Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 146 din 30 aprilie 2013

Pentru modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Legea nr. 153/2011 privind masuri de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 493 din 11 iulie 2011, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, litera c) se abroga.

2. La articolul 4, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) lucrari de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirii, denumite în continuare lucrari de interventie - totalitatea lucrarilor stabilite prin proiectul tehnic elaborat cu respectarea proiectului initial de arhitectura si a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii, stabilite de regulamentele de interventie pentru zonele de actiune prioritara prevazute la lit. e), sau, în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, a concluziilor studiului istoric de fundamentare si a proiectului de conservare-restaurare întocmit si avizat conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare;".

3. La articolul 6 alineatul (1), partea introductiva se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

(1) Lucrarile de interventie privind reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor se stabilesc prin proiectul tehnic elaborat de colective tehnice de specialitate coordonate de un arhitect cu drept de semnatura sau, în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, de un arhitect cu drept de semnatura înscris în Registrul specialistilor si/sau în Registrul expertilor si verificatorilor tehnici atestati de catre Ministerul Culturii si pot consta, dupa caz, în:".

4. La articolul 8 alineatul (1), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"b) stabilirea zonelor de actiune prioritara si elaborarea regulamentelor de interventie, în baza strategiei de dezvoltare si a planurilor de urbanism aprobate, precum si stabilirea termenelor specifice pentru îndeplinirea masurilor de crestere a calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor, pentru fiecare categorie de zone de pe teritoriul localitatii; pentru zonele cu cladiri clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protectie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate în conditiile legii, regulamentele de interventie se avizeaza de catre Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate, dupa caz;".

5. La articolul 8 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e^1), cu urmatorul cuprins:

"e^1) avizarea lucrarilor de interventie în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice si/sau aflate în zonele de protectie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate;".

6. La articolul 8 alineatul (2), litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) obligatiile care revin detinatorilor pentru cresterea calitatii arhitectural-ambientale a cladirilor prin executarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei acestora; obligatia privind folosinta monumentului istoric, în cazul cladirilor monument istoric;".

7. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) La solicitarea scrisa a detinatorului notificat, depusa la autoritatea administratiei publice competente în termenul prevazut la art. 10, tinând seama de motivele invocate de acesta, precum si de concluziile notei tehnice de constatare si documentele tehnice prevazute de prezenta lege privind natura, complexitatea si amploarea lucrarilor de interventie necesare, primarul poate aproba, prin acord scris, majorarea corespunzatoare a termenului general prevazut la alin. (1), dar nu mai mult de 6 luni, respectiv de 12 luni în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, putând stabili si termene intermediare de control al executarii lucrarilor de interventie."

8. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 10

Detinatorii notificati au obligatia de a transmite primariei hotarârea ori, dupa caz, acordul scris, prevazuta/prevazut la art. 8 alin. (1) lit. d), însotita/însotit de nota tehnica de constatare elaborata în conditiile prezentei legi, în termen de maximum 60 de zile de la data primirii notificarii, precum si de a înstiinta primaria si inspectoratul judetean în constructii, iar în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate în zonele de protectie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, de a înstiinta serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu privire la începerea executarii lucrarilor de interventie, respectiv receptia la terminarea acestora, în conditiile legislatiei în vigoare privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii."

9. La articolul 11, literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatele (2) - (6) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) documentatia tehnica pentru autorizarea executarii lucrarilor de interventie, obtinerea avizelor/acordurilor si, acolo unde este cazul, a avizelor de specialitate pentru cladirile clasate/în curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate în zonele de protectie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, precum si obtinerea autorizatiei de construire;

c) proiectul tehnic si detaliile de executie elaborat/elaborate si avizat/avizate în conditiile legii, cu respectarea proiectului de arhitectura existent la cartea tehnica a constructiei si a caracteristicilor de culoare, materiale, detalii stabilite de regulamentele de interventie pentru zonele de actiune prioritara prevazute la art. 4 lit. e), precum si a notei tehnice de constatare si, dupa caz, a avizelor si a documentatiei tehnice autorizate si avizate prevazute la lit. b);

..........................................................................

(2) Documentatia tehnica prevazuta la alin. (1) lit. b) se elaboreaza, respectiv autorizatia de construire se obtine în mod obligatoriu pentru lucrarile de interventie care se executa la anvelopa cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice ori daca lucrarile de interventie modifica aspectul arhitectural al fatadelor si/sau al sistemului de acoperire, stabilit prin proiectul initial de arhitectura existent la cartea tehnica a constructiei, prin schimbarea formei, dimensiunilor, materialelor, cromaticii si/sau a ornamentatiei existente.

(3) Nota tehnica de constatare prevazuta la alin. (1) lit. a), al carei continut-cadru este prevazut în anexa nr. 2, se elaboreaza de catre experti tehnici atestati de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, de catre experti tehnici atestati de catre Ministerul Culturii, în scopul stabilirii starii tehnice a cladirii din punctul de vedere al asigurarii cerintelor esentiale de calitate a constructiilor, în principal a cerintelor esentiale "rezistenta mecanica si stabilitate", "securitate la incendiu" si "siguranta în exploatare", prin aplicarea metodei de evaluare calitativa pe baza examinarii directe, la fata locului, a cladirii, conform reglementarilor tehnice în vigoare din domeniul constructiilor.

(4) În cazul în care prin nota tehnica de constatare se stabileste necesitatea efectuarii unei expertize tehnice pentru structura de rezistenta si/sau pentru terenul de fundare ori a unor lucrari de consolidare/reparatii la structura de rezistenta a cladirii, care conditioneaza executarea lucrarilor de interventie, detinatorul notificat informeaza în scris primarul si inspectoratul teritorial în constructii si, în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate în zonele de protectie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, serviciile deconcentrate ale Ministerului Culturii, în termenul prevazut la art. 10, în vederea initierii masurilor privind reducerea riscului seismic al cladirii, în conditiile legii.

(5) Proiectarea si executarea lucrarilor de interventie se realizeaza cu respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995, cu modificarile ulterioare, iar în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate în zonele de protectie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, inclusiv cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si a reglementarilor tehnice din domeniul constructiilor.

(6) Proiectantii au obligatia de a asigura, prin proiectele tehnice si detaliile de executie elaborate, nivelurile de performanta prevazute de legislatia privind calitatea în constructii, precum si calitatea estetica, arhitecturala si ambientala a cladirilor, în scopul realizarii/conservarii specificitatii cadrului urban construit; în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice si/sau amplasate în zonele de protectie a monumentelor istorice ori în zone construite protejate, proiectantii au obligatia de a prelua, prin proiectele tehnice si detaliile de executie elaborate, cerintele stabilite prin avizele emise de Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate."

10. La articolul 28, literele b) si c) ale alineatului (1) si alineatul (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"b) de a realiza, prin intermediul institutiei arhitectului-sef, stabilirea zonelor de actiune prioritara si elaborarea regulamentelor de interventie aferente acestora; pentru zonele cu cladiri clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, pentru zonele de protectie a monumentelor istorice ori pentru zonele construite protejate aprobate în conditiile legii, zonele de actiune prioritara se stabilesc prin consultarea si în baza avizului emis de catre Ministerul Culturii sau serviciile sale deconcentrate;

c) de a notifica detinatorii cladirilor inventariate, potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) si alin. (2); în cazul cladirilor clasate/în curs de clasare ca monumente istorice, odata cu notificarea proprietarilor, se va notifica si serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii;

..........................................................................

(2) Pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor prevazute la alin. (1) lit. b), primarul/primarul general al municipiului Bucuresti, prin institutia arhitectului-sef, colaboreaza, în conditiile legii, cu serviciile monumentelor istorice din cadrul serviciilor deconcentrate ale Ministerului Culturii, cu Ordinul Arhitectilor din România, cu arhitecti si urbanisti cu drept de semnatura, precum si cu experti tehnici în constructii."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
MIRON TUDOR MITREA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf