Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 185 din 25 iunie 2013

Privind amplasarea si autorizarea mijloacelor de publicitate

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta lege stabileste cadrul legal care sta la baza exercitarii activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate în localitati, inclusiv pe drumurile publice din România, în vederea asigurarii conditiilor pentru un cadru construit coerent, armonios, sigur si sanatos, pentru protectia valorilor mediului natural si antropic, pentru prezervarea calitatii peisajului si a cerintelor privind asigurarea calitatii în constructii.

ART. 2

Prevederile prezentei legi se aplica autoritatilor administratiei publice centrale si locale, precum si tuturor persoanelor fizice si juridice implicate în activitatea de publicitate.

ART. 3

În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) afis - mijloc de transmitere a mesajelor publicitare, culturale, comerciale, politice, de instructaj si altele asemenea, imprimat pe suport hârtie sau pe folie sintetica si expus public;

b) aviz - act tehnic cu caracter obligatoriu, emis de structura de specialitate a administratiei publice locale, în urma unei proceduri de analiza a proiectului tehnic si a oportunitatii din punct de vedere urbanistic, pentru amplasarea mijloacelor de publicitate temporara, având structuri fara fundatie;

c) banner - suport pentru mesajul publicitar confectionat din folie sintetica sau din material textil, în mod obisnuit cu forma dreptunghiulara, ancorat în zone publice;

d) calcan - fatada fara goluri a unei constructii, situata pe limita de proprietate laterala sau posterioara, destinata de regula sa fie acoperita de zidul asemanator al unei cladiri vecine;

e) ecran publicitar - ecran cu LED-uri, LCD sau altele asemanatoare, pe care se ruleaza grafica, spoturi si altele asemenea, cu continut dinamic si de dimensiuni variabile;

f) firma - orice inscriptie, forma sau imagine atasata unei cladiri, cu referire la un operator economic sau la o activitate care se desfasoara în interiorul cladirii;

g) incinta - suprafata de teren înconjurata din toate partile de constructii, de amenajari sau împrejmuiri;

h) indicator publicitar directional (panou directional) - înscris, forma ori imagine care indica o directie, proximitatea unui obiectiv sau a unei cladiri unde se desfasoara o anumita activitate. În aceeasi categorie se includ bannerul vertical, caseta luminoasa, tablita indicatoare, toate de mici dimensiuni, fixate prin prinderi speciale pe cladiri, stâlpi si altele asemenea;

i) mesh - suport pentru mesajul publicitar confectionat din material sintetic perforat, cum ar fi plasa fina, de obicei de mari dimensiuni, fixat pe cladiri;

j) mijloace de publicitate - ansamblu de elemente constructive folosite în scopul prezentarii unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste ori a unui eveniment;

k) panou publicitar mobil - panou publicitar de dimensiuni reduse, amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate;

l) panou publicitar - structura provizorie folosita pentru afisarea unui mesaj publicitar;

m) proiect publicitar special - constructie provizorie atipica, creata special în scopul promovarii unui produs, a unui serviciu sau eveniment si care nu are în alcatuirea sa elemente de fundatie si/sau structuri publicitare clasice;

n) promovare - ansamblu de activitati si mijloace folosite pentru a difuza un produs sau serviciu pe piata;

o) publicitate - totalitatea modalitatilor si instrumentelor specifice utilizate pentru a facilita cunoasterea si aprecierea de catre consumatori a anumitor produse, servicii sau pentru a informa publicul asupra unor evenimente, a destinatiei unor spatii, lansari de produse, deschideri de magazine si altele asemenea, precum si orice forma de prezentare a unei activitati comerciale, industriale, artizanale sau liber-profesioniste având ca scop promovarea vânzarii de bunuri si servicii, de drepturi si obligatii;

p) publicitate luminoasa - publicitate realizata prin corpuri luminoase, afise sau panouri luminate printr-o sursa de lumina amplasata astfel încât sa asigure iluminarea afisului, panoului ori corpului publicitar;

q) publicitate pe vehicule - publicitate realizata prin lipirea de afise, montarea de panouri sau vopsirea vehiculelor în scopuri publicitare;

r) publicitate stradala (outdoor) - publicitate efectuata în spatii deschise, în exteriorul cladirilor;

s) publicitate temporara - publicitate realizata cu ocazia unor evenimente, manifestatii culturale sau sportive, precum si pentru actiuni de promovare de produse sau activitati;

s) reclama publicitara - activitatea si inscriptia cu rol de a atentiona sau de a convinge publicul de calitatea unui serviciu, a unui produs sau a unei idei;

t) steag publicitar - piesa de stofa, pânza sau material plastic atasata la un suport lance, catarg sau stâlp, purtând culori, embleme, simboluri sau mesaje publicitare;

t) structura de publicitate autoportanta - cadru suport amplasat la sol, fara fundatie sau alt sistem de fixare, stabilizat prin propria greutate, pe care sunt dispuse fete realizate din materiale usoare de tip mesh, plasa fina, pânza si altele asemenea, pe care se afla imprimate reclame si mesaje publicitare.

 

CAPITOLUL II

Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate

 

ART. 4

(1) Aprobarea executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate se realizeaza prin autorizatia de construire, emisa în conditiile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) La emiterea autorizatiei de construire, emitentul va include în mod obligatoriu precizari privind obligatiile care decurg din caracterul provizoriu si durata de existenta limitata a mijlocului de publicitate autorizat, inclusiv precizari privind termenul de încetare a functionarii acestuia.

(3) Amplasarea de mijloace de publicitate pe schelele montate pe fatadele constructiilor aflate în curs de executie a lucrarilor de interventii, ori pe elementele de împrejmuire a santierului aferent se face cu conditia autorizarii amplasarii acestora împreuna cu lucrarile privind organizarea executarii lucrarilor de constructii, sau ulterior, pentru o perioada mai mica sau cel mult egala cu durata autorizata a organizarii de santier.

(4) Proprietarii imobilelor pe care sunt amplasate mijloace de publicitate sunt obligati sa permita executarea lucrarilor pentru amplasarea acestora numai în baza autorizatiei de construire, emisa în conditiile alin. (1).

ART. 5

(1) În cazul în care, la expirarea termenului de încetare a functionarii mijlocului de publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), nu a fost obtinuta prelungirea acestui termen, proprietarul constructiei-suport de publicitate are obligatia desfiintarii mijlocului de publicitate si aducerii imobilului la starea initiala.

(2) În situatia în care, în termen de 15 zile de la data expirarii termenului de încetare a functionarii mijlocului de publicitate autorizat, prevazut la art. 4 alin. (2), proprietarul constructiei-suport de publicitate nu a îndeplinit obligatiile prevazute la alin. (1), primarul/primarul general al municipiului Bucuresti dispune desfiintarea acestuia pe cale administrativa, indiferent de categoria de proprietate pe care acestea sunt amplasate, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.

(3) Cheltuielile rezultate ca urmare a actiunilor prevazute la alin. (2) sunt în sarcina proprietarului constructiei si vor fi recuperate ulterior de la acesta, în conditiile legii.

(4) Procedura prevazuta la alin. (2) poate fi declansata din oficiu de catre primar/primarul general al municipiului Bucuresti, de catre Inspectoratul de Stat în Constructii sau la solicitarea detinatorului legal al imobilului.

(5) Proprietarii mijloacelor de publicitate au obligatia de a lua masurile necesare pentru întretinerea si repararea acestora, ori de câte ori este necesar.

ART. 6

Pentru amplasarea mijloacelor de publicitate care nu necesita fundatii utilizate în cadrul unor campanii publicitare si/sau activitati de promovare ce nu depasesc 30 de zile, care se desfasoara pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale, ori pe proprietatea privata a persoanelor fizice si juridice, în conditiile prezentei legi, autoritatea administratiei publice locale poate emite avize pentru publicitate temporara, la cererea solicitantilor.

ART. 7

Perioada de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara prevazuta la art. 6 este de maximum 30 de zile si poate fi prelungita o singura data, la cererea solicitantului, pentru o perioada cel mult egala cu cea aprobata initial.

 

CAPITOLUL III

Reguli generale privind stabilirea zonelor de publicitate

 

ART. 8

(1) Autoritatile administratiei publice locale din municipii si orase, precum si comunele cu monumente înscrise în Lista patrimoniului mondial - UNESCO, vor aproba prin hotarâre a Consiliului Local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, regulamentul local de publicitate, cuprinzând inclusiv delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restrânsa, în corelare cu documentatiile de urbanism aprobate.

(2) În cadrul regulamentului local de publicitate, pentru fiecare categorie de zona se vor stabili amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise.

(3) Autoritatile administratiei publice locale din comune pot adopta regulamente locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate proprii sau pot controla aceasta activitate în baza prevederilor prezentei legi.

ART. 9

(1) Zonele de publicitate restrânsa sunt zone din localitate în care se impun restrictii speciale sau/si sunt permise numai anumite categorii de mijloace de publicitate.

(2) Categoriile de mijloace de publicitate permise conform alin. (1) sunt stabilite prin regulamentul local de publicitate, astfel încât prin dimensiuni, forma sau amplasare sa nu altereze caracteristicile arhitecturale si ambientale ale zonei.

(3) Zonele de publicitate restrânsa sunt, dar fara a se limita la acestea: zonele construite protejate stabilite prin documentatiile de urbanism aprobate în conditiile legii, centrele istorice ale localitatilor, precum si zonele de protectie ale monumentelor istorice, monumentelor de for public si/sau monumentelor naturii, zonele de protectie ale obiectivelor cu valoare arhitecturala si/sau ambientala deosebita.

(4) În cadrul zonelor de publicitate restrânsa pot fi delimitate zone în care este interzisa amplasarea de mijloace de publicitate, cu exceptia firmelor.

ART. 10

(1) Zonele de publicitate largita sunt zone în care pot fi amplasate toate categoriile de mijloace de publicitate.

(2) Pentru zonele de publicitate largita, autoritatile administratiei publice locale au obligatia, prin regulamentele locale de publicitate si prin autorizatiile de construire emise, sa asigure coerenta imaginii urbane.

ART. 11

(1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei legi, primarul/primarul general al municipiului Bucuresti, în aria sa de competenta, prin directia specializata privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, are urmatoarele obligatii:

a) initiaza, în baza documentatiilor de urbanism aprobate, delimitarea în cadrul teritoriului administrat, a zonelor de publicitate largita si respectiv a zonelor de publicitate restrânsa, precum si elaborarea regulamentului local de publicitate;

b) identifica si propune amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone.

(2) În vederea realizarii activitatilor prevazute la alin. (1), se va constitui un grup de lucru ce va fi coordonat de primar/primarul general al municipiului Bucuresti.

(3) Grupul de lucru va fi constituit dupa cum urmeaza:

a) 3 reprezentanti din institutia arhitectului sef/departamentul specializat privind amenajarea teritoriului si urbanismul, din aparatul de specialitate, directia tehnica, directia de patrimoniu sau de administrare a domeniului public;

b) 4 specialisti atestati din domeniul arhitecturii, urbanismului si amenajarii teritoriului, peisajului recomandati de Ordinul Arhitectilor din România si de Registrul Urbanistilor din România;

c) un reprezentant al directiei judetene pentru cultura, respectiv a municipiului Bucuresti;

d) un reprezentant al agentiei judetene pentru protectia mediului, respectiv a municipiului Bucuresti;

e) un reprezentant al politiei rutiere.

(4) Propunerile privind regulamentele locale de publicitate, a zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsa, precum si a amplasamentelor si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone, elaborate de grupul de lucru vor fi supuse consultarii operatorilor economici din domeniul publicitatii.

(5) Regulamentele locale de publicitate elaborate în conformitate cu prevederile alin. (1) - (4), inclusiv delimitarea zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsa, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone vor fi avizate de catre comisiile tehnice de amenajarea teritoriului si de urbanism constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate, dupa caz, în coordonarea presedintilor consiliilor judetene sau a primarilor, respectiv a primarului general al municipiului Bucuresti.

(6) Dupa obtinerea avizului mentionat la alin. (5), regulamentul local de publicitate, inclusiv stabilirea zonelor de publicitate restrânsa si, respectiv, a zonelor de publicitate largita, amplasamentele si categoriile de mijloace de publicitate admise pentru fiecare dintre zone se supune spre aprobare Consiliului Local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

ART. 12

(1) Amplasamentele aflate în proprietatea sau în administrarea unitatilor administrativ-teritoriale destinate montarii mijloacelor de publicitate vor fi închiriate/concesionate prin licitatie publica organizata în conditiile legii.

(2) Licitatiile pentru amplasamentele prevazute la alin. (1) se organizeaza pe zone de publicitate sau/si tipuri de mijloace de publicitate, stabilite în conformitate cu regulamentul local de publicitate.

(3) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura accesul nediscriminatoriu al tuturor operatorilor de publicitate la utilizarea amplasamentelor stabilite prin regulamentul local de publicitate.

 

CAPITOLUL IV

Reguli generale privind amplasarea mijloacelor de publicitate

 

ART. 13

(1) Publicitatea este permisa atât pe domeniul public sau privat al statului si al unitatii administrativ-teritoriale, cât si pe proprietatea privata a persoanelor fizice sau juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(2) În cazul constructiilor-suport pentru mijloace de publicitate, indiferent de regimul de proprietate al imobilelor pe care sunt amplasate, este obligatorie afisarea de materiale publicitare pe întreaga perioada de mentinere în amplasament a acestora.

(3) În situatia în care proprietarul constructiei-suport pentru mijloace de publicitate nu are contracte de publicitate în derulare, va afisa materiale privind propria activitate sau materiale privind campanii educationale, umanitare, sociale, culturale de interes public.

ART. 14

Mijloacele de publicitate care se amplaseaza în zona drumurilor publice se autorizeaza si se executa cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare privind regimul drumurilor si circulatia pe drumurile publice, ale normelor tehnice privind proiectarea si amplasarea constructiilor, instalatiilor si panourilor publicitare în zona drumurilor, pe poduri, pasaje, viaducte si tuneluri rutiere, precum si ale legislatiei ce reglementeaza domeniul public si regimul proprietatii.

ART. 15

(1) Amplasarea mijloacelor de publicitate este interzisa în urmatoarele situatii:

a) în ariile naturale protejate de interes national si international, cu exceptia intravilanelor incluse în acestea;

b) în spatii verzi cu caracter ornamental sau cu valoare deosebita;

c) în locurile de joaca sau locurile de odihna situate în zona blocurilor de locuinte colective;

d) pe cladirile reprezentând sedii ale autoritatilor administratiei publice locale si centrale, precum si ale institutiilor publice, cu exceptia afisajelor care anunta activitatea ce se desfasoara în interiorul sediilor;

e) pe arbori;

f) pe zona carosabila a strazilor si a drumurilor, indiferent de categoria acestora;

g) pe obiectele de arta monumentala si monumentele de for public;

h) pe monumentele istorice, cu exceptia firmelor care anunta activitatea ce se desfasoara în interiorul cladirii si a mesh-urilor amplasate pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare în conditiile prezentei legi;

i) pe cladirile aflate în stare avansata de deteriorare, în situatia în care amplasarea mijlocului de publicitate afecteaza structura de rezistenta si/sau stabilitatea si integritatea elementelor constructive si decorative ale anvelopei cladirii;

j) în incinta si pe elementele de împrejmuire a cimitirelor, lacasurilor de cult, a scuarurilor, parcurilor si gradinilor publice;

k) în zonele în care a fost restrictionata sau interzisa publicitatea prin Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

l) în interiorul intersectiilor si al sensurilor giratorii, în spatiul destinat circulatiei autovehiculelor si semnalizarii rutiere, în zone în care desfasurarea în conditii normale a traficului ar putea fi perturbata;

m) pe parapetele si/sau peretii pasajelor rutiere subterane si supraterane ori sub poduri;

n) pe stâlpii de sustinere a elementelor de semnalizare rutiera sau de circulatie;

o) în zona de protectie a autostrazilor;

p) pe lucrarile de arta care traverseaza drumul, pe portale cu semnalizare rutiera sau în solutii independente autoportante în traversarea drumului.

(2) Se interzice acoperirea cu orice mijloc de publicitate a suprafetelor vitrate ale cladirilor.

(3) Se interzice amplasarea si utilizarea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, cu exceptia vehiculelor publicitare utilizate în conditiile prezentei legi.

(4) Se interzice amplasarea mijloacelor de publicitate care prin forma, continut, dimensiuni si culori în combinatii specifice pot fi confundate cu mijloacele de semnalizare rutiera sau împiedica vizibilitatea acestora, precum si a indicatoarelor de orientare si informare.

(5) În situatia în care pe fatada sau pe calcanul unei cladiri sunt amplasate mai multe mijloace de publicitate în afara de firme, acestea vor fi realizate în mod unitar, fiind obligatoriu de acelasi tip si de aceleasi dimensiuni, fiind încadrate simetric pe fatada sau pe calcanul respectiv.

ART. 16

Amplasarea mijloacelor de publicitate la o distanta mai mica de 3,00 m fata de limita de proprietate a imobilelor proprietate privata a persoanelor fizice si/sau juridice se va realiza doar cu acordul proprietarilor acestor imobile si astfel încât sa nu afecteze accesul si utilizarea acestora.

ART. 17

(1) În scopul asigurarii sigurantei cetatenilor si integritatii bunurilor, operatorii de publicitate vor realiza mijloacele publicitare cu materiale si sisteme constructive ce respecta prevederile legale privind calitatea în constructii.

(2) Operatorii de publicitate au obligatia sa asigure identificarea panourilor publicitare prin inscriptionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire.

 

CAPITOLUL V

Reguli specifice pentru categoriile de mijloace de publicitate

 

SECTIUNEA 1

Reguli generale privind amplasarea firmelor

 

ART. 18

(1) Firmele se amplaseaza pe fatadele cladirilor sau în locuri special amenajate, dupa cum urmeaza:

a) pe cladirile de locuit având spatii cu alta destinatie la parter sau mezanin, se amplaseaza numai pe portiunea de fatada corespunzatoare acestor spatii sau pe parapetul plin si continuu al primului etaj, unde este cazul, cu acordul proprietarilor;

b) firmele în consola se amplaseaza la o înaltime minima de 2,50 m de la nivelul trotuarului. Fata de planul vertical al fatadei, firmele vor putea iesi în consola maximum 1,20 m, dar pastrând o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;

c) copertinele pe care se inscriptioneaza o firma vor fi amplasate la minimum 2,50 m înaltime fata de nivelul trotuarului si vor iesi din planul fatadei maximum 1,50 m; ele vor pastra o distanta de minimum 1,00 m fata de planul vertical ce trece prin bordura carosabilului sau fata de limita interioara a plantatiei de aliniament;

d) în cazul amplasarii firmelor pe aticul cladirilor de locuinte colective sau pe parapetul plin al etajului I, dupa caz, firmele nu vor depasi dimensiunile elementelor constructive-suport;

e) în cazul apartamentelor în care se deruleaza activitati cu caracter temporar situate în cladiri de locuinte colective, firmele aferente se amplaseaza la parterul cladirii, cu acordul proprietarilor afectati.

(2) În situatia prevazuta la alin. (1) lit. e), firmele se amplaseaza astfel:

a) în zona scarii de acces corespunzatoare, daca apartamentul este situat la alte niveluri decât la parter sau demisol;

b) fara a depasi limita spatiului respectiv, daca apartamentul este amplasat la parter sau demisol.

ART. 19

(1) Amplasarea firmelor si copertinelor inscriptionate se autorizeaza în conditiile art. 4.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), autorizatia de construire nu este necesara în cazul firmelor inscriptionate pe vitrinele si usile de acces, în conditiile prezentei legi.

(3) Firmele inscriptionate pe vitrinele/usile de acces se pot amplasa în baza avizului emis de autoritatile administratiei publice.

(4) Amplasarea materialelor publicitare prevazute la alin. (3) se va face dupa achitarea taxelor de publicitate prevazute de legislatia în vigoare.

ART. 20

(1) Pe fatada spatiilor comerciale de la parterul imobilelor de locuit se pot amplasa, alaturi de firme, si alte mijloace de publicitate cu respectarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea firmelor.

(2) Publicitatea amplasata pe fatada unui spatiu comercial se va diferentia fata de firma prin culoare, forma sau dimensiune.

ART. 21

(1) În cazul firmelor iluminate, reflectoarele se vor amplasa astfel încât sa asigure o iluminare uniforma, care sa puna în valoare cladirea si care sa nu deranjeze traficul auto si pietonal, reflectoarele fiind mascate de elemente ale constructiei sau firmei.

(2) Firmele iluminate vor fi amplasate la minimum 3,00 m de la nivelul solului.

(3) Firmele iluminate amplasate la mai putin de 30 m de semnalizarile rutiere nu vor folosi culorile specifice acestora si nici lumina intermitenta.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicitatii luminoase

 

ART. 22

Este interzisa amplasarea mijloacelor de publicitate luminoase pe suporturile existente care nu au fost destinate publicitatii, cum sunt: stâlpii de telecomunicatii si/sau electricitate, instalatiile de iluminat public, instalatiile de semaforizare.

ART. 23

(1) Pot fi amplasate panouri publicitare, ecrane si publicitate luminoasa pe calcane, pe fatade, pe terase ori acoperisuri ale cladirilor, astfel încât sistemele lor de prindere sa nu constituie o sursa de accidente si sa nu afecteze structura de rezistenta si functionarea optima a cladirilor.

(2) Amplasarea panourilor publicitare, a ecranelor si publicitatii luminoase pe cladiri se autorizeaza numai în baza unei expertize tehnice elaborate în conditiile legii de catre experti tehnici atestati, precum si a documentatiei tehnice pentru autorizare, verificata de verificatori de proiecte atestati pentru cerintele esentiale de calitate "rezistenta mecanica si stabilitate", "siguranta în exploatare" si "securitate la incendiu", prevazute de legislatia în vigoare privind calitatea în constructii.

(3) Verificarea constructiei cu privire la respectarea cerintelor esentiale de calitate prevazute la alin. (2) se realizeaza prin reexpertizare tehnica, la fiecare 10 ani de la data emiterii autorizatiei de construire pentru amplasarea structurii publicitare, sau ca urmare a actiunilor factorilor de risc naturali/antropici asupra constructiei/elementului constructiv care sustine structura publicitara.

(4) Panourile publicitare amplasate pe calcanele sau fatadele cladirilor nu vor depasi limitele acestora.

(5) Sunt exceptate de la prevederile prezentei legi ecranele publicitare care fac parte integranta din fatadele cladirilor si care au fost autorizate împreuna cu acestea, în conformitate cu legislatia în vigoare.

ART. 24

(1) Proprietarii ecranelor publicitare au obligatia transmiterii de informatii de interes public si local, precum si informatii de interes pentru populatie în cazul unor situatii de urgenta.

(2) Continutul si modul de transmitere a informatiilor vor fi stabilite prin protocol încheiat între proprietarii ecranelor publicitare si autoritatile administratiei publice locale, respectiv alte institutii abilitate ale statului.

ART. 25

În situatia amplasarii pe terasele sau acoperisurile constructiilor, panourile publicitare, ecranele si publicitatea luminoasa vor avea urmatoarele înaltimi:

a) cel mult 3,00 m, daca fatada constructiei-suport are înaltimea mai mica de 15,00 m;

b) cel mult 1/5 din înaltimea fatadei, dar nu mai mult de 6,00 m, daca fatada constructiei-suport are înaltimea mai mare de 15,00 m.

ART. 26

(1) Pe stâlpii de iluminat public pe care nu sunt amplasate semnalizari rutiere si indicatoare de circulatie se pot amplasa panouri peste cota minima de +4,00 m de la sol.

(2) Pe un stâlp se poate amplasa un singur panou, iar proiectia la sol a panoului se va situa în afara gabaritului carosabilului.

ART. 27

(1) Panourile publicitare amplasate pe sol vor fi montate astfel încât sa nu împiedice circulatia rutiera si/sau pietonala, ori accesul pietonal si/sau al autovehiculelor de interventie pe proprietati, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

(2) Panourile publicitare, indiferent de tipul de proprietate pe care au fost montate, vor fi amplasate astfel încât proiectia la sol a acestora sa fie în totalitate în interiorul proprietatii pe care au fost autorizate.

ART. 28

(1) Pe strazile de categoria I, II si III, conform clasificarii prevazute de legislatia în vigoare privind regimul drumurilor, se pot amplasa panouri publicitare în urmatoarele conditii:

a) la distanta de minimum 4,00 m fata de limita carosabilului, în cazul în care nu exista trotuar;

b) la distanta de minimum 1,00 m fata de limita dinspre carosabil a spatiului verde de pe trotuar, fara a împiedica circulatia pietonilor;

c) la minimum 2,50 m înaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata.

(2) Panourile de mici dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 2,20 mp se amplaseaza la o distanta de cel putin 25,00 m între panouri.

(3) Panourile de mari dimensiuni, respectiv cu suprafata maxima de 12,00 mp, se amplaseaza la o distanta de cel putin 50,00 m între panouri.

(4) În situatia în care ansamblul de mijloace de publicitate este constituit dintr-o succesiune de panouri publicitare de diferite dimensiuni dispuse în orice combinatie, distanta dintre panouri va fi de minimum 50,00 m.

(5) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) - (4) mijloacele de publicitate amplasate în interiorul incintelor centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale, astfel definite în conformitate cu legislatia în vigoare.

ART. 29

(1) Se interzice montarea pe trotuare si spatii pietonale cu latimea mai mica de 2,25 m, precum si pe zonele verzi dintre trotuar sau spatiu pietonal si carosabil a panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie.

(2) Realizarea elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de reclama publicitara se executa obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pâna la nivelul solului.

ART. 30

De-a lungul drumurilor de interes national, judetean, precum si a arterelor de centura, conform clasificarii prevazute de legislatia în vigoare privind regimul drumurilor, în cadrul zonei de protectie a acestora se pot amplasa panouri publicitare, în urmatoarele conditii:

a) la minimum 2,50 m înaltime de la sol, pentru panourile cu suprafata utila mai mare de 2,50 mp per fata;

b) cu distanta de minimum 50,00 m între doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din intravilan;

c) cu distanta de minimum 100,00 m între doua panouri publicitare, pe sectoarele de drum din extravilan;

d) la minimum 100,00 m fata de intersectiile cu drumurile laterale cu mai mult de 4 benzi de circulatie;

e) în afara curbelor cu vizibilitate redusa;

f) la minimum 100,00 m fata de intersectiile semaforizate.

ART. 31

Dispozitiile art. 28 - 30 se completeaza cu prevederile instituite în aceeasi materie de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 32

(1) Panourile si ecranele publicitare amplasate pe sol în intravilanul localitatilor vor avea urmatoarele dimensiuni: 1,20 x 1,80 m, 3,20 x 2,40 m, respectiv 4,00 x 3,00 m.

(2) În extravilanul localitatilor pot fi amplasate panouri publicitare pe zona de protectie a drumurilor publice, având dimensiunea de 8,00 x 4,00 m, iar în afara acestora si panouri de 14,00 x 4,00 m.

 

SECTIUNEA a 3-a

Reguli generale privind amplasarea panourilor publicitare mobile

 

ART. 33

Pe trotuarele/spatiile pietonale cu o latime de cel putin 2,25 m se pot amplasa panouri publicitare mobile pliante, având ca scop promovarea comerciala, comunicarea de tarife sau actiuni promotionale, specifice activitatii desfasurate de beneficiarul publicitatii, în urmatoarele conditii:

a) dimensiunile maxime ale panoului vor fi de 0,50 m x 0,90 m;

b) amplasarea panoului este permisa numai în dreptul spatiului destinat activitatii care face obiectul publicitatii si numai pe durata programului zilnic de functionare a acestuia.

 

SECTIUNEA a 4-a

Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport publicitar

 

ART. 34

(1) Pot fi utilizate ca suport publicitar urmatoarele tipuri de mobilier urban: adaposturile destinate publicului/statiile de autobuz, chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale, coloanele port-afis, cabinele telefonice si altele asemenea, cu respectarea prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate.

(2) Adaposturile destinate publicului si statiile de autobuz pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri unitare de maximum 2,20 mp; în cazul în care sunt amplasate mai multe panouri sau panouri cu doua fete utile, suprafata totala de publicitate nu va depasi 4,50 mp.

(3) Chioscurile de ziare si alte chioscuri cu activitati comerciale pot fi utilizate ca suport de publicitate pentru panouri cu suprafata unitara de maximum 2,00 mp; în cazul în care sunt amplasate mai multe panouri, suprafata totala de publicitate pentru un chiosc nu va depasi 6,00 mp.

(4) Se interzice instalarea panourilor pe acoperisul adaposturilor destinate publicului, statiilor de autobuz si al chioscurilor.

(5) Coloanele port-afis vor putea fi utilizate numai pentru afise si/sau anunturi de spectacole si manifestari culturale; este interzisa suprapunerea de afise de spectacol în cazul în care termenul la care acestea vor avea loc nu a fost depasit.

 

SECTIUNEA a 5-a

Reguli generale privind amplasarea bannerelor si steagurilor publicitare

 

ART. 35

Amplasarea de bannere care contin anunturi privind promovarea de evenimente culturale, economice, stiintifice si altele de aceasta natura se avizeaza pe baza documentatiei privind rezistenta elementelor de sustinere, precum si cu acordul proprietarului elementelor de sustinere utilizate în acest scop.

ART. 36

La amplasarea bannerelor se vor avea în vedere urmatoarele:

a) nu este permisa amplasarea bannerelor în intersectii, în zone în care împiedica vizibilitatea rutiera sau perspectiva asupra monumentelor istorice ori naturale sau în locuri unde exista panouri publicitare;

b) este interzisa amplasarea pe domeniul public a suporturilor/stâlpilor în scopul exclusiv de sustinere a bannerelor;

c) bannerele montate perpendicular pe axul drumului vor fi instalate la o înaltime minima de 5,00 m fata de sol, astfel încât sa nu afecteze vizibilitatea rutiera si imaginea urbana;

d) bannerele vor fi amplasate astfel încât distanta între acestea sa fie de minimum 100,00 m;

e) este permisa amplasarea bannerelor pe o durata de cel mult o luna calendaristica.

ART. 37

(1) Steagurile publicitare montate pe catarg si pe stâlpi, la înaltimea minima de 2,50 m de la cota terenului amenajat, se amplaseaza numai în locuri în care nu împiedica vizibilitatea circulatiei rutiere.

(2) Pe un catarg se poate amplasa un singur steag.

(3) Durata de mentinere a steagurilor publicitare va fi de maximum 30 de zile calendaristice, cu posibilitatea prelungirii acestei perioade cu înca 30 de zile.

(4) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) - (3) steagurile publicitare amplasate în incintele centrelor comerciale, supermagazinelor, hipermagazinelor, parcurilor comerciale, parcurilor industriale astfel definite în conformitate cu legislatia în vigoare, cu conditia sa nu afecteze vizibilitatea circulatiei rutiere.

 

SECTIUNEA a 6-a

Reguli generale privind amplasarea mesh-urilor

 

ART. 38

(1) Este permisa amplasarea de mesh-uri si mesh-uri digitale, în urmatoarele situatii:

a) pe constructii, inclusiv monumente istorice amplasate în zone de publicitate restrânsa, sau în zone în care este interzisa publicitatea, numai în situatia în care acestea constituie protectie catre domeniul public pe perioada efectuarii lucrarilor de consolidare/restaurare, dar nu mai mult de un an calendaristic, si numai daca reproduc imaginea constructiei dupa consolidare/restaurare, eventualele texte de publicitate comerciala vor ocupa cel mult 25% din suprafata totala a acesteia;

b) pe calcanele constructiilor care nu sunt clasate monumente istorice.

(2) Prin exceptie de la prevederile art. 15 alin. (2), se pot amplasa mesh-uri si mesh-uri digitale pe fatadele cladirilor de locuit, a cladirilor cu functiuni comerciale si de birouri situate în zonele de publicitate largita, daca Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate o permite.

 

SECTIUNEA a 7-a

Reguli generale privind amplasarea indicatoarelor publicitare directionale

 

ART. 39

(1) Este permisa amplasarea indicatoarelor publicitare directionale, în afara casetelor si steagurilor publicitare, pe stâlpii de iluminat public, daca pe acestia nu sunt montate semnalizari rutiere, în urmatoarele conditii:

a) suprafata indicatorului publicitar directional este mai mica de 1,00 mp;

b) înaltimea de amplasare este de minimum 4,00 m;

c) pe un stâlp se poate monta un singur indicator publicitar directional;

d) prin exceptie de la prevederile lit. c), poate fi montat un al doilea indicator directional pentru semnalarea serviciilor de urgenta sau a serviciilor necesare în deplasare, cum sunt: statiile de alimentare cu carburanti, atelierele auto sau de vulcanizare.

(2) Amplasarea de stâlpi-suport pentru indicatoarele publicitare directionale se va realiza în baza avizului emis de autoritatile publice locale.

 

SECTIUNEA a 8-a

Reguli generale privind publicitatea temporara si proiectele publicitare speciale

 

ART. 40

(1) Orice persoana fizica sau juridica poate beneficia de dreptul la publicitate temporara, în conditiile prezentei legi.

(2) Amplasarea mijloacelor de publicitate temporara se va stabili în baza avizului emis de autoritatile publice locale.

ART. 41

În vederea obtinerii avizului pentru publicitate temporara, mentionat la art. 6, mijloacele de publicitate trebuie sa îndeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie folosite ca purtator de mesaj în cadrul unor activitati de promovare cu durata determinata si precizata în mod explicit în cererea de emitere a avizului, depusa de solicitant;

b) sa poata fi montate/demontate în/din toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara, în cel mult 24 de ore;

c) toate amplasamentele aprobate prin avizul pentru publicitate temporara sa fie aduse la starea initiala, în cel mult 48 de ore de la încheierea termenului de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara.

ART. 42

(1) Autoritatile administratiei publice locale vor identifica amplasamentele destinate pentru mijloacele de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale.

(2) În situatia în care la încheierea perioadei de valabilitate a avizului pentru publicitate temporara, în conformitate cu prevederile art. 7, exista mai multe solicitari de amplasare de mijloace de publicitate temporara, autoritatea administratiei publice locale va atribui amplasamentul prin licitatie publica organizata în conditiile legii.

(3) În cazul solicitarii schimbarii locatiilor în alte amplasamente decât cele stabilite initial, se va obtine avizul pentru publicitate temporara al autoritatii administratiei publice locale.

(4) Schimbarea locatiilor prevazute la alin. (3) se va face numai în situatia în care locatiile licitate initial nu mai pot fi puse la dispozitia contractantului ca urmare a executarii unor lucrari de interes public.

ART. 43

(1) Structurile publicitare autoportante si proiectele publicitare speciale se avizeaza cu respectarea prevederilor privind publicitatea temporara prevazute în prezenta lege.

(2) Executarea si amplasarea structurilor publicitare autoportante si a proiectelor publicitare speciale se face în baza unei documentatii tehnice întocmite de un arhitect cu drept de semnatura.

 

SECTIUNEA a 9-a

Reguli generale privind amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate

 

ART. 44

(1) În vederea asigurarii eficientei informari a cetatenilor, a libertatii de expresie si esteticii urbane, autoritatile administratiei publice locale vor instala în amplasamente cu vizibilitate, în conditiile regulamentului local de publicitate, panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate.

(2) Panourile prevazute la alin. (1) vor fi curatate saptamânal prin grija compartimentelor de specialitate din cadrul administratiei publice locale.

(3) Autoritatile administratiei publice locale vor stabili prin regulamentul local de publicitate ziua din cursul saptamânii în care panourile cu anunturi de mica publicitate vor fi curatate în vederea actualizarii anunturilor.

ART. 45

Este interzisa amplasarea de afise publicitare care sa acopere alte afise publicitare postate anterior, aflate în perioada de valabilitate, care fac publicitate unor evenimente/actiuni/campanii aflate în derulare sau care urmeaza sa se deruleze.

 

SECTIUNEA a 10-a

Reguli generale privind publicitatea pe vehicule publicitare si pe mijloace de transport în comun

 

ART. 46

(1) Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate, prin lipirea de afise, montarea de panouri sau inscriptionarea cu texte publicitare ori altele asemenea, vor putea fi autorizate sa circule pe teritoriul localitatii cu conditia obtinerii avizului pentru publicitate temporara, pe o durata determinata si pe un traseu stabilit de autoritatea administratiei publice locale, conform prevederilor continute în avizul pentru publicitate temporara.

(2) Stationarea vehiculelor publicitare pe drumurile publice sau în locurile vizibile dinspre acestea este interzisa.

(3) Vehiculele special echipate în scopuri de publicitate nu vor circula în convoi mai mare de doua masini si cu o viteza mai mare decât jumatate din viteza admisibila pe tronsonul de strada.

(4) Circulatia convoaielor este permisa numai cu ocazia manifestarilor speciale, în baza avizului emis de autoritatile administratiei publice, cu durata de valabilitate de o zi.

ART. 47

Este permisa utilizarea ca suport pentru afise/reclame publicitare a mijloacelor de transport în comun, cum ar fi tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze, cu conditia ca prin aceasta sa nu fie afectata vizibilitatea calatorilor înspre exteriorul mijlocului de transport.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

ART. 48

(1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea materiala si contraventionala, dupa caz.

(2) Sanctiunile prevazute în prezenta lege se completeaza cu cele referitoare la nerespectarea legislatiei în vigoare privind autorizarea constructiilor, urbanismul si amenajarea teritoriului.

ART. 49

(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) amplasarea mijloacelor de publicitate fara aviz pentru publicitatea temporara ori cu nerespectarea prevederilor acestuia si a documentatiei tehnice care a stat la baza eliberarii avizului, precum si montarea panourilor publicitare cu structura proprie si elemente de sustinere care necesita fundatie pe trotuare cu latime mai mica de 2,25 m;

b) permiterea de catre proprietarul imobilului a executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate fara autorizatie de construire valabila;

c) nerespectarea de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti a obligatiilor stabilite la art. 11 alin. (1) si la art. 51 alin. (2);

d) nerespectarea de catre primar, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti a obligatiei de a dispune desfiintarea în termen de 15 zile de la data expirarii termenului de încetare a functionarii mijlocului de publicitate pentru care nu s-a obtinut o prelungire a acestui termen;

e) nerespectarea de catre proprietarii mijloacelor de publicitate a tipurilor si dimensiunilor mijloacelor de publicitate admise, în conformitate cu prevederile regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate;

f) amplasarea stâlpilor pentru indicatoarele publicitare directionale si a mijloacelor de publicitate temporara fara avizul autoritatilor publice locale sau în alte locuri decât cele precizate prin avizul pentru publicitate temporara;

g) amplasarea panourilor publicitare mobile sau a oricaror altor forme de reclama, pe spatiile de circulatie pietonala cu o latime mai mica de 2,25 m, precum si neexecutarea obligatoriu îngropat, respectiv sub cota suprafetei solului/trotuarului, pâna la nivelul solului a elementelor de fundare/ancorare necesare asigurarii stabilitatii panoului de reclama publicitara;

h) folosirea mijloacelor de publicitate sonore care pot tulbura linistea publica, a vehiculelor publicitare care nu au obtinut aviz pentru publicitate temporara sau a mijloacelor de publicitate luminoasa care pot perturba traficul auto si pietonal;

i) nerespectarea obligatiei de reexpertizare tehnica în vederea verificarii constructiei cu privire la respectarea cerintelor esentiale de calitate, de a elibera/desfiinta suportul reclamei la expirarea termenului stabilit prin autorizatia sau avizul pentru publicitate temporara ori refuzul de a readuce amplasamentul si mediul înconjurator la starea initiala, inclusiv prin înierbare sau asfaltare pentru mijloacele de publicitate amplasate la nivelul solului;

j) nerespectarea obligatiei de dezafectare si/sau conformare stabilite prin art. 54 lit. a) si b);

k) nerespectarea obligatiilor privind întretinerea mijloacelor de publicitate si afisarea permanenta a unor mesaje în cadru;

l) nerespectarea obligatiei de a afisa în mod vizibil elementele de identificare ale panoului publicitar prin inscriptionarea acestora cu informatii privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire;

m) nerespectarea de catre autoritatea publica locala a obligatiilor referitoare la delimitarea în cadrul teritoriului administrat a zonelor de publicitate largita si, respectiv, a zonelor de publicitate restrânsa, precum si elaborarea regulamentelor locale de publicitate aferente acestora;

n) nerespectarea de catre autoritatile administratiei publice locale a obligatiei de a instala panouri speciale destinate afiselor publicitare si anunturilor de mica publicitate, precum si de a identifica amplasamentele destinate mijloacelor de publicitate temporara si pentru proiectele publicitare speciale;

o) amplasarea afiselor publicitare si a anunturilor de mica publicitate în alte locuri decât pe panourile special destinate acestora.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1), savârsite de persoanele fizice sau juridice, se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 30.000 lei la 50.000 lei cele prevazute la lit. a), b) si e);

b) cu amenda de la 15.000 lei la 30.000 lei cele prevazute la lit. f), g) si i);

c) cu amenda de la 10.000 lei la 15.000 lei cele prevazute la lit. c), d), h), j) si m);

d) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei cele prevazute la lit. k), l) si n);

e) cu amenda de la 500 lei la 5.000 lei cea prevazuta la lit. o).

ART. 50

Prevederile prezentei legi referitoare la contraventii intra în vigoare cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 51

(1) Controlul de stat privind respectarea aplicarii prevederilor prezentei legi pentru amplasarea mijloacelor de publicitate, precum si nerespectarea de catre autoritatea publica locala a obligatiilor ce îi revin în aplicarea prevederilor prezentei legi se exercita de catre Inspectoratul de Stat în Constructii.

(2) Primarii si organele de control din cadrul autoritatilor administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca respectarea disciplinei în domeniul urbanismului si al autorizarii executarii lucrarilor pentru amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatilor si, în functie de încalcarea prevederilor legale, sa aplice sanctiunile prevazute de prezenta lege.

(3) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele împuternicite din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii, de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau, dupa caz, de catre politistii locali.

(4) Inspectoratul de Stat în Constructii poate dispune oprirea executarii lucrarilor de amplasare a mijloacelor de publicitate, atunci când constata ca acestea se realizeaza cu încalcarea dispozitiilor legale, a cerintelor privind asigurarea calitatii în constructii, fara proiect tehnic ori pe baza unor autorizatii nelegal emise.

(5) Inspectoratul de Stat în Constructii aduce la cunostinta autoritatii administratiei publice locale pe teritoriul careia s-a efectuat controlul constatarile si masurile dispuse, iar organele de control ale autoritatii administratiei publice locale au obligatia sa urmareasca modul de conformare privind cele dispuse de Inspectoratul de Stat în Constructii.

(6) Aplicarea sanctiunilor se face dupa cum urmeaza:

a) de catre agentul constatator, în cazul contraventiilor constatate de catre personalul împuternicit din cadrul Inspectoratului de Stat în Constructii;

b) de catre seful compartimentului care coordoneaza activitatea de amenajare a teritoriului si de urbanism sau, dupa caz, de catre primarul localitatii în care s-a savârsit contraventia, în cazul contraventiilor constatate de catre organele de control ale autoritatilor administratiei publice locale sau de catre politistii locali.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 52

(1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autoritatile administratiei publice locale vor asigura elaborarea ori, dupa caz, actualizarea regulamentelor locale privind amplasarea mijloacelor de publicitate, identificarea amplasamentelor aflate pe domeniul public si privat al statului si al autoritatii locale pe care se pot amplasa mijloace de publicitate, precum si aducerea acestora la cunostinta publicului.

(2) În situatia în care, la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Regulamentul local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii, aflat în vigoare, contine norme mai permisive sau contradictorii fata de cele prevazute în prezenta lege, autoritatile administratiei publice locale vor asigura corelarea prevederilor regulamentelor existente prin modificarea, completarea si actualizarea acestora în termenul prevazut la alin. (1).

ART. 53

Pâna la adoptarea unui regulament local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul localitatii ori modificarea si completarea Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate existent, autorizarea activitatii de amplasare a mijloacelor de publicitate se va realiza conform prevederilor prezentei legi.

ART. 54

În vederea asigurarii respectarii prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate cu situatia de fapt din teren, autoritatile administratiei publice locale, în termen de 30 de zile de la adoptarea acestuia, vor identifica si vor notifica proprietarii de mijloace de publicitate a caror amplasare nu mai corespunde cu noile reglementari, astfel:

a) pentru panourile situate pe domeniul public si privat al statului si autoritatilor publice locale, care nu sunt autorizate în conformitate cu prevederile legale sau care au fost amplasate fara respectarea prevederilor legale ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala a acestuia si numarul autorizatiei de construire, se va dispune dezafectarea;

b) pentru panourile situate pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice, care nu au fost autorizate sau care nu au contracte de închiriere valabile la data intrarii în vigoare a prezentei legi ori care nu au inscriptionate informatiile privind denumirea operatorului, codul de identificare fiscala al acestuia si numarul autorizatiei de construire, se va dispune dezafectarea.

ART. 55

În termen de 30 de zile de la încheierea procedurilor prevazute la art. 52, concomitent cu actiunile prevazute la art. 54, se vor demara procedurile de licitatie publica a amplasamentelor identificate pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatii administrativ-teritoriale.

ART. 56

(1) Mijloacele de publicitate autorizate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate pâna la data expirarii contractelor de publicitate în curs, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2014.

(2) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), pot fi mentinute pe amplasamentele autorizate, pâna la data expirarii contractelor de publicitate în curs, acele mijloace de publicitate care respecta prevederile prezentei legi, iar prin amplasament si caracteristici se încadreaza în categoria de mijloace de publicitate admise de regulamentul local de publicitate. Confirmarea îndeplinirii tuturor conditiilor mentionate se realizeaza de catre autoritatile administratiei publice locale.

(3) Contractele existente la data intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi completate si modificate conform procedurilor acesteia.

(4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (3), contractele valabile pe o perioada de maximum 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi ramân în vigoare pâna la expirarea perioadei de valabilitate.

ART. 57

În termen de 5 zile de la notificarea emisa conform art. 54 lit. a) si b), Inspectoratul de Stat în Constructii si/sau autoritatile administratiei publice locale vor dispune demolarea mijloacelor de publicitate amplasate contrar prevederilor Regulamentului local privind amplasarea mijloacelor de publicitate pe cheltuiala proprietarului, fara emiterea unei autorizatii de desfiintare si fara sesizarea instantelor judecatoresti.

ART. 58

În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, Guvernul va modifica, în mod corespunzator, Hotarârea Guvernului nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 22 iulie 2004.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, în conditiile art. 147 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf