Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 174 din 6 iunie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 49/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 49 din 5 septembrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 650 din 12 septembrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 2, alineatul (6) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(6) Începând cu anul scolar 2012 - 2013, de prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza si elevii din clasa pregatitoare, prevazuta la art. 23 alin. (1) lit. b) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, care frecventeaza învatamântul de stat, particular autorizat/acreditat si, respectiv, confesional."

2. La articolul I, dupa punctul 6 se introduc doua noi puncte, punctele 6^1 si 6^2, cu urmatorul cuprins:

"6^1. La articolul 8, alineatele (1) si (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 8

(1) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura comunicarea aferenta programului. Fondurile necesare implementarii actiunilor de comunicare se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, reprezentând sprijin financiar aferent Fondului European de Garantare Agricola. Actiunile de comunicare aferente programului sunt în conformitate cu art. 5 alin. (1) lit. (b) pct. (iii) si alin. (2) paragraful I din Regulamentul (CE) nr. 288/2009 al Comisiei din 7 aprilie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste acordarea de ajutoare comunitare pentru aprovizionarea institutiilor de învatamânt cu fructe si legume, fructe si legume prelucrate si produse pe baza de banane destinate copiilor, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe în scoli, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 94 din 8 aprilie 2009.

(2) Actiunile de comunicare, bugetul aferent si modalitatea de implementare se vor stabili anual prin hotarâre a Guvernului."

6^2. La articolul 8, alineatul (3) se abroga."

3. La articolul I, dupa punctul 7 se introduc trei noi puncte, punctele 7^1 - 7^3, cu urmatorul cuprins:

"7^1. La articolul 9, alineatele (3) si (4) se abroga.

7^2. La articolul 10, alineatele (3) si (4) se abroga.

7^3. La articolul 10, alineatele (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(6) În cazul în care termenele prevazute la alin. (1) se depasesc cu pâna la doua luni, sprijinul financiar total se plateste totusi, dar cu urmatoarele reduceri:

a) 5%, daca depasirea este mai mica sau egala cu o luna;

b) 10%, daca depasirea este mai mare de o luna, dar mai mica de doua luni.

(7) În cazul în care termenele prevazute la alin. (1) se depasesc cu mai mult de doua luni, ajutorul se reduce cu 1% pe zi suplimentara.""

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf