Publicata in Monitorul Oficial

Hotarare nr. 63 din 27 februarie 2013

Pentru completarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Valcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Valcea

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicata, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul României adopta prezenta hotarâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Anexa nr. 1 "Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Vâlcea" la Hotarârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

- la sectiunea I "Bunuri imobile", dupa pozitia nr. 1124 se introduc doua noi pozitii, pozitiile nr. 1125 si 1126, si la sectiunea II "Bunuri mobile", dupa pozitia nr. 76 se introduc 6 noi pozitii, pozitiile nr. 77 - 82, potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarâre.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
 
Contrasemneaza:
Viceprim-ministru, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea
Parteneri
Hotel Armatti Complex Wolf