Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 73 din 6 martie 2013

Privind alocarea temporara, pentru luna martie a anului 2013, a unor sume din varsaminte din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 25 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

(1) În scopul asigurarii necesarului de finantare al autoritatilor de management pentru programele operationale finantate din instrumente structurale în cadrul obiectivului convergenta - Programul operational sectorial "Mediu" (POSM), Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POSCCE), Programul operational sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" (POSDRU), Programul operational regional (POR), Programul operational "Dezvoltarea capacitatii administrative" (PODCA) si Programul operational "Asistenta tehnica" (POAT), denumite în continuare programe operationale, aferent lunii martie 2013, în vederea efectuarii platilor pentru proiectele finantate în cadrul programelor operationale, pentru rambursarea cheltuielilor eligibile primite de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene, se aproba alocarea temporara de catre Ministerul Finantelor Publice a sumei de 1.200.000,00 mii lei, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre, din venituri din privatizare înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului.

(2) Ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operationale, care beneficiaza de prevederile alin. (1), sunt cei prevazuti în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

(3) Sumele alocate autoritatilor de management din venituri din privatizare, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului si utilizate, vor fi rambursate Ministerului Finantelor Publice în euro, din sumele restituite cu aceasta destinatie de catre Comisia Europeana, pâna cel târziu la data de 20 decembrie 2013.

 

ART. 2

 

(1) Ministerul Finantelor Publice, prin Directia generala de trezorerie si datorie publica, efectueaza transferul în limita sumei alocate potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (1), la solicitarea Autoritatii de certificare si plata, din contul 65.01.01. "Disponibil în lei din varsaminte din privatizare" deschis la Trezoreria Operativa Centrala în contul 54.01.03.00 "Disponibil de la bugetul de stat reprezentând prefinantari si fonduri în cazul indisponibilitatii temporare aferente instrumentelor structurale", deschis la Trezoreria Operativa Centrala si gestionat de Autoritatea de certificare si plata, dar nu mai târziu de data de 25 martie 2013.

(2) Autoritatea de certificare si plata efectueaza transferul în limita sumei alocate, în functie de disponibil, din contul prevazut la alin. (1) în conturile de disponibil deschise pe numele ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritati de management, pe baza solicitarii de fonduri transmise potrivit acordurilor privind managementul financiar si controlul la nivelul programelor operationale încheiate de Autoritatea de certificare si plata cu fiecare Autoritate de management.

 

ART. 3

 

(1) Reconstituirea veniturilor din privatizare se realizeaza de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management prin intermediul Autoritatii de certificare si plata, din sumele primite de la Comisia Europeana, ca urmare a transmiterii catre aceasta a aplicatiilor de plata aferente programelor operationale. În acest sens, autoritatile de management pentru programele operationale au obligatia transmiterii la Autoritatea de certificare si plata, pâna la data de 15 mai 2013, a declaratiilor lunare de cheltuieli eligibile, potrivit prevederilor cadrului legal national si comunitar, a caror valoare totala aferenta finantarii din instrumente structurale sa fie cel putin egala cu valoarea sumei primite.

(2) Reîntregirea veniturilor din privatizare utilizate se va efectua prin transferarea echivalentului în euro, determinat pe baza cursului Bancii Nationale a României valabil la data efectuarii transferului sumelor în valuta, din contul denominat în euro "Disponibil din contributia financiara a Uniunii Europene reprezentând fonduri externe nerambursabile postaderare", deschis la Banca Nationala a României pe numele Autoritatii de certificare si plata din cadrul Ministerului Finantelor Publice, în contul "Disponibil la vedere. Alte depozite atrase MFP/EURO", deschis la Banca Nationala a României pe numele Ministerului Finantelor Publice.

(3) Sumele în euro încasate de Ministerul Finantelor Publice potrivit alin. (2) se înregistreaza ca venituri din privatizare în valuta, la cursul Bancii Nationale a României valabil la data efectuarii operatiunii de transfer valutar prevazute la alin. (2). Pe baza aceluiasi curs valutar, Ministerul Finantelor Publice stinge obligatia de restituire a sumelor alocate din venituri din privatizare în lei a ordonatorilor principali de credite prevazuti în anexa.

(4) În cazul în care sumele rambursate de Comisia Europeana, ca urmare a declaratiilor de cheltuieli transmise de Autoritatea de certificare si plata în baza declaratiilor de cheltuieli primite de la autoritatile de management, potrivit dispozitiilor alin. (1), nu acopera integral sumele primite de ordonatorii principali de credite cu rol de Autoritate de management, reconstituirea veniturilor din privatizare pâna la sfârsitul perioadei prevazute la art. 1 alin. (3) se asigura în lei din bugetul propriu al ordonatorilor principali de credite pe anul 2013. În acest sens, Autoritatea de certificare si plata transmite, pâna la data de 31 iulie 2013, o notificare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management pentru programele operationale, cu privire la sumele de recuperat.

(5) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (4) se efectueaza în lei, prin transferul sumelor mentionate în notificare, în contul 65.01.01 "Disponibil în lei din varsaminte din privatizare", deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la Trezoreria Operativa Centrala.

(6) Autoritatile de management restituie sumele primite si neutilizate din varsaminte din privatizare în contul prevazut la alin. (5), pâna cel târziu la data de 5 aprilie 2013.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltarii regionale
si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
 
p. Ministrul mediului si
schimbarilor climatice,
Elena Dumitru,
secretar de stat
 
Ministrul muncii, familiei, protectiei
sociale si persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu
 
p. Ministrul economiei,
Adrian Ciocanea,
secretar de stat
 
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
 
Ministrul fondurilor europene,
Eugen Orlando Teodorovici

ANEXA 1

REPARTITIA

sumelor alocate temporar, pentru luna martie a anului 2013, din veniturile din privatizare ordonatorilor principali de credite cu rol de Autoritate de management

 

- mii lei -

Ordonator principal de credite - AM

Total necesar fonduri martie 2013 (FEN)

Ministrul Economiei - AM POSCCE

178.227,00

Ministrul fondurilor europene - AM POAT

4.292,00

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice - AM POS Mediu

322.167,00

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice - AM POSDRU

258.691,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - AM POR

407.922,00

Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice - AM PODCA

28.701,00

TOTAL:

1.200.000,00

Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf