Publicata in Monitorul Oficial

Instructiunea nr. 8 din 20 decembrie 2012

Privind aplicarea orientarilor cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID privind adecvarea

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

ART. 1

Prezenta instructiune stabileste norme în vederea aplicarii orientarilor cu privire la anumite aspecte ale cerintelor MiFID privind adecvarea, emise de Autoritatea europeana pentru valori mobiliare si piete (AEVM/ESMA), si a art. 130 si 133 si celor asociate acestora din Regulamentul nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 121/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, denumit în continuare Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

ART. 2

(1) Prezenta instructiune se aplica societatilor de servicii de investitii financiare (S.S.I.F.) atunci când presteaza servicii de consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului.

(2) Prezenta instructiune se aplica în mod corespunzator si:

a) institutiilor de credit din România înscrise în Registrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumit în continuare Registrul C.N.V.M., la sectiunea "Intermediari";

b) societatilor de administrare a investitiilor autorizate sa desfasoare activitatile prevazute la art. 5 alin. (3) lit. a) si lit. b) pct. (i) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital;

c) consultantilor de investitii;

d) sucursalelor intermediarilor din alte state membre, înscrise în Registrul C.N.V.M.;

e) sucursalelor intermediarilor din state nemembre, înscrise în Registrul C.N.V.M.

ART. 3

S.S.I.F. care presteaza servicii de consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului trebuie sa publice pe pagina de internet a S.S.I.F. o scurta prezentare a conditiilor în care S.S.I.F. poate presta aceste servicii, inclusiv obligativitatea S.S.I.F. de a obtine informatii relevante de la clienti si de a efectua evaluari adecvate.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii în legatura cu anumite aspecte ale cerintelor privind adecvarea unui anumit instrument financiar la un anumit client din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006

 

SECTIUNEA 1

Informarea clientilor cu privire la evaluarea adecvarii

 

ART. 4

(1) S.S.I.F. informeaza clientii, în mod clar si simplu, ca motivul evaluarii adecvarii este de a permite S.S.I.F. sa actioneze în cel mai bun interes al clientului. În nicio etapa S.S.I.F. nu trebuie sa creeze ambiguitati sau confuzii cu privire la propriile responsabilitati în cadrul procesului.

(2) Informatiile cu privire la serviciile de consultanta de investitii si administrarea portofoliului includ informatii referitoare la evaluarea adecvarii. Prin evaluarea adecvarii se întelege întregul proces de colectare a informatiilor despre un client si evaluarea ulterioara a adecvarii unui anumit instrument financiar pentru clientul respectiv.

(3) Evaluarea adecvarii nu se limiteaza la recomandari privind cumpararea unui instrument financiar. Fiecare recomandare trebuie sa fie adecvata, indiferent daca este, de exemplu, o recomandare de cumparare, de pastrare sau de vânzare. Informatiile cu privire la evaluarea adecvarii trebuie sa ajute clientii sa înteleaga scopul cerintelor si sa îi încurajeze sa furnizeze informatii corecte si suficiente cu privire la cunostintele, experienta, situatia financiara si obiectivele lor de investitii. S.S.I.F. trebuie sa sublinieze clientului faptul ca este important sa se colecteze informatii complete si corecte, astfel încât aceasta sa poata recomanda clientului produse sau servicii adecvate.

(4) S.S.I.F. stabilesc prin proceduri clare care este modalitatea prin care îsi informeaza clientii cu privire la evaluarea adecvarii. Aceste informatii pot fi furnizate într-un format standardizat, daca acesta permite controale a posteriori pentru a verifica daca informatiile au fost furnizate.

(5) S.S.I.F. ia masuri pentru a se asigura ca clientul întelege notiunea de risc de investitii, precum si relatia dintre risc si randamentul investitiilor. Pentru a permite întelegerea de catre client a riscului de investitii, S.S.I.F. iau în calcul prevederile art. 116 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006 si utilizarea unor exemple orientative, usor de înteles, ale nivelurilor de pierdere care pot aparea în functie de nivelul de risc asumat si evalueaza raspunsul clientului la astfel de scenarii. Clientului i se aduce la cunostinta faptul ca scopul acestor exemple, precum si raspunsurile sale la acestea contribuie la stabilirea aversiunii/preferintei clientului fata de risc (profilul sau de risc) si, prin urmare, a tipurilor de instrumente financiare (si riscurile aferente acestora) care sunt adecvate.

(6) Evaluarea adecvarii este responsabilitatea S.S.I.F. S.S.I.F. trebuie sa evite sa precizeze sau sa dea impresia ca clientul este cel care decide asupra adecvarii investitiei sau cel care stabileste instrumentele financiare care corespund propriului profil de risc. De exemplu, S.S.I.F. trebuie sa evite sa indice clientului ca un anumit instrument financiar ales de client este cel adecvat sau sa solicite clientului sa confirme faptul ca un instrument sau serviciu este adecvat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Masuri necesare pentru a întelege clientii si investitiile

 

ART. 5

(1) S.S.I.F. trebuie sa instituie, sa puna în aplicare si sa mentina politici, instrumente si proceduri adecvate care sa îi permita sa înteleaga faptele esentiale cu privire la clientii sai si caracteristicile instrumentelor financiare accesibile acestora.

(2) S.S.I.F. pun în aplicare politici si proceduri care sa le permita sa colecteze si sa evalueze toate informatiile necesare efectuarii unei evaluari a adecvarii pentru fiecare client. De exemplu, S.S.I.F. ar putea utiliza chestionare completate de clientii sai sau în timpul discutiilor purtate cu acestia.

(3) Informatiile necesare pentru efectuarea unei evaluari a adecvarii includ diferite elemente care pot avea impact, de exemplu, asupra situatiei financiare a clientului sau asupra obiectivelor de investitii ale acestuia, precum:

a) starea civila, în special capacitatea juridica a clientului de a angaja active care pot apartine si partenerului sau;

b) situatia familiala, de exemplu, un copil nou-nascut sau un copil aflat la vârsta la care începe studiile universitare;

c) situatia profesionala: pierderea locului de munca de catre un client, apropierea sa de vârsta de pensionare etc.;

d) nevoia de lichiditati pentru anumite investitii relevante.

(4) Vârsta clientului reprezinta o informatie importanta pentru evaluarea adecvarii unei investitii. Atunci când stabilesc informatiile care sunt necesare, S.S.I.F. tin cont de impactul pe care orice modificare a acestor informatii l-ar putea avea în ceea ce priveste evaluarea adecvarii.

(5) S.S.I.F. trebuie sa cunoasca produsele pe care le ofera. În acest scop, S.S.I.F. pun în aplicare politici si proceduri destinate sa asigure ca recomanda investitii sau realizeaza investitii în numele clientilor sai numai în cazul în care S.S.I.F. înteleg caracteristicile produsului sau instrumentului financiar în cauza.

(6) Politicile si procedurile instituite de S.S.I.F. se supun avizarii compartimentului de control intern înainte de a fi aprobate de organul competent al S.S.I.F.

 

SECTIUNEA a 3-a

Calificarile personalului S.S.I.F.

 

ART. 6

(1) S.S.I.F. sunt obligate sa se asigure ca personalul implicat în aspectele esentiale ale procesului de adecvare poseda un nivel adecvat de cunostinte si competenta.

(2) Personalul S.S.I.F. prevazut la alin. (1) poseda competentele, cunostintele si experienta necesare, inclusiv cunostinte suficiente cu privire la cerintele si procedurile de reglementare relevante, în vederea îndeplinirii responsabilitatilor care îi revin.

(3) Personalul S.S.I.F. prevazut la alin. (1) trebuie sa detina competentele necesare pentru a putea evalua nevoile si situatia clientului. Acesta trebuie sa posede experienta suficienta în domeniul pietelor financiare pentru a întelege instrumentele financiare care ar urma sa fie recomandate (sau cumparate ori vândute în numele clientului) si sa stabileasca corespondenta dintre caracteristicile instrumentului si nevoile si situatia clientului.

(4) Personalul S.S.I.F. prevazut la alin. (1) trebuie sa detina autorizatie de agent pentru servicii de investitii financiare/agent delegat, în conformitate cu prevederile reglementarilor C.N.V.M.

 

SECTIUNEA a 4-a

Volumul de informatii care trebuie colectate de la clienti (proportionalitate)

 

ART. 7

(1) S.S.I.F. stabilesc volumul de informatii care trebuie colectate de la clienti cu luarea în considerare a tuturor caracteristicilor serviciilor de consultanta de investitii sau de administrare a portofoliului care urmeaza a fi furnizate clientilor respectivi.

(2) Înainte de a furniza servicii de consultanta de investitii sau de administrare a portofoliului, S.S.I.F. obtin întotdeauna informatiile necesare cu privire la cunostintele si experienta clientului, situatia sa financiara si obiectivele sale de investitii.

(3) Volumul de informatii colectate de S.S.I.F. poate varia.

Pentru a stabili ce informatii sunt necesare si relevante, S.S.I.F. iau în considerare, în ceea ce priveste cunostintele si experienta unui client, situatia sa financiara si obiectivele sale de investitii:

a) tipul de instrument financiar sau de tranzactie pe care S.S.I.F. îl/o pot recomanda sau încheia (inclusiv complexitatea si nivelul de risc);

b) natura si amploarea serviciului pe care S.S.I.F. îl pot furniza;

c) natura, nevoile si situatia clientului, circumstantele sociale (starea civila, situatia familiala).

(4) Standardul care asigura ca o recomandare sau o investitie facuta în contul clientului este adecvata acestuia ramâne întotdeauna acelasi indiferent de volumul de informatii care trebuie colectat de S.S.I.F.

(5) Atunci când ofera accesul la instrumente financiare complexe sau riscante, S.S.I.F. analizeaza cu atentie daca este necesar sa colecteze mai multe informatii detaliate despre client decât ar colecta în cazul unor instrumente mai putin complexe sau mai putin riscante.

(6) Pentru instrumentele financiare nelichide sau riscante, informatiile necesare includ informatii cu privire la intervalul de timp în care clientul este pregatit sa detina investitia, precum si urmatoarele, dupa caz, pentru a se asigura ca situatia financiara a clientului îi permite sa investeasca sau sa se investeasca în contul sau, în astfel de instrumente:

a) cuantumul venitului regulat si al venitului total al clientului, indiferent daca venitul este realizat în mod permanent sau temporar, si sursa acestor venituri (de exemplu, de la locul de munca, venituri din pensii, venituri din investitii, profituri din închiriere etc.);

b) activele clientului, inclusiv activele lichide, investitiile si proprietatile imobiliare, care ar include investitiile financiare, proprietatile personale si de investitii, contributiile la fonduri de pensii facultative si orice depozite de numerar etc. pe care le poate avea clientul. De asemenea, daca este relevant, S.S.I.F. colecteaza informatii despre conditiile, termenii, accesul, împrumuturile, garantiile si alte restrictii, daca este cazul, care pot exista pentru activele mentionate;

c) angajamentele financiare regulate ale clientului, care includ angajamentele financiare asumate de client sau pe care acesta intentioneaza sa si le asume (debitele clientului, gradul total de îndatorare si alte angajamente periodice etc.).

(7) S.S.I.F. trebuie sa defineasca a priori nivelul de risc al instrumentelor financiare incluse în oferta sa pentru investitori si pe care dintre instrumentele financiare incluse în oferta sa pentru investitori le considera ca fiind nelichide.

(8) La stabilirea informatiilor care trebuie colectate, S.S.I.F. tin seama de natura serviciului care urmeaza a fi furnizat. În acest sens:

a) atunci când furnizeaza servicii de consultanta de investitii, S.S.I.F. colecteaza informatii suficiente pentru a putea evalua capacitatea clientului de a întelege riscurile si natura fiecaruia dintre instrumentele financiare pe care aceasta preconizeaza sa le recomande clientului respectiv;

b) atunci când S.S.I.F. furnizeaza servicii de administrare a portofoliului, deoarece deciziile de investitii sunt luate de S.S.I.F. în contul clientului, nivelul necesar de cunostinte si experienta a clientului cu privire la toate instrumentele financiare care ar putea alcatui portofoliul poate fi mai putin detaliat decât nivelul pe care ar trebui sa îl detina acesta atunci când S.S.I.F. furnizeaza un serviciu de consultanta de investitii. Si în acest caz clientul trebuie sa înteleaga cel putin riscurile globale ale portofoliului si sa aiba o întelegere generala a riscurilor asociate fiecarui tip de instrument financiar care poate fi inclus în portofoliu.

(9) S.S.I.F. colecteaza mai multe informatii despre clientii care solicita consultanta de investitii care sa acopere întregul lor portofoliu financiar decât despre clientii care solicita consultanta specifica privind modul de a investi o anumita suma de bani care reprezinta "o parte relativ mica din portofoliul lor total", asa cum este aceasta stabilita prin proceduri interne proprii.

(10) S.S.I.F. colecteaza informatii mai detaliate pentru clientii mai în vârsta si potential vulnerabili care solicita servicii de consultanta de investitii pentru prima data.

(11) În cazul în care S.S.I.F. furnizeaza servicii de consultanta de investitii sau de administrare a portofoliului unui client profesional, definit conform art. 2 alin. (1) pct. 1^2 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, S.S.I.F. au, în general, dreptul de a presupune ca clientul detine nivelul necesar de experienta si cunostinte si, prin urmare, nu sunt obligate sa obtina informatii cu privire la acestea.

(12) Atunci când serviciul de investitii consta în furnizarea de consultanta de investitii sau în administrarea portofoliului unui "client profesional per se", S.S.I.F. au dreptul sa presupuna ca clientul este în masura sa suporte financiar orice riscuri de investitii asociate în concordanta cu obiectivele de investitii ale clientului respectiv si, prin urmare, nu sunt, în general, obligate sa obtina informatii cu privire la situatia financiara a clientului. Aceste informatii se obtin în cazul în care obiectivele de investitii ale clientului impun acest lucru. De exemplu, atunci când clientul doreste sa acopere un risc, S.S.I.F. trebuie sa detina informatii detaliate cu privire la acest risc pentru a putea propune un instrument eficient de acoperire a riscului.

(13) Informatiile pe care S.S.I.F. le colecteaza depind de nevoile si situatia clientului. De exemplu, este posibil ca S.S.I.F. sa aiba nevoie de informatii mai detaliate despre situatia financiara a clientului atunci când obiectivele de investitii ale acestuia sunt multiple si/sau pe termen lung decât atunci când clientul doreste o investitie sigura pe termen scurt.

(14) În cazul în care S.S.I.F. nu obtin suficiente informatii pentru a îndeplini cerintele privind adecvarea din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, pentru a furniza un serviciu de consultanta de investitii sau de administrare a portofoliului care sa fie adecvat clientului, S.S.I.F. trebuie sa nu furnizeze serviciul clientului respectiv.

(15) În cazul prevazut la alin. (14), S.S.I.F. trebuie sa informeze clientul pe un suport durabil cu privire la faptul ca nu a obtinut suficiente informatii pentru a furniza serviciul de consultanta de investitii sau de administrare a portofoliului adecvat clientului si ca, în lipsa de informatii suficiente, S.S.I.F. nu îi vor furniza clientului serviciul respectiv.

 

SECTIUNEA a 5-a

Fiabilitatea informatiilor privind clientii

 

ART. 8

(1) S.S.I.F. adopta masuri rezonabile pentru a se asigura ca informatiile colectate cu privire la clienti sunt de încredere si pentru a verifica fiabilitatea informatiilor colectate cu privire la clienti. S.S.I.F. trebuie:

a) sa nu se bazeze în mod nejustificat pe autoevaluarea clientilor în ceea ce priveste cunostintele, experienta si situatia financiara;

b) sa se asigure ca toate instrumentele utilizate în procesul de evaluare a adecvarii sunt concepute în mod corespunzator (de exemplu, întrebarile nu sunt formulate în asa fel încât sa conduca clientul catre un anumit tip de investitii); si

c) sa adopte masuri pentru a asigura coerenta informatiilor privind clientii.

(2) S.S.I.F. ramân responsabile pentru asigurarea faptului ca detin informatii adecvate pentru efectuarea unei evaluari a adecvarii si analizeaza daca exista inexactitati evidente în informatiile furnizate de clientii lor. S.S.I.F. se asigura ca întrebarile pe care le adreseaza clientilor pot fi întelese corect si ca orice alta metoda utilizata pentru a colecta informatii este conceputa în asa fel încât sa se obtina informatiile necesare pentru o evaluare a adecvarii.

(3) Autoevaluarea clientilor se bazeaza pe criterii obiective. Astfel, S.S.I.F.:

a) în loc sa întrebe un client daca se considera suficient de experimentat pentru a investi în anumite instrumente, sa întrebe clientul cu ce tipuri de instrumente este familiarizat;

b) în loc sa întrebe daca clientii considera ca dispun de fonduri suficiente pentru a investi, sa solicite informatii concrete cu privire la situatia financiara a clientului;

c) în loc sa întrebe daca un client se simte confortabil atunci când îsi asuma riscuri, sa întrebe ce nivel de pierdere pe o anumita perioada de timp ar fi dispus clientul sa accepte, fie pentru investitia individuala, fie pentru întreg portofoliul.

(4) Daca S.S.I.F. se bazeaza pe instrumente care se utilizeaza de clienti în cadrul procesului de evaluare a adecvarii (chestionare on-line sau un software de stabilire a profilului de risc etc.), S.S.I.F. se asigura ca au sisteme adecvate si controale pentru a se asigura ca instrumentele sunt potrivite scopului si produc rezultate satisfacatoare. Software-ul de stabilire a profilului de risc poate include o serie de controale ale coerentei raspunsurilor oferite de clienti pentru a evidentia contradictiile dintre diferitele informatii colectate.

(5) S.S.I.F. adopta masuri rezonabile pentru a reduce riscurile potentiale asociate utilizarii unor astfel de instrumente. Riscurile potentiale pot aparea în cazul în care clientii, din proprie initiativa sau când sunt încurajati de personalul orientat catre clienti, îsi modifica raspunsurile pentru a obtine accesul la instrumente financiare, care este posibil sa nu le fie adecvate.

(6) Pentru a asigura coerenta informatiilor clientilor, S.S.I.F. analizeaza informatiile colectate în ansamblu si sunt atente la orice contradictii relevante între diferitele informatii colectate si contacteaza clientul pentru a remedia eventualele neconcordante semnificative sau inexactitati. Exemple de astfel de contradictii apar în cazul clientilor care poseda cunostinte sau experienta reduse si o atitudine agresiva la risc sau care prezinta un profil de risc prudent si obiective de investitii ambitioase.

 

SECTIUNEA a 6-a

Actualizarea informatiilor privind clientii

 

ART. 9

(1) Atunci când furnizeaza consultanta de investitii cu caracter continuu sau un serviciu continuu de administrare a portofoliului, S.S.I.F. mentin informatii adecvate si actualizate cu privire la client, pentru a putea efectua evaluarea necesara a adecvarii acestui serviciu. Prin urmare, S.S.I.F. adopta proceduri care sa defineasca:

a) ce parte a informatiilor colectate se supune actualizarii si cu ce frecventa;

b) modul în care se realizeaza actualizarea si masurile întreprinse de catre S.S.I.F. atunci când se primesc informatii suplimentare sau actualizate sau când clientul nu reuseste sa furnizeze informatiile solicitate.

(2) Frecventa actualizarii informatiilor variaza, cel putin, în functie de profilurile de risc ale clientilor stabilite pe baza informatiilor colectate cu privire la un client în conformitate cu cerintele de adecvare. S.S.I.F. stabilesc profilul de risc de investitii al clientului, si anume tipul de servicii de investitii sau instrumentele financiare care pot fi, în general, adecvate pentru acesta, luând în considerare cunostintele si experienta clientului, situatia sa financiara si obiectivele sale de investitii. Un profil de risc mai ridicat impune o actualizare mai frecventa decât un profil de risc mai scazut.

(3) Anumite evenimente pot declansa un proces de actualizare; acest lucru ar putea fi valabil, de exemplu, în cazul clientilor care ajung la vârsta de pensionare, divorteaza, li se naste un copil, îsi pierd locul de munca, îsi pierd veniturile, anuleaza sau li se anuleaza o polita de asigurare etc.

(4) Actualizarea se realizeaza în timpul întâlnirilor periodice cu clientii sau prin trimiterea unui chestionar de actualizare catre clienti. S.S.I.F. adopta masuri relevante care pot sa includa modificarea profilului clientului pe baza noilor informatii actualizate colectate.

(5) Actualizarea informatiilor cu privire la clientii cu profil de risc scazut se va realiza cel putin cu o frecventa anuala, iar în cazul clientilor cu profil de risc crescut actualizarea informatiilor se va realiza cu o frecventa cel putin semestriala.

 

SECTIUNEA a 7-a

Informarea clientilor entitati juridice sau grupuri

 

ART. 10

(1) În cazul unui client persoana juridica sau al unui grup de doua sau mai multe persoane fizice ori în cazul în care una sau mai multe persoane fizice sunt reprezentate de o alta persoana fizica, pentru a identifica persoana care face obiectul evaluarii adecvarii S.S.I.F. se bazeaza în primul rând pe cadrul juridic aplicabil.

(2) În cazul în care cadrul juridic nu furnizeaza suficiente indicii pentru identificarea persoanei care face obiectul evaluarii adecvarii si, în special, în cazul în care nu a fost desemnat niciun reprezentant unic (asa cum poate fi cazul pentru un cuplu casatorit), S.S.I.F., pe baza politicii stabilite în prealabil prevazute la art. 5, convine cu persoanele relevante (reprezentantii entitatii juridice, persoanele care apartin grupului sau persoanele fizice reprezentate) cu privire la persoana care face obiectul evaluarii adecvarii si modul în care aceasta evaluare va fi realizata în practica, inclusiv cu privire la persoana de la care colecteaza informatii cu privire la cunostinte si experienta, situatia financiara si obiectivele de investitii. S.S.I.F. înregistreaza acordul realizat cu persoanele relevante.

(3) Atunci când clientul este o persoana fizica reprezentata de o alta persoana fizica sau atunci când clientul este o entitate care nu se încadreaza în prevederile art. 1 din anexa nr. 8 la Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, situatia financiara si obiectivele de investitii ar trebui sa fie cele ale clientului de baza (persoana fizica reprezentata sau entitatea anterior mentionata), în timp ce experienta si cunostintele ar trebui sa fie cele ale reprezentantului persoanei fizice sau ale persoanei autorizate sa efectueze tranzactii în numele entitatii.

(4) S.S.I.F. instituie o politica privind persoana care face obiectul evaluarii adecvarii în cazul unei persoane juridice sau al unui grup de doua ori mai multe persoane fizice sau în cazul uneia ori mai multor persoane fizice reprezentate de o alta persoana fizica. Politica S.S.I.F. prevede ca sunt luate în considerare interesele tuturor persoanelor în cauza si nevoia acestora de protectie.

(5) În cazul în care nu se ajunge la un acord cu privire la persoana care se evalueaza si în cazul în care situatiile financiare ale persoanelor care apartin grupului difera, S.S.I.F. iau în considerare persoana cea mai relevanta în acest sens (de exemplu, persoana cu cea mai slaba situatie financiara). La fel se procedeaza atunci când se iau în considerare obiectivele de investitii (si anume, persoana cu cele mai conservatoare obiective de investitii) sau experienta si cunostintele acestora (de exemplu, persoana autorizata sa efectueze tranzactii cu cea mai putina experienta si cele mai putine cunostinte).

(6) În situatiile în care doua sau mai multe persoane sunt autorizate sa efectueze în comun tranzactii în numele grupului (cum poate fi cazul conturilor comune), profilul clientului, astfel cum este definit de S.S.I.F., reflecta capacitatea diferitelor persoane competente de a adopta decizii de investitii, precum si impactul potential al acestor decizii asupra situatiei financiare individuale si asupra obiectivelor de investitii ale acestora.

 

SECTIUNEA a 8-a

Masuri necesare asigurarii caracterului adecvat al unei investitii

 

ART. 11

(1) Pentru a putea oferi clientilor investitii adecvate, S.S.I.F. stabilesc politici si proceduri pentru a se asigura ca în mod constant tin seama de:

a) toate informatiile disponibile privind clientul, care pot fi relevante pentru evaluarea adecvarii unei investitii, inclusiv portofoliul actual de investitii al clientului (si alocarea activelor în cadrul acestui portofoliu);

b) toate caracteristicile semnificative ale investitiilor luate în considerare în evaluarea adecvarii, inclusiv toate riscurile relevante si orice costuri directe sau indirecte pentru client, informând clientii în conformitate cu prevederile art. 119 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006.

(2) S.S.I.F. care se bazeaza pe instrumente în procesul de evaluare a adecvarii (cum ar fi modele de portofoliu, software de alocare a activelor sau un instrument de realizare a profilului de risc pentru investitii potentiale) dispun de sisteme si controale adecvate pentru a se asigura ca instrumentele sunt potrivite scopului si obtin rezultate satisfacatoare.

(3) În vederea îndeplinirii cerintei prevazute la alin. (2), instrumentele pe care se bazeaza S.S.I.F. în procesul de evaluare a adecvarii sunt concepute astfel încât sa tina seama de toate caracteristicile relevante ale fiecarui client sau instrument financiar. De exemplu, instrumentele care clasifica clientii sau instrumentele financiare într-o maniera generala nu corespund acestui scop.

(4) S.S.I.F. instituie politici si proceduri care sa le permita sa asigure, printre altele, ca:

a) serviciile de consultanta si de administrare a portofoliului furnizate clientului tin seama de un grad adecvat de diversificare a riscurilor;

b) clientul întelege în mod corect relatia dintre risc si randament, spre exemplu, remuneratia inevitabil scazuta a instrumentelor financiare cu risc considerat scazut, incidenta orizontului de timp cu privire la aceasta relatie si impactul costurilor asupra investitiilor sale;

c) situatia financiara a clientului poate finanta investitiile si clientul poate suporta eventualele pierderi rezultate din investitii;

d) orice recomandare personala sau tranzactie încheiata în cursul furnizarii unui serviciu de consultanta de investitii sau de administrare a portofoliului, în cazul în care este implicat un instrument financiar nelichid, ia în considerare durata de timp în care clientul este pregatit sa retina investitia; si

e) orice conflicte de interese sunt împiedicate sa afecteze negativ calitatea evaluarii adecvarii.

 

SECTIUNEA a 9-a

Pastrarea evidentei si înregistrarilor

 

ART. 12

(1) În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (4), ale art. 66 alin. (1), precum si ale art. 63 alin. (2) lit. f) din Regulamentul C.N.V.M. nr. 32/2006, atunci când presteaza servicii de consultanta pentru investitii si/sau administrarea portofoliului, S.S.I.F. trebuie cel putin:

a) sa mentina masuri adecvate de înregistrare si de pastrare pentru a asigura pastrarea unei evidente sistematice si transparente în ceea ce priveste evaluarea adecvarii, inclusiv orice consultanta de investitii furnizata si toate investitiile (si dezinvestitiile) realizate;

b) sa se asigure ca masurile de pastrare a evidentei si a înregistrarilor sunt proiectate pentru a permite detectarea erorilor în ceea ce priveste evaluarea adecvarii (cum ar fi vânzarea abuziva);

c) sa se asigure ca evidentele si înregistrarile pastrate sunt accesibile pentru persoanele relevante din cadrul S.S.I.F. si pentru C.N.V.M.;

d) sa dispuna de procese adecvate pentru a diminua orice deficiente sau limitari ale masurilor de pastrare a evidentei si înregistrarilor.

(2) Masurile de pastrare a evidentei si înregistrarilor adoptate de S.S.I.F. trebuie astfel concepute încât sa permita S.S.I.F. sa urmareasca ex-post motivul pentru care o investitie a fost efectuata. Acest lucru este important în cazul unui litigiu între un client si S.S.I.F. Orice erori de pastrare a evidentei si înregistrarilor pot împiedica C.N.V.M. sa aprecieze calitatea procesului de evaluare a adecvarii al S.S.I.F. si pot slabi capacitatea de gestionare a informatiilor necesare identificarii riscurilor de vânzare abuziva.

(3) S.S.I.F. au obligatia sa înregistreze toate informatiile relevante cu privire la evaluarea adecvarii, cum ar fi informatiile despre client (inclusiv modul în care informatiile respective sunt utilizate si interpretate pentru a stabili profilul de risc al clientului), si informatii cu privire la instrumentele financiare recomandate clientului sau achizitionate în numele clientului. Aceste înregistrari trebuie sa includa:

a) orice modificari aduse de S.S.I.F. în ceea ce priveste evaluarea adecvarii, în special, orice modificare a profilului de risc de investitii al clientului;

b) tipurile de instrumente financiare care corespund profilului si rationamentul unei astfel de evaluari, precum si orice modificari si motivarea acestora.

 

CAPITOLUL III

Sanctiuni

 

ART. 13

Nerespectarea prevederilor prezentei instructiuni se sanctioneaza potrivit dispozitiilor titlului X din Legea nr. 297/2004 si ale cap. VII din titlul I al Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2006.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

ART. 14

S.S.I.F. au obligatia sa actualizeze procedurile si politicile existente incidente prezentei instructiuni în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a instructiunii.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,
Eugenia Carmen Negoita
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf