Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 165 din 16 mai 2013

Privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

(1) Imobilele preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist se restituie în natura.

(2) În situatia în care restituirea în natura a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist nu mai este posibila, singura masura reparatorie în echivalent care se acorda este compensarea prin puncte, prevazuta în cap. III.

(3) În situatia în care titularul a înstrainat drepturile care i se cuvin potrivit legilor de restituire a proprietatii, singura masura reparatorie care se acorda este compensarea prin puncte potrivit art. 24 alin. (2), (3) si (4).

(4) Punctele prevazute la alin. (2) si (3) se valorifica potrivit prezentei legi.

ART. 2

Principiile care stau la baza acordarii masurilor prevazute de prezenta lege sunt:

a) principiul prevalentei restituirii în natura;

b) principiul echitatii;

c) principiul transparentei procesului de stabilire a masurilor reparatorii;

d) principiul mentinerii justului echilibru între interesul particular al fostilor proprietari si interesul general al societatii.

ART. 3

În întelesul prezentei legi, expresiile si termenii de mai jos au urmatoarele semnificatii:

1. cereri - notificarile formulate în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate în temeiul prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile formulate potrivit Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, cererile de retrocedare formulate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România, republicata, aflate în curs de solutionare la entitatile învestite de lege sau, dupa caz, la Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor;

2. persoana care se considera îndreptatita - persoana care a formulat si a depus, în termen legal, la entitatile învestite de lege cereri din categoria celor prevazute la pct. 1, care nu au fost solutionate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi;

3. persoana îndreptatita - persoana careia i-a fost recunoscut dreptul la restituire în natura sau, dupa caz, la masuri reparatorii;

4. entitatea învestita de lege - urmatoarele structuri cu atributii în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv si de stabilire a masurilor reparatorii:

a) unitatea detinatoare, în întelesul Hotarârii Guvernului nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata;

b) entitatea învestita cu solutionarea notificarii, în întelesul Hotarârii Guvernului nr. 250/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) comisia locala de fond funciar, comisiile comunale, orasenesti si municipale, constituite în temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

d) comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, constituite în temeiul Legii nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase si comunitatilor cetatenilor apartinând minoritatilor nationale din România;

f) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica;

g) Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, înfiintata potrivit prezentei legi;

5. decizia entitatii învestite de lege - decizia/dispozitia/ordinul/hotarârea emisa de catre entitatea învestita de lege, prevazuta la pct. 4;

6. restituirea în natura - restituirea imobilului preluat în mod abuziv; în ceea ce priveste terenurile, reconstituirea dreptului de proprietate pe vechiul amplasament sau pe un alt amplasament;

7. grila notariala - ghidurile privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de camerele notarilor publici, actualizate în conditiile impuse de art. 77^1 alin. (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 4

Dispozitiile prezentei legi se aplica cererilor formulate si depuse, în termen legal, la entitatile învestite de lege, nesolutionate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, cauzelor în materia restituirii imobilelor preluate abuziv, aflate pe rolul instantelor, precum si cauzelor aflate pe rolul Curtii Europene a Drepturilor Omului suspendate în temeiul Hotarârii-pilot din 12 octombrie 2010, pronuntata în Cauza Maria Atanasiu si altii împotriva României, la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL II

Restituirea în natura a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist

 

ART. 5

(1) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, la nivelul fiecarei unitati administrativ-teritoriale se constituie, prin ordin al prefectului, Comisia locala pentru inventarierea terenurilor.

(2) Comisia se compune din urmatoarele persoane:

a) un reprezentant al institutiei prefectului, care are si calitatea de presedinte al Comisiei;

b) primarul comunei/orasului/municipiului;

c) secretarul comunei/orasului/municipiului;

d) un specialist în masuratori topografice si în identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul unitatii administrativ-teritoriale (specialist cadastru, inginer topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);

e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru si publicitate imobiliara.

(3) În functie de specificul localitatii, Comisia se completeaza cu urmatoarele persoane:

a) un reprezentant al Agentiei Domeniilor Statului;

b) un reprezentant al Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti";

c) un reprezentant al Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva;

d) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

(4) Procedura de constituire, modul de functionare, atributiile Comisiei, precum si normele privind întocmirea situatiei prevazute la art. 6 se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, care vor fi adoptate în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a acesteia.

ART. 6

(1) În termen de 180 de zile de la data constituirii, comisia prevazuta la art. 5 întocmeste, conform normelor de aplicare a prezentei legi, situatia terenurilor agricole, cu sau fara investitii, si forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

(2) Situatia prevazuta la alin. (1) va indica, prin determinare grafica pe ortofotoplan:

a) terenurile ce constituie rezerva comisiei locale de fond funciar;

b) terenurile aflate în proprietatea publica si privata a statului, cu sau fara investitii, aflate în administrarea unor autoritati si institutii publice;

c) terenurile administrate de institute si statiuni de cercetare, cu sau fara investitii;

d) terenurile ocupate de izlazuri;

e) alte terenuri identificate ca disponibile în vederea restituirii.

(3) Situatia prevazuta la alin. (1) se vizeaza de Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

(4) Comisia judeteana de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti centralizeaza situatiile întocmite la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale în termen de 30 de zile de la primirea acestora. Rezultatul centralizarii se transmite Agentiei Domeniilor Statului si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(5) În termen de 60 de zile de la data primirii situatiilor centralizate pe fiecare judet, Agentia Domeniilor Statului si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor demareaza procedurile legale necesare în vederea schimbarii regimului juridic al terenurilor ce fac obiectul situatiei centralizatoare, aflate în proprietatea publica a statului, si trecerii acestora, în conditiile legii, în proprietatea privata a statului pentru a fi afectate restituirii în natura sau, dupa caz, valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi.

ART. 7

(1) Pâna la întocmirea situatiei centralizatoare la nivel local, se suspenda emiterea hotarârilor de validare/invalidare de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, eliberarea titlurilor de proprietate, punerea în posesie de catre comisiile locale de fond funciar, precum si orice alte proceduri administrative în domeniul restituirii fondului funciar.

(2) Dispozitiile alin. (1) nu sunt aplicabile în cazul hotarârilor judecatoresti definitive si irevocabile.

ART. 8

(1) În termen de 120 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, comisiile locale de fond funciar au obligatia de a centraliza toate cererile de restituire nesolutionate, în vederea stabilirii suprafetei de teren necesare în vederea finalizarii procesului de restituire.

(2) Pentru realizarea situatiei prevazute la alin. (1) se au în vedere:

a) cererile din dosarele nesolutionate la nivelul comisiei locale;

b) cererile din dosarele transmise comisiei judetene sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, cu propuneri de despagubiri;

c) cererile din dosarele înregistrate la Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, în cazul în care persoanele îndreptatite opteaza, în conditiile art. 42, pentru returnarea dosarului la comisia locala, în vederea atribuirii de teren;

d) hotarârile definitive si irevocabile pronuntate de instantele judecatoresti, având ca obiect restituirea unor suprafete de teren;

e) cererile care au stat la baza dosarelor validate de comisiile judetene sau, dupa caz, de Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti si aflate la comisiile locale în vederea constituirii dosarelor de despagubire.

(3) Situatia suprafetelor de teren necesare în vederea finalizarii procesului de restituire se transmite comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, în termenul prevazut la alin. (1).

ART. 9

(1) Institutele, statiunile de cercetare si institutiile publice sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului, în termen de 30 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotarârii Guvernului initiate conform art. 6 alin. (5), terenurile care fac obiectul acesteia. Procesele-verbale de predare-primire se comunica si Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(2) În termen de 30 de zile de la preluarea terenurilor prevazute la alin. (1), Agentia Domeniilor Statului aduce la cunostinta comisiei judetene de fond funciar si Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti disponibilul de teren pe fiecare unitate administrativ-teritoriala.

(3) Predarea terenurilor disponibile catre comisia locala de fond funciar se face numai dupa validarea de catre comisia judeteana de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti a propunerilor de punere în posesie pe aceste terenuri, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2015.

ART. 10

(1) Pâna la data de 1 martie 2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va realiza, pentru fiecare judet si la nivel national, situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren, în conditiile prevazute la art. 6 alin. (2).

(2) Dupa finalizare, situatia se comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si Agentiei Domeniilor Statului.

ART. 11

(1) Comisiile locale si judetene de fond funciar sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti au obligatia de a solutiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie si de a elibera titlurile de proprietate pâna la data de 1 ianuarie 2016.

(2) În situatia neîndeplinirii obligatiilor în termenul prevazut la alin. (1), persoana care se considera îndreptatita poate formula plângere la judecatoria în a carei raza teritoriala este situat terenul, în termen de 30 de zile. Hotarârea pronuntata de instanta judecatoreasca este supusa numai apelului. Plângerea este scutita de taxa judiciara de timbru.

(3) În termen de 30 de zile de la împlinirea termenului prevazut la alin. (1), comisiile locale de fond funciar sunt obligate sa predea Agentiei Domeniilor Statului suprafetele preluate si neutilizate în cadrul procesului de restituire.

(4) În situatia în care plângerea formulata potrivit alin. (2) are ca obiect un teren predat Agentiei Domeniilor Statului conform alin. (3), aceasta institutie are calitatea de intervenient fortat în cauza.

ART. 12

(1) În situatia în care restituirea terenurilor agricole pe vechile amplasamente nu este posibila, dupa validarea întinderii dreptului lor de proprietate de catre comisiile judetene de fond funciar sau, dupa caz, de catre Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti, fostului proprietar sau mostenitorilor acestuia li se va atribui un teren pe un alt amplasament, în urmatoarea ordine:

a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;

b) pe izlazul comunal;

c) pe terenul proprietate publica, trecut în conditiile legii în proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat pe raza unitatii administrativ-teritoriale de institute, statiuni de cercetare si alte institutii publice;

d) pe terenul proprietate publica, trecut în conditiile legii în proprietatea privata a statului, sau pe terenul proprietate privata a statului, care a fost administrat de institute, statiuni de cercetare si institutii publice pe raza localitatilor învecinate, aflate în acelasi judet.

(2) Pentru terenul prevazut la alin. (1) lit. b), regimul juridic si categoria de folosinta se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si cu acordul populatiei cu drept de vot din unitatea administrativ-teritoriala, acord exprimat în urma organizarii unui referendum, în termenul prevazut la art. 6 alin. (1).

(3) Atribuirea terenurilor de catre comisia locala se face în ordinea de înregistrare a cererilor initiale de restituire, cu respectarea stricta a ordinii categoriilor de teren prevazute la alin. (1). Fostul proprietar sau mostenitorii acestuia pot refuza terenul din rezerva comisiei locale de fond funciar sau din izlazul comunal, propus în vederea restituirii.

ART. 13

(1) În situatia în care restituirea terenurilor forestiere pe vechile amplasamente nu este posibila, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe alte amplasamente de pe raza unitatii administrativ-teritoriale, chiar daca acestea s-au aflat în proprietatea statului român înainte de anul 1948, au intrat ulterior în proprietatea statului sau au fost incluse în amenajamente silvice dupa aceasta data.

(2) În situatia în care pe raza unitatii administrativ-teritoriale nu exista teren forestier disponibil, reconstituirea dreptului de proprietate se face pe terenuri forestiere situate pe raza altor unitati administrativ-teritoriale din judet, cu aprobarea comisiei judetene de fond funciar sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti.

(3) Notiunea de teren forestier în sensul prezentei legi este definita în normele de aplicare a acesteia.

ART. 14

În situatia în care terenul destinat restituirii este pus la dispozitie pe raza unei alte unitati administrativ-teritoriale decât cea notificata, punerea în posesie se face de catre comisia locala la care proprietarul sau mostenitorii acestuia au depus cererea de reconstituire a dreptului de proprietate potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cu informarea comisiei locale din unitatea administrativ-teritoriala respectiva.

ART. 15

Cererile vizând restituirea terenurilor intravilane, agricole la data preluarii abuzive, formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se solutioneaza cu respectarea limitei de 50 ha de proprietar deposedat, cu conditia ca aceasta suprafata sa nu fi fost restituita prin aplicarea legilor fondului funciar.

 

CAPITOLUL III

Acordarea de masuri compensatorii

 

ART. 16

Cererile de restituire care nu pot fi solutionate prin restituire în natura la nivelul entitatilor învestite de lege se solutioneaza prin acordarea de masuri compensatorii sub forma de puncte, care se determina potrivit art. 21 alin. (6) si (7).

ART. 17

(1) În vederea finalizarii procesului de restituire în natura sau, dupa caz, în echivalent a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist, se constituie Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, denumita în continuare Comisia Nationala, care functioneaza în subordinea Cancelariei Primului-Ministru si are, în principal, urmatoarele atributii:

a) valideaza/invalideaza în tot sau în parte deciziile emise de entitatile învestite de lege care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii;

b) dispune emiterea deciziilor de compensare a imobilelor;

c) asigura coordonarea procesului de licitare/atribuire a imobilelor din Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile;

d) ia alte masuri legale necesare aplicarii prezentei legi.

(2) Comisia Nationala este formata din 11 membri si are urmatoarea componenta:

a) presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;

b) vicepresedintii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor;

c) un reprezentant al Cancelariei Primului-Ministru;

d) presedintele Agentiei Domeniilor Statului;

e) un reprezentant al Departamentului pentru Relatii Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului;

f) un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;

g) 2 reprezentanti ai Ministerului Justitiei;

h) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne.

(3) Componenta nominala a Comisiei Nationale se stabileste prin decizie a prim-ministrului, în termen de 15 zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

(4) Lucrarile Comisiei Nationale sunt conduse de presedintele Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale se asigura de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor.

ART. 18

(1) Comisia Nationala functioneaza pe baza prevederilor prezentei legi si a regulamentului propriu de organizare si functionare. Regulamentul Comisiei Nationale se aproba prin decizie a prim-ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

(2) În îndeplinirea atributiilor sale, Comisia Nationala emite decizii sub semnatura presedintelui acesteia. Comisia Nationala lucreaza în sedinta în prezenta a minimum 7 membri si decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenti.

(3) Comisia Nationala preia atributiile Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor si functioneaza pâna la finalizarea procesului de retrocedare.

ART. 19

În scopul evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere a membrilor Comisiei Nationale, în aplicarea prezentei legi se stabilesc urmatoarele masuri:

a) înlocuirea membrilor Comisiei Nationale si, dupa caz, a presedintelui acesteia se face prin decizie a prim-ministrului;

b) membrii Comisiei Nationale beneficiaza de indemnizatie lunara reprezentând 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Indemnizatia se acorda în lunile în care Comisia Nationala desfasoara cel putin o sedinta.

ART. 20

(1) În vederea valorificarii punctelor acordate potrivit art. 16, se constituie Fondul national al terenurilor agricole si al altor imobile, administrat de Agentia Domeniilor Statului, denumit în continuare Fondul national.

(2) Fondul national se constituie initial din terenuri agricole care nu fac obiectul restituirii în natura, aflate în proprietatea privata a statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, afectate acordarii de masuri compensatorii potrivit prezentei legi.

(3) Fondul national se poate completa cu alte imobile proprietate a statului, la propunerea institutiilor publice detinatoare.

(4) Pâna la data de 1 iulie 2014, Agentia Domeniilor Statului publica pe pagina sa de internet si transmite Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor lista imobilelor din Fondul national. Lista se completeaza cu imobilele care se transmit în proprietatea privata a statului si în administrarea Agentiei Domeniilor Statului, în conditiile prezentei legi.

(5) Terenurile puse la dispozitia comisiilor locale în vederea finalizarii procesului de restituire, dar nerestituite fostilor proprietari pâna la data de 1 ianuarie 2016 intra, de drept, în Fondul national si sunt afectate valorificarii punctelor acordate potrivit prezentei legi.

(6) La solicitarea Agentiei Domeniilor Statului, Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor verifica modul în care comisiile locale si judetene sau, dupa caz, Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti au dispus de terenul preluat de la Agentia Domeniilor Statului prin protocoale de predare-primire si ia masuri pentru trecerea suprafetelor nerestituite la Fondul national.

(7) Pâna la data de 1 ianuarie 2015, Comisia Nationala va face publica valoarea fiecarui imobil din Fondul national, asa cum rezulta ea prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii în vigoare a prezentei legi. Pentru imobilele trecute în Fondul national ulterior datei de 1 ianuarie 2015, valoarea se publica în termen de 30 de zile.

ART. 21

(1) În vederea acordarii de masuri compensatorii pentru imobilele care nu pot fi restituite în natura, entitatile învestite de lege transmit Secretariatului Comisiei Nationale deciziile care contin propunerea de acordare de masuri compensatorii, întreaga documentatie care a stat la baza emiterii acestora si documentele care atesta situatia juridica a imobilului obiect al restituirii la momentul emiterii deciziei, inclusiv orice înscrisuri cu privire la constructii demolate.

(2) Deciziile entitatilor învestite de lege vor fi însotite de înscrisuri care atesta imposibilitatea atribuirii în compensare totala sau partiala a unor alte imobile/bunuri/servicii disponibile detinute de entitatea învestita de lege.

(3) Dispozitiile autoritatilor administratiei publice locale emise potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se transmit Secretariatului Comisiei Nationale dupa exercitarea controlului de legalitate de catre prefect. Dispozitiile art. 11 alin. (1) si (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, ramân aplicabile.

(4) Comisiile judetene de fond funciar si Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti pot propune Comisiei Nationale solutionarea cererilor de retrocedare prin acordare de masuri compensatorii potrivit prezentei legi numai dupa epuizarea suprafetelor de teren agricol afectate restituirii în natura, identificate la nivel local.

(5) Secretariatul Comisiei Nationale, în baza documentelor transmise, procedeaza la verificarea dosarelor din punctul de vedere al existentei dreptului persoanei care se considera îndreptatita la masuri reparatorii. Pentru clarificarea aspectelor din dosar, Secretariatul Comisiei Nationale poate solicita documente în completare entitatilor învestite de lege, titularilor dosarelor si oricaror altor institutii care ar putea detine documente relevante.

(6) Evaluarea imobilului ce face obiectul deciziei se face prin aplicarea grilei notariale valabile la data intrarii în vigoare a prezentei legi de catre Secretariatul Comisiei Nationale si se exprima în puncte. Un punct are valoarea de un leu.

(7) Numarul de puncte se stabileste dupa scaderea valorii actualizate a despagubirilor încasate pentru imobilul evaluat conform alin. (6).

(8) Ulterior verificarii si evaluarii, la propunerea Secretariatului Comisiei Nationale, Comisia Nationala valideaza sau invalideaza decizia entitatii învestite de lege si, dupa caz, aproba punctajul stabilit potrivit alin. (7).

(9) În cazul validarii deciziei entitatii învestite de lege, Comisia Nationala emite decizia de compensare prin puncte a imobilului preluat în mod abuziv.

ART. 22

Prin exceptie de la procedura de evaluare prevazuta de art. 21 alin. (6) si (7), Secretariatul Comisiei Nationale analizeaza dosarele care contin decizii emise în temeiul art. 6 alin. (4) si art. 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si propune Comisiei Nationale validarea sau invalidarea masurilor reparatorii la nivelul stabilit prin decizia entitatii învestite de lege.

ART. 23

(1) Titlurile de valoare nominala emise de Ministerul Finantelor Publice în temeiul art. 30 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi si nevalorificate în cadrul unei oferte de capital disponibil emise în temeiul Hotarârii Guvernului nr. 498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitara a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificarile si completarile ulterioare, se convertesc prin decizia de compensare a Comisiei Nationale, dupa parcurgerea procedurii prevazute de art. 21 alin. (5).

(2) Comisia Nationala ia în discutie dosarul transmis de entitatea învestita de lege numai dupa depunerea cererii de convertire si a titlurilor de valoare nominala în original de catre persoana îndreptatita.

(3) În situatia în care Comisia Nationala dispune invalidarea deciziei entitatii învestite de lege în baza careia s-au emis titluri de valoare nominala, acestea se indisponibilizeaza la Secretariatul Comisiei Nationale.

ART. 24

(1) Punctele stabilite prin decizia de compensare emisa pe numele titularului dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, nu pot fi afectate prin masuri de plafonare.

(2) În dosarele în care se acorda masuri compensatorii altor persoane decât titularul dreptului de proprietate, fost proprietar sau mostenitorii legali ori testamentari ai acestuia, se acorda un numar de puncte egal cu suma dintre pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate si un procent de 15% din diferenta pâna la valoarea imobilului stabilita conform art. 21 alin. (6).

(3) Numarul de puncte acordat în conditiile alin. (2) nu poate reprezenta o valoare mai mare decât cea stabilita potrivit art. 21 alin. (6) si (7).

(4) În cazul în care din documentele depuse la dosarul de restituire nu rezulta pretul platit fostului proprietar sau mostenitorilor legali ori testamentari ai acestuia pentru tranzactionarea dreptului de proprietate, punctele vor reprezenta echivalentul a 15% din valoarea stabilita conform art. 21 alin. (6).

(5) Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei legi, persoanele care încheie tranzactii privind drepturi asupra imobilelor care fac obiectul legilor de restituire au obligatia sa comunice Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, în termen de 15 zile, un exemplar al actului prin care s-a încheiat tranzactia.

(6) Documentele transmise dupa împlinirea termenului prevazut la alin. (5) nu se iau în considerare de catre Comisia Nationala la emiterea deciziei.

(7) Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor transmite Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, în termen de 5 zile de la primire, o copie a documentelor prevazute la alin. (5).

ART. 25

(1) Decizia de compensare emisa de Comisia Nationala se comunica persoanelor îndreptatite, în termen de 45 de zile de la data emiterii.

(2) Decizia de invalidare emisa de Comisia Nationala se motiveaza si se comunica atât titularilor, cât si entitatilor învestite de lege, în termen de 60 de zile de la data emiterii.

ART. 26

Actele care au stat la baza deciziilor Comisiei Nationale au regim de arhivare de 50 de ani si se depun, la încetarea activitatii Comisiei Nationale, la Cancelaria Primului-Ministru.

ART. 27

(1) Punctele acordate prin decizia de compensare pot fi valorificate prin achizitionarea de imobile din Fondul national la licitatia publica nationala, începând cu data de 1 ianuarie 2016.

(2) Licitatiile de imobile se organizeaza saptamânal la sediul central al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se desfasoara în regim de videoconferinta.

(3) Participarea la licitatie a detinatorilor de puncte este gratuita, cu conditia înscrierii prealabile la sediile teritoriale ale Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

(4) Regulamentul de organizare a licitatiei se aproba de catre Comisia Nationala pâna la data de 1 iulie 2015 si se publica pe pagina de internet a Agentiei Domeniilor Statului, a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(5) Comisia de licitatie va fi compusa din 7 membri, astfel:

a) 2 reprezentanti ai Agentiei Domeniilor Statului;

b) 2 reprezentanti ai Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;

c) 3 reprezentanti ai Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(6) În vederea evitarii unor posibile fraude sau tentative de corupere, membrii comisiei de licitatie beneficiaza de o indemnizatie lunara reprezentând 50% din indemnizatia lunara a presedintelui Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

ART. 28

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara, prin unitatile sale teritoriale, are obligatia întocmirii situatiei cadastrale a imobilelor din Fondul national.

ART. 29

Persoanelor adjudecatare de imobile în cadrul licitatiilor li se elibereaza, în termen de 10 zile, un proces-verbal de adjudecare, care se transmite Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara în vederea înscrierii în cartea funciara.

ART. 30

Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara finalizeaza înscrierea în cartea funciara în termen de 60 de zile de la primirea proceselor-verbale de adjudecare.

ART. 31

(1) În termen de 3 ani de la emiterea deciziei de compensare prin puncte, dar nu mai devreme de 1 ianuarie 2017, detinatorul poate opta pentru valorificarea punctelor si în numerar.

(2) În aplicarea alin. (1), detinatorul poate solicita, anual, dupa 1 ianuarie 2017, Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor emiterea unui titlu de plata pentru cel mult 14% din numarul punctelor acordate prin decizia de compensare si nevalorificate în cadrul licitatiilor nationale de imobile. Ultima transa va reprezenta 16% din numarul punctelor acordate.

(3) Sumele cuprinse în titlurile prevazute la alin. (2) se platesc de catre Ministerul Finantelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere.

(4) Punctele netransformate în numerar se pot valorifica în continuare în cadrul licitatiilor nationale de imobile.

(5) Modalitatea de valorificare în numerar se stabileste prin normele de aplicare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Masuri privind urgentarea solutionarii cererilor de retrocedare

 

ART. 32

(1) Se instituie un termen de decadere în procedura administrativa, de 90 de zile, în care persoanele care se considera îndreptatite pot completa cu înscrisuri dosarele depuse la entitatile învestite de lege. Termenul curge de la data la care persoanei i se comunica în scris documentele necesare solutionarii cererii sale.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) poate fi prelungit la cererea scrisa a persoanei care se considera îndreptatita sau a reprezentantului legal, prin decizia conducatorului entitatii învestite de lege sau a persoanei împuternicite de catre acesta, o singura data, pentru o perioada de 60 de zile, în situatia în care persoana care se considera îndreptatita face dovada efectuarii unor demersuri privind completarea dosarului în raport cu alte institutii.

(3) Cererea de prelungire a termenului se va formula în interiorul termenului prevazut la alin. (1) si va fi însotita de dovada demersurilor întreprinse.

(4) Institutiile detinatoare au obligatia de a elibera, în termen de 30 de zile de la data înregistrarii cererii, actele doveditoare solicitate.

ART. 33

(1) Entitatile învestite de lege au obligatia de a solutiona cererile formulate potrivit Legii nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, înregistrate si nesolutionate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi si de a emite decizie de admitere sau de respingere a acestora, dupa cum urmeaza:

a) în termen de 12 luni, entitatile învestite de lege care mai au de solutionat un numar de pâna la 2.500 de cereri;

b) în termen de 24 de luni, entitatile învestite de lege care mai au de solutionat un numar cuprins între 2.500 si 5.000 de cereri;

c) în termen de 36 de luni, entitatile învestite de lege care mai au de solutionat un numar de peste 5.000 de cereri.

(2) Termenele prevazute la alin. (1) curg de la data de 1 ianuarie 2014.

(3) Entitatile învestite de lege au obligatia de a stabili numarul cererilor înregistrate si nesolutionate, de a afisa aceste date la sediul lor si de a le comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor. Datele transmise de entitatile învestite de lege vor fi centralizate si publicate pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

(4) Cererile se analizeaza în ordinea înregistrarii lor la entitatile prevazute la alin. (1).

ART. 34

(1) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor vor fi solutionate în termen de 60 de luni de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate în termen de 36 de luni.

(2) Dosarele care vor fi transmise Secretariatului Comisiei Nationale ulterior datei intrarii în vigoare a prezentei legi vor fi solutionate în termen de 60 de luni de la data înregistrarii lor, cu exceptia dosarelor de fond funciar, care vor fi solutionate în termen de 36 de luni.

(3) Numarul dosarelor prevazute la alin. (1) si data înregistrarii dosarelor prevazute la alin. (2) se publica pe pagina de internet a Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor si se comunica, la cerere, persoanelor îndreptatite.

ART. 35

(1) Deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera îndreptatita la sectia civila a tribunalului în a carui circumscriptie se afla sediul entitatii, în termen de 30 de zile de la data comunicarii.

(2) În cazul în care entitatea învestita de lege nu emite decizia în termenele prevazute la art. 33 si 34, persoana care se considera îndreptatita se poate adresa instantei judecatoresti prevazute la alin. (1) în termen de 6 luni de la expirarea termenelor prevazute de lege pentru solutionarea cererilor.

(3) În cazurile prevazute la alin. (1) si (2), instanta judecatoreasca se pronunta asupra existentei si întinderii dreptului de proprietate si dispune restituirea în natura sau, dupa caz, acordarea de masuri reparatorii în conditiile prezentei legi.

(4) Hotarârile judecatoresti pronuntate potrivit alin. (3) sunt supuse numai apelului.

(5) Cererile sau actiunile în justitie formulate în temeiul alin. (1) si (2) sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

ART. 36

Constituie contraventie savârsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) neîndeplinirea de catre membrii comisiei locale a obligatiei prevazute la art. 6 alin. (1);

b) necomunicarea situatiei centralizatoare de catre presedintele comisiei prevazute la art. 5, în conditiile art. 6 alin. (4);

c) fapta persoanei care împiedica în orice mod întocmirea situatiei prevazute la art. 6 alin. (1);

d) refuzul de a preda suprafetele de teren ramase la dispozitia comisiilor locale si judetene sau, dupa caz, a Comisiei de Fond Funciar a Municipiului Bucuresti Agentiei Domeniilor Statului;

e) refuzul institutelor, statiunilor de cercetare si institutiilor publice de a preda Agentiei Domeniilor Statului imobilele solicitate în termenul prevazut de art. 9 alin. (3);

f) nerespectarea ordinii de atribuire prevazute la art. 12 alin. (1);

g) fapta persoanei care refuza sa puna la dispozitia comisiei locale de fond funciar suprafetele forestiere necesare finalizarii procesului de restituire;

h) nerespectarea termenelor prevazute de prezenta lege.

ART. 37

Contraventiile prevazute la art. 36 se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.

ART. 38

În cazul în care, în urma aplicarii contraventiilor prevazute de legislatia fondului funciar si de prezenta lege, presedintele comisiei locale continua sa întârzie finalizarea procedurii de validare, punere în posesie si emitere a titlului de proprietate, prefectul sau Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor poate dispune revocarea acestuia din functia de presedinte al comisiei locale si numirea unei alte persoane dintre conducatorii serviciilor deconcentrate de la nivel judetean sau, respectiv, salariatii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

ART. 39

(1) Constatarea contraventiilor prevazute la art. 36 si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 37 se fac de catre împuternicitii Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor sau de catre prefect ori împuternicitii acestuia.

(2) Sumele provenite din amenzile aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

ART. 40

Dispozitiile art. 37 se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 41

(1) Plata sumelor de bani reprezentând despagubiri în dosarele aprobate de catre Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, precum si a sumelor stabilite prin hotarâri judecatoresti, ramase definitive si irevocabile la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se face în termen de 5 ani, în transe anuale egale, începând cu 1 ianuarie 2014.

(2) Cuantumul unei transe nu poate fi mai mic de 5.000 lei.

(3) Pentru îndeplinirea obligatiilor stabilite la alin. (1), Comisia Nationala emite titluri de despagubire, prin aplicarea procedurii specifice Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor.

(4) Titlul de plata se emite de catre Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor în conditiile alin. (1) si (2) si se plateste de catre Ministerul Finantelor Publice în cel mult 180 de zile de la emitere.

(5) Obligatiile privind emiterea titlurilor de despagubire stabilite prin hotarâri judecatoresti definitive si irevocabile la data intrarii în vigoare a prezentei legi se vor executa potrivit art. 21.

ART. 42

(1) Persoanele îndreptatite pot opta pentru returnarea dosarelor înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor catre comisiile locale de fond funciar în vederea restituirii în natura a terenurilor, în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi.

(2) În termenul prevazut la alin. (1), pot opta pentru returnarea dosarelor la comisiile locale de fond funciar si persoanele care nu au valorificat titlurile de despagubire emise de Comisia Centrala pentru Stabilirea Despagubirilor.

(3) Dosarele înregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despagubirilor pentru care nu se exercita optiunea de returnare catre comisiile locale de fond funciar se transmit Secretariatului Comisiei Nationale, în vederea solutionarii potrivit prevederilor prezentei legi.

ART. 43

Cererile depuse în temeiul art. 36 alin. (5) din Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 34 din Legea nr. 1/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, care vizeaza teren cu categoria de curti-constructii, nesolutionate pâna la data intrarii în vigoare a prezentei legi, se transmit comisiilor constituite pe lânga autoritatile publice locale pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea solutionarii.

ART. 44

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, alineatul (1) al articolului 38 din Legea nr. 10/2001, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 2 septembrie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 38

(1) Nerespectarea obligatiilor prevazute de prezenta lege atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii administratiei publice locale sau centrale, al institutiei sau, dupa caz, al societatii regiei autonome ori al organizatiei cooperatiste careia îi incumba aceste obligatii."

ART. 45

(1) Imobilele prevazute în anexa nr. 2 lit. a) pct. 1, 2 si 4 la Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la art. 1 alin. (10) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata, se restituie fostilor proprietari sau, dupa caz, mostenitorilor acestora, cu conditia mentinerii afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica în mod corespunzator si imobilelor ocupate de institutii publice de cultura solicitate potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 94/2000, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 83/1999, republicata.

(3) Dispozitiile referitoare la mentinerea afectatiunii de interes public pentru o perioada de 10 ani se aplica si terenurilor aferente imobilelor prevazute la alin. (1) si (2), necesare desfasurarii în conditii optime a activitatilor de interes public.

(4) La propunerea motivata a detinatorilor actuali, Guvernul, prin hotarâre, stabileste imobilele prevazute la alin. (1) si (2) pentru care fostii proprietari sau, dupa caz, mostenitorii acestora au obligatia de a mentine afectatiunea de interes public.

(5) În vederea promovarii hotarârii prevazute la alin. (4), detinatorii actuali ai imobilelor comunica Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor, în termen de 45 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei legi, datele de identificare a imobilelor pentru care este necesara mentinerea afectatiunii de interes public.

(6) În perioada prevazuta la alin. (1) si (2), plata cheltuielilor de întretinere aferente imobilului respectiv revine detinatorilor actuali. Noul proprietar beneficiaza de plata unei chirii, stabilita în functie de valoarea de piata, prin hotarâre a Guvernului.

(7) În situatia în care pentru activitatile de interes public nu este necesara întreaga suprafata a imobilului, aceasta poate fi restrânsa, chiria recalculându-se în mod corespunzator.

(8) În situatia în care, în perioada prevazuta la alin. (1), imobilul nu mai este necesar activitatilor de interes public, obligatia mentinerii afectatiunii înceteaza de drept.

ART. 46

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, la articolul II din titlul VI "Modificarea si completarea Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997" al Legii nr. 247/2005, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 22 iulie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. II

(1) Se înfiinteaza în cadrul Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor o directie pentru coordonarea aplicarii legislatiei din domeniul restituirii proprietatii funciare de catre institutiile administratiei de stat si comisiile de fond funciar, asigurând aplicarea unitara de catre acestea a reglementarilor în domeniu."

ART. 47

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, dupa alineatul (1) al articolului 51 din Legea nr. 18/1991, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificarile si completarile ulterioare, se introduc trei noi alineate, alineatele (2) - (4), cu urmatorul cuprins:

"(2) În cazul existentei unei suprapuneri totale sau partiale ca urmare a emiterii a doua sau mai multe titluri de proprietate pe aceleasi amplasamente, comisia judeteana este competenta sa dispuna anularea totala sau partiala a titlurilor emise ulterior primului titlu.

(3) Comisia judeteana va dispune emiterea unui nou titlu în locul celui anulat sau, dupa caz, va propune acordarea de masuri compensatorii potrivit legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv în perioada regimului comunist în România.

(4) Dispozitiile art. 53 alin. (2) ramân aplicabile."

ART. 48

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, alineatul (2) al articolului 10 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) În cazul în care pe terenurile preluate în mod abuziv s-au edificat noi constructii autorizate, persoana îndreptatita va obtine restituirea în natura a partii de teren ramase libera, iar pentru suprafata ocupata de constructii noi, cea afectata servitutilor legale, spatiilor verzi, asa cum au fost stabilite prin art. 3 lit. a) - f) din Legea nr. 24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si altor amenajari de utilitate publica ale localitatilor urbane si rurale masurile reparatorii se stabilesc în echivalent."

ART. 49

La data intrarii în vigoare a prezentei legi, alineatul (4) al articolului 31 din Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Recalcularea valorii actiunilor se face în baza valorii activului net din ultimul bilant contabil, cu utilizarea coeficientului de actualizare stabilit de Banca Nationala a României prin Ordinul nr. 3/2001 privind coeficientul de actualizare a valorii leului de la data de 11 iunie 1948 pâna la data de 14 februarie 2001 si a indicelui inflatiei stabilit de Institutul National de Statistica, precum si a prevederilor Legii nr. 303/1947 pentru recalcularea patrimoniului societatilor pe actiuni, în cazul în care bilantul este anterior acesteia. Actualizarea se face pâna la data de 14 februarie 2001."

ART. 50

La data intrarii în vigoare a prezentei legi:

a) sintagma "despagubiri acordate în conditiile prevederilor speciale privind regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv", cuprinsa în Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se înlocuieste cu sintagma "masuri compensatorii în conditiile legii privind unele masuri pentru finalizarea procesului de restituire, în natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv, în perioada regimului comunist în România";

b) orice dispozitie referitoare la evaluarea imobilelor potrivit standardelor internationale de evaluare si la masura reparatorie a compensarii cu alte bunuri sau servicii oferite în echivalent, prevazute în Legea nr. 10/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga;

c) articolele 13, 14, 14^1, 14^2, 15 literele a) - d) si f), articolele 16, 17, 18, 18^1, 18^2, 18^3, 18^4, 18^5, 18^6, 18^7, 18^8, 18^9 si articolul 22 din titlul VII "Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" al Legii nr. 247/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice dispozitie contrara prezentei legi se abroga.

ART. 51

La data intrarii în vigoare a prezentei legi se abroga articolele 5 si 12 din Legea nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 819 din 21 noiembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

ART. 52

La data de 1 ianuarie 2016, alineatul (3) al articolului 18 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

 

Aceasta lege a fost adoptata în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constitutia României, republicata, în urma angajarii raspunderii Guvernului în fata Camerei Deputatilor si a Senatului, în sedinta comuna din data de 17 aprilie 2013.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VIOREL HREBENCIUC
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf