Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 71 din 27 februarie 2013

Pentru aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, al art. 863 lit. d) si art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ART. 1

 

Se aproba înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea în administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii a imobilului compus din cladire si teren aferent dobândit prin contract de vânzare-cumparare, având datele de identificare prevazute în anexa care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

ART. 2

 

La data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, Hotarârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza în mod corespunzator.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru,
ministrul finantelor publice,
Daniel Chitoiu
 
Presedintele Consiliului National
pentru Studierea Arhivelor Securitatii,
Dragos Petrescu
 
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

 

ANEXA 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului compus din cladire si terenul aferent care se înscrie în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si se da în administrarea Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitatii

 

Nr. de identificare M.F.P.: -

 

Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:

A - Codul de clasificare

B - Administrator

C - Anul dobândirii sau, dupa caz, al darii în folosinta

 

Nr.
crt.

Codul de clasificare

Administrator

Nr.
de
identificare
M.F.P.

Denumirea
bunului

Elemente-cadru de
descriere
tehnică

Anul dobândirii
sau, după caz, al
dării în
folosinţă

Valoarea
de inventar
- lei -

Situaţia juridică

1.

8.29.07

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii C.U.I. 12932750

 

Imobil compus din clădire (sediul C.N.S.A.S.) şi teren aferent Str. Matei Basarab nr. 55-57, sectorul 3, Bucureşti

- suprafaţă construită: 440 mp;
- suprafaţă desfăşurată: 3.960 mp;
- regimul de înălţime:
9 nivele, din care:
2 subsoluri, parter,
5 etaje, terasă peste etajul 5;
- suprafaţă teren: 900 mp;
- carte funciară nr.: 47374.

2007, prin Contractul de vânzare-
cumpărare nr. 654/2007

Clădire:
24.769.907 lei
Teren:
5.528.093 lei

Achiziţie din fondurile bugetului de stat

 
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf