Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 769 din 29 iunie 2013

Privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011

Având în vedere dezbaterile din sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România referitoare la necesitatea modificarii si completarii Statutului profesiei de avocat,

în temeiul prevederilor art. 2 din Hotarârea Congresului Avocatilor nr. 6 din 29 - 30 martie 2013 privind mandatarea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România de a îndeplini atributiunea prevazuta la art. 64 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 51/1995,

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din România, întrunit la 29 iunie 2013 la Constanta, constituit în conformitate cu dispozitiile art. 65 alin. (1) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata, cu modificarile ulterioare, hotaraste:

 

ART. I

 

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotarârea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 279, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(4) Refuzul de a da curs convocarii sau de a prezenta înscrisurile solicitate de catre organul care ancheteaza constituie o încalcare a îndatoririlor profesionale si nu împiedica desfasurarea anchetei disciplinare."

2. La articolul 281, alineatele (2) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Solutia se comunica, în termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevazute la alin. (1), prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin remitere directa, cu luare de semnatura, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a facut plângerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum si, prin adresa de comunicare, presedintelui U.N.B.R.

..........................................................................

(5) În caz de abatere grava, pe baza unui referat motivat, întocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, dupa caz, de consiliul baroului, presedintele U.N.B.R. sau, respectiv, decanul poate solicita comisiei de disciplina competente suspendarea din profesie a avocatului în cauza, în conformitate cu dispozitiile legale referitoare la ordonanta presedintiala cuprinse în Codul de procedura civila."

3. La articolul 283, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Procedura de citare în fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, la sediul profesional principal al avocatului."

4. La articolul 283, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:

"(3) În cazul în care comunicarea potrivit alin. (2) nu este posibila, procedura de citare si comunicare se va realiza în conformitate cu regulile privitoare la citarea si comunicarea actelor de procedura cuprinse în Codul de procedura civila."

5. La articolul 284, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Sedinta instantei disciplinare nu este publica nici în etapa cercetarii procesului, nici în faza dezbaterilor în fond, iar lucrarile sedintei se consemneaza într-o încheiere."

6. La articolul 285, alineatele (2) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului în cauza la sediul profesional principal al acestuia, baroului în care avocatul este înscris, precum si presedintelui U.N.B.R.

..........................................................................

(4) Contestatia declarata împotriva masurilor luate prin încheiere în conditiile art. 90 alin. (2) din Lege si împotriva deciziei disciplinare are caracter devolutiv si determina controlul de legalitate si de temeinicie a acestora de catre organul competent. Contestatia se depune si se înregistreaza la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R., iar, dupa expirarea termenelor de declarare a contestatiei, se înregistreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotarârea, care o va înainta, de îndata, împreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente."

7. Articolul 287 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"ART. 287

(1) Dispozitiile privind procedura judecarii actiunilor disciplinare prevazute în prezentul statut se completeaza în mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.

(2) Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor disciplinare începute dupa intrarea în vigoare a acesteia.

(3) Procesele disciplinare în curs de desfasurare sunt supuse dispozitiilor normative în vigoare la data la care au fost începute.

(4) Începutul procesului disciplinar este data la care consiliul baroului sau, respectiv, Consiliul U.N.B.R. a decis exercitarea actiunii disciplinare."

8. În tot cuprinsul capitolului IV subsectiunea a 3-a, termenul "recurs" se înlocuieste cu termenul "contestatie".

 

ART. II

 

Dispozitiile prezentei hotarâri au regimul prevazut de art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.

 

ART. III

 

Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotarârea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din România nr. 64/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarile si completarile aduse prin prezenta hotarâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.

 

Presedintele Uniunii Nationale a Barourilor din România,
Gheorghe Florea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf