Publicata in Monitorul Oficial

Legea nr. 104 din 16 aprilie 2013

Privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 55/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare

Parlamentul României adopta prezenta lege.

 

ARTICOL UNIC

 

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55 din 3 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul I punctul 1, litera a) a alineatului (1) al articolului 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) exportul, importul si transferul, în regim definitiv sau temporar, din sau în teritoriul României;".

2. La articolul I punctul 1, litera e) a alineatului (1) al articolului 1 se abroga.

3. La articolul I, dupa punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 1^1, cu urmatorul cuprins:

"1^1. La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

"(4) Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica controlului operatiunilor prevazute la alin. (1) cu arme de foc, piese si componente esentiale ale acestora, precum si munitiile destinate uzului civil, efectuate de catre persoanele prevazute la art. 3.""

4. La articolul I punctul 3, litera a^1) a articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a^1) export - iesirea unui produs militar de pe teritoriul României, cu titlu temporar ori definitiv, catre o persoana fizica sau juridica, din orice tara terta, inclusiv activitatile de reexport si asistenta tehnica;".

5. La articolul I punctul 4, punctul (ii) al literei e) al articolului 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(ii) cumpararea, vânzarea, exportul sau transferul de produse militare aflate în proprietatea sa dintr-o tara terta catre o alta tara terta;".

6. La articolul I punctul 4, punctul (iv) al literei e) al articolului 5 se abroga.

7. La articolul I punctul 5, litera e^11) a articolului 5 se abroga.

8. La articolul I punctul 6, articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 6

Lista cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

9. La articolul I, dupa punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 7^1, cu urmatorul cuprins:

"7^1. La articolul 8, litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) principiilor si criteriilor prevazute în Pozitia comuna 2008/944/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2008 de definire a normelor comune care reglementeaza controlul exporturilor de tehnologie si echipament militar;"".

10. La articolul I punctul 14, literele a) - c) ale alineatului (1) si alineatele (2) si (3) ale articolului 12 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"a) licenta individuala - se acorda unei persoane înregistrate pentru efectuarea unei singure operatiuni cu unul ori mai multe produse militare, catre sau de la un singur importator, destinatar, exportator sau furnizor;

b) licenta globala - se acorda unei persoane înregistrate, pentru efectuarea de operatiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, catre sau de la mai multi importatori, destinatari, exportatori sau furnizori;

c) licenta generala - se adopta prin ordin al ministrului afacerilor externe care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, putând fi utilizata de persoanele înregistrate si, dupa caz, certificate de MAE prin ANCEX, cu respectarea clauzelor si conditiilor cuprinse în licente, pentru efectuarea de operatiuni repetitive cu unul ori mai multe produse militare, catre sau de la mai multi importatori, destinatari, exportatori ori furnizori.

(2) Operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1) se efectueaza pe baza de licenta de transfer, daca destinatarii sau furnizorii sunt state membre ale Uniunii Europene, respectiv pe baza de licente de export, import, intermediere, tranzit ori transbordare, pentru exportatori sau importatori din state nemembre ale Uniunii Europene.

(3) Pentru operatiunile prevazute la art. 1 alin. (1) MAE prin ANCEX emite, dupa caz, licente individuale, globale sau generale de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori transbordare cu produse militare."

11. La articolul I punctul 14, alineatele (5) si (6) ale articolului 12 se abroga.

12. La articolul I punctul 15, alineatele (1) si (4) - (6) ale articolului 13 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 13

(1) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa solicite în nume propriu MAE prin ANCEX înregistrarea sau, dupa caz, certificarea, precum si licenta de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare. Licenta generala de transfer autorizeaza furnizorii români sa efectueze transferuri cu produse militare, cu respectarea clauzelor si conditiilor cuprinse în licenta de transfer.

..........................................................................

(4) Cererile de înregistrare si cererile de certificare se solutioneaza în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentatiei complete, în conditiile legii.

(5) Cererile de licenta de export, import, transfer si de intermediere se solutioneaza în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii documentatiei complete, în conditiile legii.

(6) Cererile de licenta de tranzit si de transbordare se solutioneaza în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete, în conditiile legii."

13. La articolul I punctul 17, alineatul (5) al articolului 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(5) Valabilitatea licentelor generale de transfer se stabileste prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

14. La articolul I, punctul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"18. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 16

(1) Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia de a declara si de a prezenta produsele militare, pentru vamuire, numai la unitatile vamale abilitate, specificate în documentele eliberate de MAE prin ANCEX.

(2) Tranzitul si transbordarea de produse militare pe teritoriul României se efectueaza numai prin unitatile vamale prevazute la alin. (1).""

15. La articolul I punctul 19, alineatele (1), (3) si (4) ale articolului 17 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 17

(1) În cazul exporturilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenta este obligat sa prezinte un document asiguratoriu din partea utilizatorului final - certificatul international de import, certificatul utilizatorului final, emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatorului, respectiv a destinatarului, sau declaratia destinatarului final, dupa caz - prin care acesta se angajeaza sa respecte destinatia si utilizarea finale, declarate, si, dupa caz, sa nu reexporte, respectiv sa nu retransfere produsele importate ori transferate decât cu aprobarea prealabila, scrisa, a MAE prin ANCEX. Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original, se anexeaza, în mod obligatoriu, la cererea de licenta de export sau transfer.

..........................................................................

(3) În cazul exporturilor sau intermedierilor de produse militare care se efectueaza prin parteneri externi înregistrati în state care asigura anonimatul actionariatului, operatiunea de export ori intermediere se poate efectua numai daca partenerul extern este reprezentat în România de o persoana înregistrata la MAE prin ANCEX.

(4) Dupa ce a avut loc livrarea produselor militare, dar nu mai târziu de 4 luni de la acest moment, posesorul de licenta de export, transfer sau intermediere trebuie sa obtina de la partenerul extern certificatul de control al livrarii emis sau certificat de autoritatea competenta din tara importatoare ori destinatara sau alt document echivalent, atestând ca produsele militare au ajuns la destinatie."

16. La articolul I punctul 20, alineatul (1) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 18

(1) În cazul importurilor sau transferurilor de produse militare, solicitantul de licenta, la cererea partenerului extern, este obligat sa solicite MAE prin ANCEX eliberarea unui certificat international de import ori certificarea unui document echivalent."

17. La articolul I punctul 21, alineatul (1^3) al articolului 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(1^3) În cazul importurilor de produse militare care se efectueaza prin parteneri externi înregistrati în state care asigura anonimatul actionariatului, operatiunea de import se poate efectua numai daca partenerul extern este reprezentat în România de o persoana înregistrata la MAE prin ANCEX."

18. La articolul I punctul 23, alineatele (2) si (3) ale articolului 18^1 si articolul 18^3 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Documentul asiguratoriu din partea utilizatorului final, în original sau în copie certificata, se anexeaza, în mod obligatoriu, la cererea de licenta de intermediere.

(3) Dupa examinarea si acceptarea de catre MAE prin ANCEX, documentul asiguratoriu, în original, din partea utilizatorului final se returneaza solicitantului de licenta pentru a fi transmis autoritatilor de licentiere din tara exportatorului sau a furnizorului, dupa caz.

..........................................................................

ART. 18^3

(1) În cazul intermedierilor definite la art. 5 lit. e) pct. (iii) persoanele înregistrate trebuie sa notifice în scris MAE prin ANCEX asupra tuturor activitatilor care sunt avute în vedere si asupra persoanelor române sau straine cu care urmeaza sa negocieze ori sa organizeze operatiuni care presupun scoaterea din sau introducerea pe teritoriul României de produse militare.

(2) Intermediarul va prezenta MAE prin ANCEX toate documentele care atesta relatiile sale comerciale cu exportatorul, importatorul, furnizorul, destinatarul sau cu alti intermediari, inclusiv operatiunile si activitatile pertinente derulate dupa emiterea licentei corespunzatoare activitatilor de intermediere, dar nu mai târziu de 10 zile lucratoare de la derularea acestora."

19. La articolul I punctul 25, alineatul (2) al articolului 20^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Modalitatea de raportare periodica, termenele de raportare, precum si formatul raportarii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

20. La articolul I punctul 26, articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 21

(1) În aplicarea regimului de control prevazut în prezenta ordonanta de urgenta, MAE prin ANCEX coordoneaza activitatea sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare, în calitate de autoritate nationala.

(2) Pentru îndeplinirea obiectului sau de activitate, MAE prin ANCEX are urmatoarele atributii principale:

a) initiaza proiecte de acte normative, elaboreaza reglementari proprii si comune cu alte autoritati abilitate în domeniu, potrivit legii, si colaboreaza cu acestea pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

b) înregistreaza si, dupa caz, certifica persoanele prevazute la art. 3 sa efectueze operatiuni de comert exterior cu produse militare, prevazute la art. 1 alin. (1);

c) auditeaza modul de implementare a programului intern de asigurare a conformitatii la persoanele înregistrate si, dupa caz, certificate, care vor beneficia de licente generale de transfer;

d) verifica, scriptic sau faptic, atunci când este necesar, aspectele relevante privind încheierea, derularea ori finalizarea operatiunilor prevazute la art. 1, având ca obiect produse militare, precum si respectarea destinatiei si utilizarii finale ale acestora;

e) verifica conformitatea si exactitatea declaratiilor persoanelor care desfasoara operatiunile prevazute la art. 1;

f) evalueaza si accepta, dupa caz, certificatul international de import sau documentele echivalente emise ori certificate de autoritatile competente din tarile partenerilor importatori sau destinatari, în vederea eliberarii licentelor de export, de transfer ori a licentelor de intermediere cu produse militare;

g) evalueaza si accepta, dupa caz, certificatul de control al livrarii emis ori certificat de autoritatile competente din tarile partenerilor importatori sau destinatari ori documentele echivalente;

h) elibereaza certificatul international de import sau alt document echivalent, precum si certificatul de control al livrarii pentru importurile ori transferurile de produse militare;

i) examineaza si aproba, cu avizul conform al Consiliului interministerial, cererile de licenta privind exportul, importul, transferul si intermedierea de produse militare;

j) elibereaza licentele de export, import, transfer si intermediere cu produse militare;

k) examineaza, aproba si elibereaza cererile de licenta de tranzit si de transbordare de produse militare pe teritoriul României;

l) dispune, în cazul încalcarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, oprirea sau interzicerea derularii operatiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit ori de transbordare de produse militare, precum si sanctionarea persoanelor prevazute la art. 3 care se fac vinovate de aceste încalcari;

m) aplica regimul de sanctiuni prevazut de prezenta ordonanta de urgenta prin corpul de control constituit prin decizie a directorului general;

n) informeaza periodic Guvernul si Consiliul Suprem de Aparare a Tarii asupra operatiunilor cu produse militare care sunt reglementate de prezenta ordonanta de urgenta;

o) redacteaza si publica rapoarte periodice privind controlul exporturilor de produse militare, în conditiile legii;

p) organizeaza, cu sprijinul ministerelor si institutiilor implicate, programe de informare a operatorilor economici în legatura cu principiile, obiectivele, normele si procedurile privind regimul de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;

q) acorda, la cerere, gratuit, consultanta de specialitate operatorilor economici si altor persoane interesate în efectuarea operatiunilor de export, import, transfer, intermediere, tranzit sau de transbordare de produse militare, supuse regimului de control reglementat prin prezenta ordonanta de urgenta;

r) verifica modul de îndeplinire a obligatiilor si angajamentelor asumate de România prin tratatele, acordurile si aranjamentele internationale în domeniul controlului exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;

s) reprezinta România în cadrul activitatilor desfasurate de organizatiile si organismele internationale cu responsabilitati în domeniul controlului exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;

s) este punct national de contact desemnat pentru asigurarea legaturii cu celelalte state parti în domeniile ce fac obiectul Protocolului împotriva fabricarii si traficului ilegale de arme de foc, piese si componente ale acestora, precum si de munitii, adoptat la New York la 31 mai 2001, aditional la Conventia Natiunilor Unite împotriva criminalitatii transnationale organizate, adoptata la New York la 15 noiembrie 2000;

t) este punct national de contact pentru asigurarea legaturii cu celelalte state parti privind Instrumentul international care permite statelor sa identifice si sa urmareasca, rapid si sigur, armele de calibru mic si armamentele usoare, adoptat la New York la 5 decembrie 2005, în cadrul Programului de actiune al ONU de prevenire, combatere si eradicare a comertului ilicit cu arme de calibru mic si armamente usoare, în toate aspectele sale, adoptat la 20 iulie 2001;

t) coopereaza cu autoritatile similare din alte state, în scopul:

- informarii reciproce si consultarii în cazul cererilor de înregistrare, certificare sau de licenta de produse militare, daca exista indicii temeinice privind posibilitatea utilizarii acestora în alte scopuri decât cele declarate;

- actualizarii si aplicarii uniforme a reglementarilor în materie, inclusiv a listei de produse militare;

- sesizarii încalcarilor regimului de control, în vederea sanctionarii acestora de catre organele competente din fiecare tara;

u) initiaza actualizarea listei de produse militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni, în conformitate cu obligatiile si angajamentele internationale asumate de România;

v) initiaza, în colaborare cu alte autoritati si institutii publice române, actiuni de promovare a intereselor României în relatiile cu organizatiile si organismele internationale de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare;

w) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege în domeniul regimului de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare."

21. La articolul I, dupa punctul 27 se introduce un nou punct, punctul 27^1, cu urmatorul cuprins:

"27^1. La articolul 22, dupa alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu urmatorul cuprins:

"(7) În cazul în care au fost exportate, importate, transferate sau intermediate produse militare care fac obiectul unor instrumente internationale privind trasabilitatea, persoanele prevazute la art. 3 au obligatia de a pastra cel putin 20 de ani documentele privind operatiunile efectuate. În cazul operatorilor economici care manufactureaza produse militare ce fac obiectul unor instrumente internationale privind trasabilitatea, termenul de pastrare a documentelor este de cel putin 30 de ani.""

22. La articolul I punctul 28, alineatele (1) si (5) ale articolului 23 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"ART. 23

(1) În cadrul sistemului national de control al exporturilor, importurilor si altor operatiuni cu produse militare se constituie Consiliul interministerial, alcatuit din reprezentanti, cel putin la nivel de director, ai Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Român de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si ai Autoritatii Nationale a Vamilor.

..........................................................................

(5) Organizarea si functionarea Consiliului interministerial se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, care se publica în Monitorul Oficial al României, Partea I."

23. La articolul I punctul 28, litera c) a alineatului (4) al articolului 23 se abroga.

24. La articolul I punctul 37, alineatul (1) al articolului 33^1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 33^1

(1) Încalcarea prevederilor art. 20^1 alin. (1) si ale art. 22 alin. (7) constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei."

25. La articolul I punctul 38, alineatul (1) al articolului 34 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 34

(1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 32, 33 si 33^1 se fac de catre membrii corpului de control al MAE prin ANCEX, împuterniciti ca agenti constatatori prin mandat de control emis de directorul general MAE prin ANCEX."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALERIU-STEFAN ZGONEA
 
PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf