Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 2 din 1 februarie 2013

Privind unele masuri pentru degrevarea instantelor judecatoresti, precum si pentru pregatirea punerii in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Modificarea si completarea unor acte normative în vederea degrevarii instantelor judecatoresti

 

SECTIUNEA 1

Modificarea si completarea Codului de procedura penala

 

ART. I
Codul de procedura penala, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

1. La articolul 28^1, dupa punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 6, cu urmatorul cuprins:

"6. solutioneaza cererile de stramutare, în cazurile prevazute de lege."

2. La articolul 28^2, dupa punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu urmatorul cuprins:

"5. solutioneaza cererile de stramutare, în cazurile prevazute de lege."

3. La articolul 29 punctul 5, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) cererile de stramutare, în cazurile prevazute de lege;".

4. La articolul 55, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 55

Înalta Curte de Casatie si Justitie stramuta judecarea unei cauze de la curtea de apel competenta la o alta curte de apel, iar curtea de apel stramuta judecarea unei cauze de la un tribunal sau, dupa caz, de la o judecatorie din circumscriptia sa la o alta instanta de acelasi grad din circumscriptia sa, în cazul în care impartialitatea judecatorilor ar putea fi stirbita datorita împrejurarilor cauzei, dusmaniilor locale sau calitatii partilor, când exista pericolul de tulburare a ordinii publice ori când una dintre parti are o ruda sau un afin pâna la gradul al patrulea inclusiv printre judecatori ori procurori, asistentii judiciari sau grefierii instantei. Stramutarea judecarii unei cauze de la o instanta militara competenta la o alta instanta militara de acelasi grad se dispune de Curtea Militara de Apel, fiind aplicabile, în mod corespunzator, prevederile prezentei sectiuni privind stramutarea judecarii cauzei de catre curtea de apel."

5. La articolul 56, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 56

Cererea de stramutare se adreseaza Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel competente si trebuie motivata. Înscrisurile pe care se sprijina cererea se alatura la aceasta, când sunt detinute de partea care cere stramutarea."

6. La articolul 57, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 57

Presedintele curtii de apel competente cere, pentru lamurirea instantei, informatii de la presedintele instantei ierarhic superioare celei la care se afla cauza a carei stramutare se cere, comunicându-i totodata termenul fixat pentru judecarea cererii de stramutare.

Înalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta a solutiona cererea, când aceasta este instanta ierarhic superioara, solicita informatii Ministerului Justitiei."

7. La articolul 58, alineatul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"În informatiile trimise Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel se face mentiune expresa despre efectuarea încunostintarilor, atasându-se si dovezile de comunicare a acestora."

8. La articolul 60, alineatele 1 - 3 si 6 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 60

Înalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea de stramutare prin sentinta motivata.

În cazul în care gaseste cererea întemeiata, Înalta Curte de Casatie si Justitie dispune stramutarea judecarii cauzei la o curte de apel învecinata curtii de la care se solicita stramutarea, iar curtea de apel dispune stramutarea judecarii cauzei la una dintre instantele din circumscriptia sa de acelasi grad cu instanta de la care se solicita stramutarea.

Înalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta hotaraste în ce masura se mentin actele îndeplinite în fata instantei de la care s-a stramutat cauza.

.........................................................................

Sentinta prin care Înalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta dispune asupra stramutarii nu este supusa niciunei cai de atac."

9. Articolul 61 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 61

Repetarea cererii

Stramutarea cauzei nu poate fi ceruta din nou, afara de cazul când noua cerere se întemeiaza pe împrejurari necunoscute Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau curtii de apel competente la solutionarea cererii anterioare sau ivite dupa aceasta."

10. Articolul 61^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 61^1

Desemnarea altei instante pentru judecarea cauzei

Procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala poate cere Înaltei Curti de Casatie si Justitie sa desemneze o alta curte de apel decât cea careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în prima instanta, care sa fie sesizata în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Procurorul care efectueaza sau supravegheaza urmarirea penala poate cere curtii de apel competente sa desemneze un alt tribunal sau, dupa caz, o alta judecatorie decât cea careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în prima instanta, care sa fie sesizate în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Dispozitiile art. 55 alin. 1, art. 56 alin. 1 si 2 si art. 61 se aplica în mod corespunzator.

Înalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea în camera de consiliu, în termen de 15 zile.

Înalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta dispune, prin încheiere motivata, fie respingerea cererii, fie admiterea cererii si desemnarea, dupa caz, a unei instante egale în grad cu cea careia i-ar reveni competenta sa judece cauza în prima instanta, care sa fie sesizata în cazul în care se va emite rechizitoriul.

Încheierea prin care Înalta Curte de Casatie si Justitie sau curtea de apel competenta solutioneaza cererea nu este supusa niciunei cai de atac."

11. La articolul 385^9 alineatul 1, punctul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"1. în cursul judecatii nu au fost respectate dispozitiile privind competenta dupa materie sau dupa calitatea persoanei;".

12. La articolul 385^9 alineatul 1, punctul 2 se abroga.

13. La articolul 385^9 alineatul 1, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"6. judecata a avut loc în lipsa aparatorului, când prezenta acestuia era obligatorie;".

14. La articolul 385^9 alineatul 1, punctele 7 - 11 se abroga.

15. La articolul 385^9 alineatul 1, punctele 14 - 16 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"14. s-au aplicat pedepse în alte limite decât cele prevazute de lege;

15. nu s-a constatat gratierea sau în mod gresit s-a constatat ca pedeapsa aplicata condamnatului a fost gratiata;

16. în mod gresit s-a dispus încetarea procesului penal;".

16. La articolul 385^9 alineatul 1, punctele 17 si 18 - 21 se abroga.

17. La articolul 385^9, alineatul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Cazurile prevazute în alin. 1 pct. 1, 3 - 6, 13 si 14 se iau în considerare întotdeauna din oficiu, iar cel de la pct. 15 se ia în considerare din oficiu numai când a influentat asupra hotarârii în defavoarea inculpatului."

18. Dupa articolul 385^10 se introduce un nou articol, articolul 385^10a, cu urmatorul cuprins:

"ART. 385^10a

Admiterea în principiu

La Înalta Curte de Casatie si Justitie, completul de judecata examineaza admisibilitatea recursului în camera de consiliu, fara citarea partilor. În cazul în care constata ca cererea de recurs este formulata împotriva unei hotarâri care nu este supusa niciunei cai de atac, a unei încheieri care nu se ataca decât odata cu fondul, a unei hotarâri pronuntate în recurs sau în contestatie în anulare, dispune, prin încheiere, respingerea cererii ca inadmisibila."

19. La articolul 385^15 punctul 2, literele c) si d) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarâre a fost casata, în cazurile prevazute în art. 385^9 alin. 1 pct. 3 - 6 si rejudecarea de catre instanta competenta, în cazul prevazut în art. 385^9 alin. 1 pct. 1.

Când recursul priveste atât hotarârea primei instante, cât si hotarârea instantei de apel, în caz de admitere si dispunerea rejudecarii de catre instanta a carei hotarâre a fost casata, cauza se trimite la prima instanta, daca ambele hotarâri au fost casate, si la instanta de apel, când numai hotarârea acesteia a fost casata.

În cazul în care admite recursul declarat împotriva deciziei pronuntate în apel, instanta de recurs desfiinteaza si hotarârea primei instante, daca se constata aceleasi încalcari de lege ca în decizia recurata.

Înalta Curte de Casatie si Justitie, daca admite recursul, când este necesara administrarea de probe, dispune rejudecarea de catre instanta a carei hotarâre a fost casata;

d) dispune rejudecarea de catre instanta de recurs în cazurile prevazute în art. 385^9 alin. 1 pct. 12 - 16 si 17^2, precum si în cazul prevazut în art. 385^6 alin. 3."

 

ART. II

 

(1) Dispozitiile privind cazurile de casare prevazute în Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, în forma anterioara intrarii în vigoare a prezentei legi, ramân aplicabile cauzelor penale aflate în curs de judecata în recurs, inclusiv celor aflate în termenul de declarare a recursului.

(2) Dispozitiile referitoare la stramutare, respectiv cele privind desemnarea unei alte instante din Codul de procedura penala, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se aplica numai cererilor de stramutare sau de desemnare a unei alte instante cu care instantele au fost sesizate dupa intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Modificarea si completarea unor acte normative în materie contraventionala si în materia contenciosului administrativ si fiscal

 

ART. III

 

Dupa articolul 10 din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 10^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 10^1

Prin derogare de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, plângerea, însotita de copia procesului-verbal de constatare a contraventiei, se introduce la judecatoria în a carei circumscriptie domiciliaza sau îsi are sediul contravenientul."

 

ART. IV

 

Articolul 109 din Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 29 mai 2007, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 109

Cauzele care au ca obiect raportul de serviciu al functionarului public sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, cu exceptia situatiilor pentru care este stabilita expres prin lege competenta altor instante."

 

ART. V

 

Dupa articolul 25 din Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 26, cu urmatorul cuprins:

"ART. 26

Prin derogare de la dispozitiile art. 10 alin. (1) din Legea nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, litigiile legate de aplicarea dispozitiilor prezentei legi, în care actiunea este formulata în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 sau Comisia parlamentara a revolutionarilor din decembrie 1989, se solutioneaza, în fond, de sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, iar în recurs, de sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel."

 

ART. VI

 

Alineatul (4) al articolului 90^2 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 3 ianuarie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Deciziile emise de Comisia superioara pot fi atacate la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile adresate instantei fiind scutite de taxa judiciara de timbru."

 

ART. VII

 

Legea cetateniei române nr. 21/1991, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 13 august 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 19, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Ordinul de respingere a cererii de acordare sau redobândire a cetateniei române poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicarii, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti. Hotarârea tribunalului poate fi atacata cu recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti."

2. La articolul 31, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Ordinul de respingere a cererii de renuntare la cetatenia româna poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicarii, la Tribunalul Bucuresti. Hotarârea tribunalului poate fi atacata cu recurs la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Curtii de Apel Bucuresti."

3. La articolul 32, alineatul (7) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(7) Ordinul poate fi atacat, în termen de 15 zile de la data comunicarii, la sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului de la domiciliul sau, dupa caz, resedinta solicitantului. Daca solicitantul nu are domiciliul sau resedinta în România, ordinul poate fi atacat, în acelasi termen, la Sectia de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti. Hotarârea tribunalului este definitiva si irevocabila."

4. Dupa articolul 37 se introduce un nou articol, articolul 37^1, cu urmatorul cuprins:

"ART. 37^1

Litigiile privind actele administrative, emise sau adoptate în aplicarea dispozitiilor prezentei legi, altele decât cele prevazute de art. 19 alin. (4), art. 31 alin. (6) si art. 32 alin. (7), precum si litigiile privind refuzul nejustificat al emiterii acestor acte sunt de competenta sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului. Hotarârea pronuntata de tribunal poate fi atacata cu recurs la sectia de contencios administrativ si fiscal a curtii de apel."

 

ART. VIII

 

Alineatul (6) al articolului 38 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 771 din 23 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Împotriva hotarârii Comisiei nationale de disciplina, prin care s-a aplicat o sanctiune disciplinara prevazuta la alin. (2), se poate formula contestatie la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, în termen de 30 de zile de la data comunicarii hotarârii."

 

ART. IX

 

Articolele 39 si 60 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 30 mai 2012, cu modificarile ulterioare, se abroga.

 

ART. X

 

Alineatul (1) al articolului 20 din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 20

(1) Competenta de solutionare a actiunii în contencios administrativ având ca obiect contestarea deciziei adoptate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor sau, dupa caz, refuzul acesteia de a emite decizia revine sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului în a carui raza teritoriala domiciliaza reclamantul. Daca reclamantul domiciliaza în strainatate, cererea se adreseaza instantei resedintei sale din tara sau, dupa caz, instantei domiciliului reprezentantului acestuia din România, iar daca nu are nici resedinta în România si nici reprezentant cu domiciliul în România, cererea se adreseaza Sectiei de contencios administrativ si fiscal a Tribunalului Bucuresti."

 

CAPITOLUL II

Dispozitii privind pregatirea punerii în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii de punere în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 

ART. XI

 

În aplicarea dispozitiilor art. 13 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, în cazul instantelor judecatoresti si parchetelor, în recurs, cererile si concluziile pot fi formulate si sustinute de catre presedintele instantei sau de catre conducatorul parchetului, de catre consilierul juridic ori de catre judecatorul sau procurorul desemnat, în acest scop, de presedintele instantei ori de conducatorul parchetului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Masuri tranzitorii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila

 

ART. XII

 

(1) Dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, privind cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului în camera de consiliu se aplica proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) În procesele pornite începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi si pâna la data de 31 decembrie 2015, cercetarea procesului si, dupa caz, dezbaterea fondului se desfasoara în sedinta publica, daca legea nu prevede altfel.

 

ART. XIII

 

Dispozitiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, privitoare la pregatirea dosarului de apel sau, dupa caz, de recurs de catre instanta a carei hotarâre se ataca se aplica în procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016. În procesele pornite începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi si pâna la data de 31 decembrie 2015 se aplica dispozitiile art. XIV - XVII.

 

ART. XIV

 

(1) Apelul si, când este cazul, motivele de apel se depun la instanta a carei hotarâre se ataca.

(2) Dispozitiile art. 195 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, sunt aplicabile în mod corespunzator.

(3) Presedintele instantei sau persoana desemnata de acesta va înainta instantei de apel dosarul, împreuna cu apelurile facute, numai dupa împlinirea termenului de apel pentru toate partile.

(4) Daca s-au formulat atât apel, cât si cereri potrivit art. 442 - 444 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, dosarul nu va fi trimis instantei de apel decât dupa împlinirea termenului de apel privind hotarârile date asupra acestor din urma cereri.

 

ART. XV

 

(1) Presedintele instantei de apel sau persoana desemnata de acesta, îndata ce primeste dosarul, va lua, prin rezolutie, masuri în vederea repartizarii aleatorii la un complet de judecata.

(2) În cazul în care cererea de apel nu îndeplineste conditiile prevazute de lege, completul caruia i s-a repartizat dosarul va stabili lipsurile cererii de apel si îi va comunica, în scris, apelantului ca are obligatia de a completa sau modifica cererea. Completarea sau modificarea cererii se va face în termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii.

(3) Dupa primirea dosarului sau, când este cazul, dupa regularizarea cererii de apel potrivit alin. (2), completul va dispune comunicarea cererii de apel, precum si a motivelor de apel intimatului, împreuna cu copiile certificate de pe înscrisurile alaturate si care nu au fost înfatisate la prima instanta, punându-i-se în vedere obligatia de a depune la dosar întâmpinare în termen de cel mult 15 zile de la data comunicarii.

(4) Întâmpinarea depusa se comunica apelantului de îndata, punându-i-se în vedere obligatia de a depune la dosar raspunsul la întâmpinare în termen de cel mult 10 zile de la data comunicarii. Intimatul va lua cunostinta de raspunsul la întâmpinare din dosarul cauzei.

(5) Daca s-au formulat atât apel, cât si cereri potrivit art. 442 - 444 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, dispozitiile alin. (3) si (4) se aplica în mod corespunzator.

(6) În termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la întâmpinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunând citarea partilor.

(7) În cazul în care intimatul nu a depus întâmpinare în termenul prevazut la alin. (3) sau, dupa caz, apelantul nu a comunicat raspuns la întâmpinare în termenul prevazut la alin. (4), la data expirarii termenului corespunzator, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunând citarea partilor.

(8) Dispozitiile art. 201 alin. (5) si (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, se aplica în mod corespunzator.

(9) Dispozitiile art. 475 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, ramân aplicabile.

 

ART. XVI

 

(1) Apelul incident si apelul provocat se depun de catre intimat odata cu întâmpinarea la apelul principal, fiind aplicabile prevederile art. XV alin. (4).

(2) Apelul provocat se comunica si intimatului din acest apel, prevazut la art. 473 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, acesta fiind dator sa depuna întâmpinare în termenul prevazut la art. XV alin. (4), care se aplica în mod corespunzator. Cel care a exercitat apelul provocat va lua cunostinta de întâmpinare de la dosarul cauzei.

 

ART. XVII

 

(1) Recursul si, daca este cazul, motivele de casare se depun la instanta a carei hotarâre se ataca, în conditiile prevazute la art. 83 alin. (3) si art. 84 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata.

(2) Când recursul este de competenta Înaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele instantei sau presedintele de sectie ori, dupa caz, persoana desemnata de acestia, primind dosarul de la instanta a carei hotarâre se ataca, va lua, prin rezolutie, masuri pentru stabilirea aleatorie a unui complet format din 3 judecatori, care va pregati dosarul de recurs si va decide asupra admisibilitatii în principiu a recursului. Dispozitiile art. 475 alin. (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, sunt aplicabile.

(3) Dispozitiile art. XIV alin. (2) - (4) si ale art. XV alin. (2) - (5) se aplica în mod corespunzator. Termenul prevazut la art. XV alin. (3) se dubleaza în cazul recursului. Întâmpinarea trebuie redactata si semnata de avocatul sau consilierul juridic al intimatului, iar raspunsul la întâmpinare de avocatul sau consilierul juridic al recurentului.

(4) Prevederile art. XVI se aplica în mod corespunzator.

 

ART. XVIII

 

(1) Dispozitiile art. 483 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, se aplica proceselor pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) În procesele pornite începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi si pâna la data de 31 decembrie 2015 nu sunt supuse recursului hotarârile pronuntate în cererile prevazute la art. 94 pct. 1 lit. a) - i) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, în cele privind navigatia civila si activitatea în porturi, conflictele de munca si de asigurari sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare, precum si în alte cereri evaluabile în bani în valoare de pâna la 1.000.000 lei inclusiv. De asemenea, în aceste procese nu sunt supuse recursului hotarârile date de instantele de apel în cazurile în care legea prevede ca hotarârile de prima instanta sunt supuse numai apelului.

 

ART. XIX

 

(1) Dispozitiile art. 520 alin. (6) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, se aplica sesizarilor formulate în procesele pornite începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Sesizarile în vederea pronuntarii unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, formulate în procesele pornite începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi si pâna la data de 31 decembrie 2015, se judeca de un complet format din presedintele sectiei corespunzatoare a Înaltei Curti de Casatie si Justitie sau de un judecator desemnat de acesta si 8 judecatori din cadrul sectiei respective. Presedintele sectiei sau, în caz de imposibilitate, judecatorul desemnat de acesta este presedintele de complet si va lua masurile necesare pentru desemnarea aleatorie a judecatorilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Modificarea unor acte normative în materia conflictelor de munca si în materie de asigurari sociale

 

ART. XX

 

Alineatul (1) al articolului 269 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 269

(1) Judecarea conflictelor de munca este de competenta instantelor judecatoresti, stabilite potrivit legii."

 

ART. XXI

 

Legea dialogului social nr. 62/2011, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 31 august 2012, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 208 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 208

Conflictele individuale de munca se solutioneaza în prima instanta de catre tribunal."

2. Articolul 209 se abroga.

3. Articolul 210 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 210

Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza tribunalului în a carui circumscriptie îsi are domiciliul sau locul de munca reclamantul."

 

ART. XXII

 

(1) Pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor ale carui pensii de serviciu au fost recalculate potrivit Legii nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri în domeniul pensiilor, sumele încasate în temeiul unor hotarâri judecatoresti de acordare a pensiilor de serviciu în cuantumul anterior Legii nr. 119/2010, desfiintate în caile de atac, nu se mai recupereaza.

(2) Sumele deja recuperate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi nu se restituie.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. XXIII

 

(1) Procesele în prima instanta, precum si caile de atac în materia contenciosului administrativ si fiscal, în curs de judecata la data schimbarii, potrivit dispozitiilor prezentei legi, a competentei instantelor legal învestite se judeca de instantele devenite competente potrivit prezentei legi.

(2) Recursurile aflate pe rolul Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia de contencios administrativ si fiscal la data intrarii în vigoare a prezentei legi si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta curtilor de apel se trimit la curtile de apel.

(3) Procesele în curs de judecata în prima instanta în materia contenciosului administrativ si fiscal aflate la data intrarii în vigoare a prezentei legi pe rolul curtilor de apel si care, potrivit prezentei legi, sunt de competenta tribunalelor se trimit la tribunale.

(4) În cazurile prevazute la alin. (1) - (3), dosarele se trimit, pe cale administrativa, la instantele devenite competente sa le judece.

 

ART. XXIV

 

Dispozitiile art. XI, ale art. XX si ale art. XXI intra în vigoare la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf