Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 166 din 22 mai 2013

Pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entitati comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, intre orasele Calafat (Romania) si Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ART. 1

 

Se ratifica Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entitati comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, între orasele Calafat (România) si Vidin (Republica Bulgaria), semnat la Sofia la 28 februarie 2013.

 

ART. 2

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 15 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare, si de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22/2007, se concesioneaza entitatii mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, cu titlu gratuit, bunurile proprietate publica ce fac parte din obiectiv, astfel cum este definit la art. 6 din acordul prevazut la art. 1.

(2) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt încredintate entitatii mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, cu titlu gratuit, activitati legate de infrastructura rutiera si activitatea de colectare a tarifelor de traversare, în conditiile stabilite prin acordul prevazut la art. 1.

(3) Pentru asigurarea contributiei României pe anul 2013 la capitalul social al societatii comerciale mixte româno-bulgare create pentru exploatarea noului pod, precum si la bugetul de functionare preconizat de la înfiintare si pâna la punerea în functiune a obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea la Calafat - Vidin", Ministerul Transporturilor poate beneficia de sume repartizate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, în conditiile legii.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU

 

.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind constituirea unei entitati comerciale mixte pentru exploatarea noului pod mixt (rutier si feroviar) peste fluviul Dunarea, între orasele Calafat (România) si Vidin (Republica Bulgaria)

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, în calitate de parti contractante,

având în vedere angajamentele asumate ca state membre ale Uniunii Europene de a-si dezvolta si îmbunatati retelele de transport nationale, regionale si europene, ceea ce este de asemenea si în interesul direct al cetatenilor ambelor state,

având în vedere importanta instalatiilor moderne de infrastructura pentru înlesnirea liberei circulatii a persoanelor si a marfurilor între statele membre ale Uniunii Europene,

punând în executare Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera între cele doua state, peste fluviul Dunarea, semnat în anul 2000, precum si contractele încheiate cu institutiile financiare,

precizându-si pozitiile asupra acordurilor intervenite între reprezentantii celor doua state în cadrul Comisiei mixte româno-bulgare pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea la Calafat - Vidin",

în scopul asigurarii exploatarii si întretinerii podului si elementelor ce tin de infrastructura conexa, precum si al rezolvarii aspectelor juridice, financiare si organizatorice respective,

au convenit dupa cum urmeaza:

 

SECTIUNEA I

Prevederi generale

 

ART. 1

Domeniul de aplicare

Prezentul acord va guverna aspectele legate de constituirea unei entitati comerciale mixte româno-bulgare, care va îndeplini rolul de operator al noului pod peste Dunare de la Calafat - Vidin dupa darea în exploatare a obiectivului, drepturile si obligatiile entitatii si conditiile în care aceasta îsi desfasoara activitatea, precum si aspectele legate de stabilirea dreptului de proprietate si alte aspecte referitoare la obiectiv.

ART. 2

Definitii

În întelesul prezentului acord:

1. partile contractante înseamna Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria;

2. operator înseamna o entitate comerciala persoana juridica în forma unei societati pe actiuni, al carei capital este detinut de România si Republica Bulgaria si careia, în temeiul acestui acord, i se confera drepturi si îi sunt delegate responsabilitati privind exploatarea, managementul si întretinerea obiectivului;

3. teritoriul partii contractante înseamna teritoriul României sau teritoriul Republicii Bulgaria;

4. acord-cadru înseamna Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria privind aspectele tehnice, financiare, juridice si organizatorice referitoare la construirea unui nou pod mixt (rutier si feroviar) de frontiera între cele doua tari, peste fluviul Dunarea, semnat la 5 iunie 2000;

5. obiectiv înseamna podul (asa cum este definit mai jos la punctul 6 al acestui articol) si sistemele de infrastructura conexa pâna la punctele de legatura cu infrastructurile rutiere si feroviare existente pe teritoriile partilor contractante;

6. pod înseamna dispozitivul pod (cum este definit mai jos la punctul 9 al acestui articol) împreuna cu partile corespunzatoare din infrastructura rutiera a obiectivului si infrastructura feroviara a obiectivului (fiecare astfel cum a fost definita mai jos la punctele 10 si 11 ale acestui articol) si alte dispozitive si semnalizari de pe acesta, construite între primii pilastri dintre malul bulgaresc si malul românesc la kilometrul 796 al fluviului Dunarea la Calafat - Vidin;

7. infrastructura conexa înseamna infrastructura situata pe teritoriile partilor contractante care asigura legatura dintre pod si infrastructurile rutiere si feroviare existente;

8. punct de control de frontiera înseamna punctul de control de frontiera situat pe teritoriul României, în zona podului, si statia de cale ferata situata pe teritoriul Republicii Bulgaria, prin care persoanele, mijloacele de transport, marfurile si alte obiecte pot trece legal granita în sensul România - Republica Bulgaria si în sensul Republica Bulgaria - România;

9. dispozitivul pod înseamna podul însusi ca structura, construit pentru a traversa fluviul Dunarea între cele doua maluri aflate în dreptul oraselor Calafat si Vidin, excluzând elementele ce tin de infrastructura rutiera si feroviara si punctul de control de frontiera;

10. infrastructura rutiera a obiectivului înseamna drumul (drumurile) pentru circulatia autovehiculelor, precum si statia de taxare aflata pe teritoriul României, pavajul, instalatiile subterane, pistele pentru biciclete, spatiile de parcare, amenajarile pentru pietoni, sistemele de iluminat si amenajarile din afara drumului pe teritoriul podului pâna la punctul de întâlnire cu infrastructura rutiera de acces existenta, precum si centrul de transport împreuna cu instalatiile si retelele care îl conecteaza la infrastructura rutiera;

11. infrastructura feroviara a obiectivului înseamna calea ferata, terenurile aferente si instalatiile conexe; instalatiile privind siguranta, semnalizarea si comunicatiile si reteaua de cabluri si de conectare la sursa de energie electrica; dezvoltarea caii ferate a celor doua statii de deservire pe teritoriile celor doua state; dispozitivele de iluminat si retelele pentru asigurarea sigurantei traficului în perimetrul statiilor si alte sisteme si dispozitive pentru siguranta traficului feroviar situate pe pod si pe teritoriul aferent, care fac legatura între pod si infrastructura feroviara de acces existenta, precum si centrul de transport împreuna cu instalatiile si retelele care îl conecteaza la infrastructura feroviara;

12. întretinerea dispozitivului pod înseamna activitatile legate de întretinerea si pastrarea dispozitivului pod în bune conditii si în stare tehnica corespunzatoare pentru buna functionare a acestuia si care sunt necesare pentru utilizarea continua a acestuia pe tot parcursul anului si în conditii de siguranta, inclusiv activitatile legate de întretinere curenta, curatenie, achizitia sistemului de semnalizare a dispozitivului pod pentru navigatie;

13. restaurarea dispozitivului pod înseamna activitatile de refacere sau modernizare a constructiei si a caracteristicilor operationale ale dispozitivului pod sau ale unui element esential al acestuia si aducerea lui la standardele prevazute de normele tehnice în vigoare;

14. controlul asupra dispozitivului pod înseamna activitatile de monitorizare si evaluare a starii dispozitivului pod, precum si activitatile de monitorizare si control al modului în care reglementarile si cerintele aplicabile sunt respectate de catre toate persoanele care traverseaza sau executa activitati asupra dispozitivului pod;

15. administratia drumurilor nationale înseamna, la data prezentului acord, Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din România - S.A. (C.N.A.D.N.R. - S.A.) pentru teritoriul României si Agentia de Infrastructura Rutiera (A.I.R.) pentru teritoriul Republicii Bulgaria sau succesorii legali ai acestora;

16. compania nationala de cai ferate înseamna, la data prezentului acord, Compania Nationala de Cai Ferate ("C.F.R." - S.A.) pentru teritoriul României si, respectiv, Compania Nationala de Infrastructura Feroviara (C.N.I.F.) pentru teritoriul Republicii Bulgaria sau succesorii legali ai acestora;

17. exploatarea drumului înseamna executarea activitatilor încredintate operatorului prin prezentul acord si colectarea tarifelor de traversare pentru vehicule rutiere;

18. întretinerea infrastructurii rutiere a obiectivului înseamna asigurarea conditiilor necesare pentru desfasurarea neîntrerupta, în conditii corespunzatoare, a traficului pe tot parcursul anului prin executarea activitatilor de prevenire a uzurii timpurii a drumului, paza si protectie, pastrarea registrelor tehnice ale drumului, întretinere curenta, curatenie si repararea drumului, întretinere si curatenie de iarna, precum si lucrari de reparatie si reconstruire în situatii de urgenta;

19. reconstructia drumului înseamna activitatea de extindere si modernizare a activelor corporale existente, inclusiv reconstructia completa a drumului si a facilitatilor rutiere, în conditiile pastrarii directiei principale a drumului existent;

20. vehicule rutiere sunt toate vehiculele dotate cu roti care se deplaseaza pe drum si sunt folosite la transportul persoanelor si/sau al marfurilor, inclusiv vehiculele autopropulsate;

21. Comisia mixta înseamna Comisia mixta româno-bulgara pentru realizarea obiectivului "Pod peste fluviul Dunarea la Calafat - Vidin";

22. Comisia mixta de frontiera înseamna Comisia mixta de frontiera constituita în baza Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria referitor la regimul frontierei de stat româno-bulgare, colaborarea si asistenta reciproca în probleme de frontiera, acord semnat la data de 28 august 2006 la Bucuresti;

23. utilizarea speciala a drumului înseamna utilizarea drumului pentru efectuarea altor activitati în zona aferenta drumului si în zonele de deservire, precum: constructia si exploatarea facilitatilor comerciale de pe marginea drumului si a legaturilor rutiere cu acestea; constructia si exploatarea dispozitivelor publicitare; constructia unor facilitati noi subterane sau de suprafata, liniare sau separate, si repararea celor existente, respectiv exploatarea lor în zona aferenta drumului; utilizarea temporara de catre alte persoane a unor sectiuni de drum si teren din zona drumului;

24. manual de întretinere înseamna documentul întocmit de expertii constructorului cuprinzând informatii complete ce pot fi folosite în viitor la întretinerea obiectivului, în care sunt descrise toate cerintele privind inspectiile si întretinerea tuturor elementelor de structura ale acestuia.

 

SECTIUNEA II

Operator

 

ART. 3

Forma legala si caracteristicile operatorului

(1) Partile contractante convin sa constituie o entitate comerciala mixta româno-bulgara, care sa serveasca drept operator al noului pod de frontiera mixt peste fluviul Dunarea, între orasele Calafat (România) si Vidin (Republica Bulgaria), dupa darea în folosinta a acestuia, în baza drepturilor si responsabilitatilor conferite respectivei entitati prin prezentul acord.

(2) Operatorul va fi constituit în forma unei societati pe actiuni.

(3) Actionarii societatii pe actiuni vor fi România, reprezentata de Ministerul Transporturilor si Republica Bulgaria, reprezentata de Ministerul Transportului, Tehnologiei Informatiilor si Comunicatiilor. Partile sunt de acord ca la momentul înfiintarii societatii, fiecare din cele doua state va dobândi actiuni reprezentând 50% din totalul actiunilor. Cotele egale de participare a celor doua state la capitalul social al societatii vor fi pastrate si în cazul majorarii capitalului societatii, cu exceptia cazului în care cele doua state cad de acord asupra unei solutii diferite, printr-o decizie a adunarii generale a actionarilor luata în aceasta chestiune. Fiecare dintre partile contractante se obliga sa nu ofere spre vânzare si sa nu transfere în niciun alt mod, în întregime sau în parte, partea de capital detinuta în societate unei terte parti, decât daca cealalta parte contractanta si-a dat în prealabil consimtamântul în acest sens. Majorarea capitalului societatii prin atragerea unei terte parti ca actionar poate fi admisa numai dupa ce în prealabil cele doua parti au convenit asupra conditiilor de dobândire a actiunilor.

(4) Sediul societatii pe actiuni va fi în Vidin, Republica Bulgaria, cu o sucursala în Calafat, România. Toate procedurile de înfiintare si înregistrare a acesteia vor fi îndeplinite în conformitate cu cerintele legale din Republica Bulgaria si în conformitate cu legile din România în ceea ce priveste luarea deciziilor în calitatea sa de actionar al societatii si înregistrarea sucursalei.

(5) Capitalul societatii pe actiuni va fi în cuantum de 300.000 (trei sute de mii) de leva, împartit în 300 (trei sute) de actiuni, în valoare nominala de 1.000 (o mie) de leva fiecare. Fiecare dintre statele actionare se obliga sa furnizeze suma corespunzatoare jumatatii din capitalul astfel stabilit si sa verse suma respectiva în momentul semnarii procesului-verbal al adunarii constituante a societatii.

(6) La înfiintarea societatii pe actiuni, 50% din actiuni vor fi emise ca actiuni ordinare cu drept de vot si vor fi subscrise de România. Restul de 50% vor fi emise ca actiuni preferentiale cu drept de vot si vor fi subscrise de Republica Bulgaria. Pentru evitarea oricarui dubiu, actiune ordinara înseamna o actiune ce confera un drept de vot în adunarea generala a actionarilor, dreptul la dividend si o cota în cazul lichidarii societatii proportionala cu valoarea nominala a actiunilor, iar actiune preferentiala înseamna o actiune care confera un drept de vot în adunarea generala a actionarilor, dreptul la dividend si o cota în cazul lichidarii societatii proportionala cu valoarea nominala a actiunilor, precum si dreptul la dividend suplimentar în suma stabilita conform art. 8 din prezentul acord. Actiunile preferentiale vor fi convertite în actiuni ordinare la momentul rambursarii integrale a valorii împrumuturilor utilizate care fac obiectul rambursarii de catre Republica Bulgaria, respectiv la momentul rambursarii integrale a sumei din contributia Republicii Bulgaria, cu o capitalizare de 6 procente, în conditiile si cu procedura prevazute în actul constitutiv al societatii.

(7) Societatea pe actiuni va avea un sistem de administrare dualist, cu un consiliu de supraveghere alcatuit din 4 membri si cu un directorat alcatuit din 3 membri; cele doua state vor fi reprezentate în consiliul de supraveghere de un numar egal de membri. Membrii consiliului de supraveghere si cei ai directoratului vor fi persoane cu calificarea si experienta corespunzatoare, cerintele în acest sens fiind specificate în actul constitutiv al societatii. Presedintele consiliului de supraveghere va fi numit în conformitate cu principiul de rotatie între reprezentantii celor doua state.

(8) Pentru a asigura controlul si evidentele contabile corespunzatoare ale societatii pe actiuni, va fi numit un auditor intern, subordonat direct directorului executiv al companiei si directoratului. Drepturile si obligatiile auditorului intern vor fi prevazute în actul constitutiv al societatii.

(9) Obiectul de activitate al societatii pe actiuni va fi efectuarea activitatilor legate de administrarea, exploatarea si întretinerea podului si a infrastructurii conexe, conferite prin prezentul acord. Societatea nu va fi abilitata sa deruleze nicio activitate care nu este legata de obiectiv si nu face parte din obiectul sau de activitate.

ART. 4

Termenul de înfiintare a operatorului

În termen de o luna de la data intrarii în vigoare a prezentului acord, ministerele transporturilor din cele doua state vor îndeplini toate actiunile necesare în vederea înfiintarii societatii pe actiuni si a sucursalei conform prevederilor art. 3.

 

SECTIUNEA III

Proprietatea asupra obiectivului. Controlul la frontiera

 

ART. 5

Proprietatea asupra obiectivului

(1) Partile contractante confirma faptul ca în momentul darii în folosinta a obiectivului:

1. România va deveni detinatoarea titlului de proprietate asupra partii obiectivului situate între malul românesc al fluviului si mijlocul podului dintre cele doua maluri ale fluviului Dunarea.

2. Republica Bulgaria va deveni detinatorul titlului de proprietate asupra partii obiectivului situate între malul bulgar al fluviului si mijlocul podului dintre cele doua maluri ale fluviului Dunarea.

(2) Mijlocul podului dintre cele doua maluri ale fluviului Dunarea va fi marcat cu o linie alba permanenta trasata pe partea carosabila si pe celelalte dispozitive anexe; acest marcaj va fi aplicat si întretinut de operator.

(3) În cazurile în care, ca urmare a modificarii frontierei de stat dintre România si Republica Bulgaria pe fluviul Dunarea, o parte a podului care este proprietatea uneia din partile contractante este situata pe teritoriul celeilalte, se va considera ca dreptul respectiv de constructie este stabilit în favoarea statului care este proprietar al respectivei parti a podului.

ART. 6

Întretinerea obiectivului

Partile contractante convin ca, prin prezentul acord, îsi detaliaza decizia de principiu precizata în art. 11 alin. 3 din acordul-cadru si ca întretinerea de catre fiecare parte a portiunii de obiectiv aflate în proprietatea sa va fi efectuata prin societatea pe actiuni - viitorul operator al obiectivului, în temeiul drepturilor conferite acesteia si conform responsabilitatilor care i-au fost delegate, fara ca vreunul din cele doua state sa îi transfere dreptul de proprietate asupra unei parti sau cote-parti din obiectiv.

ART. 7

Controlul la frontiera

(1) Partile contractante, prin intermediul autoritatilor competente ale acestora, vor efectua împreuna controlul la frontiera privind trecerea frontierei de stat româno-bulgare, în conditiile si conform procedurilor prevazute în acordurile bilaterale si multilaterale în vigoare la care sunt parti.

(2) Operatorul podului va coopera cu autoritatile care efectueaza controlul la frontiera, în scopul îmbunatatirii coordonarii activitatii si pentru oferirea de servicii de calitate celor care traverseaza frontiera.

(3) Operatorul va asigura accesul la obiectiv reprezentantilor autorizati ai organelor si institutiilor de stat si ai companiilor rutiere si feroviare specializate, pentru efectuarea controlului si exercitarea altor competente si activitati specifice. În legatura cu aceasta, operatorul va oferi gratuit spatii de birouri si acces la utilitati, necesare pentru desfasurarea activitatilor de control la frontiera.

(4) Deplasarea angajatilor, vehiculelor de transport, echipamentelor si materialelor operatorului sau persoanelor fizice sau juridice precizate de operator, în legatura cu îndeplinirea activitatilor de întretinere, reparatie sau exploatare a obiectivului, precum si a angajatilor administratiilor drumurilor nationale sau companiilor nationale de cai ferate din fiecare dintre cele doua state nu va fi considerata trecere a frontierei de stat. Procedurile si cerintele în conformitate cu care vor fi efectuate astfel de deplasari si cu care va fi efectuat controlul politiei de frontiera vor fi aplicate în conformitate cu acordurile bilaterale existente sau, în lipsa unor astfel de acorduri, vor fi specificate într-un protocol al Comisiei mixte de frontiera.

(5) Dupa ce cele doua state vor adera la spatiul Schengen, controlul de frontiera între ele va fi supus regulilor specifice aplicabile.

 

SECTIUNEA IV

Stabilirea si rambursarea contributiilor partilor contractante

 

ART. 8

Stabilirea si rambursarea contributiilor partilor contractante

(1) Valoarea obiectivului este constituita din platile efectuate în temeiul contractelor încheiate de cele doua parti în legatura cu executarea obligatiilor fiecarei parti de proiectare si constructie a obiectivului, în conformitate cu art. 6 si 7 din acordul-cadru.

(2) Contributia fiecareia dintre partile contractante la realizarea obiectivului va fi formata din fondurile investite de catre statul respectiv pentru constructia podului si a infrastructurii conexe în limitele stabilite ale obiectivului, în conformitate cu prevederile din acordul-cadru si cu proiectele de lucrari aprobate pentru teritoriul fiecarui stat, iar aceasta va include împrumuturile utilizate, orice dobânda platita si datorata în baza împrumuturilor si contributiile proprii.

(3) Contributii proprii sunt:

1. fonduri de la bugetul de stat si

2. subventii, inclusiv sume provenind din fondurile de preaderare acordate de Uniunea Europeana.

(4) Cuantumul exact al contributiei fiecareia din cele doua parti pentru constructia obiectivului si valoarea activelor dobândite si detinute de România si, respectiv, Republica Bulgaria vor fi stabilite în final de partile contractante dupa finalizarea lucrarilor de constructie si darea în folosinta a obiectivului.

(5) Pentru rambursarea contributiei fiecarei parti contractante, veniturile din taxe [astfel cum sunt definite la alin. (6)] si din dividendele primite dupa repartizarea profitului obtinut din activitatea operatorului trebuie luate în calcul. Veniturile totale trebuie distribuite într-o proportie egala cu proportia dintre cuantumul contributiilor partilor contractante, definite conform prevederilor din paragraful anterior, pâna la rambursarea contributiei fiecarei parti contractante cu o capitalizare de 6 procente. Profitul rezultat din activitatea operatorului va fi distribuit tinându-se cont de veniturile din taxe, conform dispozitiilor paragrafelor (6), (7) si (8) ale acestui articol.

(6) În întelesul prezentului articol, termenii definiti mai jos vor fi utilizati exclusiv pentru calcularea si rambursarea contributiilor partilor contractante prin distribuirea profitului din activitatea operatorului, si nu în scopuri fiscale, cu urmatoarele semnificatii:

1. impozite înseamna toate sumele constituind taxa pe valoarea adaugata si impozit pe profit, colectate si platite de operator la bugetele fiecarei parti contractante pentru anul fiscal respectiv;

2. profit înseamna profitul rezultat din activitatea operatorului în anul fiscal care face obiectul distribuirii, dupa impozitare si completarea fondurilor mentinute de operator în temeiul legilor în vigoare si al prezentului acord;

3. venituri totale înseamna suma urmatoarelor: (a) impozitele platite de operator la bugetul Republicii Bulgaria (impozitele bulgare), (b) impozitele platite de operator la bugetul României (impozitele române) si (c) profitul;

4. partea României si partea Bulgariei înseamna partea din veniturile totale cuvenita României si partea din veniturile totale cuvenita Republicii Bulgaria, determinate prin împartirea veniturilor totale în proportia determinata conform paragrafului 5;

5. partea României din profit înseamna partea din profit care poate fi distribuita României, egala cu diferenta dintre partea României si impozitele române; partea Bulgariei din profit înseamna partea din profit care poate fi distribuita Republicii Bulgaria, egala cu diferenta dintre partea Bulgariei si impozitele bulgare;

6. dividend înseamna partea din profit care poate fi distribuita în cote egale fiecarei parti contractante, egala cu partea României din profit;

7. dividend suplimentar înseamna dividendul suplimentar în favoarea Republicii Bulgaria în cuantum egal cu diferenta dintre partea Bulgariei din profit si partea României din profit.

(7) În fiecare an, dupa închiderea de an si întocmirea situatiilor financiare pentru anul fiscal precedent, operatorul va lua decizia de repartizare a profitului, în care va preciza cuantumul total al profitului ce urmeaza a fi distribuit, cuantumul dividendului platibil fiecareia dintre partile contractante si cuantumul dividendului suplimentar platibil Republicii Bulgaria, în conformitate cu paragraful 6.

(8) În cazul în care într-un anumit an fiscal cuantumul impozitelor române este egal sau mai mare decât cuantumul partii României, nu va fi distribuit si platit niciun dividend României pentru respectivul an fiscal, iar daca exista un surplus, va fi adaugat la impozitele române aferente anului urmator si va fi luat în considerare la distribuirea profitului într-un astfel de an. Dupa rambursarea în totalitate a contributiilor fiecarei parti contractante cu capitalizarea convenita, profitul va fi distribuit în mod egal între partile contractante.

 

SECTIUNEA V

Functiile operatorului

 

ART. 9

Acordarea drepturilor

(1) În temeiul si conform termenilor si conditiilor prezentului acord, fiecare dintre partile contractante acorda operatorului (dupa înfiintare) dreptul de a exploata partea respectiva a obiectivului - proprietatea sa publica si îl însarcineaza sa efectueze controlul si întretinerea dispozitivului podului, sa deruleze activitatile care îi sunt încredintate legat de infrastructura rutiera, sa colecteze tarifele de traversare de la vehiculele de transport rutier, precum si sa coopereze cu compania nationala de cai ferate a fiecarei parti contractante privitor la functionarea în siguranta a infrastructurii feroviare a obiectivului. Operatorului nu îi sunt conferite niciun fel de drepturi în ceea ce priveste punctul de control de frontiera.

(2) Proprietatile imobiliare si bunurile care fac parte din obiectiv - proprietatea publica a partilor contractante, oferite spre utilizare operatorului, pot fi date spre închiriere de catre operator, cu respectarea conditiilor si în conformitate cu procedurile stabilite de legile nationale aplicabile în materie, atunci când acest lucru este realizabil în conditiile utilizarii obiectivului în conformitate cu scopul pentru care acesta a fost construit.

(3) Operatorul va derula el însusi activitatile de întretinere si de reabilitare a obiectivului si activitatile de întretinere si de reabilitare a infrastructurii rutiere a obiectivului sau le va încredinta pe baza de contract altor parti prin procedurile de achizitii publice efectuate în conformitate cu legislatia bulgara.

(4) Activitatile legate de infrastructurile rutiera si feroviara ale obiectivului care nu îi sunt oferite în mod expres operatorului vor fi prestate de catre administratorii nationali ai drumurilor, respectiv de companiile feroviare conform legislatiei nationale a fiecareia dintre cele doua parti.

(5) Operatorul va procura si întretine sistemul de semnalizare al podului, precum si de semnalizare speciala pentru trecerea convoaielor fluviale. Autoritatile fluviale române vor controla navigatia în zona podului, supraveghind traficul fluvial si efectuând inspectii periodice privind semnalizarea costiera a podului.

ART. 10

Obligatiile privind prestarea activitatilor

(1) Operatorul va presta activitatile încredintate si va asigura în permanenta accesul si conditiile de traversare a podului atât în sensul dinspre România spre Republica Bulgaria, cât si dinspre Republica Bulgaria spre România, cu respectarea în tot acest timp a cerintelor de siguranta aplicabile.

(2) Activitatile operatorului nu vor afecta în niciun fel navigatia, cu exceptia cazului în care masurile de siguranta necesita acest fapt si numai dupa consultarea autoritatilor competente.

(3) Controlul asupra activitatilor operatorului va fi efectuat în conformitate cu procedurile stabilite prin prezentul acord si specificate ulterior într-un protocol al ministerelor de transport din cele doua state. Operatorul va asigura accesul autoritatilor de supraveghere abilitate ale celor doua state în vederea efectuarii controlului.

ART. 11

Obligatia de întretinere a obiectivului

(1) Operatorul raspunde de întretinerea de ansamblu si de revizia obiectivului.

(2) Operatorul va organiza, coordona si controla activitatile legate de reabilitarea obiectivului sau a unor parti sau elemente ale acestuia.

(3) Operatorul va constitui un fond de reabilitare în care se vor aloca 10% din profitul societatii. Aceste fonduri vor fi utilizate exclusiv pentru activitatile legate de reconstructia infrastructurii rutiere si de reabilitarea obiectivului pod.

ART. 12

Functiile operatorului în ceea ce priveste infrastructura rutiera

(1) În ceea ce priveste drumul si infrastructura rutiera conexa a obiectivului, în temeiul prezentului acord, operatorul are urmatoarele obligatii:

1. efectueaza activitatile legate de reconstructia si întretinerea drumului si a infrastructurii rutiere a obiectivului;

2. efectueaza studii, analize si prognoze privind evolutia traficului rutier;

3. colecteaza tarifele de traversare a podului, precum si alte taxe prevazute în prezentul acord sau pe baza delegarii de catre o autoritate competenta;

4. emite permise pentru utilizarea speciala a drumului conform art. 5;

5. monitorizeaza densitatea traficului si controlul greutatii, al sarcinii pe axe si dimensiunilor vehiculelor de transport rutier, folosind în acest sens dispozitive de masurare a acestor parametri instalate în locuri corespunzatoare pe teritoriul obiectivului;

6. înainteaza propuneri si furnizeaza informatii administratorilor nationali ai drumurilor din cele doua state referitor la siguranta traficului, reglementarile si controlul traficului, impunerea de interdictii si restrictii de traversare, pregatirea de prognoze de trafic sau alte activitati legate direct de utilizarea drumului si a infrastructurii rutiere conexe a obiectivului.

(2) Operatorul are autoritatea de a impune interdictii temporare asupra utilizarii publice a partii carosabile a obiectivului sau a unor portiuni din acesta atunci când se afla în derulare lucrari de reparatii, în caz de dezastre naturale sau accidente, precum si în conditii meteo-termice nefavorabile ale suprafetei carosabile si în cazul în care survin situatii ce pericliteaza siguranta traficului. Operatorul are obligatia de a informa cu promptitudine autoritatile competente din cele doua state despre astfel de interdictii instituite si va aduce la cunostinta publicului aceste informatii printr-o metoda adecvata. Obligatia de informare nu se aplica în caz de forta majora.

(3) Operatorul, în colaborare cu administratia nationala a drumurilor din fiecare dintre cele doua state, va impune interdictii asupra utilizarii publice si speciale asupra sectiunii rutiere a podului pentru anumite tipuri de vehicule de transport rutier, atunci când acest lucru este necesar pentru asigurarea sigurantei traficului. În acest situatii, definirea utilizarii publice si speciale va fi realizata în conformitate cu legislatia nationala.

(4) Operatorul va informa organele competente din cadrul ministerelor de interne din fiecare dintre cele doua tari cu privire la interdictiile instituite în baza paragrafelor (2) si (3) de mai sus.

(5) Utilizarea speciala a drumurilor în perimetrul aferent obiectivului poate fi facuta cu acordul operatorului, care are competenta de a colecta în nume propriu taxele corespunzatoare percepute în acest sens. Operatorul are autoritatea, în baza evaluarii posibilitatilor si a cerintelor, de a acorda permise în limitele de timp si conform conditiilor prevazute de legile nationale respective, pentru urmatoarele activitati ca parte a utilizarii speciale a drumului:

1. în perimetrul aferent drumului si zonei-limita de constructie:

a) constructia de facilitati publicitare;

b) exploatarea facilitatilor publicitare;

c) constructia de facilitati liniare sau separate noi, subterane sau supraterane, aferente infrastructurii tehnice, sau reconstructia unor astfel de facilitati deja existente;

d) exploatarea facilitatilor subterane sau supraterane liniare sau separate aferente infrastructurii tehnice;

e) utilizarea temporara a unor sectiuni de drum sau a terenurilor din zona aferenta drumului;

2. în zona drumului si în zonele de deservire a acestuia:

a) construirea de obiective comerciale pe marginea drumului, inclusiv de puncte de deservire de urgenta a drumului si de legaturi rutiere spre acestea, astfel încât sa nu creeze pericol pentru trafic;

b) exploatarea obiectivelor comerciale de pe marginea drumului, inclusiv a punctelor de deservire de urgenta a acestuia si a legaturilor rutiere catre acestea.

(6) Operatorul desfasoara activitatile care îi sunt încredintate cu privire la întretinerea obiectivului în conformitate cu manualul de întretinere si cu regulile si reglementarile tehnice stabilite de legislatia din statul respectiv, pe al carui teritoriu se deruleaza activitatea respectiva. Operatorul studiaza standardele corespunzatoare aplicabile activitatilor pe care le desfasoara în fiecare din cele doua tari si aplica normele care contin cele mai ridicate cerinte de calitate cu privire la activitatile pe care le deruleaza pe teritoriul ambelor state semnatare.

ART. 13

Functiile operatorului cu privire la infrastructura feroviara

(1) Activitatile privitoare la administrarea, exploatarea si întretinerea infrastructurii feroviare din perimetrul obiectivului vor fi îndeplinite de fiecare companie nationala feroviara din respectivul teritoriu în contul bugetului sau. Activitatile de reparatii a infrastructurii feroviare sau a unor elemente esentiale ale acestuia vor fi planificate si executate de companiile nationale feroviare în colaborare cu operatorul, finantarea pentru aceste lucrari fiind asigurata de partile contractante.

(2) Operatorul informeaza imediat unitatile/personalul competent al companiilor nationale feroviare în cazul aparitiei oricaror evenimente care pot prezenta importanta pentru siguranta traficului feroviar în perimetrul obiectivului. În cazul unui pericol iminent sau al aparitiei unui eveniment care pune în pericol în mod direct siguranta traficului materialului rulant/trenurilor, operatorul îl va semnaliza de îndata.

ART. 14

Tarifele de traversare pentru vehiculele de transport rutier

(1) Pentru fiecare vehicul de transport rutier care traverseaza podul în directia România - Republica Bulgaria si în directia Republica Bulgaria - România se va plati un tarif de traversare, cu exceptia vehiculelor rutiere de transport ale serviciilor pentru stingerea incendiilor, masinilor de politie si a ambulantelor partilor contractante, care au instalat un dispozitiv de emitere a semnalelor luminoase cu lumina intermitenta albastra sau rosie si un semnal sonor special si care sunt scutite de plata tarifelor de traversare. Tarifele de traversare nu vor fi aplicate nici în cazul altor vehicule rutiere de transport care sunt scutite de plata în temeiul unui alt acord bilateral sau multilateral în vigoare pentru cele doua state.

(2) În urma unor consultari ale ministrilor transporturilor ai celor doua parti contractante, va fi stabilit, prin acte normative emise de guvernele României si Republicii Bulgaria, cuantumul egal al tarifelor în ambele state sau limitele minimale si maximale egale ale tarifelor de trecere pe categorii de vehicule de transport rutier în conformitate cu legislatia aplicabila a Uniunii Europene. Pe baza cercetarilor, analizelor si a prognozelor efectuate de operator, acesta poate propune modificari ale tarifelor de trecere. Operatorul va stabili, unde îi este permis, si va aduce la cunostinta publicului printr-o metoda corespunzatoare cuantumul exact al tarifelor de traversare care trebuie sa fie egale indiferent de sensul traficului.

(3) Conditiile si procedura de colectare a tarifelor vor fi stabilite prin norme adoptate de ministerele transporturilor ale partilor contractante, la propunerea operatorului, norme care vor fi aduse la cunostinta publicului pe pagina web a operatorului în limbile româna, bulgara, engleza si în alte limbi.

(4) Statia de colectare a tarifelor de traversare, alcatuita din doua amenajari separate identice, este situata pe malul românesc. Una dintre amenajari va deservi traficul în sensul România - Republica Bulgaria, iar cealalta va deservi traficul în sensul Republica Bulgaria - România.

ART. 15

Venituri din activitatile operatorului

Veniturile operatorului vor fi alcatuite din veniturile obtinute din tarifele de traversare si din veniturile obtinute din alte activitati în legatura cu obiectivul.

ART. 16

Costurile activitatilor operatorului

(1) Cheltuielile operatorului pentru desfasurarea activitatilor prevazute de art. 11 alin. (1) si art. 12 vor fi acoperite din veniturile stipulate de art. 15.

(2) În cazul lipsei de fonduri pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru desfasurarea activitatilor operatorului si daca nu exista posibilitatea de obtinere a acestor fonduri de catre operator, inclusiv prin obtinerea de împrumuturi, va fi convocata adunarea generala a actionarilor si cele doua state vor decide majorarea capitalului social al societatii pe actiuni sau îi vor acorda un împrumut în conformitate cu normele privind ajutorul de stat; cele doua state vor contribui în mod egal la furnizarea fondurilor.

ART. 17

Impozitarea

(1) În scopul impozitarii cu taxa pe valoarea adaugata a tarifelor de traversare, întreaga lungime a podului va fi considerata ca facând parte din teritoriul statului din care porneste calatoria de traversare, în baza urmatorului principiu:

1. Tarifele de traversare a podului în sensul România - Republica Bulgaria vor fi considerate venituri obtinute din prestari de servicii cu locul prestarii în România, iar taxa pe valoarea adaugata va fi colectata de societate prin sucursala înregistrata în România la un nivel în concordanta cu legislatia din România; si

2. Tarifele de traversare a podului în sensul Republica Bulgaria - România vor fi considerate venituri obtinute din prestari de servicii cu locul prestarii în Republica Bulgaria, iar taxa pe valoarea adaugata va fi colectata de societate la un nivel în concordanta cu legislatia din Republica Bulgaria.

(2) Regula prevazuta la alin. (1) se va aplica de asemenea impozitului pe profit, astfel:

1. Tarifele de traversare a podului în sensul România - Republica Bulgaria vor fi considerate venituri ale societatii cu sursa în România si vor fi impozitate în România conform legislatiei române; si

2. Tarifele de traversare a podului în sensul Republica Bulgaria - România vor fi considerate venituri ale societatii cu sursa în Republica Bulgaria si vor fi impozitate în Republica Bulgaria conform legislatiei bulgare.

(3) Partile contractante sunt de acord ca în scopul aplicarii taxei pe valoarea adaugata la livrarile de bunuri si prestarile de servicii, achizitiile intracomunitare si importul de bunuri pentru exploatarea si întretinerea obiectivului sau a infrastructurii rutiere a acestuia, frontiera teritoriala dintre cele doua state va coincide cu mijlocul podului, stabilit prin art. 5 al acestui acord, si pe aceasta baza:

1. Serviciile de exploatare si întretinere a obiectivului sau a infrastructurii rutiere a acestuia sunt servicii prestate în legatura cu un bun imobil, o parte din acesta (de la malul românesc pâna la mijlocul podului) fiind teritoriul României, iar cealalta parte (de la malul bulgaresc pâna la mijlocul podului) fiind teritoriul Republicii Bulgaria; si

2. Serviciile de întretinere a partii române a obiectivului sau a partii din infrastructura rutiera a obiectivului situata pe aceasta vor fi considerate ca având locul prestarii în România si, respectiv, serviciile de întretinere a partii bulgare a obiectivului sau a partii din infrastructura rutiera a obiectivului situata pe aceasta vor fi considerate ca având locul prestarii în Republica Bulgaria; si

3. Societatea va fi considerata beneficiara acelor bunuri si servicii care sunt furnizate sau prestate pe teritoriul Republicii Bulgaria, iar sucursala înregistrata în România va fi considerata beneficiara bunurilor si serviciilor care sunt furnizate sau prestate în România, conform pct. 1 si 2; daca nu poate fi stabilit de care parte a podului sunt furnizate bunurile si prestate serviciile, societatea va fi considerata ca beneficiara unei jumatati din valoarea respectivei furnizari sau prestari, iar sucursala va beneficia de cealalta jumatate.

ART. 18

Auditul tehnic

(1) Partile contractante vor dispune în fiecare an efectuarea unui audit tehnic asupra obiectivului de catre Comisia tehnica mixta pentru evaluarea starii podului peste fluviul Dunarea între Calafat si Vidin si a regimului hidraulic al fluviului în zona podului. Comisia îsi va desfasura activitatile în conformitate cu Regulile privind întretinerea si auditul tehnic al Podului dintre Calafat - Vidin, aprobate de catre ministerele transporturilor din cele doua tari, în termen de 6 luni de la darea în folosinta a obiectivului.

(2) Costurile legate de efectuarea acestui audit vor fi alocate în parti egale din bugetele celor doua ministere.

ART. 19

Auditurile financiare

(1) O data la 2 ani, precum si în cazurile prevazute de art. 16 alin. (2) sau la cererea uneia dintre parti, partile contractante vor supune operatorul sau doar unele dintre activitatile sale unui audit financiar. Auditul poate fi încredintat de catre oricare dintre parti, odata ce a obtinut acordul celeilalte parti.

(2) Cheltuielile cu auditul financiar se vor imputa bugetelor ambelor ministere ale transporturilor, alocate în mod egal, inclusiv în cazul în care auditul a fost cerut de una dintre parti.

 

SECTIUNEA VI

Diverse

 

ART. 20

Obligatiile privind securitatea si sanatatea în munca. Asigurarea

(1) În calitatea sa de angajator, operatorul trebuie sa asigure respectarea prevederilor legislatiilor nationale ale celor doua state, dezvoltate în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, cu privire la masurile din domeniul securitatii si sanatatii angajatilor la locul de munca, inclusiv supravegherea acestora.

(2) Operatorul este obligat sa respecte prevederile din legislatiile nationale ale celor doua state, care reglementeaza accidentele de munca si asigurarea pentru boli profesionale.

(3) Operatorul este obligat sa asigure împotriva riscurilor, pe seama sa, angajatii specificati de directoratul societatii si în conditiile stabilite de catre consiliul de supraveghere.

(4) Operatorul trebuie sa se asigure ca sunt îndeplinite conditiile referitoare la angajarea, executarea, modificarea si încheierea raporturilor de munca si ca acestea sunt în conformitate cu dispozitiile din legislatiile nationale ale statului respectiv, în functie de faptul ca angajatii sunt recrutati fie direct de catre operator în Republica Bulgaria, fie prin sucursala din România.

(5) Sucursala va avea dreptul de a recruta personal potrivit legislatiei române, în scopul efectuarii activitatii sale si în conformitate cu politica aprobata de catre organele de conducere ale operatorului.

ART. 21

Protectia mediului înconjurator

Operatorul are obligatia de a lua toate masurile de conservare si protectie a mediului împotriva poluarii în perimetrul aferent obiectivului, inclusiv prin elaborarea unui program de actiune în conformitate cu prevederile Conventiei de cooperare pentru protejarea si utilizarea durabila a fluviului Dunarea.

ART. 22

Furnizarea si schimbul de documentatie tehnica

Fiecare dintre partile contractante are obligatia:

1. de a furniza operatorului, în interval de 6 luni de la data înfiintarii acestuia, întreaga documentatie tehnica proprie referitoare la proiectarea si constructia obiectivului;

2. de a furniza celeilalte parti contractante, la cererea ministerului transportului sau a unui alt organism ori a altor institutii de stat indicate explicit de acesta, inclusiv institutiile de siguranta, sau a Comisiei tehnice mixte ori unui auditor financiar, documentatia tehnica proprie referitoare la obiectiv.

ART. 23

Aplicarea legislatiei nationale din Republica Bulgaria si România

În chestiunile care nu sunt reglementate prin prezentul acord se vor aplica prevederile legilor nationale ale partilor contractante cu privire la sectiunea de obiectiv aflata pe proprietatea statului respectiv, în masura în care acestea nu intra în conflict cu prevederile prezentului acord.

 

SECTIUNEA VII

Prevederi finale

 

ART. 24

Desfiintarea Comisiei mixte

Comisia mixta româno-bulgara îsi va înceta activitatea, nu mai târziu de un an de la data înregistrarii operatorului.

ART. 25

Solutionarea disputelor

(1) Orice dispute, pretentii, controverse sau neîntelegeri provenite din ori în legatura cu interpretarea si aplicarea prezentului acord sau a obiectului acestuia (denumite în continuare "dispute") vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu se poate ajunge la o solutie prin negocieri, disputele nerezolvate, cu exceptia oricaror dispute legate de interpretarea si aplicarea art. 5 si art. 7, vor fi solutionate în ultima instanta prin arbitraj. Aceasta clauza va fi aplicabila atât disputelor dintre cele doua parti contractante, organele sau institutiile acestora, cât si oricaror dispute ivite între una sau ambele parti contractante si operator.

(2) Disputele vor fi solutionate în conformitate cu Regulile optionale ale Curtii Permanente de Arbitraj privind arbitrarea disputelor dintre doua state sau Regulile optionale ale Curtii Permanente de Arbitraj privind arbitrarea disputelor dintre doua parti, dintre care una este un stat, respectiv de catre un complet de arbitri format din 3 arbitri, numiti în conformitate cu regulile mentionate. Fiecare parte va desemna un arbitru, iar presedintele este ales de comun acord, dupa consultarea dintre parti. Niciunul dintre arbitri nu va avea nationalitatea sau cetatenia vreuneia dintre partile contractante. Fiecare dintre cei 3 arbitri trebuie sa aiba cunostinte foarte bune de limba engleza.

(3) Locul arbitrajului va fi Paris, Franta. Cu toate acestea, din ratiuni de confort, instanta de arbitraj poate tine sedinte în orice alt loc, cu conditia ca acesta sa fie situat într-un stat membru al Uniunii Europene, inclusiv pe teritoriul oricarei parti contractante.

(4) Limba utilizata în cadrul procedurilor de arbitraj va fi limba engleza.

(5) Hotarârea de arbitraj va fi definitiva si obligatorie pentru ambele parti si nu va putea fi atacata cu nicio cale de atac. Fiecare parte contractanta va recunoaste orice hotarâre arbitrala pronuntata în conformitate cu acest acord ca fiind obligatorie si va îndeplini obligatiile stabilite de acea hotarâre pe teritoriul sau, ca în cazul unei hotarâri definitive a unei instante din acel stat.

ART. 26

Intrarea în vigoare si încetarea acordului

(1) Prezentul acord intra în vigoare la data primirii ultimei note scrise prin care partile contractante se informeaza reciproc, prin canalele diplomatice, în legatura cu îndeplinirea procedurilor nationale legale necesare pentru intrarea în vigoare a acordului.

(2) Prezentul acord poate fi modificat sau completat prin acordul scris al celor doua parti contractante. Amendamentele intra în vigoare în conformitate cu dispozitiile alin. (1).

(3) Prezentul acord se încheie pentru o perioada de 30 de ani si se va prelungi în mod automat pentru perioade succesive de 5 ani, în cazul în care, nu mai târziu de 6 luni pâna la data expirarii perioadei respective, niciuna dintre partile semnatare nu îsi declara intentia de a-l rezilia.

(4) În cazul rezilierii acestui acord, partile contractante vor decide asupra continuarii activitatii operatorului sau asupra dizolvarii sale.

(5) Niciuna dintre partile contractante nu este raspunzatoare pentru niciuna dintre obligatiile ce decurg din contractele sau alte acorduri încheiate de catre operator cu privire la derularea activitatilor sale referitoare la obiectiv.

 

Semnat la data de 28 februarie 2013 la Sofia în doua exemplare originale identice, fiecare dintre acestea fiind redactat în limbile româna, bulgara si engleza. Toate variantele au aceeasi valabilitate. În cazul unor diferente de interpretare, varianta în limba engleza prevaleaza.

 

Pentru Guvernul României,
Septimiu Buzasu,
secretar de stat
 
Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,
Ivaylo Moskovski
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf