Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 8 din 4 martie 2013

Privind structura serviciilor Senatului

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicata, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. o) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotarârea Senatului nr. 28/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

Senatul adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

În structura serviciilor Senatului functioneaza directii generale, directii, servicii si birouri, dupa caz.

 

ART. 2

 

(1) Structura organizatorica a serviciilor Senatului este prevazuta în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(2) În cadrul directiilor generale functioneaza directii, iar în cadrul directiilor, prin hotarâre a Biroului permanent al Senatului, se pot organiza, dupa caz, servicii si birouri.

 

ART. 3

 

(1) Secretarul general al Senatului conduce serviciile Senatului si controleaza activitatea acestora. În aceasta calitate raspunde în fata Senatului si a Biroului permanent al Senatului de modul în care îsi îndeplineste atributiile în asigurarea bunei functionari a serviciilor Senatului.

(2) În activitatea sa, secretarul general al Senatului este ajutat de 2 secretari generali adjuncti.

 

ART. 4

 

(1) Activitatea serviciilor Senatului se desfasoara pe baza Regulamentului de organizare si functionare, aprobat de Biroul permanent al Senatului, la propunerea secretarului general.

(2) Numarul maxim de posturi pentru fiecare compartiment din structura serviciilor Senatului se stabileste prin statul de functii, care se aproba de Biroul permanent al Senatului, la propunerea secretarului general, în conditiile legii.

(3) În termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, secretarul general al Senatului va elabora proiectul Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor Senatului, în vederea supunerii spre aprobare Biroului permanent al Senatului.

 

ART. 5

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Senatului nr. 13/2009 privind structura serviciilor Senatului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 25 iunie 2009, cu modificarile ulterioare, se abroga.

 

Aceasta hotarâre a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 martie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicata.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
GEORGE-CRIN LAURENTIU ANTONESCU
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf