile de întretinere a locuintelor de serviciu si amortizarea bunurilor din dotarea acestora, inclusiv a mobilierului, se asigura de institutiile publice în care îsi desfasoara activitatea beneficiarii.

(2) Cheltuielile de cazare prevazute la alin. (1) se deconteaza în limita unui plafon maxim, stabilit anual, prin hotarâre a Guvernului."

3. La articolul I, dupa punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 14^1, cu urmatorul cuprins:

"14^1. Dupa capitolul I^1 se introduce un nou capitol, capitolul I^2, cuprinzând articolele 14^6 si 14^7, cu urmatorul cuprins:

 

«CAPITOLUL I^2

Reglementari referitoare la cheltuielile de cazare în unele situatii speciale

 

ART. 14^6

(1) Persoanele care ocupa functii de demnitate publica numite, respectiv viceprim-ministru, ministru de stat, ministru si ministru delegat, precum si functii asimilate celei de ministru, secretar de stat, subsecretar de stat si functiile asimilate acestora, care nu detin în proprietate exclusiva sau în coproprietate imobile în municipiul Bucuresti, beneficiaza, pe durata mandatului, de decontarea cheltuielilor de cazare.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiaza si magistratii, precum si înaltii functionari publici, pe durata raportului de serviciu, daca nu detin în proprietate exclusiva sau în coproprietate imobile în municipiul Bucuresti.

(3) La propunerea motivata a conducatorilor institutiilor publice, dispozitiile alin. (2) nu se aplica functiilor de demnitate publica si magistratilor care, în exercitarea atributiilor legale, îsi desfasoara activitatea în conditii de risc înalt, din motive de siguranta si protectie.

(4) Cheltuielile de cazare ale persoanelor îndreptatite, potrivit alin. (1) - (3), se suporta din bugetele ministerelor, institutiilor publice si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale.

(5) Plafonul maxim al cheltuielilor de cazare se aproba anual prin hotarâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Justitiei si Secretariatului General al Guvernului.

ART. 14^7

Persoanele care ocupa functii de demnitate publica numite sau functii asimilate functiilor de demnitate publica, altele decât ministrii si asimilatii acestora, precum si înaltii functionari publici beneficiaza lunar de o deplasare dus-întors între municipiul Bucuresti si localitatea în care îsi au domiciliul, cu orice mijloc de transport, ale carei cheltuieli se deconteaza în conditiile legii.»"

4. La articolul I, dupa punctul 17 se introduc doua noi puncte, punctele 17^1 si 17^2, cu urmatorul cuprins:

"17^1. Articolul 27 se abroga.

17^2. Articolul 28 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

«ART. 28

Anexele nr. 1, 1^1, 2, 2^1 si 3 fac parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.»"

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf