Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 797 din 14 iulie 2005

privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile Ón anul fiscal 2006

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ART. 1

 

(1) Se aprobă nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi pentru amenzile care se indexează anual pe baza ratei inflaţiei, aplicabile în anul fiscal 2006, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Nivelurile pentru anul 2006, prevăzute în anexă, sunt exprimate în unitatea monetară a României, astfel cum este definită la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti şi consiliile judeţene adoptă hotărâri privind impozitele şi taxele locale pentru anul fiscal 2006 în termen de 45 de zile lucrătoare de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

ART. 2

 

Anexa la Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

 

ART. 3

 

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Contrasemnează:

Ministrul finanţelor publice,

Ionel Popescu

 

p. Ministrul administraţiei şi internelor,

Anghel Andreescu,

secretar de stat

 

Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,

Gheorghe Dobre

 

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf