Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 182 din 19 iunie 2013

Privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. 1

 

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constitutia României, republicata, Guvernul este abilitat ca, de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea primei sesiuni ordinare a anului 2013, si pâna la reluarea lucrarilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2013, sa emita ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, dupa cum urmeaza:

 

I. Finante publice si economie:

1. rectificarea bugetului de stat pe anul 2013;

2. rectificarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013;

3. reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;

4. masuri pentru îmbunatatirea activitatii structurilor de administrare fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;

5. masuri privind întarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici;

6. modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

8. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea platii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, aprobata prin Legea nr. 126/1994, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si aprobarea platii unor contributii financiare la organisme internationale;

9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare;

10. masuri privind suplimentarea bugetului Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale privind reîntregirea Fondului European pentru Pescuit;

11. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

12. masuri pentru diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de aparare;

13. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiintarii si dezvoltarii microîntreprinderilor de catre întreprinzatorii tineri, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011;

14. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2011 privind aprobarea Programului Mihail Kogalniceanu pentru întreprinderi mici si mijlocii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 218/2012;

15. modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

16. modificarea si completarea Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, cu modificarile si completarile ulterioare;

17. masuri privind plata obligatiilor financiare ale Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare la organismele si organizatiile internationale.

 

II. Dezvoltare regionala, administratie publica si afaceri interne:

1. modificarea si completarea Legii nr. 105/2011 privind gestionarea si utilizarea fondurilor externe nerambursabile si a cofinantarii publice nationale, pentru obiectivul "Cooperare teritoriala europeana";

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul-cadru al unitatii administrativ-teritoriale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 96/2003;

3. reglementari privind crearea cadrului institutional necesar în vederea functionarii Centrului Sud-Est European de Aplicare a Legii;

4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii nationale pentru informatii spatiale în România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 190/2010, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

III. Transporturi, infrastructura si investitii de interes national:

1. modificarea si completarea Legii nr. 55/2006 privind siguranta feroviara, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 3/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2011 pentru reglementarea unor masuri privind finantarea regiilor autonome aeroportuare cu specific deosebit, de interes local, aprobata cu modificari prin Legea nr. 78/2013;

4. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/1999 pentru aprobarea Programului strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul International Henri Coanda - Bucuresti, aprobata cu modificari prin Legea nr. 220/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

5. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome "Administratia Nationala a Drumurilor din România", aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 47/2004, cu modificarile ulterioare;

6. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din România, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 424/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1999 pentru aprobarea Programului prioritar de constructie a autostrazilor si a drumurilor nationale cu patru benzi de circulatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 1/2002, cu modificarile ulterioare, precum si a altor acte normative aplicabile constructiei de autostrazi;

8. masuri în domeniul investitiilor de interes national;

9. înfiintarea Agentiei Nationale de Autostrazi din România;

10. masuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor structurale din sectorul transporturi;

11. înfiintarea Agentiei Nationale de Monitorizare a Proiectelor de Infrastructura în Domeniul Transporturilor;

12. înfiintarea Fondului National de Infrastructura în Domeniul Transporturi si reglementarea unor masuri pentru implementarea proiectelor majore de infrastructura.

 

IV. Societatea informationala:

- modificarea si completarea unor acte normative în domeniul comunicatiilor electronice, serviciilor societatii informationale, serviciilor postale si criminalitatii informatice.

 

V. Protectie si incluziune sociala:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 70/2011 privind masurile de protectie sociala în perioada sezonului rece, aprobata prin Legea nr. 92/2012;

2. reglementari privind formarea Retelei Nationale a Expertilor Locali Romi, mecanism de sprijin în implementarea masurilor de incluziune sociala a romilor, grup vulnerabil supus excluziunii sociale.

 

VI. Educatie si cercetare:

1. reglementarea unor probleme de continut pentru învatamântul preuniversitar;

2. reglementari în domeniul cercetarii stiintifice si al învatamântului superior;

3. reglementari privind organizarea si functionarea unor structuri din subordinea si coordonarea Ministerului Educatiei Nationale;

4. reglementari privind asigurarea calitatii în învatamântul superior;

5. reglementari privind inventiile de serviciu.

 

VII. Mediu:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 105/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 317/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

VIII. Achizitii publice:

1. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

2. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

3. modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2005 privind înfiintarea Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2006, cu modificarile ulterioare.

 

IX. Fonduri externe nerambursabile:

- reglementarea unor masuri necesare derularii proiectelor cu finantare nerambursabila.

 

X. Prorogarea sau modificarea unor termene prevazute în acte normative cu putere de lege

 

ART. 2

 

În conformitate cu dispozitiile art. 115 alin. (3) din Constitutia României, republicata, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pâna la reluarea lucrarilor Parlamentului în cea de-a doua sesiune ordinara a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf